Frands SimonsenAge: 70 years16901760

Name
Frands Simonsen
Family with parents - View this family
mother
himself
Family with Else Nielsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: 1718
2 years
son
3 years
daughter
Kirsten Frandsdatter
Birth: 1721 31 21Sønderholm
Death: 1721Sønderholm
2 years
daughter
2 years
son
3 years
son
Olluf Frandsen
Birth: 1725 35 25Sønderholm
Death: 1727
3 years
son
2 years
daughter
Anne Marie Frandsdatter
Birth: 1728 38 28Sønderholm
Death: 1728
2 years
daughter
Kirsten Frandsdatter
Birth: 1729 39 29Sønderholm
Death: 1730
Family with Engel Christensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: 1730
2 years
son
Christen Frandsen
Birth: 1731 41 26Sønderholm
Death: 1732
5 years
son
2 years
daughter
2 years
daughter
Else Frandsdatter
Birth: 1737 47 32Sønderholm
Death: 1737
3 years
son
Peder Frandsen
Birth: 1739 49 34Sønderholm
4 years
son
Simon Frandsen
Birth: 1742 52 37Sønderholm
4 years
daughter
Anne Frandsdatter
Birth: 1745 55 40Sønderholm
Death: 1749Sønderholm
4 years
son
Jens Frandsen
Birth: 1748 58 43Sønderholm
Death: 1749Sønderholm

Bilag til 460 Frands Simonsen (Skifte)

Bilag til 460 Frands Simonsen.

 

Fra Restrup gods skifter G 141 – 88

 

Anno 1758 den 4. November indfandt jeg mig Frid. Christian Lang Fuldmægtig ved Restrup paa mit Høj Grevelige Herskab Høj Velbarne Frue Grev Inde af Levezau til Restrup ? hendes Vegne udi Frands Simonsens Hus i Sønderholm for at foretage Registering og Vurdering til endelig Skifte og Deling efter hans afdøde Hustrue Engel Christensdatter, imellem hannem og deres i dette Ægteskab sammenaulede 4 Børn nemlig Christen Frandsen i 25. Aar, Peder Frandsen 19 Aar, Simon Frandsen 17 Aar og en Datter Johanne Frandsdatter 22 Aar. Formedelst Faderen Frands Simonsens høje Alder og Skrøbelighed, bliver disse 3 Børns Half-Broder Niels Frandsen boende her i Byen, sadte til Formynder, som og ved denne Forretning er overværende. Vurderingen og videre Forretning her i Huset bliver forrettet ved Thomas Nielsen og Gregers Pedersen her i Byen, og er da foretaget saaledes som følger:

 

I Stuen

1 gl Fyrbord med Obenfod 3 m. 1 gl. ditto Bænk ved Bordet 6 sk. 2 Træstole med Bagsmek 1 m. 4 sk. 3 ditto med 3 gamle Hønder 2 m. 1 lidet Fyr slag Bord 1 m. 1 gl. ?? 6 sk. 1 Jern Kakeloun 6 rdl. 4 m. 1 Træ Hatte Foderall1 m. 2 hollandske Steen Fade  ?, 3 ditto Tallerkener ?, 1 Malm Lysestage  1 m.  5 smaae Studsglas ? , 1 liden Flaske ?, 2 gl. steen Smør Kander, 3 steen Krus, de 2 med Tinlaag, 1 gl Messing Rive Jern, 1 gl. Fyrre Dragkiste med gl Messing Beslag 2 rdl. 4 m. 1 lidet anstrøgen Fyr Skab med Laas og Nøgel 3 m.

 

I et lidet Øllkammer

1 lidet Fyr Bord med Skuffe, 1 half Øltønde, 1 gl. Øltragt, 4 Boutelier á 3 sk. Er 12 sk. , 1 gl. Fierding og en ditto Otting, 1 lidet half Anker.

