Niels JensenAge: 41 years18141855

Name
Niels Jensen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: 1798
2 years
elder brother
2 years
elder sister
4 years
elder sister
4 years
elder sister
2 years
elder sister
3 years
elder brother
3 years
himself
Family with Else Sørensdatter - View this family
himself
wife
Else Sørensdatter
Birth: 1817 46 35Putheden, Asdal
Death: March 15, 1840Nørum, Skallerup
Marriage: November 11, 1836Vennebjerg
5 months
daughter
Family with Ane Kirstine Nielsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: November 6, 1840Skallerup
11 months
son
Jens Nielsen
Birth: October 11, 1841 27 21Nørum, Skallerup
Death: November 17, 1844Nørum, Skallerup
4 years
daughter
2 years
daughter
3 years
daughter
Jensine Nielsen
Birth: February 25, 1851 36 30Nørum, Skallerup
Death: November 26, 1866
4 years
daughter
Marie Nielsdatter
Birth: March 2, 1855 40 34Nørum, Skallerup

Bilag til 122 Niels Jensen (skifte)

Bilag til 122 Niels Jensen

 

 Den 28 Juli 1855.

 

Skifte efter Gaardmand Niels Jensen i Nørum, som afgik ved Døden d. 23. s. M.

 

_________

Skifte efter Gaardmand Niels Jensen af Nørum i Skallerup Sogn som afgik ved døden den 23 f,m.

I Skifteretten var nu mødt Enken Ane Kirstine Nielsdatter med Lauværge Gaardmand Peder Thirup af Nørum,som ermeldte,at afdødes Arvinger foruden hende var hans Børn nemlig.

1. en Datter   Mariane Nielsdatter              ugift.

2.                   Else Johanne Nielsdatter

3.                   Maren Nielsdatter

4.                   Jensine Nielsdatter

5.                   Marie Nielsdatter

 

af hvilke Børn, som alle var hjemme, den førstnævnte er avlet i Afdødes første Ægteskab, men de øvrige i Ægteskabet med [Enken] ??inden.

 

Hun begjærede derfor Boet sluttet og opgiort om muligt endnu i Dag i hvilket Øiemed hun opgav, at Boets samtlige Eiendele bestod af en Gaard. Mat Nr 6a i Nørum og 24 i Skallerup Klit af Hartkorn 2 Td 6 Skp 1/4 Alb. Gammelskat 23,35 S. med tilhørende Jorde og Bygninger, hvilken Eindom hun ansatte til en Værdi af 4400 Rd., samt Besætning, Inventarium, Ind og Udbo hvilken hun ansatte til 600 Rd. Tilsammen 5000 Rd.

 

Videre forsikrede hun at Boet ikke eier.

 

Derimod opgav hun at der paahviler Boet en Aftægt til Mariane Jensdatter, hvilken hun formeente efter Nutids Priser maatte ansees lige med en Kapitalsforhæftelse af 400. Rd. Da den paa lovlig maade i den under 18. Decb. 1836 oprettet og under 16. Januar 1837 tinglyst Aftægtscontrakt derom, som hun foreviste, var ansat til Værdi 375. Rd.

 

 

Fremdeles paahviler der Boet contant følgende Gjæld.

1. Til Hiørring Kiøbstads Overformyndere efter tinglyst Pantebrev. 150.Rd .

2. Til Datteren Mariane Nielsdatter tinglyst Skifte 510. Rd. 4.M

3. Og paastaaer hun sig tillagt som Godtgørelse for de paa Mandens Begravelse afholdte Udgifter 25 Rd

4. Ligesom og et saadant Beløb til hendes egen Begravelse 25 Rd.

 

Hvorefter bliver at føre til Udgift.   710 Rd. 4.M.

 

Foruden Aftægten.

Som Værge for de Umyndige var mødt og blev beskikket deres Farbroder Gaardmand Jens Christian Jensen af Sønderlev, som blev foreholdt Alt, hvad Enken foran har opgivet, og erklærede han hertil at han anseer den paaBoets Ejendele ansatte Vaerdi for ham passende, at den anmeldte Gjæld er ham bekjendt som rigtig og at han fandt Enkens Fordringer med hensyn til Aftægtens Bevisgang og Begravelsesomkostningerne Erstatning for atvaere meget billig, saa at han ikke fandt noget at erindre imod at Boet optages og sluttes paa den foranførte Status som Grundlag.

