Christen PedersenAge: 69 years17501819

Name
Christen Pedersen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: November 18, 1744Hee
13 months
elder brother
Jens Pedersen
Birth: 1745 27 37Hvingel, Hee
4 years
elder sister
Maren Pedersdatter
Birth: 1748 30 40Hvingel, Hee
3 years
himself
1 year
twin brother
Navnløs søn
Birth: 1750 32 42
Death: 1750
3 years
younger brother
Jens Pedersen
Birth: 1752 34 44Hvingel, Hee
3 years
younger brother
Navnløs barn
Birth: 1754 36 46Hvingel, Hee
Death: 1754
Family with Mette Jensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: September 24, 1775Nysogn
15 months
son
Family with Karen Gregersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: September 27, 1778Nysogn
15 months
son
3 years
son
Jens Christensen
Birth: 1781 31 30Hvingel, Hee
Death: 1781Hvingel, Hee
3 years
son
4 years
son
Anders Christensen
Birth: 1786 36 35Hvingel, Hee
Death: February 10, 1867Nørkjær, Hee
2 years
son
Laurids Christensen
Birth: 1787 37 36Hvingel, Hee
3 years
son
Christen Christensen
Birth: 1789 39 38Hvingel, Hee
Death: December 19, 1859Hvingel, Hee
8 years
son

Bilag til 164 Christen Pedersen (skifte)

Bilag til 164 Christen Pedersen

Skifte efter ane nr. 164 Christen Pedersens første hustru

fra Voldhjerg Gode skifteprotokol G 445 - 2 Fol. 29

 

No 1 1777 1/4 ark. Anno 1777 Den 30te Augustij, som rette 30te Dagen, indfandt sig paa

Skifte Forvalteren Fuldmægtig Monsr. Müller fra Woldberg hans Vegne Michel Madsen fra Noe med tiltage 2de Wurderings og Vitterligheds Mænd Navnlig Daniel Pedersen og Christoffer Give begge fra Hvingel i Stervboe Huuset hos Enkermanden Christen Pedersen ibidem for at Registrere og Wurdere hvad Meubler og Løsøhre, som i bemeldte Stervboe forefindes til et

lovlig Skifte og Deeling i sin Tiid imellem Fornævnte Enkkemand Christen Pedersen og hans afdøde Sal. Hustrues i Ægteskab sammen avlet Barn Peder Christensen en halv aar gl. og

blev da efter forannavngivne Wurderings Mænds og Enke Mandens overværelse Registreret og Wurderet, som følger. –

I Gaarden Levende Creaturer: – 1 Sort Hoppe 14 aar 8 rd. 1 brun do 12 aar 10 rd. 1 Sort Mae Plag 2 aar 12 rd. 1 Sort Hest Plag 2 aar 9 rd. 1 sortbroget Koe faaet 4 Kalve, skal kiælve til Marts 54 rd. 1 Sort Broget dito, skal kielve til Juel 4 rd, 1 Sort Broget dito, skal kielve til Kyndelmesse, faaet 2 Kalve 3 rd. l hviid do uden Kalv faaet 2 Kalve 1 rd.4 m. l Sort Broget dito uden Kalv faaet 2 Kalve 2 rd. 4 m. 1 Rød Broget dito faaet 2 Kalve, men nu uden Kalv 2 rd.2 m. 1 Sort broget Stud udi 4de aar 5 rd.2 m. 2 ditto den ene sort Broget den anden hviid, gl. 2 aar 7 rd, 1 Graae Broget aarings Qvie  2 rd. 1 hvid Qvie Kalv 1 rd. 1 Sort Broget dito 5 m. 1 Stud Kalv 4 m.– 8 gl. Faar a 3 m. 4 rd. 4 Lam a 1 m. 8 s. 1 rd. i gl Væder 4 m. 1 Griis Galt 1 rd, 1 gl. Stok Bier –

1 Vogn og Vogn  Redskab – 1 beslagen Vogn med Hørrer Vogn Skrin og agestole 12 rd. 1 Træe dito med hør Tøj 5 rd. 2 par Sæller med Sive Puder 2 Hammelstokke l pr. lædder Kobler 2 rd.