 

I Sengekammeret

1 gl. Rok 1 m. 1 gl. Fyr Sengested 1 m. 1 rød og hvid Olmerdugs Overdyne 2 rdl. 1 hvid og brun stribet Vadmels Underdyne 1 rdl. 4 m. 1 ditto graastribet 1 rdl. 2 m. 2 blaae og hvid stribet Olmerdugs Hovedt Puder 3 m. 2blaae Overlagner 4 m.

 

I et indlukt Sengested

1 rød og hvid stribet Olmerdugs Overdyne 1 rdl. 4 m. 1 gl blaa stribet Bolster Underdyne 1 rdl. 4 m. 1 gl. ditto 4 m. 2 Bolster Hovedt Puder, den ene med Vaar 4 m. 8 sk., 2 blaa Garns Lagner 4 m. 1 gl. Jern ubrugelig Stryge Jern 8 sk. 1 Jern Fyr Fad 6 sk.

 

I Bryggerset

1 gl. Bryggekiedel paa ungefær 1½ fjk 4 rdl. 1 liden Jern Gryde 1 m. 8 sk. 1 Træ Hakke Bræt 6 sk. 2 Stripper 8 sk. 1 gl. Jern Trefoed 8 sk. 1 gl. Loft Stie 4 sk. 4 steen Fade á 2 sk. er 8 sk. 6 stk. Trætallerkener 6 sk. 2 Ler K?krus 4 sk. 1 lidet Fyr Kar 8 sk. 2 gl. ubrugelige Fierdinger 4 sk. 1 gl. ubrugelig Skaf 8 sk. 1 gl. Jern Pande. 12 sk. 1 gl. Jern Rist  8 sk. 1 gl. Fyr Kar 8 sk. 1 Hakkelskiste med Kvif 1 m. 1 Rive 3 sk. 1 Træe Ild Skovl 2 sk. 1 Ild Klemme 8 sk. 1 Brand Fork 4 sk.

 

Mandens Tømmeredskab

3 gl Økser 4 m. 3 smaae ditto Buesauge 3 m. 3 Navre?? og en gl Jern Vinkl 3 m. 10 Stk gl Høfle, med og uden Jern 4 m. 2 stk. Hugge Jern og 1 Uld Sax 8 sk.

 

Paa Loftet

1 Deger Trug 2 m. 1 gl. Flaske 4 sk. 2 gl Halm Løve 3 sk. 1 Sold og 1 gl. Tims?  8 sk. 1 gl. Hægle 6 sk. 1 gl. Gryes Kube 4 sk. 1 gl. Kar ubrugelig 6 sk. 2 gl. Ottinger 4 sk.

 

Faaer

4 stk gl. Faaer á 3 m. er 2 rdl. 1 Aars Lam 1 m 4 sk.

 

[nogle priser kunne ikke læses, men summen bliver 35 rdl. 5 m. 4 sk.]

 

Enkemanden og hans Børn samt de andre tilstedeværende blev tilspurt om her var mere i Huset, som var uregisteret eller uvurderet, men som nu uspecificeret var, eller nogensteds noget tilgodehavende, som Boen til Indtægt kunne beregnes, hvortil af dem samtlige blef svaret Nej. Undtaget den salig Kones Gang- og Kisteklæder, som af hende var givet til Datteren Johanne Frandsdatter, hvilket Faderen og de 2 ældste Sønner og Niels Frandsen for den yngste Søn, ikke havde noget imod, men bifaldt, hvorfor bemeldte Kiste- og Gangklæder icke heller bliver registeret og vurderet; bliver alt saa Boens ganske Summa og Indtægt 35 rdl. 5 m. 4 sk. Skriver Tredive og Fem Rigsdaler, fem Mark og fire Skilling, Boens Formue og Indtægt.

 

Omvendt anføres Boens Besværinger og Udgifter saaledes som følger:

1 .Huusets Besværligheder

Huuset bestaaer af 12 Fag, som til Dels er brøstfældig, ansees og taxeres af Vurderingsmændene icke Ringere at kand istandsættes med á Faget 2 rdl. er 24 Rdl.

