Anne IversdatterAge: 74 years17141788

Name
Anne Iversdatter
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1714
1 year
herself
5 years
younger sister
6 years
younger brother
6 years
younger brother
Enevold Iversen
Birth: December 1, 1728 46 44Nysogn
Death: May 1, 1737Nysogn
2 years
younger sister
Maren Iversdatter Slot
Birth: about 1730 48 46Nysogn
Death: 1798Nysogn
4 years
younger sister
Mette Iversdatter Slot
Birth: 1733 51 49Nysogn
Death: 1797Nysogn
Family with Laurids (Lars) Christensen - View this family
husband
herself
Marriage: September 17, 1747Nysogn
15 months
son
2 years
son
dødfødte tvillinger
Birth: 1749 26 35Gadgaard, Nysogn
Death: 1749
2 years
son
Iver Larsen
Birth: 1750 27 36Gadgaard, Nysogn
Death: 1750Gadgaard, Nysogn
2 years
daughter
Anne Larsdatter
Birth: 1751 28 37Gadgaard, Nysogn
Death: July 15, 1809Nysogn
3 years
daughter
Anne Kirstine Larsdatter
Birth: 1753 30 39Gadgaard, Nysogn
Death: 1809
3 years
daughter
Anne Catrine Larsdatter
Birth: 1755 32 41Gadgaard, Nysogn
Death: 1756Gadgaard, Nysogn
2 years
son
2 years
son
Lars Larsen
Birth: 1757 34 43Gadgaard, Nysogn
Death: 1759Gadgaard, Nysogn

Bilag til 181 Anne Iversdatter (skifteprotokol)

Bilag til 181 Anne Iversdatter,

skifte fra Søegaard gods skifteprotokol, G. 441, side 69 b-71 b.

 

Anno 1788 den 26.de Januarii som rette 30.te Dag efter afg. Anne Iversdatter, (ane nr. 181) Gaardfæster Laurs Christensens (ane nr. 180) Hustru i Gadgaard, beliggende i Nye Sogn paa Holmsland, indfandt sig i dette Stærvboe paa Skifteforvalteren Velædle og Velbyrdige Hr. Rigs Raad Ammidsbøll til Søegaard hans Vegne, Fuldmægtigen Friederich Reinert fra bemelte Gaard, tilligemed 2de Vitterligheds Mænd navnlig Ole Christensen fra Juulsgaard og Terkild Christensen fra Kirkebye for paa lovlig maade at foretage og tilendebringe dette Skifte, imellem Enkemanden for bemelte Laurs Christensen paa den eene, og de i dette Egteskab sammenavlede Børn paa den anden siide, nemlig: 1 Søn Christen Laursen, Gaardfæster i Kirkeby, 40 Aar, 1 dito Laurs Laursen 28, (ane nr. 90) der er hiemme hos Faderen, og endelig l Datter Anne Laursdatter 34 Aar, der ligeledes er hiemme hos Faderen. Men før end videre blev foretaget meldte sig under Skiftet forbemeldte Børns Fader navnlig Laurs Christensen og tilkiendegav Skifte Retten, at han i følge hans Boes Omstændigheder helst ønskede dette Skifte paa korteste og mindst bekostelige maade blev foretaget og tilendebragt, i hvilket henseende han derfor havde giort en Afhandling med sine Børn til deres og hans egen Fordeel, som bestoed deri, at hans ældste Søn Christen Laursen skulle have i Reede Penge den Summa 25 rd., og hans Datter forbemelte Anne Lauradather derimod 12 rd. 3 m, herforuden skulle hun have en forsvarlig og brugbar Seng, bestaaende af 2 Dyner og 2 Puder med Fyld, samt et Overtræk til en Dyne uden Fyld, item et Pudevaar og 2de Lagner, Saa skulle hun og have sit tilhold paa Stædet saavel af Klæde som Føede, ifald hun i Betragtning af hendes skrøbelige Omstændigheder ikke kunde tjene fremmede, og om det behagede Gud, at sette hende i Ægteskab, da skulde hun ogsaa have hendes Trolovelse og Bryllups Bekostninger af den yngste Søn Laurs Larsen, som Faderen ville unde Stædet han beboer, naar han derom med Herskabet bliver foreenet om Fæstet der i saa

Fald overleveres boet som det nu befinder og Faderen det besidder, hvorimod Sønnen Christen Laursen imod de accorderede 25 rd. udbetaling giver vedbørlig og reen Afkald saavel for Fædrene som for Mødrene Arv, saa at han intet meere i Boen har at fordre, og da Christen Laursen tillige efter Loven er Føed Værge for sin Søster forbemeldte Anne Laursdatter, saa giver han ogsaa paa hendes Vegne vedbørlig Afkald for de hende accorderede 12 rd. 3 m., saa at hun ej heller har meere at fordre enten i Fædrene eller Mødrene Arv, og declarerede Faderen for øvrigt, at de udlovede Penge der ialt er 37 rd. 3 m., skulle den 4de Juni førstkommende, imod Afkald, som før er meldt blive udbetalt, og begærede Faderen Laurs Christensen, at. Skifte-Retten ville indhente Arvingernes Svar, at de med forestaaende hans tilbud var fornøyet, og bad

derefter, at Skifte-Retten ville overlade ham Boet paa anførte Vilkaar uden videre Vidtløftighed, da han for øvrigt ville betale dette Skiftes Bekostning, og holde Hr. Skifteforvalteren frie og kravsløs for alt hvad af dette Skifte kan flyde og følge i alle navnlige maader. Sønnen Christen Laursen paa tilspørgende og efter at forstående lydeligt var oplæst svarede, at han med forestående hans Faders tilbud var got fornøyet, og at han ville opfylde det begierte nemlig

imod de anbudne Penges modtagelse, da at give reen Afkald saavel for Fædrene som Mødrene Arv, og det baade for sig selv og for sin Søster for hvem han var føed Værge, for øvrigt holdt han Hr. Skifteforva1teren frie og uden videre Prætentioner endten for sig eller Søster i dette Stervboe, og havde ej videre under Skiftet at erindre. –

