Troels Winther, 14251514 (aged 89 years)

Birth about 1425

Occupation
Herredsfoged

Birth of a sonSvend Troelsen
1460 (aged 35 years)
Birth of a sonPeder Troelsen
about 1475 (aged 50 years)
Birth of a daughterMaren Troelsdatter
about 1475 (aged 50 years)
Death of a sonSvend Troelsen
1513 (aged 88 years)

Death March 1514 (aged 89 years)
Family with Mette Pedersdatter
himself
partner
son
14601513
Birth: 1460 35 20Astrup, Brøns
Death: 1513
16 years
son
daughter
daughter
Note

Svend Jacobsen har i 2016 lagt Troels Winthers efterslægte i 14 generationer med over 100.000 personer på nette i http://www.troelswinther.dk - Troels Winther er nævnt 1. gang i et tingvidne 1451, derfor nok født ca. 1425 - antagelig stamme r ca. 5 % af Danmarks befolkning fra TW.

Optræder første gang 16 aug 1451 som medudsteder af et tingsvidne på Hviding Herredsting. Nævnes derefter ialt 22 gange, indtil 1492 som herredsfoged, tingholder eller tinghører, derefter som sandemand, sidste gang 14 aug 1503.

I arveforlig af 7. marts 1514 står der: "..ere på theres hostrwersz fadersz dødh wegne oc..", hvorfor tidspunkt for Troels's død sættes til marts 1514.Da barnebarnet Niels Pedersen til Astrupgård i 1578 skriver til Hertug Hans: "Min Bedstefa der, kaldet Truels Winter i Astorp, har til Domherrerne og Munkene i Ribe skænket noget Jord af sit Selvejerbondegods" ("Bundengute", i Modsætning til "Kronerde", Fæstegods), foreligger der her en tydelig udtalelse for, at Astrupgård ikk e i ældre tid har været adeligt jordegods.

Troels Winter besad Astrupgård i Brøns sogn og var desuden herredsfoged i herredet, i hvilken stilling han første gang nævnes 1470. Desuden nævnes han 1492 som herredsfoged, medens han 1494-1503 forekommer som sandemand i herredet, idet sønn en Svend Troelsen på Ulleruplund i Skærbæk sogn havde afløst ham som herredsfoged.

I 1488 købte Troels Winter af Ole Svendsen i Søndernæs et jordareal vest for Astrupgård, og i 1489 bekendtgjorde han på herredstinget, at han i jordskatter til kanniken Mester Lambert i Ribe ville betale 1 ørtug byg og 1 tønde rug af ott e jordarealer på Søndernæs og Astrup Marker samt tre enge ved den nordre strand-engkoge, altsammen jord, som han havde skænket Vor Frue Kirke i Ribe. I Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1 side 17-61 påbegyndes en artikel om Troels Winthers slægt, skrevet af Svend Jacobsen. Artiklen er fortsat i samme tidsskrift 2008:1 side 22-76.

Hans efterslægt (TW) er registreret efter slægtstavler i "10 generationer med rod i marsken" af Svend Jacobsen og Hans-Ole Mørk udg. marts 1996. Når dato er med, har jeg som regel selv set i kirkebogen. Som bilag til ane nr 16784 m.fl. - (m.fl. fordi han er ane flere gange) - Troels Winther findes nogle aner, som er foreslået af Carl Langholtz, men ikke sikre nok til at offentliggøres.

(Nogle kendte personer stammer fra TW: Digterpræsten Jacob Knudsen, forfatterne Jane Aamund og Lise Nørgaard, politikere Jacob Brønnum Scavenius Estrup, OJB Scavenius, medstifter af B&O Svend Andersen Grøn Olufsen, rigsstatistiker Niels Verne r Skak-Nielsen, sanger Aksel Hauch Schiøtz, forfatter Morten Korch, polarforsker Peder Freuchen, forfatter mm Tine Schmedes, blokfløjtespiller Michala Petri, fortatter Dea Trier Mørch, journalist Ulla Dahlerup. skuespiller, Bodil Birgitte Udsen