 

2. Gielden

Frands Simonsen er skyldig til sit højvelær. Herskab til Restrup Huuspenge til nu afvigte Martii forfalden med 2 rdl. 1 m. 2 sk.

Videre angaf Frands Simonsen at være skyldig, som og af Børnene blev tilstået, og saaledes rigtig forholdet, til Kjøbmand Hans Iversen i Aalborg, for bekomne Vahre at være skyldig 2 rdl. 4 m.

Til Hans Nielsen i Binderup Mølle for bekommen Korn 1 rdl. 2 m.

Til Lars Sørensen her i Byen er ligeledes skyldig for laant Penge 2 rdl. 4 m.

Dend afdøde Kones Begravelse, som efter ringeste Overslag er beløbet til 6 rdl. 4 m. blive Mandens ligeimod anført 6 rdl. 4 m.

 

Summa Boens Besværing og Udgifter 39 rdl. 3 m. 2 sk. skriver tredive og ni Rigsdaler, tre Mark og to Skilling Boens Besværing og Udgifter.

 

Naar samme med Indtægten bliver liqvideret, sees at blive Udgiften mere end Indtægten 3 Rigsdaler 3 Mark og fiorten Skilling, saa der icke kan blive noget til Arf eller Deling for Børnene, men Enkemanden Frands Simonsen bliver tilholdt ved Boens Forretning ikke alene at forbedre og vedligeholde dette hans Huus, samt svare hvad deraf, og her er anført, bør at udredes, og fornøje hans herudi anførte Skylnere, at saaledes er passeret og forrettet, det bevidner under vores Hænder, Datum Skiftestedet ut Supra

Frid. Christian Lang.  Vurderings og Taxationsmænd Thomas Nielsen og Gregers Peders Søn. Frands Simonsen. På mine umyndige Søskendes Vegne Niels Frandsen. Christen Frandsen. Peder Frandsen.

 

 

 

 

Anno 1760 den 9. April var paa Fuldmægtig Msr. Lang ved Restrup  hans Vegne jeg undertegnede tilligemed 2de Mænd Thomas Nielsen og Gregers Pedersen af Sønderholm udi i Dag afdøde Frands Simonsens Huus for at registrere, alt hvis udi i samme befandtes, saaledes som følger:

 

I Stuen

1 Fure bord med Skuffe og aaben Foed. 1 ditto Bænk. 1 Fure Drage Kiste med Messing Beslag 1 ditto Skab. 4 Træstole 1 Jern Bilægger Kackelovn. 2 gl hollandske Steen Fade  og 2 ditto Tallerkener. 2 ditto Smør Kander. 2 ditto Krus. 8 gl. Psalme og andre Bøger

 

I et indlugt Senge  Sted

1 rød stribet Olmerdugs Overdyne.1 blaa og hvid stribet Bolster Underdyne. 2 gl. ditto Hoved Puder, 1 Olmersdugs overtruken Hoved Pude. 1 Par blaagarns Lagner.

 

I et Aaben Sengested

1 rød og hvid Olmerdugs Overdyne. 1 hvid stribet Vadmels Underdyne. 1 ditto graastribet. 2 st. Olmerdugs Hoved Puder. 1 Bolster ditto. 1 Par Blaaergarns Lagner.

 

I Ølkammeret

1 half Øltønde, 1 gl. Øltragt, 2 gl Fierding 1 lidet fur Bord med Skuffe.

 

I Bryggerset

1 Kaabber Kiedel i Grube paa ungefehr halvandet fierding. 1 lidet Fur Kar. 1 Draug Tønde. 1 Eege Strippe. 1 gl. Jern Trefoed. 1 ditto Rist. 1 ditte Ild Tang.1 Jern Gryde. 1 Jern Pande. 5 stk. Leer Kruse. 4 Trætallerkener. 1 ditto Hackebræt. 1 Eege Høvlebenk og 2 høvle med Jern. 1 Øxe. 1 Saug. 1 ditto. 1 Naur og Boer med Skaft. 1 Hammer og Kniftang.

