Niels MichelsenAge: 67 years17201787

Name
Niels Michelsen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: November 13, 1698Stenum
2 years
elder sister
Mette Michelsdatter
Birth: 1700 47 24Skøttrup, Børglum
Death: March 8, 1763Fristrup, Børglum
3 years
elder sister
3 years
elder sister
Zidsel Michelsdatter
Birth: 1704 51 28Børglum
Death: 1705Børglum
4 years
elder brother
5 years
elder brother
5 years
elder brother
6 years
himself
Father’s family with Mette Andersdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: 1692
-3 years
half-brother
Anders Michelsen
Birth: 1688 35 33Børglum
Death: before 1763
3 years
half-sister
4 years
half-brother
4 years
half-sister
Family with Maren Nielsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: 1750Børglum
2 years
daughter
hjemmedøbt datter
Birth: 1751 31 41Østergaard, Vittrup, Børglum
Death: 1751
2 years
daughter
dødfødt datter
Birth: 1752 32 42Østergaard, Vittrup, Børglum
Death: 1752
3 years
daughter
Johanne Nielsdatter
Birth: 1754 34 44Østergaard, Vittrup, Børglum
Death: 1754
2 years
son
1 year
son
Niels Erichsen + Maren Nielsdatter - View this family
brother-in-law
wife
Marriage: 1743Børglum
2 years
step-son
Niels Nielsen
Birth: 1744 49 34Østergaard, Vittrup, Børglum
2 years
step-son
3 years
step-daughter
El Nielsdatter
Birth: 1747 52 37Østergaard, Vittrup, Børglum
-4 years
step-daughter
Maren Nielsdatter
Birth: 1749 54 39Vittrup, Børglum

Bilag til 416 Niels Michelsen (Fæstebrev)

Bilag til 416 Niels Michelsen

 

Fæstebrev for ane 416 fra Børglum Klosters fæsteprotokol 1750 G.35

 

Laurids de Thurah Oberts af Infanteriet

 

Kiendes og hermed tilstaar at have stæd og fæst saa og hermed stæder og fæster til Niels Michelsen føed i Schøttrup, den part af Østergaard i Wittrup, som Sal. Niels Erichsen haver beboet og fradøde, staar for Hartkorn 6. tdr. 3 fj. 2 alb. hvilken fornævnte Gaard bemelte Niels Michelsen (ane nr. 416) strax tiltræder og antager, med alt det derved befindende og af Sal. Niels Erichsen efterladte Besætning og Indboe, og samme udi Fæste beholder sin livs tiid, med saa skiet at hand ægter Enken paa Stædet og svarer hvad hun er pligtig. Betaler af Gaarden fra dato alle Kongl, Skatter og paalydende Contributionet i rette tider samt dend Aarlige Landgilde til Herskabet til hver Martinii. Byg sex Tønder, Havre femb Skipper og Penge Een Rigsdaler 1 m. 8 Sk.

Giever her til Gaarden Hov arbejde og Rejser. Huusene forsvarlig bebygger, forbedrer

og vedligeholder dets Jorder og Ejendomme lovlig Dyrker og bruger og ellers i alle Maader efterlever hans Kongl.Mayst. allernaadigste Lov og Forordninger som en ret Fæst Bonde.

Børglum Closter dend 23. May 1750

Paa Højædle og Velbaarne Hr. Thurahs Vegne

(Underskrift ikke medtaget)

Ligelydende original fæstebrev haver ieg bekommet og ieg bestræber mig at efterleve.