Tømmer 5 m. 4 stk. Møg  Fiel á 8 s. er 2 m. 8 sk., 1 Ploug med Jern, Rede og Hiul 2 rd. 2 m. 1 Harve med 1/2 Jern og 1/2 Træee Tænder 3 m. l HakkelsKiste med Kniv 2 m. 8 sk. 2 Høeleer med vivter 1 rd. 2 m, 3 river l m. 1 Træe kande 4 s. l greb. 1 Skoul 6 m. 1 spade, 1 Jern greb 1 m.

1 Øxe, 1 kniv Tang 1 m. 8 s., 1 Sauge 8 s. 2 Plejl 8 s. Summa 115 rd. 5 m. 2 s.

Og da intet videre i Gaarden forefandtes, blev de 2de foran Angivne Wurderings Mænd, tilligemed Christen Nielsen fra Fornævnte Hvingel, som og tillige var overværende, tilspurgt

om de intet mere, denne Sinde vidste at angive denne Stervboe til Indtægt at beregne, hvortil de svarede, Nej, men i fald nogen mere siden skulde blive opdaget, skulde det til næste Skifte Samling for Skifteforvalteren rigtig blive af dennem og andre vedkommende til Kiende gjort. – Hvad Indboet er angaaende da kunde paa nærværende Tiid aldeles ingen Registrering eller Wurdering derover foretages, formedelst Enkemanden bemeldte Christen Pedersen var Syg og Sengeliggende, som ikke paalidelig i denne Tilstand kunde giøre Reede, eller om og paavise

noget af Stervboets Effecter, ikke heller fandtes der andre af Huusets Folk, uden nogle umyndige Tieneste Tyende, hvorfore det med fornævnte tilstedeværende deres samtykke, og med deres Raad blev opsat til næste Skifte Samling, som er af SkifteForvalteren berammet den 30te Septembr. Førstkommende. Imidlertiid lovede forannavngivne Overværende, at være ansvarlige

for, at intet af Stervboets Meubler eller Løsøre som ikke her i Pennen er anført, skulde bortkomme eller blive forringet inden berammede næste Skifte Samling, i nogen Maade.

At således i Dag Passeret er til Stervboet ut Supra staaer vi med Hænders underskrift

 Michael Madsen, Daniel Pedersen,  Christen Nielsen

Efter begiering til Vitterlighed, som overværende underskriver Christen Nielsen

 

Anno 1777 derud 30te Sept. efter vedtagen opsættelse Continuerer dette Skifte, hvor da mødte fogden Zønnicke Muller fra Voldberg for at see dette Skifte videre fremmet og om muligt tilendebragt, alt udi overværelse af 2de Vitterligheds Mænd Navnl. Daniel Pedersen og Christen Westergaard tilligemed Enkemanden og tiltage tilsyns Værge og Formynder paa det umyndige  barns Vegne Christen Nielsen, hvor da blev foretaget Registeret og Wurderet som følger.

 I Stuen: 1 Fyrbord paa Eege Foed 2 m, l do Skammel 8 s., 1 klock viiser 1 rd. 2 m., l bismer

af Træe 8 sk. nok 1 Fyrbord 10 sk, 2 Træe stole 1 m. 1 Jern kakkelovn 8 rd, l Fyr Kiste med Laas, 2 rd.

Paa en Seng: 1 Vadm.overdyne 4 m., 1 do underd. 1 m. 8 sk., 2 do Puder 1 s.

Paa 1 anden Seng: 1 Bolster overd. 3 m. 1 Vamels Holskl. 1 m. 1 do underd. 3 m,

2de Puder 1 m.