Iflg arveforlig af 7. marts 1514 (bilag IX i bogen med Astrupslægten) mellem sønnen Peder Troelsen og hans svogre Svend Jensen (gift med datteren Maren) i Gasse ved Skærbæk og Niels Lassen (gift med datteren Karen) i Astrup om Astrupgård og Mosbøl gods er Mette Pedersdatter i live. Der står nemlig: "Item skal theres modher Meeth Trogelskone nydhe oc beholdhe heuesz deell, loedh oc rethet i syn lyfftsz tiidh" som blot pa nudansk betyder, at "Mette gift med Troels skal nyde og beholde hendes del med rettigheder i sin livstid", hvorfor hun må have været i live på denne dag, hun var ca 64 år.

Fik af faderen 25 Demat land i medgift.- ifl. art. af Sv. Jacobsen i Pers.nal.hist.tidssk. 2007: side 37 kunne hun være datter af sin mands forgænger i herredsfogedembedet, Peder Nissen, nævnt 1429-53, men mere sandsynlig (side 35) datter af en Peder Juel i Ribe. 2 Peder Troelsen f. ca. 1475 Astrup, Brøns d. 1560 Astrup, Brøns g. Kirstine (Pers) Mathiasdatter f. ca 1480 d. 1553 Astrup, Brøns Herredsfoged 1508-33. Forfatter: Th. U. Thoresen. Dato: 15-04-04 12:35 I 2. udg. af bogen "Slekten Astrup fra Astrupgaard gjennom 550 år" af F. C. Sommer findes på s. 33 et billede af en af flere gravstene, som iflg. bogen skulle være fæstnet på ydersiden af Brøns kirkes tårn. Det drejer sig om: Peder Troelsen død 1560 og hustru Kirsten død 1553 - Niels Pedersen død 1579 og hustru Ingeborg. Jeg har været i Brøns, og gravstenene var der ikke, hverken inde eller ude. Er der nogen der ved hvor de befinder sig i dag? Med venlig hilsen Thomas Thoresen Sønderborg Personalhistorisk Tidsskrift 2006: 1 side 14 i en artikel af Adam Lindgreen "Lad huset stå til rådnelse," Han skriver om disse sten, at de blev fundet under 2. verdenskrig ved Brøns ås udløb og anbragt på Brøns kirkegård. Forfatteren har sammen med Svend Jacobsen i 2005 prøvet at få stenene bedre beskyttet, men forgæves.

Bilag til ane 16784 m.fl. Troels Winther

Bilag til ane 16784 m.fl. Troels Winther

 

med mulige, men ikke sikre aner.

 

1.      Troels Winther, f. ca. 1425, d. 07.03.1514 i Astrup, Brøns, stilling: Herredsf.  

 

I Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1 side 17-61 påbegyndes en artikkel om Troels Winthers slægt, skrevet af Svend Jacobsen.

 

     Hans efterslægt er registreret efter slægtstavler og "10 generationer med rod i marsken" af Svend Jacobsen og Hans-Ole Mørk udg. marts 1996. Når dato er med har jeg som regel selv set i kirkebog. Forslægt mest ifl. Carl Langholtz.

    

     TROELS WINTHER, formentlig født omkring 1430/40 død 1503/14

     Gårdmand på Astrupgård, Brøns sogn, Hviding herred.

     Nævnes i alt 16 gange i årene 1470-1503 i forskellige tingsvidner, først som herredsfoged i Hviding herred, senere som sandemand, efter at sønnen Svend Troelsen har overtaget hvervet som herredsfoged. Af et tingsvidne fra 1514, som er et arveforlig mellem hans børn, fremgår. at han er død.

     På enkelte bevarede originaldokumenter findes hans segl endnu, som viser et våben

     Gift med METTE, som lever endnu i 1514 ifølge ovennævnte arveforlig. 4 børn kendes, se nedenfor.

     Børnene kendes fra arveforliget, hvor de nævnes ved navn og dørenes ægtefæller nævnes. På grund af dette arveforlig er der ingen grund til at tro, at Troels Winther har haft flere børn, der har nået voksen alder.