 

Den salig Mands Gang Klæder

1 Blaaegraae Klædes Kiol med rød vadmels Inderfoer. 1 sort Vadmels Kiol. 1 ditto Vest og 1 Par Buxer. 1 skind Vest med Metal Knapper. 1 brun Klæde Vest. 1 stribet Kalemanches Brystduk med Sølvknapper. 1 hvid ?Undertrøje. 1 gl. blaaestribet ditto. 1 ditto Skind Vest. 1 stribet Brystdug. 1 Par gl. brune Klædesbuxer med Metalknap. 1 Par ditto Skindbuxer. 1 Par sorte Strømper. 1 Par blaa Ditto. 1 Par gl. ditto. 1 stribet Hue. 1 Hat. 1 Par Sko. 6 Hørgarns Skiorter. 6 ditto Hals Klude. 2 Hals Kraver. 2 Par Halværmer. 1 Par blaa Vanter og 1 Par Handsker. 1 Jern Ild Pande..          

 

Paa Loftet

1 Stie. 1 Degetrug. 1 Selle. 1 Flaske. 1 Halm Løv.

 

Faaer

4 gl. Faaer med 2 Lam. 1 Aarrings Lam.

 

De tilstedeværende 2 myndige Sønner Niels Frandsen og Christen Frandsen blef tilspurt, om De vidste videre denne Stervboe tilhørende, end hvis allerede specificeret er, hvor til De svarede Nei.

Og er da denne Forretning saaledes sluttet og til endebragt.

Stervboen ut Supra.

Paa Fuldmægtig Mrs. Lang ved Restrup hans Vegne Hans Jørgen Hammer. Thomas Nielsen.  Gregers Peders Søn.

 

Anno 1760 dend 14. Julij Indfandt sig her i Sønderholm Bye paa Deres Høj Grevelige Herskab Høj Velbarne Frue Grev Inde af Levezau til Restrup ? hendes Vegne Fuldmægtig Anders Schummann sammesteds med tiltagne 2 Mænd Navnlig Thomas Nielsen og Gregers Pedersen begge her af Sønderholm udi det for nogen Tid siden afdøde Frands Simonsen paaboende Huus, for efter dend  under 9. April sidst holdte Register af forrige FuldmægtigMsr. Lang ved Herredsskrivers Dreng Hans Jørgen Hammer holdte Registeringsforretning, at foretage videre Registering og Vurdering til paafølgende Skifte og Deling imellem den Salig Mands efterladte tvende Kuls Børn, som er ved den første afdøde Kone Else Nielsdatter, en Søn Niels Frandsen boende her i Byen, Hans Frandsen boende Over Klit Mølle paa Aastrup Gods, noch en Datter Anne Kirstine gift med Niels Jensen fra Dorup paaLundbech Gods, hvem for 2 Aar siden ved Døden er afgangen, men efterladt sig en Dattersøn Henrik Nielsen angiveligen 5 Aar gammel hos Faderen. Og ved den sidst afdøde Kone Engel Christensdatter er aflet og i Live Christen Frandsen i det 25. Aar, Johanne Marie Frandsdatter 23 Aar, begge sidste endnu opholdende sig her i Huuset. Peder Frandsen i sit 20. Aar tienende i Hoel Mølle under Restrup Gods og Simon Frandsen 18 Aaropholdende sig hos sin Broder Hans Frandsen i bemeldte Over Klit Mølle, hvilke alle efter Varsel og Indkaldelse ere mødt undtagen Niels Jensen af Dorup paa sin Søn Henrik Nielsens Vegne og Hans Frandsen fra nævnte Over Klit Mølle, paa hvis og egne Vegne formeldte Simon Frandsen erklærede her for Skifteretten at være mødt for at opagte begges Ret. Paa den udeblevne Niels Jensens Barns Vegne blev antaget som Overformynder ved Skiftet Olle Pedersen her af Byen for at obsevere Barnets Gafn og Beste. Hvorda saaledes i alle foranførtes Overværelse blev foretaget og forrettet som følger, efter at begge Vurderings Mændene først efter af Skifteretten var blevet erindret at forrette deres Vurdering saaledes som de for samme kand være ansvarlige, da der og blev belovet.

