Ib Jensen MeldgaardAge: 76 years17241801

Name
Ib Jensen Meldgaard
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: June 8, 1720Stadil
20 months
elder brother
Ib Jensen
Birth: February 6, 1722 39 28Stadil
Death: February 27, 1722Stadil
13 months
elder sister
17 months
himself
Father’s family with Karen Christensdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: 1725
14 months
half-brother
Jørgen Jensen
Birth: March 1, 1726 43 33Mejlby, Stadil
Death: 1727Mejlby, Stadil
Father’s family with Anne Sylvestersdatter - View this family
father
step-mother
Not married:
half-sister
Karen Jensdatter
Birth: May 18, 1737 54 43Stadil
Family with Dorthe Christensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: October 27, 1754Hee
14 months
daughter
Anne Ibsdatter
Birth: 1755 30 25Meldgaard, Hee
Death: 1766Meldgaard, Hee
3 years
son
Peder Ibsen
Birth: 1757 32 27Meldgaard, Hee
Death: 1790Meldgaard, Hee
4 years
daughter
Kirsten Ibsdatter
Birth: 1760 35 30Meldgaard, Hee
Death: 1790Meldgaard, Hee
2 years
son
Christen Ibsen
Birth: 1761Meldgaard, Hee
Death:
4 years
son
Jens Ibsen
Birth: 1764 39 34Meldgaard, Hee
Death: 1790Meldgaard, Hee
3 years
son
Mads Ibsen
Birth: 1766 41 36Meldgaard, Hee
Death: March 31, 1837Hvingel, Hee
3 years
son
3 years
daughter
4 years
daughter
Maren Ibsdatter
Birth: 1773 48 43Meldgaard, Hee
Death: 1790Meldgaard, Hee
3 years
daughter
Kirsten Marie Ibsdatter
Birth: 1775 50 45Meldgaard, Hee
Death: August 11, 1846Meldgaard, Hee

Bilag til 166 Ib Jensen Meldgaard (skifte)

Lundenes amts skiftheprotoko1 B 8 – 1084 side 148b-151 No 54 
 

Skifte-Brev Efter Ib Meldgaard i Hee hans afgangne Hustrue Dorthea Christens Datter (ane nr. 167) begyndt den 4. Juli l788 og sluttet den 8. April 1789.

Anno 1786 den 4. Juli, mødte efter Ordre fra Den Høje Skifte Forvalter, S.T. Hr. Etats Raad og Amtmand Hansen, Christen Kolbye af Rindum Nyegrd. hos Ib Meldgaard i Hee Sogn, for i Dag som er 30. Dagen, at foretage den lovlig Registerings og Vurderings Forretning efter hans afdøde Hustrue Dorthea Christens Datter til videre Skifte og Deeling imellem Enkemanden og hans med hende i ægteskab aulede 8 Børn, nemlig l Søn Peder Ibsen 31 Aar, 1 Dito Jens Ibsen 26 Aar, 1 Dito Mads Ibsen 22 Aar og 1 Dito Christen Ibsen 20 Aar, 1 Datter Kirsten Ibs Datter, 1 Datter Anne Ibs Datter (ane nr. 83), 1 Do Maren Ibs Datter og l Do Kiertsten Marie Ibs Datter, alle 4 ugifte, og blev da i overværelse af Enkemanden og tilstedeværende børn samt tiltagne Vitterligheds og Vurderings Mænd Anders Østergaard og Anders Vestergaard begge af Hee Sogn, begyndt Registering og Vurdering, og fandtes, da som følger. –

I Stuen

l fyhr Bord, 1 Skammel, l Jern Kakkelovn, 1 Viiser Stue Uhr, 1 lidet Skab, 1 Mælke Hylde, 2 Stoele, 1 fyhr Kiste,

2 uld Saxer, 20 Mælke Setter, 4 Fade, 3 Flasker, 1 Kruus, 4 Glase, 1 Huus Postill, 2 andre Bøger, 1 Tabulet, 2 Skægemænd, 1 Lampe, 10 Fade, 2 Thin Talerkener.

