Jens Simonsen1685

Name
Jens Simonsen
Family with Maren Thomasdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
son
4 years
daughter
Maren Jensdatter
Birth: about 1723 38 32Sørup, Buderup
Death: 1791Sørup, Buderup
2 years
son
5 years
daughter

Bilag til 800 Jens Simonsen (Fæste) og hans kone Maren Thomasdatter (Skifte)

Bilag til 800 Jens Simonsen

 

Aalborg Hospital gods fæsteprotokoller 1665-1795 (arkiv C649)

Fol. 136 Sjørup

Jens Simmensen ½ Gaard  2 Tdr.4 sk 3 fjk ½ album ….

 

Paa hans Kongelige Majestæt min allernaadigste arve Herre og Konges Behag,.samt Aalborg Hospitals Vegne haver jeg underskrevne Sted og Fæst, som jeg og hermed stæder og fæster Jens Simmensen barnefødt udi Støfringdend Aalborg Hospitals Halvgaard  udi Sjørup som Michel Laursen formedelst sin store Skrøbelighed for ham haver opladt hvilken Halvgaard der efter ny Matrikel staar for Hartkorn   2 Tdr.4 sk 3 fjk ½ album  fornævnte JensSimmensen hans Livstid herefter maa have nyde bruge og beholde med al dets Retter og Tillæg som nu ere og af alders Tid

dertil været haver, maa han derimod i Rette tider svare alle Kongelige Skatter og Contributioner, som paabuden er eller vorder saavel som aarlig til Matinii her udi Klostret yder Afgiften efter Jordebogen som er 3 skp. 2 fjk. ¾ potter rug, 1 tdr. 7 skp. buig, 7 1/8 pund Smør, ½ Svin, 1 m. 8 sk. ?? , Giøre sit tilbørlig Ægt og Arbeide, Gaardens Bygning og Besætning forbedrer og udi forsvarlig Stand holder, Jorden og dens Aufling lovlig dyrker og bruger, Samt være Hospitalsforstanderen som nu er eller kommendes vorder, hørig og lydig, og i øvrig sig i alle maader sig efter hans Kongl Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger retter og forholder. Til Indfæstninghaver han betalt 4 Rdl.  Dette til Bekræftelse under min Haand.  Aalborg d. 18. November 1711.  Mathiis Juul.

 

Kort tid efter nedenstående skifte var afsluttet måtte Jens Simonsen gå fra gården på grund af dårlig økonomi.

 

 

Aalborg Hospital gods Skifteprotokol  22-11-1738 Fol. 598.

 

Skifte efter afgangne Maren Thomasdatter Jens Simonsens hustru i Sjørup

 

Anno 1738 dend 22. November var paa Kongl Majestæts Rettens og Aalborg Hospitals Vegne Forstander Johannes Juul af Aaborg tillige med 2 tiltagne Vurderings Mænd Peder Christensen Hornum og Morten Christensen, begge af Sjørup forsamlede udi Aalborg Hospitals Bonden Jens Simonsen i bemeldte Sjørup hands Huus og Boe for at holde Registering og Vurdering, samt Skifte og Deeling efter hans afgangne Hustru Maren Thomasdatter, imellem Enkemanden Jens Simonsen paa dend eene og deres med hinanden sammen aflede Børn, nemlig Søren Jensen 14 Aar, Anne Jensdatter 18 Aar, Maren Jensdatter 15 Aar og Else Jensdatter 10 Aar, alle sammen iStervboet paa den anden Side. Paa hvilke umyndiges Vegne som Formynder var mødt Jens Jacobsen af oftbemeldte Sjørup, hvor da udi samtlig deres hos og Overværelse er forrettet som følger, nemlig Indboe i Stuen 1 gl.forreendent Furbord med Skab under 1 m 8 sk, -1. gl. Fur Kandbenk 3 m. -1 gl. Eege Kiste foruden Laas og Hængsel 8 sk.- 1 gl. Fur Sengested 4 sk. -1 gl. forreendent Eege Øllkar 4 sk.- 1 gl. Eege Deige Telle 4 sk. -1 gl. Halm Flætte 4 sk.- 2 gl. Træe Tallerkener 1 sk.- 1 liden Halm Kube 1 sk.- 1 gl. Lyng Lee med Druig 1 m -1 gl. Høe Lee med Druig 1 m. -1 gl. ubrugelig Økse 1 sk.

I Brøgerset 2 gl. Green Saue 1 m. -1 gl. Tørve Spade med Skaft 1 m. 8 sk.- 1. gl. skaet Greeb 4 sk.- 1 gl. Stige 1 m -1 gl. mindre ditto 4 sk. -1 gl. Træe Greeb 1 sk - 1 gl. Hvervelsteen med Træe Axel, 12 sk.- Siger 12 sk. 

Vogn og Ploug Redskab 1 gl. Vogn med Lader, Læsstang og Drættetøj, aldt slet og ringe 1 rdl 2 m -1 gl ditto med 4 Fiele og noget gl. Drættetøj dertil 4 m.- 1 gl. Ploug med Jern 2 m. -1 gl. Harve ubrugelig 8 sk. -1 gl. SkierKiste med Kniv 2 m. 