 

[Så kommer en ny opremsning af alle ting, og der sluttes med en sum på 46 rdl 3 m. 2 sk.]

 

[billede 25]

 

Bekiendt eller ændrede ved allerede under Penen findes anført uden allerede som af de 2 Børn og Arvinger nemlig Christen Frandsen og Johanne Marie Frandsdatter, blev foregivet at have hørt sige af deres Sl. Moder hun Tid efter anden har udsat hos Gaardmanden Laurs Sørensen her i Byen for ?? laante Penge til at indkiøbe Rug og andre behøvende Ting for, nemlig et lidet Sølf Bæger, 2 Sølf Skeer, tegn Tade, og 6 sten Tallerkener, men hvor meget deres Sl. Moder paa s? havde oppebaaret vidste de egentlig icke men ?? gefehrlig 10 Hd??. Dog blev af bemeldte Laurs Sørensen tilstaaet, som til dens rede blev indkaldt her for Skifte Retten, at være 6 rdl. 4 m. 8 sk.ogderfor i Pandt og Forsikring havde foranførte Vahrer i sine Giemmer, hvilke han her for Skifte Retten ærklærede strax han at tilbagelevere imod hannem blev betalt de til den Sl. Kone laante 6 rdl. 4 m. 8 sk., som ærbød sig til med Eed at bekræfte, om forlanges, hun ?? havde bekommet.   Mere vidste ingen paa yderligere Forespørgsel og nøje Eftertanke end allerede specifeceret uden 5 ?? gl. ?? ved 5 ??  ?? 3 rdl. 2 m.

Altsaa beløber heele Boens Formue sig efter det her anført Vurdering til dend Summa

                                                                                                             Penge 49 rdl. 5 m. 10 sk.

Knud Sørensen

 

Indtægt

 

Følger denne Stervboes Besværing og Udgift saaledes nemlig:

  1. Huusets Brøstfældighed.

Til samme at syne og efterse blev aftalt og af alle tilstedværende Arvinger, saavel paa egne som fraværendes Vegne, tilstaaer baade nu og i Fremtiden at være tilfreds og fuldkommeligen fornøiet med dens Brøstfældighed.

 

[billede 26 har en opremsning af ting og vurdering af dem og derefter følgende:]

Videre forefandtes icke eller blev udvist. Atlsa blev de 2 her i Huuset værende Søskende tilspurt ligesom ogsaa de andre tilstedeværende om nogen af dennem i mindste Maade vidste mere at give Oplysning om, som denneStervbo kunde komme til gode. Det være sig af hvad Nafn ?? eller nævnes kand, enten rede Penge, Sølf. Kaaber, Thin, Ulden og Linned mod ??, hvortil af samtlige tilsteværende blev svaret Nei, da i ingen optænkeligeMaader var mere.

 

[billede 30 begynder med noget om husets tilstand. Derefter nævnes gjeld]

Gield.

  1. Morten Jensen havde laant Penge dend Sl. Mand og til hans sidst Sl. Kones Begravelse, hvorfor han var pantsat og under Haandsbevaring, det foran specificerede Haandværktøj, som her til Boen i Dag igien indkom, imod Pengene ham blev tilstaaet at blive betalt med 1 m. 4 sk.
  2. Videre fordrer Niels Frandsen for hans Sl. Faders Liig Kiste at give  ?? hvad som var udgivet til Præst og Degn med viidere, som af alle vedkomende blev tilstaaet. 9 rdl.

