Anders Madsen VidebækAge: 61 years16801741

Name
Anders Madsen Videbæk
Family with parents - View this family
father
mother
himself
16 years
younger sister
Father’s family with Karen Christensdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: about 1682
Family with Dorethe Thomasdatter - View this family
himself
wife
Marriage: June 6, 1717Vorgod
9 months
daughter
Anne Andersdatter
Birth: February 27, 1718 38 28Videbæk, Vorgod
Death: 1718Videbæk, Vorgod
son
3 years
daughter
2 years
daughter
Anne Andersdatter
Birth: November 6, 1723 43 33Videbæk, Vorgod
Death: April 11, 1726Videbæk, Vorgod
2 years
son
Thomas Andersen Widebæk
Birth: February 15, 1726 45 36Videbæk, Vorgod
Death: December 20, 1806Thisted
2 years
son
Christen Andersen
Birth: June 5, 1728 48 38Videbæk, Vorgod
Death: March 4, 1731Videbæk, Vorgod
4 years
daughter
Anne Andersdatter
Birth: November 25, 1731 51 41Videbæk, Vorgod
Death: May 30, 1811V. Hovergaard, Hover
2 years
son

Bilag til 350 Anders Madsen (Skifte)

Bilag til 350 Anders Madsen

 

Skifte efter Anders Madsen, Videbæk fra Brejninggård Gods skifteprotokol G 449 - 1 side 35 f.f.

 

Commerce Raad Christian Segfried Enholm til Breininggaard mødte dend 30te Martii 1742 udi Videbeck, Vorgod Sogn i dend Sønderste Gaard Breininggaard underliggende ansadt for Hartkorn 5 Tønder og 2 Skiep som Skiftes Forvalter at holde Skifte efter Anders Madsen Fæstebonde paa bemeldte Gaard som kort forhen var død og hafde efterladt, i Live sin Ægtefælle Dorthe Thomasdotter, nu Enke med 5 Børn som hun i Ægteskab med Anders Madsen hafde auflet, 3 Sønner og 2 Døtre hvoraf dend Eldste Mads Andersen er 24 Aar, Thomas Andersen 16 Aar, Jens Andersen 8 Aar gl.. Dend Eldste Dotter Ide Andersdotter 21 Aar og Anne Andersdotter 11 Aar og til dend Ende antog Enken Peder Jensen af Videbek Breininggaards Tiener, til Lauværge, mens til de umyndiges Forsvar og Formønder blev af næste Frænder udnævnt Niels Laursen af Herborg, Lundenis Tjener, til Formønder for Mads Andersen og Thomas Andersen, Christen Thygesen udi Jægeriis Lundenis Tiener for Jens Andersen, Søren Madsen udi Barde Breininggaards Tiener for Dotteren Ide, og Michel Hansen af Worgod Bye Lundenis Tiener til Formønder for Anne Andersdotter, hvilke alle vare tilstæde.

Forretningerne blev derfor straks begyndt med Boets Registering og Vurdering og dertil udseet Jep Madsen og Michel Pedersen begge af Store Herreborre Lundenis Tienere, at vurdere hvis Løsøre maatte forefindes og angives. Enken tillige med de Eldste Børn bleve paamindte sandfærdig at anviise alt det Stervboen tilhørte, og da de andre bleve erindrede om hver at iagttage sin Pligt, som de nu og i Tiden kunde  være anstændige. Derefter blev Registeringen og Vurderingen foretaget efter Enkens og Børnenes Anviisning med

 

(Registreringen i skiftet er opstillet i kolonner med priser i Rdl., Mark og Skilling)

 

Levende Creaturer: En sort Hoppe 9 Aar gl.   20   -   -, 1 ditto 5 Aar gl.   20   -  -, 1 ditto  6 Aar gl. 12   -   -, 1 Par 5 Aars Stude  23  -  - , 1 Par ditto 23  -  -, 1 Par ditto 20  2  -, 1 Par ditto 23  -  -, 1 Stud  9  -  -, 1 Koe faaet 5 Kalve 6  4  -, 1 ditto faaet 1 Kalv 4  -  -, 2 giol ditto 8  -  -, 1 Qvie med kalv 5  -  -, 1 Qvie uløben 3  2  -, 2 spæde Kalve 2  -  -, 40 Stk. Faar gamle og unge a 3 M 20  -  -, 2 Galt Svin 5  -  -,

