Christen JørgensenAge: 68 years17541822

Name
Christen Jørgensen
Family with parents - View this family
father
mother
Not married:
himself
Family with Anne Jensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: November 15, 1790Børglum
14 months
daughter
4 years
daughter
4 years
daughter
Karen Christensdatter
Birth: 1797 43 38Vittrup, Børglum
4 years
daughter
Anne Christensdatter
Birth: 1800 46 41Vittrup, Børglum
Death: 1801Vittrup, Børglum
3 years
daughter
Christen Christensen + Anne Jensdatter - View this family
wife’s husband
wife
Not married:
step-son

Bilag til 210 Christen Jørgensen (Fæsteprotokol)

Bilag til 210 Christen Jørgensen

Festebrev for ane 210 efter ane 422 udstedt 1790, Fæsteprotokol G 35

 

Marcus Gerhard, Greve af Rosencrone, Ridder, Friherre til Baroniet

Rosendahl, Herre til Børlumcloster, Nøragergaard, Gunderupgaard og Testrupgaard,

Deres Kongelige Majestets Høistbetroede Geheimeraad, Kammerherre etc. Paa Høistbemelte min naadiste Herres Vegne, efter Høie Ordre, haver jeg Hans Brantsen,

forvalter ved Børglumcloster sted og fæst til Christen Jørgensen (ane nr. 210) barneføed i Vrensted paa Hvidstedgaards Gods, men formedelst hans Alder og udstanden 12 Aars Soldater Tiensneste Frikarl i Følge Forordningen af 20. Juni 1788, den Gaard

i Vittrup paa Børlumclosters Gods, som Jens Pedersen (ane nr. 422) hidtil

har beboet , men nu til hannem og sin Datter Anne Pedersdatter, (ane nr. 211) som han ægter, opladt haver i hvilken Gaard som staaer for Hartkorn 3 td. 1 skp l fj. l 1/2 alb og han har imod taget med Bygninger, Indaufling, Besætning, Inventarium, med videre i den Stand, som herved fæstede Syn- og Taxations-Forretning holdt paa Stedet den 18. Novbr. sidst og afhiendet inden Birketings Retten den paafølgende 23. Ditto, indeholder, fornævnte Christen Jørgensen, altsaa sin Livstiid, som Fæster maae nyde, bruge og beholde paa Vilkaar.

l. at han strax Overer den paa hans Formand resterende 1 td. Byg og 1 skp. Havre, paa Børlumcloster.

2. saavel af Hartkornet som af sig og Huusgesinde, svarer og betaler til rette Forfalds Tiider alle Kongelige Skatter og Contributioner Odinaris og Exstaordinaris, som enten ere eller maatte blive Paabudne.

3. ligeledes til hver Mortensdag Overer Herskabet den moderede Landgilde efter Jordebogen,  aarlig Een Tønde Een skæppe Byg god forsvarlig Kiøbmandskorn, neden paa Børlumcloster eller hvor Andensteds efter Loven Herskabet lader tilsige. –

4. Forretter det Stedet paaliggende Hoveri og Reiser til Børlum Closter og ved øde Steders Bedrivelse paa Godset, naar han derom tilsiges, ligemed sin Gaardmand og andre til lige Hoveris pligtige Børlumclosters Bønder i overeensstemmelse med Loven, som nu ere eller i den Henseende herefter maatte blive paabuden, dog betroes han saalænge den afgaaende Fæster lever for det saa kaldte Livrende og gaaende Dagsgierning, samt Reiser og Tærskedage, som denne var beskrivt for, og saaledes imedens Jens Pedersen lever, alleene forretter Hoveri udi Agger og Eng til Børlumcloster.

5. Lovlig dyrcker og behandler Gaardens tilliggende Jorder og Eiendom og indtet deraf eller dets Afgrøde lader Stedet ulovlig frakomme, til Upligt bruge eller bruge lade..

6. I den stand Gaarden er ham overleveret efter berørte Syns- og Taxations Forretning, skal han stedse i stand og Vedligeholde samme, saa den aldtiid med sit lovlig tilhørende kan staae for et fuld Syn og til sin Tiid enten af ham eller hans Sterfboe i ligesaa goed Stand tilsvares og afleveres. –

7. Den hans Svigerfader berørte afgangne Fæster Jens  Pedersen sig forbeholdte Frie Op- og Underholdning paa Stedet hans Livs Tiid, skal Fæsteren være pligtig at give hannem og skulle han hellere ville være hos en af hans andre Børn, nyder han derimod aarlig af Fæsteren en Tønde Rug og en tønde Byg, samt føeden og Gres til et Faar paa Stedet. – Endelig maae Fæsteren ei beskaffe sig med noget ulovlig imod de Kongelige allernaadigste Love og Anordninger være sig af hvad Navn næfnes kan, men efter samme sig i alt øvrigt allerunderdanigst rette og forholde samt være sit herskab og Fuldmægtig i alt befalende til viste Fæstepligters Efterlevelse tilbølig Hørighed og lydighed, alt under sin Fæste Rettigheds Forbrydelse og anden Lovbefalet Straf.

Til Bekræftelse under min Haand og Seigl. –

Børlumcloster den – 24. Novembr. 1790        H.Brantsen (L.S.)

 

At jeg heraf har imodtaget ligelydende Original Fæstebrev, tilligemed Original Syns, Forretninger, som jeg i alle dele som en god Fæster skal opfylde og mig efterrettelig holde, tilstaae under min Haand, ombedende min Svoger Peder Jensen, samt Sr. Poul Rasmussen begge paa Børlumcloster med mig til Vitterlighed at ville underskrive.–

Christen Jørgensen

Til Vitterlighed, at dette er Christen Jørgensens

egen Underskrift ved paaholden Pen, underskriver efter Begæring. – Peder Jensen      P. Rasmusen.–