Zacharias ChristensenAge: 36 years17531789

Name
Zacharias Christensen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: 1748Vraa
2 years
elder sister
Anne Christensdatter
Birth: 1749 39 28Vraa
Death: inden 1777
3 years
elder brother
Jens Christensen
Birth: 1751 41 30Vraa
Death: 1777Vraa
3 years
himself
3 years
younger sister
Mette Christensdatter
Birth: 1755 45 34Vraa
Death: 1777
3 years
younger brother
4 years
younger sister
Father’s family with Maren Andersdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: November 20, 1740Vraa
13 months
half-brother
Family with Birte (Birgitte) Christensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: May 18, 1780Vrejlev
19 months
daughter
Johanne Zachariasdatter
Birth: 1781 28 30Sdr. Vraa, Vraa
Death: December 17, 1852Stubdrup, Ø. Brønderslev
3 years
son
3 years
son
5 years
daughter
Maren Zachariasdatter
Birth: 1789 36 38Vraa
Death: January 9, 1864Høgsted, Vrejlev
Niels Christensen + Birte (Birgitte) Christensdatter - View this family
younger brother
wife
Marriage: January 25, 1793Vraa
23 months
niece
Dorthe Nielsdatter
Birth: 1794 37 43Vraa
Death: 1795Vraa
1 year
niece
Mette Nielsdatter
Birth: 1794 37 43Vraa
Death: 1794Vraa

Bilag til 390 Zacarias Christensen (Skifte)

Bilag til 390 Zacarias Christensen

                       Skifte efter Gaardmand Zacarias Christensen i Sønder Wraae begyndt den 9.                               Jullii og sluttet den 20. November.

 

Anno 1789 den 9.Jullii som rette Tægt og 30 Dage efter ved Døden afgangne Zacarias Christensen (ane nr. 390) Gaardfæster i Sønder Wraae paa Seilstrup Gods, som døde den 9. Juni sidst. Indfandt sig i samme afdødes efterladte Stervboe i benævnte Sønder Wraae paa Herskabet og Skifte Forvalteren Højædle og velbaarne Hr. Justits Raad Wilsbeck til Seilstrup, Restrupgaard og Rønnovsholm, Højsammes Veigne, Fogden Enevold Wraae fra benævnte Seilstrup og med Sig havde tvende Udvillige Vidner og vurderings Mænd Naunlig Jens Nielsen, Gaardmand og Mathias Jensen, Skole Mester begge af benævnte Sønder Wraae, for at begynde Registering og Vurdering til videre paafølgende lovlig Skiftes Fremme og Deeling imellem Enken Birthe Christens Daatter (ane nr. 391) og hendes med den afdøde i lovlig ægteskab sammenavlede 4 Børn Nemlig A. Een Søn Christen 6 Aar gammel, B. Een Dito Jens 4 Aar, C. Een Datter Johanne 8 Aar, (ane nr. 195) D. Een Dito Maren 1/2 Aar gammel, alle hjemme i Stervboet hos Moderen. Paa disse umyndiges Veigne var tilstede som fød Formynder efter Loven Deres Farbroder Niels Christensen tienende i Stervboet hos Enken. Saa var og tilstede Enken med hendes antagne Laugværge Christen Jensen, Gaardmand i Grønderup af Vreilef Closter Gods, i hvilkes Overværelse blev forrettet som følger. Da Enhver især saavel Vurderings Mændene som de umyndiges Formyndere blev Erindret at iagttage og i dette Stervboes Behandling at gjøre hvad rimmeligt og ret kand være og som de hver i paakommende Tilfelde kand tilsvare. –

 

(Derefter en lang opremsning af indboet i stuerne, i gangen til loftet, i 2 små i kamre, på loftet, i vognskuret og endelig kreaturer og bæster (heste). I alt til en værdi af 468 rigsdaler og 14 skilling.)

 

Videre forfandtes icke, og på Tilspørgsel Erklærede samtlige ikke at være videre bevidst endten af (glemte) Creaturer eller Bohave som under Stervboets Indtægt kand komme i betragtning og hvad det ved Stedet forefundne Korn er angaaende, da kunne samme icke ansvare for ………næppe tilstrækkeligt til føden til Avlet kand blive indhøstet. – Skifte Fuldmægtigen. Da vi havde lejlighed for andre Forretningers mangel, dette Skifte ikke videre finde at Bievaane, fandt derfor fornødent at udsætte samme til beleilig Dag, som nærmere skal blive Stervboets paagiældende Communiceret, og saaledes dette Skiftes videre Fremme herved er udsadt, og det passerede imidlertid med Hænders Underskrift bekræftes.