 

Udboeskab: En beslagenVogn med ald sit Tilbehør 16  -  -, 1 ditto med sit Behør til Høe og Korn 9  2  -, 1 ditto Moeg Vogn med sit Behør 5  2  -, 1 Plou med sit Behør 2  -  -, 1 Harve med Jerntænder 1  2  -, 2 Høeleer begge for 1  2  -, 2 ditto at høste Korn med -  2  -, 2de Spader -  5  -, 1 Jern frened Greb -  1  -, 1 Hakkelskniv og Kiste -  3  -, Hartøj -  1  -, 1 Lynglee -  -  8, 1 Fork  -  -  6,

 

Indboeskab: 2 Sølv Skeer vorderet for 3  -  -, 2 Tin Fade og 2 Talerkener vog 5 1/2 Pund a 12 Sk. -  4  2, 1 Kaaber Kiedel vog 20 Pund a 24 M. 5  -  -, ald dertil behørig Brøggerredskab 4  3  -, 1 liden mindre Kaaber Kiedel vog 10 Pund 2  3  -, 1 Messing Kiedel  -  3  8, 1 Par Messing Lysestager -  4  -, 3 Øltønder 1  -  -, 3 ditto mindre -  4  -, 1 Meel Bing -  2  -, 2 Korn Binge 2  4  -, 2 Klæde Kiste 2  -  -, 1 Jernbunden Skrin  1  2  -, 1 Hængeskab -  4  -, 1 Klædeskab 2  -  -, 1 Vognskrin  -  1  -, 1 Bord udi Stuen  -  2  -, 1 Bænk Kiste  -  2  -, 1 Slagbænk  -  2  -, 1 lang Lestestol  -  1  -, 6 Træstole  -  4  -, 1 Jern Kaklovn 2  -  -, 2 Jernbismer med Kaaberlod 1  2  -, 2 Træe Borde udi Baghuuset - 4  -, 1 Driesaae og 2 Væve -  2  -, 1 Ildtang og Ildfork -  1  -, dend afdødes Gangklæder 9  -  2  -,

 

Senge: dend bedste vurderet for 3  4  -, 2de ditto ringere a 3 Rd. 6  -  -,  Ialt 298  5  8.

 

Side 36   Transport af Boens Midler fra forige Side beløb sig til   298 Rdl. 5 M. 8 Sk.

Endnu en Seng ringere 2 Rdl., En ditto allerbedste 4 Rdl., 5 Kornsække 1 Rdl. 4 M. 3 Hynder 2 M. Tilstaaende Giæld var alleene for en Hest 10 Rdl.

 

Videre vidste hverken Enken eller de ældste børn at kunne angive, langt mindre vidste Formønderne at oplyse mere Boens Midler til højre Verdi, de myndige Arvinger saavel som Moderen vilde ej heller hverken tilstaae fleere Debitorer, ikke at være andre Penge udi Boen.  Saa kunne Boens Midlers Beløb efter Vurdering alleene udgiøre dend Sum til videre Behandling   316 Rdl. 5 M. 8 Sk. siger Trei hundrede og Sexten Rdl. fem M. og otte Sk.

 

Udgifter:  Herimod efter Loven tilgaar Boens Besætning, til 5 Tdr. 2 Skip Hartkorn deril bruges een dygtig Hest til hver Tønder Hanrtkorn som efter nuværende Priis er 24 Rdl. for hver beregnet til 5 ½ Bæst  126 Rdl., ligesaa en Vogn forsvalig beslagen med Tilbehør 20 Rdl. Mog Vognen med sit Behør 12 Rdl., 1 fuldkommen dygtig god Plou med Drættetøj og alt 4 Rdl, 2 Harver med halv Jern og halv Trætænder 4 Rdl.

 

Gaardens Brøstfæld: Siden Gaarden haver Mangel saavel paa Sokkel, som paa Træværk, Døre og Vinduer, skiønner Vurderingsmændene tilligemed Formønderne at Gaardens Mangler ej kunde sættes i Stand med mindre end 40 Rdl.

