Christen SimonsenAge: 40 years17511791

Name
Christen Simonsen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 29, 1741Nysogn
14 months
elder sister
3 years
elder brother
Niels Simonsen
Birth: 1744 29 32Nogård, No
Death: 1744Nogård, No
2 years
elder brother
3 years
elder brother
1 year
elder brother
5 years
himself
4 years
younger brother
Mother’s family with Laurids Jensen - View this family
step-father
mother
Marriage: June 29, 1760No
Family with Maren Christensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: September 21, 1780Hee
15 months
son
3 years
daughter
Peder Christensen + Maren Christensdatter - View this family
wife’s husband
Peder Christensen
Birth: about 1757
Death: February 27, 1838Lybæk, No
wife
Marriage: September 28, 1793Hee

Bilag til 88 Christen Simonsen (skifte)

Bilag til 88 Christen Simonsen

 

Skifte fra Voldbjergs Gods Skifteprotokol G 445 – 2  Fol. 130

 

Anno 1791 d. 7.de April mødte paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Kammer Raad Richters Vegne, Fogden Mulvad fra Voldberg med tiltagne 2de Vurderings og Vitterligheds Mænd navnlig Jens Andersen Toft og Niels Christensen begge Gaardfæstere i Lyebeck, for i Dag som rette 30te Dag efter afgange Gaardfæster Christen Simonsen (ane nr. 88) i Lyebeck, i Stervboegaarden, som staaer for Hartkorn 4 Tdr. l Skp.2 Fk. l 1/2Alb. for at Registrere og vurdere at hvad den Afdøde haver efterladt sig til lovlig Skifte og Deling, imellem Enken Maren Christensdatter (ane nr. 89) paa den eene Siide og de i deres  Ægteskab sammen avlede Børn, som ere 1 en Søn Christen Christensen (ane nr. 44) 9 Aar, 2. en Datter Marie Chatrine Christensdatter 7 Aar gl. paa den anden Siide.

 

Ved forretningen var tilstede Enkens Laugværge Christen Simonsen af Heager, tillige var og tilstede farbroderen Niels Simonsen af Heager som formynder for de umyndige. Forinden videre blev fremmet forespurgte Skifte Retten sig hos Enken med Lauværge, samt formynderne for de umyndige, om de havde noget imod at disse 2de Mænd som her er tilstede Taxerer og vurderer Stervboens Indboe og Udboe og Besætning, eller de vilde at Skifteforvalteren dertil skulde faae 2de af Retten udmeldte, Herpaa Skifte Retten affordrede deres Positive Svar. - Hvortil samtlig svarede, at de var fornøjede med nærværende 2de Mænd. Hvorpaa Forretningen i følge deres Svar og i Alles Overvejelse blev fremmet som følger. –

 

I Stuen

1 fyr Bord, Stole, 1, Hat Hus.

 

Den afdødes Kiste

1 blaae Kiole, 1 blaae Vest, 1 Læder Vest, 1 par sorte Læder Buxer, 1 uldne Skiorte, 1 gl. bruun Vest, 1 stribet Trøje, 1 stribet Brystdug, 1 par Bruun Buxer, 1 Hvid Vadmels Bøll, 1 gl. Hat.

 

Sådan fortsætter optælling og vurdering af hele boet, som tilsammen vurderes til

                                                                                        150 Rdl. 5 Mark og 1 Skilling

 

Mulvad paa Skifteforvalteren ST Hr. Kammeraad Richters Vegne forespurgte sig hos Tilstedeværende om de vidste mere dette Stervboe til Indtægt at anmelde enten af Guld eller Sølv Reede Penge eller tilstaaende Giæld, eller af hvad navn nævnes  kand. - Enken saavelsom Tilstædeværende erklærede at de vidste intet meere dette Stervboe til Indtægt at angive, end det som allerede er anført, – Altsaa bliver Stervboens Indægt den Summa  150 rd. 5 m. l s. –

I Følge Allernaadigst Forordning af 8de Juni 1787 skal Gaardens Brystfæld saavelsom Besætning synes og Taxeres af 2de uvillige Mænd som af Retten bliver udmeldt, og forinden samme er skeed kand dette Skifte ej sluttes, Altsaa paa Grund heraf optog Mulvad dette Skifte til i Dag 6 Uger som bliver d.19. Maj førstkommende, altaaa henhviiler samme herved med Hænders Underskrift. Datum Stervboegaarden i Lyebeck ut Supra. –

Enken Maren Christensdatter

Enkens Lauværge  Christen Simonsen

Paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Kammerraad Richters Vegne   Mulvad

Som Formynder for de umyndige Børn underskriver Niels Simonsen

Til Vitterlighed underskriver Jens Andersen Toft, Niels Christensen

 

 

Skifte efter ane nr.88 Christen Simonsen

fra Voldbjerg  Gods Skifteprotokol 0 445 – 2  Fol. 137 b

 

Anno l791 d.24.de Juni blev efter Opsættelse til i dag Skiftet efter afg. Gaardfæster Christen Simonsen i Lyebeck igien foretaget paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Kammer Raad Richters Vegne af Fogden Mulvad fra Woldberg med tiltagne 2de Vurderings og Vitterligheds Mænd Jens Andersen Toft og Niels Christensen begge Gaardfæstere i Lyebeck i Noe Sogn. Ved Forretningen var tilstede Enken Maren Christensdatter med Laugverge Christen Simonsen af Heager, tillige var og tilstede farbroderen Niels Simonsen af Heager som formynder for de umyndige og blev da, i alles Overværelse forrettet som følger. Forinden Skifte Retten videre kunde fremme dette Skifte, maatte forespørges hos Enken med Laugværge saavelsom Formynderne om de vidste meere dette Stervboe til Indtægt at beregne end forhen er anført. – Hvortil de svarede at de ikke vidste meere Boen til Indtægt at beregne end det ved forrige Skifte Samtlige anmeldte. – Altsaa bliver Stervboets heele Indtægt den Summa 150 rd. 5 m. l s.

