Mads JensenAge: 74 years17191793

Name
Mads Jensen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: 1717Vejby
1 year
elder sister
3 years
himself
5 years
younger sister
Family with Mette Jensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: August 3, 1749Vejby
5 months
daughter
3 years
son
4 years
daughter
5 years
daughter
Karen Madsdatter
Birth: 1758 39 33Vejby
Death: May 30, 1829Vejby
4 years
son
Anders Madsen
Birth: 1761 42 36Vejby
Death: 1764Vejby
7 years
daughter
4 years
son

Bilag til ane nr. 418 Mads Jensen (Skifte)

 

 

Bilag til 418 Mads Jensen

 

Skifte efter ane nr. 418 Mads Jensen 1719-3.12.1793

 

 

 

Skifteprotokol for Børlum Klosters Gods G 35 side 133-134

 

 

 

Skifteforretning efter afg. Mads Jensen, Gaardmand i Weibye.

 

 

Anno 1794 den 2den Janu. var mødt i Weiby paa Børlumclosters Gods paa Høje Herskabets Deres Exelence Hr. Geheimeraad Greve af Rosencrones Vegne Forvalteren Hans Brantsen fra bemelte Børlumcloster for i Dag som 30. Dag efter afg. Gaardfæster Mads Jensen sammesteds at foretage Registering og Vurdering til videre paafølgende Skifte og Deeling imellem den Sal. Mands efterlevende Enke Mette Jensdatter paa den eene Side og deres sammen auvlede levende Børn paa

den anden Side, hvilke ere 1. En Søn Jens Madsen, 42 Aar, 2.  En  Ditto  Anders Madsen, 23 Aar, 3. En Datter Karen Madsdatter, 35 Aar, 4. En Ditto Maren Madsdatter, 26 Aar, alle 4re værende her i Stervboen hos Moderen og tilstede herved Skiftet, 5. En Ditto Datter Maren Madsdatter i ægteskab med Jens Kieldsen, Gaardmand i Vittrup i Børglum Sogn og 6. En Ditto Datter Anne Madsdatter (ane nr. 209) gift med Niels Nielsen (ane nr. 208) ligeledes Gaardmand i bemelte Vittrup. Enken var til Stæde med antagne Lauværge Anders Jensen Børlum Gaardmand her i Veibye, paa de 2de ugifte Døtres Vegne var Tilstede som Formynder og fød Verge deres Moder Broder Anders Jensen

Ydtsen af bemelte Veibye som tillige Curator for Sønnen Anders Madsen, item begge forbemelte Sønner hvoraf Jens Madsen tilkiendegav at han var anmeldt af sine Svogre i Vittrup tillige at overvære Skiftet paa deres Vegne siden disse havde Forfald til selv at kunde møde, endelig var nærværende som Enken og Arvingerne havde udvalgt til Vurderingsmand og Vidner 2de gode Mænd Niels Nielsen og Hans Nielsen begge Gaardbeboere her af Byen hvorefter i samtliges Overværelse med Registering og Vurdering blev begyndt, samt videre forrettet som følger.

____________

I Daglig Stuen

1 Fuur Bord paa aaben Fod samt 2de fastslagne Beenke 1 liden fastslagen Beenk 6 sk. 2 Træe Stole med Halm Bund 6 sk. 6 opslagne Hylder 1 m. 1 liden glas Løgte 8 sk, Paa en indelukket Seng 1 rødstribet Olmerdugs Overdyne 1 rd. 1 ditto Hovedpude 1 m. 1 stribet hverkeer Vaar til underdyne 1 m.1 pr blaargarns Lagner, udi en Do Seng, 1 sort stribet Olmerdugs Overdyne l rd. 2de Do. Hovedpuder 2 m. l sort stribet hvergarns underdyne 2 m. 1 p. blaargarns Lagner 3 m.

 

I imellem Stuen

l Hylde over Vinduerne 6 sk. 1 umahlet fuur Kiste 4 m., Den Sal. Mands Klæder, som ved denne Kiste af Skifte Retten blev frimærket, tilkiendeqav Enken og Arvingerne med samt Formynderne, var ikke af nogen Betydenhed da han som nu gl. Mand 74 Aar, ikkuns havde ringe og ubetydelig Klæder som endog før hans Død var givet Sønnerne og af dennem modtaget med Enkens og deres med Arvingers Samtykke saa intet af bemelt Klæder paa denne Tiid blev angivet til Beskrivelse eller Vurdering. _ 1 gl.fuur Kiste hvorpaa Laas og Hængsler fandtes beskadigede. Derudi fandtes alleene noget Hør og Garn som blev tilkiendegivet var Døtrene tilhørende og derfor forbiegaaet.

1 gl.Eege øll Tønde 2 m. 1 lidet bære Kahr 8 sk, 1 lidet brøge Kahr 4 sk.