Den anden Søn Laurs Laursen var ogsaa med sin Faders tilbud vel fornøyet, og intet derimod hafde at erindre, ligeaaa var Datteren forbemelte Anne Laursdatter iligmaade med hvad hun er tillagt og lovet fornøyet. – Da Arvingerne saaledes med deres Fader er accorderet, at de har declareret dem dermed fornøyet, Saa i henhold til de giorte Declarationer, om, at holde Hr. Skifteforvalteren uden ald Ansvar for alt hvad af dette Skiftehold kan flyde og følge, bliver dette

Skifte med S.T. Hr. Skifteforvalterens Approbationer sluttet og tilendebragt. – Actum Stærboe Stedet ut Supra. –

Enkemanden Laurs Christensen.       Paa S.T. Hr. Rd. Ammidsbølls Vegne som Skifte-

Paa egne og min Søsters Vegne        Forvalter, underskiver som fuldmægtig Hr. F. Reinert

som føed Værge underskriver Christen Laursen    Laurs Laursen

Som Vitterligheds Vidner Ole Christensen.   Terkild Christensen

 

Underskrevne Christen Lauridsen af Kirkebye i Nye Sogn paa Holmsland, kiendes og herved tilstaaer, at have modtaget og annammet af min Kiære Fader Laurids Christensen i Gadgaard i Nye Sogn paa Holmsland, den Arv og Arve-Rettighed, som mig var tilfalden og kan tilkomme i Mødrene Arv efter min Moder Anne Iversdatter, saavel som i Fædrene Arv efter min Fader Laurids Christensen, ved Skiftet begyndt og sluttet den 26. Jan.1788, nemlig den Sumna 25 rd., For hvilken Fem og tyve Rigsdaler jeg hermed giver og meddeeler forbemelte min Kiære Fader Laurids Christensen dette mit Afkald og Qvittering, for mig og mine Arvinger, fødte og ufødte, saa han og hans Arvinger skal være og blive Frie, Kravs og Skadesløsholden saavel for Fædrene som Mødrene Arv, af mig og mine Arvinger i alle maader. – Dette til bekræftelse haver jeg dette mit Afkald, som uden nogen Kald og Varsel mig derom at give, naar forlanges maae til Tinge 1æses cg Protocolleres, egenhændig underskrevet, samt formaaet undertegnede 2de Mænd Jens Pedersen Gredsbøll og Jens Jensen sammen med mig til Vitterlighed at underskrive og bekræfte. – Kirkebye d. 4de Juli 1788

Christen Lauridsen. L.S.

Til Vitterlighed efter Begiæring underskriver

Jens Pedersen Gredsbøll L.S.                     Jens Jensen L,S.

 

Underskrevne Anne Laursdatter i Gadegaard i Nye Sogn paa Holmsland, kiendes og herved tilstaaer, at have med min Broder Christen Laursens Samtykke som min Føde Værge modtaget og annammet af min Kiære Fader Laurids Christensen i Gadgaard i Nye Sogn paa Holmsland, den Arv og Arve-Rettighed, som mig var tilfalden og kan tilkomme i Mødrene Arv efter min Moder Anne Iversdatter, saavel som i Fædrene Arv efter min Fader Laurids Christensen, ved Skiftet begyndt og sluttet den 26. Jan.1788, nemlig den Summa 12 rd. 3 m. For hvilke Tolv Rigsdaler, Tre Mark jeg hermed giver og meddeeler forbemelte min Kiære Fader Laurids Christensen dette mit Afkald og Qvittering, for mig og mine Arvinger, fødte og ufødte,

saa han og hans Arvinger skal være og blive Frie, Kravs og Skadesløsholden, saavel for Fædrene, som Mødrene- Arv af mig og mine Arvinger i alle maader. – Dette til bekræftelse

haver jeg dette mit Afkald, som uden nogen Kald og Varsel mig derom at give, naar forlanges maae til Tinge læses og Protocolleres, egenhændig underskrevet, samt formaaet undertegnede 2de Mænd Jens Pedersen Gredsbøll og Jens Jensen sammen med mig til Vitterlighed at underskrive og bekræfte. – Kirkebye d. 4de Juni 1788

Anne Laursdatter L.S.

Som Føed Værge underskriver

Christen Lauridsen. L.S.

Til Vitterlighed efter Begiæring underskriver

Jens Pedersen Gredsbøll L.S.     Jens Jensen L.S.

 

(L.S. betyder Locus Segli = Sejlets placering, Dette skifte med afkald er det tydeligst skrevne og mest konsekvente i stavning af mange skifter, jeg har læst)