 

[billede 31]

Efter tilspørgsel fra Skifte Retten erklærede vedkommende de icke vidste sig mere for denne sinde at erindre; altsaa blev dette Skiftes videre Frem og Slutning opsat til videre, for imidlertid at faae det nu registerede og optegnede solt ved Offentlig Auction og giort i Penge i Henseende denne Stervboes Omstændigheder, til Skifte og Deling mellem vedkommende. Da forinden Boens Skifte igien bliver foretagen, som snarest mulig skalskee, naar Boets Action er forettet og Pengene ifølge for samme er indkommen, Eenhver især betidelig derom skal blive advaret for igien at møde og bi?? Skiftets Slutning. Imidlertid blev omtalte Christen Frandsen medSyster Johanne Frands Datter, som sig opholder her i Huuset, imens her ved Skifte Retten paalagt at være og blive andsvarlig for alt hvad som her i Boen er og forefindes, indtil nærmere Foranstaltning, at icke noget i ringeste Maade bliver forskuffet eller bortkommer, men alt samme Tid i Behold. Da og ellers vil vedkomme paa deres eget Ansvar, hvilke alt blev belovet. Ligesom og tilstedeværende Arvinger lovede at møde her ved Skifte Samlingen hvad Dag og Tiid, som igien bliver bestemt, uden de derom bliver efterer??.  Og at denne sinde saaledes ar tilgaaet og passeret tilstaaer ved enhvers Underskrift. Datum Stervboen ut Supra.

A.Schuurmann. Paa egne og Broder Hans Frandsen hans Vegne Simon Frandsen. Paa egne Vegne Niels Frandsøn, Christen Frandsøn, Peder Frandsøn, Johanne Marie Frands Datter. Paa den umyndige Henrik Nielsens Vegne underskriver Olle Pedersen. Som overværende ved denne Forretning med Vurderings og Vidner Thomas Nielsen. Greger Peders Søn, Sigvart Christensen. – Povel Nielsen.

 

[billede 32]

Siden skiftet efter Afgangne Frands Simonsen i Sønderholm bliver foretaget og om muligt til Ende bragt Mandagen den 14. Juli førstkommende om Morgenen Kl. 9 slet.

Saa bliver dend Sl. Mans Sønner Hans Frandsen og Simon Frandsen udi Over Klits Mølle paa Aastrup Gods i Vensyssel herved indkaldt at møde eller møde lade i Stervboet i Sønderholm bemeldte Dag og tid for at observere deres Ret og tilkiendegive hvad de ved Skifte Retten maatte have at erindre.

Restrup den 23. Juli 1760. A. Schmuurmann som Fuldmægtig R.

 

Ovennævnte Seddel har været rigtig leveret, tilstaas af os Hans Frandsen og Simon Frandsen

 

(billede 33)

Jeg underskervne Niels Jensen Snedker forlanger ei noget efter min Sl. Kones Forældre nemlig Frands Simonsen og derfor efter Begiering meddeler dem dette Afkael fra mig og mine at ieg hverken ?? ?? ??…………………hvilket tilsaaes af mig.

Diørup den 16 Sept. 1760 Niels Jensen Snedker

 

(Billede 38)

Til ædle hr. Forvalter Lange.