     Kendskabet til Astrupgard-slægen skyldes oprindelig nogle slægtsoptegnelser, foretaget af provst Niels Nielsen Astrup i Roager, som hans søn medbragte til Norge, og som siden er blevet opbevaret hos den norske del af slægten. Optegnelserne bygger hovedsageligt på gamle dokumenter, som provsten i sin ungdom har studeret på fødegården. Det er formentlig delvis de samme dokumenter, som vi andre i dag kan læse i f.eks. Hviding herreds tingbog 1741, hvor gårdens daværende ejer, sognefoged Peder Bjørn, lod tinglæse 26 dokumenter tilbage fra 1488 vedrørende gårdens jordtilliggende o.a.

     Slægtsoptegnelserne er karakteristiske ved, at så længe oplysningerne gælder de mandlige besiddere al selve gården. er de korrekte nok, men det, der er nævnt om konerne, er mere fantasipræget.

     Om Troels Winthers kone Mette hedder det f.eks., at hun var datter af "velbårne junker til Trøjborg Peder Rantzau", og dette er givetvis ikke rigtigt. Selvom Troels Winther måske var lavadelig. hvilket i øvrigt er uklart, ville han næppe have mulighed for at ægte en datter fra den fornemme Rantzau-slægt, og rent kronologisk kendes ingen Peder Rantzau til Trøjborg, der kan passe som far til Mette. Oplysningen skal formentlig ses som en fantasifuld forherligelse af det faktum, at der til Astrupgård hørte nogle enge i Misthusum, som blev kaldt Peder Rantzaus enge.

     Vedrørende Troels Winthers forfædre fortælles det i de omtalte slægtsoptegnelser, at hans far var en adelsmand fra Vendsyssel ved navn Svend Winther, som havde dræbt en anden adelsmand i en duel og derfor var flygtet til fystedømmet Slesvig. Her ægtede han Anna, datter af velbårne Eiler Juel til Astrupgård og fik gården med hende. Om denne beretning må man sige, at det meste nok ikke passer Det er meget sandsynligt, at Troels Winthers far har heddet Svend, da hans formentlig ældste søn hedder Svend, men at han skulle komme fra Vendsyssel. er meget tvivlsomt. Det er ikke muligt at finde en adelsslægt Winther deroppe fra, som han passer ind i. Han er givetvis fra egnen, hvor navnet Winther i 1400-tallet forekom både i Skærbæk og i og omkring Ribe.

     En sammenhæng med en Juel-slægt er også sandsynlig, men om det er som ovenfor anført, kan ikke siges. Den noget særprægede præst Johannes Oldendorp i Haderslev (1524-1566)skriver i sin selvbiografi, at hans mor var fjernt beslægtet med Astrupgård-slægten, og at de begge stammer fra en Juul-slægt, der var udbredt i Ribe og i Hviding herred. Efter Johannes Oldendorphs formulering kunne det ligeså godt være Troels Winthers kone, der var af denne slægt, og i det hele taget må sammenhængen siges at være helt uklar.

     Det skal til slut pointeres, at der intet dokumentarisk belæg er for eksistensen af personerne Svend Winther, Anna Juel og Eiler Juel, hvorfor alle de uhyre mange anetavler, hvor Troels Winther optræder bør stoppe med ham. Fremtidig forskning må så vise, om der kan skaffes rimeligt grundlag for at føre slægten længere tilbage. (Fra Svend Jakobsen og Hans-Ole Mørks samling.)

      Se evt. også artikel. af Sv. Jacobsen i Pers.nal.hist.tidssk. 2007:1 side 15-61

 

 

 

 

    

     Han blev gift med Mette Pedersdatter, f. ca 1440, d. eft. 1514 i Astrup, Brøns.  Lever endnu i 1514 ifølge arveforliget. Fik af faderen 25 Demat land i medgift.- ifl. art. af Sv. Jacobsen i Pers.nal.hist.tidssk. 2007: side 37 kunne hun være datter af sin mands forgænger i herredsfogedembedet, Peder Nissen, nævnt 1429-53, men mere sandsynlig (side 35) datter af en Peder Juel i Ribe.

 

Forældre

 

2.  Svend Winther, f. ca 1400.  ifl. Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere, 1.samling, digtere og forfattere, s.141, ejer af Astrupgaard i Brøns. Han blev gift med Anna Troelsdatter.