Niels Michelsen

 

( Se også fæstebreve ved 408 og 104, Angående Niels Erichsens tilknytning til slægten se 4l6a4 og 417)

 

Anno 1750 dend 20. Maj var mødt paa Højædle og Velbyrdige Hr. Oberst de Thurah til Børglum Kloster Hans Vegne, Christen Thaarup fra bemelte Børglum Closter med tiltagene tvende Mænd Kield Knudsen og Kield Mouridsen, begge af Wittrup, udi Stervboen efter ved Døden dend 19.Aprili sidst afgangne Niels Erichsen udi Østergaard i Wittrup for at Registrere og Vurdere Hans efterladenskaber, og Skifte og Deeling at holde og fuldkomme efter dend Sal. Mand imellem hans efterladte Enke Maren Nielsdatter (ane nr. 417), paa dend eene Side og Hans efterladte 8 Børn. som var af første Egteskab med Sal, Ellen Michelsdatter en Datter Johanne Nielsdatter gl.15 Aar, Maren Nielsdatter gl. 14 Aar, og Sidsel Nielsdatter gl. 12 Aar, og en Søn Erich Nielsen, 10 Aar og af sidste Ægteskab med Enken Maren Nielsdatter, en Søn Niels Nielsen gl. 5 Aar, Stephan Nielsen gl. 4 Aar, en Datter Ellen Nielsdatter 2 Aar, og en Datter Maren Nielsdatter gl, l Aar paa dend anden Side. Og var tilstæde Enken med tiltagen Laugverge, Jens Laursen af Wittrup, paa de umyndige Børns Vegne deres Farbroder Jens Erichsen Tienende paa Børglum Closter samt Simon Michelsen af Schøttrup, som er Morbroder til de 4 Børn af første Egteskab, udi hvis overværelse er foretagen og forrettet saaledes

D a g 1 i g S t u e n 1 Fuurbord med Foed 2 m,, 1 skammel 8 sk.,1 gl. træ Stoel,10 sk., l Kruus med tinfoed, 12 sk., paa Hylden 16 Milkekar a 2 sk, er 2 m., 1 træe skaal 4 sk..

ved Døren 1 Olmerdugsoverdyne, 1 Wadmels underdyne, 1 olmerdugspude, 2 blaarlærredslagner ialt 1 rd. 2 m. I Sengen ved Kacklovnen. Var ligesom paa forrige og af samme Verdi 1 rd. 2 m.

I S t o r S t u e n  l fuur bord med foed 12 m. 1 gl. stoel 4 sk., 1 Tin Kruus 1 gl. fad 3 m. 2

postelins fade og 3 Talerkener 1 m. 1 Jernpande 6 m. 2 gl. sælder 1 m, 4 gl., sold 1 m.

1 glasløgte 8 m, 2 gl. Høer Hegler 10 sk.

Paa en Seng var Senge Klæder, 2 gl.Vadmelsdyner, 2 olmerdugspuder, 2 blaar lærredslagner i alt 1 rd. 2 m. I Sengen ved Dørren, 1 olmerdugs 1 gl. bolster underdyne 1 ditto pude, 2 gl. blaarlærredslagner i alt 4 m. 1 underdyne 1m,

I V e s t e r S t u e n, 1 gl.Fuur Kiste med Hengsel og laas 2 m, 3 gl. Vaver 1 rn. 2 sk.   I en Seng 1 stribede olmerdugsdugsoverdyne 1 Bolster underdyne 2 olmerdugs puder, 1 Hørlærreds og en blaar lærreds lagen i alt 1 rd. 3 m.  Dend Sal. Mands Gangkleder, Var ej videre end som nødvendig var fornøden at forbruge til Klæder til Børnene.

 I  K e 1 d e r e n 1 Øltønde 1 m. 2 gl. staandtønder 8 m. 1 borkar 4 m. 1 Degetrug 8 m. 2 halmløb 9 m. 8 stk. ditto grynkrukker 8 m. 1 gl. Lofts Stige 4 sk.  

I  K r a m e s e t  2 Øltønder 2 m., l øxe Hoved 8 sk. 2 gl, stripper og 1 Spand 12 sk. 2 andre 1 sk. en Ildfork 12 sk. 1 gl. Kaaber Kiedel paa 1 1/2 fierdings størrelse 5 rd. 2 m.