Da Skifteretten efter Omstendighederne eiheller fandt noget at bemærke med hensyn til det fra Enkens side Anbragte, blev Boet strax optaget til Slutning og saaledes opgiort.

 

A.Indtægt.

_____________

Vurderingssummen for Boets faste Eindom         4400 Rd.

 

for Boets Løsøre                 600 Rd.

 

Tilsammen 5000 Rd.

 

B.Udgift.

_____________

1. Den Boet paahvilende Aftægts Værdi          400 Rd.

2. Gjæld til Hiørring Byes Overformynderi      150 Rd.

3.                   "Datteren Mariane Nielsdatter  510 Rd. 4 M

4. Godtgørelse for Begravelsesomkostningerne  50 Rd.

5. Skiftets Omkostninger saaledes.

a.Sallær                                                50 Rd.

b.Skifte og Bods                                   1 Rd. 84

c.Justitsf                                                10 Rd. 36

d.½ % til                                               16 Rd. 64

e.2o proc deraf til Notarkasse                3 Rd. 32

f.Stempelpapir til Skiftebrev                   24 Rd. 64

R             gebyr                                   10 Rd.  4

 

Deraf tilhører Enken som Booslod halvdelen  1886 Rd.

herfra drages ½ % afgift efter de af 8. Febr, 1810

igen 1887 Rd.

Deles saaledes.

_____________________

1.Enken Ane Kirstine Nielsdatter 536.29 3/7

 2.Datteren Mariane Nielsdatter   268.14 5/7

3. Else Johanne                    268.14 5/7

4. Maren                              268.14 5/7

5. Jensine                             268.14 5/7

6. Marie                               268.14 5/7

Ballanci.

 

 

Med denne Opgiørelse erklærede de vedkommende sig tilfreds.

Enken Erklærede derpaa at hun af godhed for Børnene og for at de kunde være sikkrede Noget i tilfælde af, at hun skulde dø fra dem, vilde af egen Lod forhøie deres Arv saaledes, at hun faaer 310 Rd. skriver Tre Hundrede og ti Rigsdaler, hvilke Summar, der for alle Børnene udgjør 1550 Rd. Hun dog ikke saa sig i Stand til fortiden at udbetale, men ønskede at beholde indestaaende for sig indtil videre.

Da saavel Værgen og Skifteforvalteren maatte anse Enken for en paalidelig og vederhæftig Kone og den Sikkerhed, som hun kan stille, for betryggende, blev det vedtaget, at samtlige Børnemidler 1550 Rd. skulde fremdeles blive indestaaende hos Enken mod Prioritet næstefter Aftægt til Mariane Jensdatter og 660 Rd. i Stervboets samtlige ejendele nemlig Gaarden Matr. Nr 6a og i Nørum og 24 i Skallerup Klit, ialt staaende for Hartkorn 2 Td 6Skp 1/4 Alb.Gammelskat 23,35.med Bygninger og disses Qursværdi a summias, samt i Boets foran til 6oo Rd vurderede Løsøre. Endvidere vedtages det, at Enken skulde være fritaget for at svare Renter af Arvesummen indtil Børnene kunde forsørge sig selv, mod at hun som Vederlag forsørger Børnene en forsvarlig Underholdning og Opdragelse.

Tilfælde af Kapitalens Udbetaling gjælder ½ Aars Varsel for een af Siderne og i Søgsmaalstilfælde er Enken underkastet den Hurtige Retsforfølgning efter de af 25 Januar 1828.

Efter at Enken endnu havde paataget sig at tilsvare al Boet paahvilende saavel anmeldt, som uanmeldt Gjæld og anviste at holde Skifteretten fri for Krav og Ansvar, i Anledning af Boets Behandling, blev Boet hende extraderettil ejendom og fri Raadighed og Boet erklæret tor sluttet.

 

Det passerede oplæst og underskrevet.

Ane Kirstine Nielsdatter  -  Lauværge p. Thirup  -  Jens Chr. Jensen – Skrifteretten saa at. Timms –

Vidner: Sthal  - M. Mørup