 

 

 

- Datum Skifte Stedet ut supra. Paa Herskabet og Skifte Forvalteren Højædle og Velbaarne Hr. Justits Raad Wilbeck Veigne som Fuldmægtig. - E.Wraae, – Enken Birthe B C D Christensdaatter – som Laugværge – Christen Jensen – Paa de umyndiges Veigne som Formynder Niels N C S Christensen med paaholden Haand. – Som overværende Witterligheds Mænd underskriver – Mathias Jensen – Jens Nielsen

 

(Den 2.okt 1789 holdes næste møde med næsten samme indledning og opremsning, kun er den ene vitterlighedsmand en anden, nemlig gårdbeboer Christen Albrechtsen i stedet for skolemester Mathias Jensen.)

 

I hvilkes overvæerelse blev forrettet som følger. Først blev foretaget Boets Indtægt til Anførelse saaledes.– Det ved 30. Dags Skifte Forretningen Registerede, beløber efter Vurderingen 468 rdl. 14 sk, Enken dernæst anmeldte følgende tilstaaende Gield Nemlig Hos Gaardmand Enevold Knudsen i Aarupgaard i Vreilef Sogn og Vreilef Closters Gods, reede udlaante Penge 2 rdl, og hos Gaardmand Peder Jensen, Oddingen i Hæstrup Sogn, ligeledes laante Penge 22 rd1., hos Peder Christensen Bliser, Gaardmand i Boerup 5 rdl.2 m. hos Mads Jensen Smed i Boerup 1 rdl. Skifte Retten kunde ikke videre foretage for i Dag til Skiftes slutning, formedelst andre Presserende Forretninger, og til dels at den over Stervboe Stedet holdte Syns Forretning ikke endnu er afhiemlet og paa Grund deraf, Skiftet blev til videre udsadt, da samlings Tiiden skal blive samtlige paagieldende betimeligt Communiceret, imidlertiid det passerede med Hænders Underskrift bekræftes. – (Underskrifter som ovenfor)

 

Anno 1789 Fredagen den 20. November var atter indfunden Sig (den sædvanlige opremsning, dog med en tilføjelse til Grønderup Wraae sogn, derefter opgørelse af

"kapitalen" 505 rdl.14 sk. plus rede penge 300 rdl.

 

Samtlige blev dernæst tilspurgt, om de vidste videre at angive Boen til Indtægt, end hvad nu allerede anført var, det være Sig af hvad navn nævnes kand. Dertil samtlige svarede Nej. Thi bliver Boens saaledes anførte Indtægt den Summa 805 rdl 2 m,14 sk. Skriver Indtægt AATTE HUNDREDE OG FEM RIGSDALER TOE MARK FIORTEN SKILLING. – hvorimod bliver Boens UDGIFT og BESVÆR saaledes. Først bliver dette Stærvboe Herskabet Pligtig efter holdte SYNS FORRETNING af Dato 2. Oktober sidst, for Gaardens befindende Brøstfældighed, og derved udfordrede Besætning ect. i aldt den Summa 187 rdl.5 m. 2 sk.

 

 

 

Enken anmeldte den afdødes Begravelse at have kostet i aldt 16 rdl., hvorimod hun paastod Sit Begravelse i sin Tiid af Stærvboet ligeledes udredet med 16 rdl. Ligeledes Enken anmeldte at være bortskyldig til den afdødes Broder, de umyndiges Formynder for et Bæst 24 rdl., for en Koe 9 rdl, I aldt bemeldte afdødes Broder Niels Christensens tilgodehavende 33 rdl.

 

Dernæst samtlige blev tilspurgt, ligesom og af Skifte Retten tydelig tvende sinde paaraabt, om nogen var tilstede, som havde videre under dette skifte at fordre, ingen meldte Sig. Thi bliver Boens anførte Udgifter den Summa 236 rdl. 5 m. 2 sk. Skriver Udgift T0E HUNDREDE TREDIVE OG SEX RIGSDALER FEM MARK TOE SKILLING. Naar nu foranførte Stervboets ganske Indtægt 805 rd1.2 m. 14 sk.

