Jens Nielsen Østergaard1808

Name
Jens Nielsen Østergaard
Family with parents - View this family
father
mother
Not married:
himself
Father’s family with Dorthe Thomasdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: November 5, 1815Vraa
5 months
half-sister
Kirsten Nielsdatter
Birth: April 8, 1816 35 25Vittrup, Børglum
Death: April 18, 1816Vittrup, Børglum
5 years
half-sister
Mother’s family with Mads Erichsen - View this family
step-father
mother
Not married:
half-sister
Family with Johanne Madsdatter - View this family
himself
wife
son
Family with Ingeborg Michelsdatter - View this family
himself
partner
Not married:
son
Family with Giertrud Marie Larsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: December 27, 1838Børglum
3 months
daughter
Mette Marie Jensdatter
Birth: April 12, 1839 31 22Vittrup, Børglum
3 years
son
Laurits Jensen
Birth: December 14, 1841 33 25Løkken, Furreby
Frederik Nissen + Ingeborg Michelsdatter - View this family
wife’s husband
partner
Not married:
step-son
Jens Frederiksen
Birth: March 21, 1842 32 29Vrensted
Death: March 1, 1889Thise
Anders Vorberg + Ingeborg Michelsdatter - View this family
wife’s husband
partner
Not married:
step-daughter

Bilag til 52 Jens Nielsen (fra Viborg Tugt- og forbedringshus)

Fra pakke fra Viborg Tugt- og forbedringshus

Afskivt

Ved den under Venneberg Herreds extrakt i sagen ctr. Jens Nielsen Østergaard infl. Den 14. Marts 1844 afsagte dom blev saaledes kendt for ret

Arrestanterne Jens Nielsen Østergaard og Niels Andersen, bør som forbedringshusfanger hensættes til arbejde i Viborg Tugt- og forbedringshus, den første i 5, den anden i 3 år.

De tiltalte, Gjertrud Marie Larsdatter, Christen Larsen Østergaard og Jens Christian Madsen, bør den første hensættes i fængsel på vand og brød 4 gange 5 dage, men hver af de andre bør bøde 10 rdl. Sølv til Hjørring amts fattigkasse.

I erstatning til gaardmand Christen Larsen Broen bør arrestanterne og Gjertrud Marie Larsdatter, een for alle og alle for een, betale 4 rdl. ???

Autionens omkostninger bør arrestanterne og de tiltalte, enhver for sit vedkommende at udrede, dog saaledes at arrestanterne in solidum betale 2/3 dele og hver af de tiltalte 1/9 del af salæret til Actor Prokurator Silkeborg 8, og defensor Prokurator Rørbye 7 rdl sølv.

Den idømte erstatning at udredes inden 15 dage efer denne doms lovlige forkyndelse.

 

I Landsretten i Viborg blev den 10. Juni 1844 bemeldte Sag alene for Jens Nielsen Østergaards vedkommende afsagt saadan dom:

Under denne sag tiltales arrestanten Jens Nielsen Østergaard, for hvis vedkommende sagen, der i 1. Instans angik flere personer, men er appelleret for efterskrivning af anden mands haand og bedrageligt forhold, samt tyveri og mislig omgang med hittegods.-

Under de i sagen optagne forhør har arrestanten også vedgået, at han har gjort aftale med den i 1. Instans  medtiltalte Niels Andersen om en andens navn at skrive reqvisitioner om udlevering af varer for derefter at tilvende sig sådanne. Og at arrestanten, da han en dag afvigte efterår havde indfundet sig i Hjørring tillige med den nævnte medtiltalte, har der skrevet en under sagen tilstedekommen seddel, hvorefter sognefoged Christen Heilesen anmoder købmand Christen Schibsbye om at udlevere til hans karl forskellige qvantiteter tvist, og hvilken seddel arrestanten har forsynet med Christen Heilesens hånds underskrift, samt derefter leveret til medtiltalte Niels Andersen ligesom og at han, medens Niels Andersen var tilstede i Schibsbyes boutik og der ifølge den ommeldt seddel erholdt udleveret tvist til et beløb af 9 r. 4 m., indfandt sig i boutikken, men dette påstår han skete tilfældigen, og forsåvidt det er forklaret, at arrestanten, under denne sin tilstedeværelse hos Schibsbye, tiltalte Niels Andersen, som om denne tjente hos Christen Heilesen, har arrestanten benægtet sådant.