I Kielderen

1 Bord, 6 Løbe, 1 Øll Tønde, 1 Øll Fierding, 1 Øll Tragt, 1 Deyen Kar og 1 Sælde, 1 Vogn Skriin, l Rokke,

1 Hespe og en Garnvinde.

I Kisten fantes

1 Kartuns Kaabe, l brun Trøye, 1 blomst Do, 1 Skitzes Do, 1 brun Do, 1 sort Do. l Sort. Kaabe, 1 blaa Kaabe,

1 stribet Skiørt, l ditto, 1 blaa Do, l sort kiol, 3 pr. Strømper, l gl. brun Skiørt, 1 graa Do, 1 stibet Do, 1 graa Trøye, 2 blaa Do, 1 Forklæde, l Kartuns Do, 1 blaa og hvid Dito, 2 Særker, 1 Forklæde med gl.Linned, 4 hvide Forklæder, 1 Do med Kniplinger, 1 rød og blaa Do, l hvid Forklæde, 3 pr. Ærmer, 3 pr. Handsker l pr. sorte Vandter, 2 gl. Pandstøkker, 1 sort Hue, 1 blaa Do, 3 do, l sort Kyse, 1 gl. Muffe og et Løb.

Senge Klæder:

1 stribet olmerdugs Dyne, 1 underdyne, 3 Puder. Den 2.den Seng: 1 Overdyne, l underdyne, 2 Hals Klæder, 3 Puder. Den 3.die Seng: 1 gl. Dyne, 1 Do Underdyne, 2 gl. Halsklæder, 4 smaa Puder,

I Brøggerset:

2 Bøtter, l Spand, 2 røede Potter, l Trug, 1 stor Fad, 1 Øse, 1 Ild Tang, l Jern Gryde, l Jern Pande, 1 Messing Lysestage, 1 Saltkar, l Tragt og 1/2 Potte Maal, 1 liden Bøtte, l Kar med 3 Jern Baand, 1 Dito Mindre, 1 Kierne,

1 Spand, 1 sviin Kar, 1 Ballie og 1 Ild Fork, l gl. Kar, l Haand Qværn, 1 Æske Ting, 2 Lyng Lee, 1 gl. Høelee

l Slæde, l Ovn Fork og en Do Rage, 1 Lygte, 4 Sække, 2 Solde 2 Stier

I Gaarden:

1 Arbejds Vogn med Lave og Skrau, 1 do med Hauer og Fiel, 3 gang Seele Tøy, 2 Tømer, 2 pr. Kobler, 2 træ Kander, 1 Slibesteen, 1 Ploug, 2 Harver, 2 Spader, 2 Pleile, 1 Hug Blok, 2 Øxer, 3 Løbe, 1 Hakkelseskiste med Kniv, 2 Høeleer med Skæfter,, 4 River,, 1 stk. Planke, 2 pr. gl. Hestepuder, 1 Svøbe Reeb, Bag og 1 for Reeb, 1 Høefork.

Bæster:

1 Sort Hoppe 10 Aar, 1 Graa do 11 Aar, 1 Sort Hest 7 Aar, 1 Brun Hest 1 Aar.

Fæhøveder:

1 Graae broget Koe, 1 Sort Hielmet do, 1 Sort broget Koe, 1 Graa hielmet dito, 1 Hvid dito, 1 Graa hielmet dito, 1 Sort Qvie, 2 Stude Kalve.

Faar:

6 Faar med Lam, 3 Beeder.

I Sviinehuuset

2 Grise, 1 Svine Trug

 

Efter Tilspørgsel af Skifte Retten erklærede Enkemanden og Tilsteværende, at de ej vidste meere at angive Boet tilhørende end allerede her findes anført, undtagen Gaarden, hvorpaa Enkemanden foreviste Skøde Dateret 7.de

Januar 1751. Dette Sted staaer for Hartkorn 2 tdr.6 skp. l fr. l/2 alb., som blev vurderet til l00 rd. hver Tønde Hartkorn er – - – – – – – – – – 278 rd. 3 m.,15 sk. Videre erklærede Enkemanden ei at være Eier af, eller Penge

hos nogen til gode Altsaa er Indtægten 478 rd. 4 m.