                             Børn:

                      i      Troels Winther, f. ca. 1425, d. 07.03.1514 i Astrup, Brøns, stilling: Herredsf.   Han blev gift med Mette Pedersdatter.

 

3.  Anna Troelsdatter, f. ca 1410.

 

Bedsteforældre

 

6.  Troels Pedersen Juel, f. ca. 1370.  ejer af Astrupgaard, Brøns. Han blev gift med ukendt.

                             Børn:

                      i      Anna Troelsdatter, f. ca 1410.  Hun blev gift med Svend Winter.

 

7.  ukendt.

 

Oldeforældre

 

12.  Peder Iversen Juel, f. ca. 1330 i Hjerndrup gd., d. eft. 1388 i Flensborg, stilling: Væbner / Borgmester.    M Barn 1: Eiler Juel #147937

             Født: EFT 1300             i

              Død: EFT 1400             i

       ------------------------------------------------------------------------------

         K Barn 2: Ingeborg Pedersdatter Juel #147938

             Født: EST 1365             i

              Død: OMK 1436             i

       ------------------------------------------------------------------------------

         M Barn 3: Iver Pedersen Juel #147939  Andet navn Ywer Petersen, De Juwl Geheten Is

             Født: EST 1370             i

              Død: EFT 1420             i

       ------------------------------------------------------------------------------

         M Barn 4: Thomas Pedersen Juel #147940  Andet navn Thomas Petersen Juel

             Født: OMK 1370             i Tyskland (Leck Sogn (Agdrup) Sydtønder Amt)

              Død: 1444                 i

       ------------------------------------------------------------------------------

         K Barn 5: Elsabe Pedersdatter Juel #147941

             Født: OMK 1370             i

              Død: EFT 1440             i

       ------------------------------------------------------------------------------

         K Barn 6: Elsif Pedersdatter Juel #147942

             Født: EST 1370             i

              Død:

       ------------------------------------------------------------------------------

         K Barn 7: Kirstine Pedersdatter Juel #147943

             Født: EST 1370             i

              Død:

       ------------------------------------------------------------------------------

         M Barn 8: Troels Pedersen Juel #126475

             Født: OMK 1370             i

              Død: EFT 1400             i

       ------------------------------------------------------------------------------

       [fra cd Database af Ejvind A. Christensen, Rolighedsvej 23, 6520  Toftlund]

Han blev gift med Mette Segebodsdatter Krummedige.

                             Børn:

                      i      Troels Pedersen Juel, f. ca. 1370.  ejer af Astrupgaard, Brøns. Han blev gift med ukendt.

                      ii     Elsabe Pedersdatter Juel, f. ca. 1370, d. eft. 1440 i Flensborg.  Hun blev gift med Henrik Vrese.

                      iii     Thomas Pedersen Juel, f. 1370 i Agdrup, Leck sogn, Syd Tønder amt, d. 1444 i Krogsbølle, Fyn, stilling: Godsejer.  Efterslægt i mail fra Steen Roed Thoustrup - 22/7 2007. Han blev gift med Bodil Nielsdatter.

 

13.  Mette Segebodsdatter Krummedige, f. ca. 1340 i Hjerndrup, d. ca. 1399.

 

Tipoldeforældre

 

24.  Iver Nielsen, f. ca 1300.  n.som ejer af Hjerndrup gd. 1334. Bopæl (familie) n. 1315, N. Thomasdatter Juel.

                             Børn:

                      i      Peder Iversen Juel, f. ca. 1330 i Hjerndrup gd., d. eft. 1388 i Flensborg, stilling: Væbner / Borgmester

 Han blev gift med Mette Segebodsdatter Krummedige.

 

25.  N. Thomasdatter Juel.

 

26.  Segebod Krummedige, f. ca 1310.  Ejer af Mehlbeck i Holsten, Løgismose på Fyn og Runtoft i Angel. Han blev gift med Cecilie Pedersdatter Skram.

                             Børn:

                      i      Mette Segebodsdatter Krummedige, f. ca. 1340 i Hjerndrup, d. ca. 1399.  Hun blev gift med Peder Iversen Juel.