Da det nu stunder til den 30. Dagen efter min Salige Fader og der med Skifte og Deling skal anfanges. Efter ?? ?? ieg paa  mine egne og min Broder Simon Frandsens Veigne at have mødt. Mens formedelst ieg staaer uden et Arbeide det ieg ei kand forlade, til den Tid at møde. Saa vil ieg paa egne og Broders Veigne aller ?? tilbeede hans gode Omsorg og ?? ved Skiftets Behandling, at alle Ting rædelig til. Saaledi at hvad vores Salig Fader haver efterladt sig maa af vores Søskende, som nu er ved Stedet tilholdes at giøre Rigtighed for, at det komme for Lyset og udi para?? forfattet. Thi vi andre kand ingenlunde være for noged med deres Ud??   Da er at voresSallig Fader havde givet dem udi hans levende Live. Bare Ord udi slige Tilfælde kan ei geilde. Der vil lovlig bevist til Sligt. Det er ei alle bekiendt, at vi alle Søskende havde én Fader, saa er det ei følgelig at vi bør at Skeelige Rettigheed. Og for at give ??, hvad der er efter min Salig Fader. Sa vit ieg kand erindre mig, saa fordre ieg herunder en Opteignelse der paa til videre Efterretning. Samme er icke udi ?? forfattet ved første Samling. Hvorfor ieg saa ?? ieg vil formode at ?? forvaltes ?? paa mine og Broders Best: at vi kand skee Rette; det ieg formoder allerhelst. Vi er under et Herskab og naar mine andre Søskende, som

 

[fortsættelse på billede 40]

 

er mig imod og icke vil unde mig imod og icke vil unde mig noget efter min Sallige Fader, ingenlunde finder sig udi Billigheed og udi et aller ringest giver mig 10 rdl. sigfe ti Rigsdaler, saa er inte?? ?? , af dette anført. ?? ?? det øvrige som er angivet maatte ved Auction sælges til Penge, og da sees Udfaldet.  Da ieg udi ?? Hr. Forvalters Hielp – Saa og under Erindring hvorledes Udfaldet vil blive. Det øvrige er at ieg ?? lever og forbliver. –

Velædle Hr. Forvalter tienst?? skyldige Tiener  Hans Frandsen. Over Klit Mølle d. 6. May 1760.

 

(billede 41)

Velædle Hr. Forvalter.

Deres meget ærede Tilvarsel angaaende min Salig Faders Stervboes den 14 Juli førstkommende er mig rigtig til Hænde kommet, hvorfor jeg ærbødigts tacker. Min skyldighed er at jeg og skulde have mødt, men som jegiche forundes meget som der vel vilde blive forsømt af mit Arbeide kand komme, og jeg ved at jeg sker lige saa staar Ret om ieg icke møder som om ieg mødte, vil jeg derfor overlade min Sag til Hr. Forvalterens gode Behandling, som jeg haaber at blive lov forsvarlig.

 

Jeg saaledes i øvrigt med megen Respect         Velædle Hr. Forvalter deres ydmyge Tiener

                                                                                                       Hans Frantzen

Over Klit Mølle d. 13. Julii 1760

 

(Billed 42)

Velædle Hr. Forvalter.

Fuldskiønt jeg tillige med øvrige mine med Arvinger kand med ald Billighed paastaae min Arvs rettighed efter min Sl. Fader, saa daag for ale Vitløftighed og deraf flydende Vanskelighed for uden min Arvinger at forrekomme,Tilstaar jeg herved for samme Arv at give fuldkommen Afkald, saa snart mig dertil fororned Papiir vorder leveret. Hatte jeg ri?? vil und lade efter Begiering til

(b.43) hans behagelige Efterretning at meddelle.

Forblivende udi Øvrigt

                Velædle Hr. Forvalter deres ydmygste Tiener

                                                                                                       Hans Frantzen

Over Klit Mølle d. 17. Julii 1760

                     

 

(b 44)