 

Skiftets Bekostning: Skifte Salærium 1 Rdl., for Skifte Brevet at skrive og udfærdige   4  3,

for alt stemplet Papir efter de beholdne Sider -  3  -, Skifteforvalterens Tienere -  3  -,

Vurderingmændene vilde ej have for deres Umage.

 

Boen bortskyldige Gield: Enken med Lauværge som og de Eldste Børn samtykke, angav at være skyldig til Jens Madsen i Spobek, Nøromme Sogn for 3 Stude  32 Rdl.

 

Mere Gield paa Boen blev ej angivet, altsaa kand fulde Sum, som bliver Boen tillagt og Udgift medgiøre  243 Rdl.   5 M..

 

Naar denne Udgifts Sum ligner med Indtægter, kand Sterv Boens heele beholdne Midler udregnes til   73 Rdl. 8 Sk. siger halffierdesinde Tyve og Trei Rdl og 8 Sk. som bliver til Deling mellem Enken Dorthe Thomasdotter og hendes fem Børn.

 

Enken nyder af dend Sum halfdelen  36 Rdl. 3 M. 4 Sk., dend anden halfve Del delt udi 6 Søsterlodder, hvoraf hver Søn 2 Søsterlodder, 9 Rdl. 13 Sk. og det til 3 Brødre 9 Rdl. 13 Sk, giør 27  2  7, 2de Søsterlodder, dend ene til Ide dend anden til Anne Andersdøtre a 4  3  6  ½, 9  -  8

 

Bemeldte Arvelodder, Enkens Anpart, savel som Børnenes bliver  udi Moderens Værge og hende til ansvar, staaende uadskilte i Gaarden som hun har erklæret sig til ved Skiftet at ville blive ved efter hendes Mands Fæstebrev, og derfor intet af det registerede kand undvære.   Til deres egen E--- og Gaardens bedre Driftsmidler til conservation begiærede Moderen og Børnene at blive sammen med hinanden, hvilket Skifteforvaltern og Formønderne accordered oc fandt timelig, efterdi deres Arvepart, hver især ej deles eller kunde staae enten af dem til nogen Nytte om denne end straxen blev udbetalt af Boen, ikke heller kunde de yngste Børn undvære Moderens og de ældste Børns Hielp, og Stædet ej heller blive drevet med Moderens Hielp alleene. Moderen forsikrede da ogsaa uden Afgang udi deres Arvelodder, som bliver staaende uden Rente at vilde ---- forsøge Børnene med forsvarlig Klæde og Føde og holde dem til Gudsfrygt og Ære, som deres Stand er anstændig, saalænge Børnene vil forblive hos Moderen, og bevise sig som Børn hørig og lydig, og tillige flittig i hvad dem bliver anbetroet, da Moderen finder sig skyldig at holde Børnene altid skadeløs, at de kand i sin Tid, naar enten, Pigerne ved Egteskab kommer udi Mands Værge eller Sønnerne kommer til Skælds Alder forpligter Enken Dorthe Thomasdotter, som bliver siddende udi dend heele Boes Midler uadskilt, ej alleene at holde Børnene fri fra ald Gields Betaling efter deres Fader, mens endog at dend angivne Gield, og om mere opdages, saa og Skifte Bekostning af hende skal være betalt saa Skifte Forvalteren samt Børnene og deres Formøndere derfor skal blive skadesløs holdne, ligesaa skal og Hosbonden være forsikret om Stædets forsvarlig i stand Sættelse af det ved Skiftet til Brøstfældighed udsatte Penger og siden om dens forsvarlige Vedligeholdelse samt dend af Gaarden gaaende Rettighed til Kongen og Hosbonden efter Fæstebrevet, hvilke hun tilstaae at holde uryggelig. Som da hverken Moderen eller de voxne Børn, ikke heller hendes Lauværge og de umyndiges Formøndere paa Tilspørgsel vidste at angive noget videre end anført er, Boen til Indtægt eller Udgift, ej heller erindrede sig noget andet dette Skifte vedkommende, er Skiftet med samtliges Samtykke sluttet, som med Vedkommnedes Hænder undertegnes, stedfæstes og bekræftes.