Dermed bliver stervboens Udgift og Besætning følgende.

I følge allernådigst Forordning af 8.de Juni 1787 viiser det holdte Syns og Taxations Forretning af dato 24.Maj 1791 og af Hiemlet d. l.ste Juni næstefter som viiser at Bygælde beløber sig til denne Summa             7 rd. 4 m. 1 a.

af bemeldte Forretning vedhæftes Copie til Skifte Brevet, men Originalen forbliver i Hosbondens Gemme. – –

 

Da Synsmændene har vurderet Besætningen stervboen til Indtægt saa bliver samme her, siden det for ham er beregnet Boen til Indtægt.

 

Specielt anført Stervboen til udgift –

 

4re Bæster, 1 Beslagen Vogn  med Tilbehør, 1 gl. Vogn med møg Fiæl, 1 Ploug med dræte Tøj, 1 Harve. Altsaa beløber Bygælden saavelsom Besætningen sig til den Summa 152 rd. 4 m

 

Skifte Salærium: Fuldmægtigen 1 rd., 3de stk. stemplet Papir 4 m. 8 s., For skifte Brevet at beskrive 1 m 3 s. i alt 3 rd. 4 m 8 s.

 

Altsaa bliver Stervboens Udgift den Summa 155 rd 5 m. 8 s. Naar nu Udgiften liqvideres Indtægten saa ses tydeligt at intet kan blive til Arv Skifte og Deeling imellem Enken og Arvingerne, Da Skifteforvalteren S.T. Kammer Raad Richters Prioriterede Fordring ikke paa 5 rd. 8 a. nær kan udkomme – altsaa forbeholder Skifte Forvalteren sig første Prioritets Ret i Gaardens Indboe saavel som Udboe og Besætning indtil al Bygfælden saavelsom Besætningen kommer i fuld forsvarlig Stand.

 

    Mulvad paa Skifteforvalterens Vegne maatte forespørge om nogen var tilstæde som ved dette Skifte havde viidere at erindre føren samme sluttes. – Hvorpaa meldte sig Enkens Lauværge Christen Simonsen og Børnenes Formynder Niels Simonsen som paastod de umyndige skulle tillægges noget i Arv, og begærede skiftet udsat indtil de derom havde talt med deres Hosbonde S.T. Hr. Kammerraad Richter.

Slig udsættelse forekom Mulvad forunderlig, da Skifte Behandlingen tydelig viiser at intet til de umyndige kan blive at, (arve og dele), ikke desto mindre blev den begiærte Opsætelse af Skifte Retten bevilget.

 

Datum ut Supra

Enken Maren Christensdatter  - som Laugværge Christen Simonsen.

Paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Kammerraad Richters Vegne  -  Mulvad.

Som Formynder Niels Simonsen

Til Vitterlighed underskriver Jens Andersen  -  Niels Christensen

 

 

Anno 1791 d. 11.te Oktober blev skiftet efter Afg. Christen Simonsen i Lybeck igien foretaget her paa Woldberg paa Skiftefarvalteren S.T. Hr. Kammer Raad Richters Vegne af Fogden Mulvad med tiltagne 2de Vitterligheds Mænd Michel Smed af Heager og Poul Simonsen af Gammeltoft. Ved forretningen var tilstede Enken Maren Christensdatter, hendes Laugværge Christen Simonsen af Heager, tillige var tilstede Niels Simonsen af Heager som de umyndiges Formynder.  –

Mulvad paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Kammer Raad Richters Vegne maatte forespørge sig hos Enkens Laugværge saavel som Formynderne for de umyndige, hvorfra den Arv skulde komme som den forrige Skifte Sam1ing havde giort Paastand paa de umyndige tillagt. Da Skifte Calculationen viser at Skifteforvalterens Lovlig Prioriterede Fordring ikke engang kan blive Liqvideret, altsaa ses heraf der meget mindre kan blive noget til Arv og Deling. De svarede at Taxationen over Besætningen var sadt for højt, ellers kunne der have blevet at arve, Mulvad svarede at Taxationen var holdt af uvildige Mænd.

Mulvad forspurgte om nogen havde viidere at erindre ved dette Skifte men ingen meldte sig altsaa er samme herved sluttet og tilendebragt, –

 

 

Som formynder

Niels Simonsen

 

Som Laugværge for Enken       Paa Skifte Forvalterens

Christen Simmonsen            Vegne -  Mulcad

Til Vitterlighed underskriver              

Pouel Simonsen    Michel Smed

 

(Det har undret os, at der var 2 brødre Christen Simonsen af samme navn, men sådan var det, og vi har også skifte efter Christen Simonsen i Heeager hans hustru Anne Kirstine Christensdatter 1775)