 

Derefter angav Enkemanden at være skyldig til een og anden 38 rd. 2 m,

 

Videre blev ikke denne Sinde anmeldt og da ingen efter Paaraab, havde viidere ved Forretningen at fremme saa blev samme for i Dag sluttet og fremmes Skiftet videre til den Tiid, det nærmere af den Hye Skifte Forvalter bliver bestemt. – Datum uf Supra. – Paa den Høye Skifte Forvalters Vegne

Ib Jensen. –    Efter Ordre. –    Chr. Kolbye

Til Vitterlighed underskriver. – Anders Østergaard – Anders Vestergaard –

 

Anno 1789 den 8. April blev dette Skifte foretaget paa Amts Contoret og paa den Høye Skifte Forvalters Vegne bievaanet af Jacob Sahl med tiltagne 2.de Vitterligheds Mænd Henrich Optimus og Niels Hansen af Ringkiøbing. Hvormed var tilstede Enkemanden Ib Jensen og den ældste Søn Peder Ibsen, samt paa Sønnen Jens Ibsen og de umyndiges Vegne Deres fødde Værge Christen Christensen Søegrd, i Thim, i hvis overværelse mødte Anders Vestergrd. af Hee og meldte, at hand hos Enkemanden havde til gode Reede Penge som hand Tiid efter anden havde laant ham i alt – – – 95 rd. 3 m.

 

Videre gav Enkemanden tilkende at hand var skyldig til Madamme Rindum i Ringkøbing som hand handler med Penge – – – – - – – 30 rd. 3 m. Og i Kongelige Skatter ungefær – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 rd. –

 

Videre Gield forklarede Enkemanden at der ej heftede paa Stervboen, ligesom og at dette saavelsom det forhen anmeldte med forte Rigtighed, end videre Declarede Enkemanden at der ej var meere dette Stervboe til Indtægt end hvad som angivet er, og at det anmeldte Gield var dem saare vel bekendt, og Enkemanden saavelsom Sønnen Peder Ibsen og de umyndiges Formynder ønskede dernæst gerne Skiftets Slutning. – Hvorved Enkemanden androg at hand formedelst Alderdom og Skrøbelighed ville afstaae sin Gaard med Besætning af levende og dødt, som her i Forretningen er anmeldt til sin ældste Søn Peder Ibsen, imod at hand derfor betaler den paa Boen heftende Gield og udbetaler eller stiller sine med Søskendes antagelig Sikkerhed

for den Arf som de efter Boens omstændigheder kunde tilkomme, samt giver sin Fader fornøden ophold af Gaarden saalænge hand lever om hvilket de indbyrdes ere enige om og forsikrede Enkemanden Ib Jensen at naar hans Søn Peder Ibsen udbetaler til hver af sine Brødre 50 rd. og til hver af sine Søstre 25 rd. da de faaer i Arf ald den Deel de kunne tilkomme allerhelst naar Peder Ibsen giver sin Fader ovenmeldte Ophold samt besørger sine smaa Søskendes Opdragelse, hvorimod hand haabede at befries for Renter af Capitalen indtil enhver opnaaer sine myndige 25 Aar.

Peder Ibsen erklærede at opfylde alt forestaaende i alle Deele, naar Gaarden og Boen derimod ham overdrages.

 

Formyderen Christen Søegaard af Thim erklærede at hand meget vel kendte Boens Tilstand, og indsaae at de umyndige, naar hver Søns Udtægter 50 rd. og hver Datters 25 rd. fik deri ald den Arf og meere end de kunne tilkomme. Skifte Retten ifølge det Passerede optog Boen til Balance saaledes. Indtægten er efter Vurdering --------------------------------------487 rd. 1 m.

Det ved Registerings Forretningen anmeldte Gield ------------------------ 38 rd. 2 m.

Og det i Dag ommeldte Gield ------------------------------------------------ 136 rd.

                                      Altsaa er Gielden -------174 rd. 2 m.

                                            Behold ---------------312 rd. 5 m.