 

Actum Videbek d. 30. Martij 1743. Christian Siegfred Enholm  -  Enken Dorthe Thomasdotter -  Som Formønder for Mads Andersen og Thomas Andersen, Niels Laursen -  Enkens antagne Lauværge Peder Jensen i Videbek  -  Som Formønder for Jens Andersen Christen Tyggesen udi Jægeriis  - Som Formønder for Ide Andersdotter Søren Madsen  -  Som Formønder for Anne Andersdotter Michel Hansen  -  Som Vurderingsmænd underskriver Jep Madsen  Mikkel Pedersen.

   

 

 

Skifte efter Anders Madsen, Videbæk fra Brejninggård Gods skifteprotokol G 449 - 1

side 35 f.f.

 

Commerce Raad Christian Segfried Enholm til Breininggaard mødte dend 30te Martii 1742 udi Videbeck, Vorgod Sogn i dend Sønderste Gaard Breininggaard underliggende ansadt for Hartkorn 5 Tønder og 2 Skiep som Skiftes Forvalter at holde Skifte efter Anders Madsen Fæstebonde paa bemeldte Gaard som kort forhen var død og hafde efterladt, i Live sin Ægtefælle Dorthe Thomasdotter, nu Enke med 5 Børn som hun i Ægteskab med Anders Madsen hafde auflet, 3 Sønner og 2 Døtre hvoraf dend Eldste Mads Andersen er 24 Aar, Thomas Andersen 16 Aar, Jens Andersen 8 Aar gl.. Dend Eldste Dotter Ide Andersdotter 21 Aar og Anne Andersdotter 11 Aar og til dend Ende antog Enken Peder Jensen af Videbek Breininggaards Tiener, til Lauværge, mens til de umyndiges Forsvar og Formønder blev af næste Frænder udnævnt Niels Laursen af Herborg, Lundenis Tjener, til Formønder for Mads Andersen og Thomas Andersen, Christen Thygesen udi Jægeriis Lundenis Tiener for Jens Andersen, Søren Madsen udi Barde Breininggaards Tiener for Dotteren Ide, og Michel Hansen af Worgod Bye Lundenis Tiener til Formønder for Anne Andersdotter, hvilke alle vare tilstæde.

Forretningerne blev derfor straks begyndt med Boets Registering og Vurdering og dertil udseet Jep Madsen og Michel Pedersen begge af Store Herreborre Lundenis Tienere, at vurdere hvis Løsøre maatte forefindes og angives. Enken tillige med de Eldste Børn bleve paamindte sandfærdig at anviise alt det Stervboen tilhørte, og da de andre bleve erindrede om hver at iagttage sin Pligt, som de nu og i Tiden kunde  være anstændige. Derefter blev Registeringen og Vurderingen foretaget efter Enkens og Børnenes Anviisning med

 

(Registreringen i skiftet er opstillet i kolonner med priser i Rdl., Mark og Skilling)

 

Levende Creaturer: En sort Hoppe 9 Aar gl.   20   -   -, 1 ditto 5 Aar gl.   20   -  -, 1 ditto  6 Aar gl. 12   -   -, 1 Par 5 Aars Stude  23  -  - , 1 Par ditto 23  -  -, 1 Par ditto 20  2  -, 1 Par ditto 23  -  -, 1 Stud  9  -  -, 1 Koe faaet 5 Kalve 6  4  -, 1 ditto faaet 1 Kalv 4  -  -, 2 giol ditto 8  -  -, 1 Qvie med kalv 5  -  -, 1 Qvie uløben 3  2  -, 2 spæde Kalve 2  -  -, 40 Stk. Faar gamle og unge a 3 M 20  -  -, 2 Galt Svin 5  -  -,

 

Udboeskab: En beslagenVogn med ald sit Tilbehør 16  -  -, 1 ditto med sit Behør til Høe og Korn 9  2  -, 1 ditto Moeg Vogn med sit Behør 5  2  -, 1 Plou med sit Behør 2  -  -, 1 Harve med Jerntænder 1  2  -, 2 Høeleer begge for 1  2  -, 2 ditto at høste Korn med -  2  -, 2de Spader -  5  -, 1 Jern frened Greb -  1  -, 1 Hakkelskniv og Kiste -  3  -, Hartøj -  1  -, 1 Lynglee -  -  8, 1 Fork  -  -  6,