 

27.  Cecilie Pedersdatter Skram, f. ca- 1315/20.  Levede 1392.

 

Tip-tip-oldeforældre

 

48.  Niels Vognsen, f. ca 1250.  Han blev gift med N. Iversdatter.

                             Børn:

                      i      Iver Nielsen, f. ca 1300.  n.som ejer af Hjerndrup gd. 1334. Bopæl (familie) n. 1315, N. Thomasdatter Juel.

 

49.  N. Iversdatter, f. ca 1260.

 

50.  Thomas Juel, bopæl (person) nævnt 1315.  Han blev gift med ukendt.

                             Børn:

                      i      N. Thomasdatter Juel.  Bopæl (familie) n. 1315, Iver Nielsen.

 

51.  ukendt.

 

54.  Peder Jacobsen Skram, f. ca 1285.  Ejer af Rundtoft (1315 og 1334), ifl. Carl Langholz kan slægten Krummedige føres meget længere tilbage (Danmarks Adels Aarbog XVII, 1900, s.217-38). Han blev gift med Edel Saltensee.

                             Børn:

                      i      Cecilie Pedersdatter Skram, f. ca- 1315/20.  Levede 1392. Hun blev gift med Segebod Krummedige.

 

55.  Edel Saltensee, begivenhed nævnt 1315.

 

Tip-3-oldeforældre

 

98.  Iver Tagesen, f. ca 1200, d. 1268.  Kong Abels marschal 1250-62. Det er efter Svend Jacobsens mening tvivlsomt, om Carl Langholz har ret i, at Iver Tagesen havde de 2 døtre, derfor stopper jeg her i en anerække, som ellers kunne føre tilbage til Gorm d. Gamle. Han blev gift med (Cæcilie) Lagesdatter.

                             Børn:

                      i      N.N. Iversdatter, f. ca 1260.  Hun blev gift med Jacob Skram.

                      ii     N. Iversdatter, f. ca 1260.  Hun blev gift med Niels Vognsen.

 

99.  (Cæcilie) Lagesdatter, f. ca 1230.

 

108.  Jacob Skram, f. 12.., d. 1303 i Rundtoft, Angel.  Han blev gift med N.N. Iversdatter.

                             Børn:

                      i      Peder Jacobsen Skram, f. ca 1285.  Ejer af Rundtoft (1315 og 1334), ifl. Carl Langholz kan slægten Krummedige føres meget længere tilbage (Danmarks Adels Aarbog XVII, 1900, s.217-38). Han blev gift med Edel Saltensee.

 

109.  N.N. Iversdatter, f. ca 1260.

 

Tip-4-oldeforældre

 

218.  Iver Tagesen, f. ca 1200, d. 1268.  Kong Abels marschal 1250-62. Det er efter Svend Jacobsens mening tvivlsomt, om Carl Langholz har ret i, at Iver Tagesen havde de 2 døtre, derfor stopper jeg her i en anerække, som ellers kunne føre tilbage til Gorm d. Gamle. Han blev gift med (Cæcilie) Lagesdatter.

                             Børn:

                      i      N.N. Iversdatter, f. ca 1260.  Hun blev gift med Jacob Skram.

                      ii     N. Iversdatter, f. ca 1260.  Hun blev gift med Niels Vognsen.

 

219.  (Cæcilie) Lagesdatter, f. ca 1230.

 

 

 

 

Eksempel på evt. fælles slægt: 

 

                                           Peder Juel

     Troels Pedersen Juel                                  Elsabe Pedersdatter Juel

    

     Anna Troelsdatter Juel                                Wendt Frese

    

     Troels Winther                                           Inge Vedders Freese     

                                                                        

                                                                        Marine Freese

    

                                                                         Peter Rickertsen

    

                                                                         Rickert Petersen Rickertsen

      

                                                                        Hans Rickertsen

    

                                                                        Jesper Hansen

    

                                                                         Margrethe Jespersdatter

    

                                                                         Margrethe Hanning

    

                                                                         Peder Heiberg

    

                                                                         Inger Margrethe Heiberg

    

                                                                         Peter Andreas Heiberg

    

                                                                         Johan Ludvig Heiberg