 

Deraf afgaaer Skiftes Bekostning som blev betalt med 13 rd.

Samt Stempel Papir til Skiftebrevet ---------------------- 15 rd.

Altsaa er til Deling  297 rd. 5 m.

 

Hvoraf enhver Søn kunde tilkomme – - – - – – – –- – – – – – 49 rd. 3 m.

og enhver Datter  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 24 – 4 – 8 s

 

og da Sønnen Peder Ibsen har erklæret at give hver af sine Brødre 50 rd. og enhver af sine Søstre 25 rd. saa kunde Skifte Retten ikke have imod den Peder Ibsen med sin Fader og Formynderen trufne Accort, men udlagde i dets Følge Arvingernes Lodder saaledes

Jens Ibsen 26 Aar, Mads Ibsen 22 Aar, Christen Ibsen 18 Aar, Kiersten Ibsdattar 30 Aar,

Anne Ibdatter 20 Aar, Karen Ibsdatter 16 Aar, Kirsten Marie Ibsdatter 13 Aar

(Sønnerne hver 50 rd. døtrene hver 25 rd. i alt 250 rd.)

 

Paa hvilke de umyndiges arve Lodder Peder Ibsen Pandtsætter Gaarden med første Prioritet og den myndige Afving modtager selv sin Lod og giver derfor Afkald som forevises Skifte Retten. Hvad Renterne af de umyndiges Arve Lodder angaar da svares samme fra enhver myndlings 18. Aar.

 

Peder Ibsen oppebærer sin Arf i det hand hermed overdrages Gaarden og dens Effekter til sin Eie og Raadighed, under Bepligtelse at forsyne sin Fader med det fornødne Ophold i hans øvrige Levetid som erklærede begge indbyrdes at være enige om og her ej forlangte specificerede.

 

Da ingen efter Skifte Rettens Paaraab meldte sig som havde noget ved dette Skifte at erindre og vedkomende ved deres underskrift forbinder sig til at holde deres høje Skifte Forvalter ganske anger og kravesløs for alt hvad af Skiftes Slutning maatte kunde dependere. – Saa blev dette Skifte hermed sluttet og tilendebragt.

Datum ut Supre. Paa den høje Skifte Forvalters Vegne Sahl

Ib Jensen   Peder Ibsen

Som Formynder for de umyndige og tillige paa Jens Ibsens Vegne Christen Christensen

Til Vitterlighed  H. Optimus   Niels Hansen

Bilag til 166 Ib Jensen Meldgaard

bilag til 166, Ib Jensen og 167, l67a og 335

 

 

Ulfborg-Hind herreds justitsprotokol l767-1776 1775 s. 288

 

B 80 A-6

 

Jeg undertegnede Ib Jensen (ane nr. 166) boende i Meldgaard i Hee sogn tilsvar hermed på min hustru Dorthe Christensdatters (ane nr. 167) vegne, at jeg efter hendes sal. Broder Peder Christensen som og efter hendes under 14. febr. sidst ved døden afgange moder sal. Kiersten Nielsdatter (ane nr. 335) intet udi arv af deres ringe efterladenskaber forlanger, men overdrager fornævnte min hustrus andele til hendes kære broder Anders Christensen i Noebeck, som har udredet deres begravelse og bekostninger uden mindste byrde og tab for mig, da de begge på det sidste opholdt sig og døde hos ham. Så meddeler jeg velbemeldte min kære svoger Anders Christensen hermed fuldstændig afkald og kvittering fra mig på egne og mine arvingers vegne til min hustrus arvedele så vel efter bemeldte hendes sal. Broder Peder Christensen, som hendes moder sal. Kiersten Nielsdatter, således at jeg ingen prætentioner derfor haver til merbemeldte min kære svoger Anders Christensen, men derimod er ham fuldkommen contenteret. Og må dette mit afkald til tinge læses og protokolleres, når forlanges uden nogen foregående varsel mig derom at give, hvilket hermed bekræftes under min hånd.

Meldgaard 25. febru.1775  Ib Jensen, Melgaard

 

Efter begæring til vitterlighed underskriver Christen Jensen    Anders Christensen.