Ligeledes har arrestanten vedgået, at han samme dag har skrevet en anden seddel i Christen Heilesens navn, hvori en hat begjæres udleveret til overbringeren på da nævnte mands regning, og at Niels Andersen efter denne seddel har erholdt en hat til 7 mark udleveret af hattemager Christensen i Hjørring, men forsåvidt denne mand har forklaret, at, efterat hatten var udleveret på Christen Heilesens regning, og foregav, at penge ikke vare indfulgte, fordi den person, der skulde have hatten kunne betros sådanne, da har arrestanten udsagt ikke at kunne erindre, at han på den anførte måde har henvendt sig til hattemager Christensen, uden at han dog med bestemthed har benægtet sådant, idet han har foregivet, at han efter at have modtaget hatten, blev beskænket og derfor ikke ved, hvad han foretog sig.

Af samme grund har arrestanten også angivet, at han hverken kan benægte eller bekræfte, om han således som han er sigtet for, på tvende andre steder i Hjørring har begjært klæde udleveret på Christen Heilesens regning, uden dog at erholde sådant., og i den hensigt har forevist skriftlig begjæring skreven i denne mands navn.

Endelig er det også af arrestanten vedgået, at han en aften kort efter sidste høst, i forening med nævnte Niels Andersen, på gårdmand Christen Larsen Broens mark har stjålet en denne mand tilhørende bede, som ejeren har ansat til en værdi af 4 rdl., samt at han for længere tid siden, imod en betaling af 2 skp. Rug, har solgt 6 stk. Fjel, som han har fundet i klitterne, hvor han antog, at de af strandtyve var forlagte. Forsåvidt arrestanten derfor er sigtet af den nævnte Niels Andersen for at være den som først har foreslået de forøvede nævnte bedragerier og .........., har arrestanten benægtet sådant, men dog vedgået, at de begge har været lige gode derom, og i øvrigt har han erkjendt, at han har imodtaget såvel den ommeldte tvist som hatten af Niels Andersen, for at føre sig disse ting til nytte, samt at den stjålen bede blev slagtet på hans bolig, og at han erholdt kjødet af den. –

Vel har arrestanten senere under sagens foretagelse i extraretten tilbagekaldt et af ham efter det foranførte afgivne tilståelse, undtaget for såvidt angår de af ham funden fjel, som han har solgt, idet han har angivet, at han har købt tvisten og hatten af Niels Andersen, og at var bleven bevæget til at afgive de ommeldte tilståelser, dels ved de mishandlinger, som Christen Heilesen havde udvist imod ham ved hans anholdelse og dels ved trusler af arrestforvareren om at blive belagt med jern og at komme til at ligge i kirken, såfremt han ikke bekjendte, men da rigtigheden af arrestantens først afgivne tilståelse bestyrkes ved sagens øvrige omstændigheder, og hans udsagn om at være tilført overlagt er aldeles modsagt af de pågældene, under det ifølge Overrettens kendelse optagne yderligere forhør, så må han ifølge bestemmelserne i lovens 1-15-1 være bunden ved den også inden retten afgivne forklaring og hans anmeldte fragåelsse af hans tidligere forklaringer vel således ikke kunne komme i betragtning. Arrestanten vil derfor for det af ham overførte forhold blive at anse efter forordningen 1. April 1840 § 60, 6 og 58 med en straf, der efter omstændighederne findes at kunne bestemmes til forbedringshusarbejde i 4 år, hvorfor han vel har at betale i erstatning til gårdmand Christen Larsen Broen 4 rbdl. Ligesom han også vil have at udrede actionens omkostninger for ankerretten,og derunder 9/10 dele af de acter og defensor sammesteds tillagde salairer samt actionens omkostninger for overretten og derunder sallarium til actor og defensor sammesteds 8 rdl sølv til hver.

Under sagens behandling i 1. Instans og den befalede sagførelse for begge retter har intet ophold, som vil bevirke ansvar, fundet sted.

                      Thi kjendes for ret.

Arrestanten Jens Nielsen Østergaard, bør hensættes til forbedringshusarbejde i 4 år. – Så bør han og i erstatning til til gårdmand Christen Larsen Broen betale 4 rdl og udrede actionens omkostninger for Underetten og derunder de 9/10 dele af de ved bytingsdammen bestemte sallairer. – Ligeledes udreder arrestanten actionens omkostninger for overretten og derunder salarium til actor og defensor sammesteds. Prokuratorerne Jespersen og Lykke, 8 rdl. Sølv til hver.

Den idømte erstatning udredes inden 8 uger efter denne doms lovlige forkyndelse, og iøvrigt at efterkommes under adfærd efter loven.-

Denne sags dokumenter have atter til votering mellem rettens tilforordnede cirkuleret således:

Til assessor Bregendahl den 3. Juni 1844

 -   justitsarius Schønning den 6.  -      -

  • -assessor  Blechingborg den 8 .   -  -
  • Til bekræftelse under rettens segl og justitsariet underskrevet

L.S. (laksegl)

Schiønning

 

Afskriftens rigtighed bekræftet

Kaspersen