Peder AndersenAge: 68 years15301598

Name
Peder Andersen
Bilag til ane nr. 8858 Peder Andersen (Kaldsbrev fra Sognekrønike for Emmerlev Sogn)

Bilag til ane nr. 8858 Peder Andersens kaldsbrev

Det findes i Johannes Hansen: Sognekrønike for Emmerlev Sogn 1855-90, bind 3, side 304, no.3,

(Sognekrøniken er på 8 bind gotisk håndskrift og findes i original på arkivet i Åbenrå, i kopi på biblioteket i Højer, hvorfra jeg har lånt den. I den findes mange slags optegnelser. Følgende er afskrift af et gammelt dokument, som

Johannes Hansen har lånt af præsten og skrevet ord- og bogstavret af, hvilket jeg først gentager, for derefter at give en fortolkning, der kan buges til sprogstudie. Kaj Schmidt.)

 

"Jeg pouell matss Superintendant offuer Riber stichtt giør vitheligtt att epthedy thenne brefuiser vellerdtt mandh Her per Andersenn er nu aff gudz Forsyunm kaldit till kiercke thieniste och thett Hellige præclicke Embede tha hafuer Jeg paa mitt Embedes vegne fornævnte Her per først Flytteligen ofuerhørdt och Epthe att Jeg hanem hafuer befunditt vthi Lærdomme och lefnit skikeligh och bequemm aff Gudz naade till kircke tieniste att maa forestaa och hand mig the paa sin Ehd och Forplictelse giffuitt haffuer, tha haffuer Jeg nu Epthe thind sallige apostoloake skick med bønn tiil gudh och hinders paalegelse obenbarlig y thind Christen menighedh fornævnte Her per Induyetth till thett hellige predicke Embede och kircke thieneste och hanem forkynder enn rett guds

ords tienenre at være; thi beder jeg alle och Hver serdelis som Fornævnte Her per hender per hender for att komme att y for guuds ære och thind Christne menighedz gaffen hanem Anamme Forde och Forfremme till thett beste: tages Bønn aff thind alsommæcktiste gudh som Saadan velgierninger icke vill forglemme: till ythemere viedisbyrdt att Saa y Sandhedt er som forschrifuit staar trycker Jeg mitt Sygneth neden paa thette mitt obne breff.

Datum Ripis 20. Septembris Anno Do.1562

 

(L.S.)  Paulus Matthias Episc. Rip. manu propria.”

 

"Jeg Poul Madsen, superintendant over Ribe stift, gør vitterligt, at efterdi denne brevviser, vellærde mand hr. Per Andersen er nu af Guds forsyn kaldet til kirketjeneste og det hellige prædige embede, da har jeg på mit embedes vegne fornævnte hr. Per først flygtigt overhørt, og efter at jeg ham har fundet i lærdom og levned skikkelig og bekvem af Guds nåde til kirketjeneste at måtte forestå, og han mig derpå sin ed og forpligtigelse har givet, da har Jeg nu efter den hellige apostoliske skik med bøn til Gud og hænders pålæggelse åbenbarlig i den kristne menighed denne hr. Per indviet til det hellige prædike embede og kirketjeneste og ham forkynder en ret Guds ords tjener at være: thi beder jeg alle og enhver særdeles som fornævnte kommer til, at I for Guds ære og den kristne menigheds gavn ham modtager og forfremmer til det bedste: der bedes til den almægtige Gud, som sande velgerninger ikke vil forglemme: til ydermere vidnesbyrd, at så i sandhed er som foreskrevet står, trykker jeg mit signet forneden på dette åbne brev.

Dateret i Ribe 20. september det Herrens år 1562.

 

        Lak segl

 

lak segl

 

Paulus Matthias

Biskop i Ribe

med egen hånd