 

Indboeskab: 2 Sølv Skeer vorderet for 3  -  -, 2 Tin Fade og 2 Talerkener vog 5 1/2 Pund a 12 Sk. -  4  2, 1 Kaaber Kiedel vog 20 Pund a 24 M. 5  -  -, ald dertil behørig Brøggerredskab 4  3  -, 1 liden mindre Kaaber Kiedel vog 10 Pund 2  3  -, 1 Messing Kiedel  -  3  8, 1 Par Messing Lysestager -  4  -, 3 Øltønder 1  -  -, 3 ditto mindre -  4  -, 1 Meel Bing -  2  -, 2 Korn Binge 2  4  -, 2 Klæde Kiste 2  -  -, 1 Jernbunden Skrin  1  2  -, 1 Hængeskab -  4  -, 1 Klædeskab 2  -  -, 1 Vognskrin  -  1  -, 1 Bord udi Stuen  -  2  -, 1 Bænk Kiste  -  2  -, 1 Slagbænk  -  2  -, 1 lang Lestestol  -  1  -, 6 Træstole  -  4  -, 1 Jern Kaklovn 2  -  -, 2 Jernbismer med Kaaberlod 1  2  -, 2 Træe Borde udi Baghuuset - 4  -, 1 Driesaae og 2 Væve -  2  -, 1 Ildtang og Ildfork -  1  -, dend afdødes Gangklæder 9  -  2  -,

 

Senge: dend bedste vurderet for 3  4  -, 2de ditto ringere a 3 Rd. 6  -  -,  Ialt 298  5  8.

 

Side 36   Transport af Boens Midler fra forige Side beløb sig til   298 Rdl. 5 M. 8 Sk.

Endnu en Seng ringere 2 Rdl., En ditto allerbedste 4 Rdl., 5 Kornsække 1 Rdl. 4 M. 3 Hynder 2 M. Tilstaaende Giæld var alleene for en Hest 10 Rdl.

 

Videre vidste hverken Enken eller de ældste børn at kunne angive, langt mindre vidste Formønderne at oplyse mere Boens Midler til højre Verdi, de myndige Arvinger saavel som Moderen vilde ej heller hverken tilstaae fleere Debitorer, ikke at være andre Penge udi Boen.  Saa kunne Boens Midlers Beløb efter Vurdering alleene udgiøre dend Sum til videre Behandling   316 Rdl. 5 M. 8 Sk. siger Trei hundrede og Sexten Rdl. fem M. og otte Sk.

 

Udgifter:  Herimod efter Loven tilgaar Boens Besætning, til 5 Tdr. 2 Skip Hartkorn deril bruges een dygtig Hest til hver Tønder Hanrtkorn som efter nuværende Priis er 24 Rdl. for hver beregnet til 5 ½ Bæst  126 Rdl., ligesaa en Vogn forsvalig beslagen med Tilbehør 20 Rdl. Mog Vognen med sit Behør 12 Rdl., 1 fuldkommen dygtig god Plou med Drættetøj og alt 4 Rdl, 2 Harver med halv Jern og halv Trætænder 4 Rdl.

 

Gaardens Brøstfæld: Siden Gaarden haver Mangel saavel paa Sokkel, som paa Træværk, Døre og Vinduer, skiønner Vurderingsmændene tilligemed Formønderne at Gaardens Mangler ej kunde sættes i Stand med mindre end 40 Rdl.

 

Skiftets Bekostning: Skifte Salærium 1 Rdl., for Skifte Brevet at skrive og udfærdige   4  3,

for alt stemplet Papir efter de beholdne Sider -  3  -, Skifteforvalterens Tienere -  3  -,

Vurderingmændene vilde ej have for deres Umage.

 

Boen bortskyldige Gield: Enken med Lauværge som og de Eldste Børn samtykke, angav at være skyldig til Jens Madsen i Spobek, Nøromme Sogn for 3 Stude  32 Rdl.