 

bliver med Boets Udgift Liqvideret som er Er sammes Beholdning i aldt den Summa

 

236 5 2

_____________

568 rdl.3 m. 12 sk.

 

Hvilke Fem Hundrede Tresindstyve og Aatte Rigsdaler toe Mark og tolv Skilling, bliver at deele imellem Enken og Børnene saaledes. – Enken deraf tilkommer i følge Loven det halve som er 284 rdl. l m. 14 sk. Enken i øvrigt Renoncerede paa den ifølge Loven tilfaldne Broderlod, for hvilken hun ingen Prætention agter at giøre paa dette Stervboe.

 

Sønnen Christen tilfalder Een broderlod 94 rd1. 4 m. 10 sk.

Jens ligesaa 94 4 10

Datteren Johanne een Søsterlod 47 2 5

Maren ligesaa 47 2 5

Udgiør Boens Øvrige halve Formue som er

 Den saaledes sammenlagte Boes ganske Indtægt

 

 

 

 

 

284 rdl. 1 m.14 sk568 rd1.3 m.12 sk

 

Derefter Enken Erklærede, at hun ville tillægge den hendes umyndige Børn nu efter lovlig Deelinq tilfaldne Arv, saameget, at hver af Sønnerne kunde nyde fuldt 100 rdl., og hver af Døtrene 50 rdl., og aldtsaa hver Søn et Tillæg af 5 rdl. 1 m. 6 sk, og hver af Døtrene 2 rdl. 3 m. 11 sk., der saaledes udgiør Børnenes i aldt Tillagte Arv Reelle Penge 300 rdl. Hvilke tre hundrede Rigsdaler, Enken anmeldte tilstundende Snapsting 1790 til Overformynderen at udbetale, som hun forventer samme imodtog og ligemed andre umyndige Midler besørgede paa Rente udsat, da hun i ligemaade ventede hende tilladt den Aarlig af samme Rente, at oppebære og til Børnenes underholdning at anvende, saalænge samme hendes Hjælp maatte behøve, indtil de selv Brødet kunde fortiene, og Sig paa lovlig maade Ernære, Iøvrigt Enken Erklærede, at ville vedblive Stedet og hendes afdøde Mands derpaa gamle Fæstebrev i alle maader at holde og opfylde, Stedets under Syns Forretningen anbragte mangler at besørge istandsadt, og ligeledes den Specificerede Besætning at tilsvare, ligeledes og hendes umyndige Børn at forsyne med en anstændig og christelig opdragelse og christendomsøvelse, aldt saaledes som hun for Gud og øvrigheden vil tilsvare, og bekiendt være, og endelig at holde den Høje Skifte Forvalter, denne Skifte-Ret og andre Stervboets paagiælddende frie for hver Mands …………. Tiltale, for aldt hvad dette Skifte baade nu og i fremtiiden i Naunlige Tilfalde kand Dependere eller foreholde, og paa saadan maade begiærede dette Skifte sluttet.– Skifte-Retten ansaa icke at kunde paatage Sig noget ansvar ved at bevilge Enken Proposition og Begiæring om skiftets Slutning, men allene tilspurgte de umyndiges Formynder Niels Christensen om hand havde noget i nogen Henseende paa sine Myndtliges Veigne imod denne Forretning og det derunder passerede at Erindre? Hvortil han svarede Nej. Thi blev dette Skifte saaledes sluttet, og Enken paa foregaaende Begiæring tilladt og Bevilget i lovlig Form beskreven meddelt. Da det passerede saaledes med Hænders Underskrift Stadfæstes. Datum Skifte Stedet ut supra. – Paa Højældle og Velbaarne Hr. Skifte Forvalterens Veigne som Fuldmægtig E.Wraae. – Enken Birthe Christens Daatter, – som Laugværge Christen Jensen. – paa de umyndiges Veigne som Formynder Niels Christensen med paaholden Pen. Som overværende Vitterligheds Vidner ved denne Forretning underskriver Christen Albrectsen og Jens Nielsen.

391 (Den 25.jan. 1793 bliver Birgitte Christensdatter gift med sin afdøde mands broder Niels Christensen.)