Bæster og Qvæg -1 guul Hæst 17 Aar 2 rdl.- 1 rød ditto 13 Aar 1 rdl. -1 brunskimlet ?plag 3 Aar  4 rdl. -1 ditto 1 Aar 2 rdl 3 m. – 1 Ravnsort Koe 10 Aar 4 rdl. 4 m. – 1 ditto 5 Aar 4 rdl. 1 m. – i ditto Stud paa 3 Aar 3 Rdl. – 1 ditto 3 Aar 2 rdl. 4 m. – 7 Fuurhøvder á stk. 2 m. 8 sk. er 2 rdl. 5 m 8 sk. – u torsken Korn i Laden 4 traver Rug ä trave skp. er 3 tønder ä Tønden efter Landkiøbet 9 m. er 4 rdl 3 m – 3 traver Buig ä Tr. 6 skp. er 2 tønder 2skp á Tønde efter dito Kiøb 5 m. er 1 rdl. 5 m 4 sk. – 6 Traver Havre á Tr. 7 skp er 5 tr. 2 skp á Tønden efter ditto Kiøb 3 m. er 2 rdl. 3 m 12 sk., er 9 rdl. –

 Dend Sal. Kones Igangs Klæder som var falmet og ringe berettede Enkemanden at hun gav børnene til Klæde før end hun døde, hvilke allereede vare omgiorte til dem, og Formynderne tilst. ?  ? at være.

Paa Tilspørgelse af Skifte Retten erklærede Enkemanden Jens Simonsen, sampt umyndiges Formynderne at dennem intet videre var bevidstbart til Indtægt at beregne med hvis allerede Registeret og Vurderet er. – Summa bedrager Boets Registerede og Vurderede Midler sig til 40 rdl. 4 m 1 sk. – Hvorimod angives Boets bortskyldige Gield nemlig

 1. Besætningen,  til Stedets Besætning af Hartkorn 2 Tdr.4 sk 3 fjk ½ album udfordres 3 dygtige Ploug Bæster á stk. 10 rdl – er 30 rdl. – 1 Arbeits Vogn med Tilbehør 8 rdl. – 1 Ploug med Jern og Drættetøj 2 rdl 4 m. – 1 Træ Harve 3 m – er 41 rdl. 1 m.

 2. Sæden til Marken, Jorden med Vindter Rug er besaaet og til Foraars Sæden behøves følgende: ? td. 4 skp Hvede á Tønden efter foranmeldte Kiøb  3 m – er 4 rdl. 4 m 8 sk. – 2 td. 4 skp Buig á Td. efter ditto Kiøb 5 m – er 2 rdl. 8 sk. – er 6 rdl 5 m. – Huusenes Brøstfældige Raaling, Stald og Fæehuus 14 Binding, som ere meldt paa Tømmer og Tag er brøstfældig, kand ei repareres og i Stand sættes med Tømmer, Tag og Arbeids Lønningenemed ? 24 rdl 4 m. – Laden 7 Binding som i lege Maade overalt paa Taget og andre Steder paa Tømmeret er brøstfældig. Kand ei istandsættes med ringere end 8 rdl – er 32 rdl. 4 m.

1738 Oktober qvartal som Jens Simonsen endnu resterer 1 rdl 2 m 13 sk. – Iligemaade er han pligtig til 1 maj 1728 Landgilde Restance til Hospitalet efter Dom af 17. Maj 1729 75 rdl 4 m 1 sk              

1729 efter den fulde Landgilde i Korn og Penge som er 3 Tdr. 2 f. ¾ sk. Rug – 1 tdr. 7 sk Buig og Penger ? 12,0, som alt er i Penger beregnet efter ditto Aars Aalborg Capitels Taxt bedrager sig til 3 rdl. 4 m 7 sk. – 1730 den fulde Landgielde som meldt er i Korn og Penger. I Penger beregnet og er 3 rdl 1m 3 sk - 1731 den fulde Landgielde beregnet Penger og er 3 rdl 9 sk – er 85 rdl 5 m 1 sk – 1728 betalt herpaa 4 rdl  - igien 81 rdl 5 m 1 sk – Somhannem af de Herrer Directører for Hospitalet ved den af dennem over Hospitals ? Landgielde Restance holdte Cauminations Forretning dateret 28. october 1734. og paa fuldte Kongl. allernaadigste Approbation dateret 4.Febr. 1735. Formedelst for faa af Bæster og Creaturer er efterladt. Siden den tid er han skyldig saa som 1734. Resten paa  Landgielden 3 skp. 2 f. ¾ alb Rug og Penger  1 rdl. 12 sk. aldt i Penger beregnet og er 1 rdl. 3 m 15 sk

 [ligeså de følgende år og det ender med en opgørelse til en gæld på 93 rdl. 3 m 5 sk]

 

Efter at saaledes var forrettet og det befandtes at Boets Gield langt overgaar Boet Midler, og Enkemanden Jens Simonsen begiærede at forblive ved Stedet, er alle foranførte Registerede og Vurderede  Midler hannemoverleveret, hvorimod han ei alene herved lover og tilforbinder sig at betale bortskyldige Gield, mens endog med ellerfordeligst at forskaffe Huusene paa Stedet i forsvarlig Stand og samme tillige med Besætningen stædse udi lovlig Stand at holde, Jorden og Aflingen lovligen dyrker og bruger, saa og af Stædet efterdags at svare alle Kongl Skatter og Landgielde til Hospitalet uden Restance.

Hvad de umyndige Børn angaar, da lover han at forsyne dennem med Klæde og Føde sampt en kristelig Lærdom og Optugtelse saavit vor Herre give hannem Æfne og Kræfter til.

I øfrigt forbinder han sig at holde Skiftes Forvaltere og alle andre dette Skifte vedkommende uden Skade og Lidelse i alle optænkelige Maader; hvorved dette Skifte saaleedes sluttelig er afgjort og tilendebragt. Og til Stedfæstelse haver eenhver for sig dette Skifte Brev, med egne Hænder underskrevet – Actum Stervboet ut Supra.

J. Juul – Jens Simonsen – Peder Christensen – Morten Christensen – Jens Jacobsen

 

Kort tid efter måtte Jens Simonsen gå fra gården på grund af den dårlige økonomi.