 

Mere Gield paa Boen blev ej angivet, altsaa kand fulde Sum, som bliver Boen tillagt og Udgift medgiøre  243 Rdl.   5 M..

 

Naar denne Udgifts Sum ligner med Indtægter, kand Sterv Boens heele beholdne Midler udregnes til   73 Rdl. 8 Sk. siger halffierdesinde Tyve og Trei Rdl og 8 Sk. som bliver til Deling mellem Enken Dorthe Thomasdotter og hendes fem Børn.

 

Enken nyder af dend Sum halfdelen  36 Rdl. 3 M. 4 Sk., dend anden halfve Del delt udi 6 Søsterlodder, hvoraf hver Søn 2 Søsterlodder, 9 Rdl. 13 Sk. og det til 3 Brødre 9 Rdl. 13 Sk, giør 27  2  7, 2de Søsterlodder, dend ene til Ide dend anden til Anne Andersdøtre a 4  3  6  ½, 9  -  8

 

Bemeldte Arvelodder, Enkens Anpart, savel som Børnenes bliver  udi Moderens Værge og hende til ansvar, staaende uadskilte i Gaarden som hun har erklæret sig til ved Skiftet at ville blive ved efter hendes Mands Fæstebrev, og derfor intet af det registerede kand undvære.   Til deres egen E--- og Gaardens bedre Driftsmidler til conservation begiærede Moderen og Børnene at blive sammen med hinanden, hvilket Skifteforvaltern og Formønderne accordered oc fandt timelig, efterdi deres Arvepart, hver især ej deles eller kunde staae enten af dem til nogen Nytte om denne end straxen blev udbetalt af Boen, ikke heller kunde de yngste Børn undvære Moderens og de ældste Børns Hielp, og Stædet ej heller blive drevet med Moderens Hielp alleene. Moderen forsikrede da ogsaa uden Afgang udi deres Arvelodder, som bliver staaende uden Rente at vilde ---- forsøge Børnene med forsvarlig Klæde og Føde og holde dem til Gudsfrygt og Ære, som deres Stand er anstændig, saalænge Børnene vil forblive hos Moderen, og bevise sig som Børn hørig og lydig, og tillige flittig i hvad dem bliver anbetroet, da Moderen finder sig skyldig at holde Børnene altid skadeløs, at de kand i sin Tid, naar enten, Pigerne ved Egteskab kommer udi Mands Værge eller Sønnerne kommer til Skælds Alder forpligter Enken Dorthe Thomasdotter, som bliver siddende udi dend heele Boes Midler uadskilt, ej alleene at holde Børnene fri fra ald Gields Betaling efter deres Fader, mens endog at dend angivne Gield, og om mere opdages, saa og Skifte Bekostning af hende skal være betalt saa Skifte Forvalteren samt Børnene og deres Formøndere derfor skal blive skadesløs holdne, ligesaa skal og Hosbonden være forsikret om Stædets forsvarlig i stand Sættelse af det ved Skiftet til Brøstfældighed udsatte Penger og siden om dens forsvarlige Vedligeholdelse samt dend af Gaarden gaaende Rettighed til Kongen og Hosbonden efter Fæstebrevet, hvilke hun tilstaae at holde uryggelig. Som da hverken Moderen eller de voxne Børn, ikke heller hendes Lauværge og de umyndiges Formøndere paa Tilspørgsel vidste at angive noget videre end anført er, Boen til Indtægt eller Udgift, ej heller erindrede sig noget andet dette Skifte vedkommende, er Skiftet med samtliges Samtykke sluttet, som med Vedkommnedes Hænder undertegnes, stedfæstes og bekræftes.

Actum Videbek d. 30. Martij 1743. Christian Siegfred Enholm  -  Enken Dorthe Thomasdotter -  Som Formønder for Mads Andersen og Thomas Andersen, Niels Laursen -  Enkens antagne Lauværge Peder Jensen i Videbek  -  Som Formønder for Jens Andersen Christen Tyggesen udi Jægeriis  - Som Formønder for Ide Andersdotter Søren Madsen  -  Som Formønder for Anne Andersdotter Michel Hansen  -  Som Vurderingsmænd underskriver Jep Madsen  Mikkel Pedersen.