 

I Vester Stue

Fandtes alleene de hiemmeværende 4 Børns Kister og Klæder og Enken med Lauwarge ærklerede at intet i samme Stue var Hende ag Stervboen tilhørende. _

 

I Kælderen udi nordre Siide af mellemstuen

1 Sold 6 sk. 2 Løbe 12 sk. 1 gryn Kubbe 2 sk. 2 Sold 1 m. Sold 1 m 4 sk.  1 gl. Haand Qværn 2 m.  1 gl. Kierne 2 sk.                          

 

I Frammerset eller Kiøken og Brøggers

1 liden Ild Klemme 6 sk. 1 jern Pande 12 sk. 1 liden kobber Kiedel i Grue paa angefæhr en halv Tønde Rum 4 rd. 1 stor Kahr 4 sk. 1 mindre Do. 4 1 Sviin Tønde 8 sk. 1 Spand 6 sk. 1 Stripper

 

Paa Loftet

2 gl. Spind Rocke 3 m. 1 gl. Garn Vinde 4 sk. 1 gl. haspe Træe 4 sk.6 stk Korn Sæcke l rd             

Af Korn fandtes 1 td. Blanding og 1 td. Byg, som Enken erklærede skulle straks i Brug som fornøden til Huusholningen._

 

I Gaarden og Udhuusene

1 gl. Sveie Trug 6 m. 1 beslagen vogn med Sæt Hammel og Stiert 8 rd  1 Træe Arbejdsundervogn 3 rd. 1 adskilt Plaug med dertil hørende gammel og ringe 4 m. 2 Harver med jern Tænder gl. 1 rd.4 m. 2 Korn og Tørre Sæcke 2 m. 10 stk.gl. Møg Fiel 2 m.8 sk. 2 læsse Stænger 4  1 Skærekiste med gl.Kniv 2 m 2 Pleile 6 m. 1 kaste Skovl 1 m, 4 River 1 m. 2 sk. 2 Høleer med Drage 1 rd

2 Spader med Skafter 4 m. 2 jern Grebe 4 m. 8 sk. 1 Tre Greb 4 m. 1 Møgskovl 2 sk. Træktøi til 4 Bester 5 m. For, bag og krog Reeb samt Snøre til en Vogn, 1 Slibesten med jern Axel 2 m. 1 gl. Vandtrug ved Kielden 4 sk. 1 gl. Sædeløb 4 sk.

 

Creature

1 sortbrun Fyløg 7 aar 16 rd. l Brun do 6 Aar 16 rd. 1 sort Hest 16 Aar 6 rd = 38 rd,

1 gl.sort Øg 3 rd, 1 graae broget Koe 8 Aar 5 rd. 1 sort broget Do 4 Aar 4 rd =12 rd

1 hviid Koe 11 Aar 3 rd. 1 graae broged 8 Aar 2 m. 1 hviid Qvie 4 Aar 4 rd. =  10 rd  2

1 sortbroged Do 2 Aar 2 rd. 2 aaringsstudnød 4 rd. 2 qvie Kalve 3 rd.      =    9 rd

 10 stk. Faar og en Vædder a 4 m.  = 7   2

1 Soe og en Galt Forg. 3 rd.   =        3

Summa

 

114 rd.2 m. 6 sk.

 

Saavel Enken med Lauværge som tilstædeværende Børn og Formyndere erklærede paa Skifte

Rettens Tilspørgende at de viste intet videre end hvad beskrevet og vurderet er som kan beregnes Boet til Indtægt, thi hvad Auvlet i Lahden angaaer da i Stædefor at noget deraf skulle overskyde, befrygtede de meere at samme ikke nær ville tilstræcke til Foraars Seden og Føden indtil Indauvling igen skeer foruden de Kornafgifter der af stedet bør udredes, og af reede Penge eller Tilstaaende Gield var Stervboen intet eiende, da det var bekiendt nok Enken og afdøde gamle Mand havde  alleene sledet dem igennem med Stedet med deres Børns Understøttelse uden ald for stor Trang men derimod ikke heller havde videre til Beste end det anførte, hvorpaa hun dog var henskyldig saavel for hendes Sal. Mands Begravelses Bekostning som adskillige andre udgifter der heftede og resterede paa Stedet som Enken forbeholdt sig nærmere at angive, ligesom hun med Lauværge tillige erklærede, at hun agtede at vedblive Stedet som Enke ag opfylde hendes Sal. Mands Fæstebrev.

Formedels de 2de Arvingers Udeblivelse og siden det er fornøden at erfahre deres Tanker hvorvidt de med deres med Arvinger er stilt imod Enken i Henseende til Arve pretention efter den Sal. Afdøde for derefter at bestemme det videre fornødne forinden der kan skrides til Skifte og Deeling og Skiftets Endelig Slutning, blev Skiftet med alle nerværende vedkommendes Samtycke, opsadt i 6 Uger til den 13de Februari førstkommende. Til hvilken Tiid enken og nærværende lovede at indkalde de 2de udeblevne Arvinger og med dennem samlede at være tilstede her i Stærvboen bemelt Dag om Formiddagen kl. 9 Slet.   Imidlertiid lovede Enken og Sønner at være ansvarlig, som dem og af Skifte Retten blev paalagt, for Boet, og vil giøre vedbørlig Rigtighed for hvad i samme Tiid af lahden opmaeles.   At saaledes i Dag er passeret, tilstaaes med Hænders underskrift.    Datum ut Supra.

 

H.Bransen

 

Paa Enkens Vegne som Lauværge Anders Jensen

Paa egne og fraværende Svogres Vegne Jens Madsen

Paa egne Vegne      Anders Madsen

Paa de umyndiges Vegne Anders Jensen Ydtsen

Som Vidner og Vurderings Mænd.

Hans Nielsen        Niels Nielsen

alle med paaholden Pen

__________________________________________________

Forevist paa Hiøring Amts Kontor den 7de Januarii 1794 og derved befunden at bemærke. at Forordningen af 8de Juni 1787, er ikke nøjagtig efterlevet, enten i Henseende til de befalede Syns- og Taxations-Forretningers Holdelse, eller Hosbondens Fordringer i den Afdødes Stervboe, at lade af vedkommende Dommere paakiende.

B.Sisbecker