 Nok 1 Seng i et lidet Kammer: 1 Stibet bolster overd, 1 rd. l do underd. 4 m. 2 do Hoved Puder 3 m. 1 gl. Fyrbord 10 sk. 1 do stoul 8 s.

I et andet Kammer. l Øll tønde 2 m. 1 Kierne 1 m. 1 Stuol 8 s. 1 Solde 6 s. 2 Flasker 8 e. l Eege Kar l m. 8 s.

I Køkkenet: 1 Ildklemme 6 s. l Eege Kar 1 m. 6 a. l do dito 1m, 8 s,, 1 Spand, 1 Bøtte og 1 øret Ballie 1m. 6 s. 1 gl. Draugtønde 6 s. l Kaaber bryggers Kiedel ungefær paa 1/2 tønde 3 rd.

Dend Sl. Kones K1æder: – 1 Sort Vadmels Skiørt 2 m. i blaae Damaskes Trøje l rd. 2 m., 1 do Ka¿  2 rd, 1 blaae hiemmegiort trøje 2 m., l Caurtuns do 4 m., 1 brun Vadm. do 3 m,, 1 gren Stofte do 1 m, 8 a,, 1 brun kl. do 3 m, 1 Damaskes Bul med røde Ermer 3 m„ 1 strib bul 2 s., 1 Sort klædes Kioel 2 rd., l gren Stoftes skiørt 1 rd,, 1 teilsteens Skiørt 4 m., 1 graae hiemmegiort do 2 m. 8 a., l bl. hiemmegiort Skiørt 3 m., 1 brun do 2 m., 1 blaae bul 4 s. 1 Røe Rye Skiørt 4 m., 1 Cartuns Forkl, 2 m. l sort Kyse l s. 1 Røe Vadm. Skiørt 2 s,

                                                                  Indtægt Summa Summarum 150 rd. 5 m. 2 sk.

Dernæst blev fortfaret med Gaardens Brøstfældighed – Taxtion og Besætning saaledes:

Sals Huset som bestaaer af 11 Fag behøver til Reparation á Fag 2 rd. er 22 rd.

Øster Laden 12 Fag á 4 m. er 8 rd,

Vester Laden 13 Fag á 1 rd 2 m. er 17 rd. 2 m,,

Fæehuuset bestaaer af 15 Fag á Fag 5 m. er 12 rd. 3 m.,

til Besætning behøves 4 Bæster á stk. 10 rd. er 40 rd.

l beslagen Vogn  med behør 12 rd., 1 Ploug med tilbehør 4 rd. 2 m. harver 4 rd., l træe Vogn mere behør 5 rd., Til andet fornødent Redskaber i Gaarden behøves 2 rd

 Summa Udgift 126 rd. 5 m.

Naar nu Udgiften og Indtægten legges mod hinanden bliver til Deeling 24 rd. og som Faderen af Kierlighed til sit barn tilloed dend saameget af sin Part at Barnet kunde i vis Arv faae 20 rd., saa skal Faderen Christen Pedersen være samme betroet i Boen til førstkommende St.Hans Dag 1778, da hand til Formynderen Chri. Nie1sen i Hvingel udbetaler samme uden Rente, og svarer Faderen Barnet til Rente af samme Aarlig fra førstkommende Sct. Hans Dag og saalænqe de hos ham som formynderen indestaaer. – og som ingen ved dette skifte havde videre at erindre og Enkemanden tillige alle tilstedeværende lovede at holde skifte Forvalteren frie og skadesløs for dette Skiftes holdelse og Enkemanden begærede sig dette Skifte brev i lovlig form beskreven meddelt.  Saa blev dette saaledes lovlig holte Skifte Sluttet og tilendebragt      Datum ut Supra        

Paa Skifte Forva1terens Vegne som Fuldmægtig   Zønniche Muller

Christen Pedersen            Som Formynder Christen  Nielsen

Som Vitterlighed og Wurderings Mænd  Christen Westergaard, Daniel Pedersen