Anno 1761 d. 3. December blev Skiftet til endelig Slutning igien foretagen efter Huusmanden afg. Frands Simonsen i Sønderholm, som formedelst vedkommennes Begiering og før sked udi af mig underskrevne AndersSchuurmann som fuldmægtig ved Restrup paa mit Høj Grevelige Herskabs Vegne, deres Høj Grevelige Raads Højvelbaarne Frue Grevinde Lewetzau til bemeldte Restrup med tiltagne 2 mænd navnlig Thomas Nielsen og Niels Pedersen begge af bemeldte Sønderholm. Udi Overværelse af bemeldte Frands Simonsens efterskrevne 2 Kuld Børn Navnlig Niels Frandsen, Huusmand her i Byen paa egne og Broder Hans Frandsens Vegne boende i Over Klit Mølle paa Aastrup Gods, Niels Jensen Snedker af Dørup under Lundbech Gods paa sin Sl. Kones Barn Hendrich Nielsens Vegne, Christen Frandsen paa egne og sin Søster Johanne Marie Frandsdatters Vegne begge af bemeldte Sønderholm By, Peder Frandsen tienende i Godsgist Mølle ligesaa paa egne og Broder Simon Frandsens Vegne, som opholder sig hos Broderen Hans Frandsen i bemeldte Over Klit Mølle. Udi hvis Overværelse og paa bemeldtes Vegne blev foretaget som følger: -

Derefter paa Skifte Rettens Tilspørgende af Christen Frandsen her i Stervboen blev erklæret det hands 2 Brødre forbemeldte Hans Frandsen og Simon Frandsen udi Over Klit Mølle icke forlangede eller forvænde noget i Arvepart efter deres ved Døden afg. Sl. Fader her udi bemeldte Sønderholm, omendskønt noget til Deeling fra Gielden kunde overskyde som de (b 45) aldeles paatvivlede bemeldte Tilstand. Ligesom forbemeldte Niels Jensen Snedker af Diørup paa sit Barns Vegne ej heller paastod noget, men han tilligemed for omstaaende tvende Brødre gierne overlod deres Rettighed til til?? Deres Broder Christen Frandsen, hvor for han til Beviis forelagde og overleverede Skifte Forvalteren Schuurmann bemeldte 3 Brødres egenhændige underskrevne Skrivelse af 17. Juli og 16. September 1760, hvem ydermer her forsikret  derfor at meddele ?? Tilstaaelse og vedbørlig Afkald. Om fornøden giøres naar maatte forlanges. De øvrige forbemeldte og tilstedeværende Arvinger erklærede og paa egne og tilmelte Søskendes Vegne alt samme som her foran findes anført udi ingen Maade at fordre eller forlange noget udi Arv efter deres Salig Fader Frands Simonsen, men ligesom de andre at meddele behørig Qvittering for deres her i Boen savnede Prætention, som De til Deres Broder tilmeldte Christen Frandsen godvilligen haveafstaaet, imod at han for hvad Gield, som paa Stervboen maatte hæfte derfor selv bliver ansvarlig.

Efter den af vedkommende Arvinger skeede Tilførsel, og Erklæringer saavelsom ifølge de mig fra forenævnte 3 Arvinger, der leveret 2 anmeldte Tilstaaelser om bemeldte Arvs Frasigelse, bliver dette Skifte hermed i Dag sluttet og til Ende bragt. Dog først med Erindring til mere bemeldte Christen Frandsen hvem Huuset af Høje Herskabet er bortfæstet til, det ham i alle Maader lader sig dette Skiftes første Samlings Indhold af Dato 14. Juli forrige Aarvære sig efterrettelig saavel i Henseende til Huusets (b 46) Reparation og forsvarlig Vedligeholdelse tilligemed den af hannem Aarlig svarende Afgift rigtig sine forfaldne Tider at betale, men med og at erlægge til enhver hvad som paa denne Stervboe af Gield maatte fæste, og udi bemeldte Skifte findes anført, hvilket alt blev belovet med ydermere Forsikring at holde Høje Herskabet og mig som dette Skifte har forvaltet frie og anden Ansvar for samme Behandling i alle optænkelige Maader, som ydermere med Enhvers Underskrift herved tilstaaer og bekræfter. Datum Stervboen ut supra. A. Schuurmann.

Paa egne og øvrige Søskendes med Arvingers Vegne underskriver Niels Frandsen – Christen Frantzøn.  Overværende Vitterligheds Mænd ved denne Forretning. – Thomas Nielsøn – Niels Pedersøn.