U d v e n d i g  B r u g s k a b e r l Rejsevogn med 2 beslagne Hiul Hecker Hammel og Behør 6 rd. 1 ditto med nye Træe Hiul og lige Behør 4 rd., l ditto med mogfielle og Behør 3 rd. 2 m., Drætetøj til samtl. 2 Vogne 3 m. 2 gl. Plove med Jern og Behør 2 rd., 2 gl. Harver med forskilte Jerntænder l rd., gl.Drættetøj til Ploven 2 m. 1 Sedeløb 4 m. 2 Skerknive med Kister 3 m. 2 Hylleer med Drave 3 m. 3 River 9 ak. 2 Pleil 4 m.2 Spar med Skaft 12 sk. 3 skoedegrebe 1 m, 2 sk,, 2 stoel 6 ak. 1 gl. Sleede 1 m. 8 sk, en slibe Steen med Jern Axel 3 m.

C r e a t u r e r. 1 Sorte bruun Hoppe 12 aar 6 rd. 1 ditto 6 aar, 6 rd.4 m. l bruun ditto 4 aar 10 rd. l sort Hest 5 aar 8 rd. 1 brun Hoppe med føl 6 aar 13 rd. 2 m. 1 sortebruun ditto med føl 17 aar 4 rd. 1 bruun Hoppe 14 aar 4 rd. 1 Rød Hestplag 3 aar 6 rd. 4 m. l bruun Marplag 3 aar 8 rd. l bruun ditto 4 aar 5 rd. 2 m. 1 sortebruun Hest l aar 2 rd. 4 m. 1 sortebruun Marplag 1 aar 4 rd. 1 sortbraaget Koe 12 aar 2 rd. 4 m. 1 graa Hielmet ditto 10 aar 4 rd. 1 sortbraaget ditto 7 aar 4 rd. 1 sort Hielmet ditto 5 aar 3 rd. 4 m, 1 sort ditto 4 aar 4 rd. 1 sort ditto 4 aar 3 rd. 2 m. 1 sort Qvie 2 aar 3 rd. 2 m. 2 sorte ditto 1 aar 4 rd. 2 sorte Studenød 3 aar 10 rd. 4 m. 1 graae ditto 2 aar 5 rd. 2 m.2 Kalve 1 rd. 2 m. 2 Vedere l rd. 2 m. 10 stk. gl. faar hvoraf de 8 have Lam 6 rd. 4 sk. 1 soe med 4 gris 2 rd. 1 aars svin 4 m. 2 grise 2 m.

 

 

 

 

Kornet ved stedet blev ved nøje efter Syn anført til det endnu forestaaende usaaede Byg, og fornøden æde Korn indtil der kand indafles, hvorfra icke noget eragtes at kand være skyde Stervboen til Beste, Qg Gaardens forventede Avl, naar Gud det sender til Huuse ansees til Gaardens fornødenhed og Udgifternes svarelse.

Hvorefter Skifte Retten til spurgte Enken med Laugværqe og Børnenes tilstede værende føde Værge om de viste meere at angive end allerede er anført, som Stervboen kunde beregnes til Indtægt, og om de med dends ansatte Vurdering var fornøjet? Hvortil saavel Enken som bemelte trende Værger svarede at de icke viste meere Stervboen tilgode at beregne da der icke noget hos nogen haves tilgange, og at dend ansatte Vurdering var efter ethver sorts rette Værdi og Beskaffenhed saa de dermed var fornøjet.

Boens Formue efter sammen Reigning  løber sig da i alt til Penge 161 rd.5 m. 3 sk

Hvorimod anføres Boens Befordringer

1. Besætning til Stædet som er H.Korn 6 td, 2 f. bør være efter Hans Mayst. Lovord.?  8 dygtige Bæster a 10 rd. er 80 rd 1 Rejse Vogn 10 rd. 2 arbejds Vogne a 2 rd.2 m. er 13 rd. 2 m. 1 Plov med behør 4 rd. 1 Harve 2 rd.

2. Huusenes Brøstfældighed. Boligen vil behøve til nødvendig Reparation

3 Tylter dobelte allen a 3 1/2 rd. er 10 rd, 8 m. 5 Tylter enkelte ditto a 1 m. 14 sk. er 3 rd. 3 m. til loft og Døre 2 Tylter Fiel a 2 m. er 4 rd. lO Læs Tag a 3 m. er 5 rd. 5 m. Tømmer og Fæsteløn 2 rd. 3 m., Laden Synden i Gaarden bestaaende af 10 bjedinger anføres  ligeledes 2 Tylter dobbelte 12 allen a 3 sk er 7 m. 2 Tylter enkelt ditto 3 m. 4 sk 20 Les Tag a 3 m. er 11 rd. 4 m. Arbejdsl, i alt 2 rd.

For Huuset Vesten i Gaarden 12 bjeding. 4 tylt dobbelte 12 allen a 3 m. er 14 rd. 2 tylter Enkelte ditto 3 rd. 4 m. 1 tylt 10 allen 1 rd. 1 m. 8 sk., 12 las tag a 3 m. er 7 rd. arbejdsløn i alt 3 rd. 4 m. (Jeg er mange steder i tvivl am pengebenævnelsen er rigtig tydet) Tilspørgende af Skifte Retten, Erklærede Enken at der icke paa Stervboen hæftede nogen Gield, eller anden Besværing uden hvis Landgl. Restance Herskabet kunde have at fordre som hun haabede i Henseende hendes mange Faderløse Børn icke blev paastaaet eller forlanget da hun som en Enke fik nok at sørge for med at udrede de forestaaende Udgifter.

Boens Besværinger som er anført naar efterlades dertil at beregne Landgl. Restance som dog er temmelig anseelig bliver dend Summa 189 rd. 3 m. 8 sk. Hvortil endnu kommer,

Skiftets Bekostning, Til Stemplet Papir Sallarium og Skriverpenge efter Loven 3 rd

Tilsammen 192 rd. 3 m. 8 sk.

Hvoraf sees at Stervboens Formue icke opnaaer dens besværinger men Mangler 30 rd. 4 m. 8 sk. som strax boen kand hæfte ud i Gield for, og alt saa er icke noget til skifte og Deeling imellem Enken og Børnene.

Enken Erklærede at hun vilde beholde Gaarden efter hendes Sal. Mands Fæste og deraf Rette og svare hvis skee bør, samt Sterboens Besveringe paa sig at tage. Hvorimod hun formodede at Stervboets tilhørende Hende overlades, saa vel Gaardens Avis forsættelse, Udgifternes og besværingernes svarelse, som sine smaa Børns Opdragelse. Hvormed Børnenes tilstede værende og fornæfnte føde Værge var i alle maader fornøjet og forventer at hun fremdeles bærer ald Moderlig Forsorg for sine egne og Stifbørns Christelige opdragelse til de deres Brød kand fortiene. Thi blev dette Skifte sluttet saaledes Enken Maren Nielsdatter forbliver ved Gaarden efter hendes Sal. Mands Fæste naar hun sig derefter forholder og til dend Ende overdrages alt Stervboets tilhørende Formue til Stædets Conservation og Forbedring samt besværingernes  Udredelse og Udgifternes Svarelse. Hvorimod hun holder sine Børn for Sterboets paa Hængende Besværinger og al anden til Stervboen havende Krav, frie og Kravsløs i alle maader, saavel som forsyner Børnene med Klæde og føde og Christendoms fremdragelse efter som Gud dertil giver hende efne og Dygtighed indtil de deres Klæder og føde self kand fortiene. Børnene herimod haver aldeles ingen Arve Prætention for Enken udi nogen Maader, eller noget for hende at fordre, siden ingen Arf til dem efter deres Sal. Fader hafde kundet tilfalde. At saaledes er passeret er handlet og sluttet og hvormed enhver saavel Enken som Børnenes føde Værge var fornøjet.

Bekræftes med vore Hænders Underskrift   Datum Skifte Stædet ut Supra.

 

Maren M.N.D. Nielsdatter

Som Laudvarge Jens J.L.S. Laursen, Jens J.E.S. Erichsen

Simon Michelsen

Vurderingsmænd         Paa Højædle og Velbr. Hr. Oberst de Thurahs

Kield Mouridsen                                              Vegne Christen Haamich ?

Kield Knudsen