Jens Pedersen1737

Name
Jens Pedersen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 22, 1719Furreby
14 months
elder brother
Christen Pedersen
Birth: 1720 27 25Furreby
Death: before 1783Alstrup
4 years
elder sister
3 years
elder brother
5 years
elder sister
Mette Pedersdatter
Birth: 1730 37 35Vittrup, Børglum
Death: 1783Vrensted
3 years
elder sister
3 years
elder sister
4 years
himself
Jens Pedersen
Birth: 1737 44 42Vittrup, Børglum

Bilag til 422 Jens Pedersen (Syns- og Taxations-Forretning)

Bilag til 422 Jens Pedersen

 

Syn og Taxations – Forretning

over

Christen Jørgensens tilfæstede Gaard i Wittrup

Jens Frederich Hiort

kongelig Majestets Birkedommer og Skriver udi Børlumclosters Birke-Districht, samt Over- og Lands Rets Procurator.

 

Giør Vitterligt. At Anno 1790 den 16. November blev Retten indlyst oq sat af Dommer og Skriver i Overværelse af følgende Stokkemænd: Laurs Nielsen, Peder Christensen og Søren Erichsen alle af Wrensted. Jens Laursen fra Børlumbye, Jens Jensen af Weibye, Thomas Thomsen fra Wittrup, Niels Paikier og Søren Jacobsen af Børlumcloster.- Hvorpaa meldte sig for Retten Hr. Forvalter Hans Brantien paa Børlumcloster, som begierede at der for samme maatte

blive udmeldt 2 uvillige Syns- og Taxationsmænd til at syne og taxere den hans Højgrevelige Herskab Deres Excelence Høj-Velbaarne Hr. Geheime-Raad Greve af Rosencrone tilhørende og Børlumcloster underliggende Gaard i Wittrup staaende for Hartkorn 3 Tønder 1 skp. 1 fj. l 1/2 Alb. hvilken Gaard Jens Pedersen (ane nr. 422) har beboet men er nu tilsagt Christen Jørgensen (ane nr. 210) sammesteds udi Fæste, paa en Dag i denne Uge saaledes at samme her inden Retten i Dag 8 Dage kunne af bemeldte Mænd blive skrivtlig fremlagt og eedelig bekræftet. – Retten  udmeldte.

Ole Lerke og Jesper Munk af Weibye og paa Mencal-Godsets boende, de haver at møde i Wittrup hos Christen Jørgensen førstkommende Torsdag den 18.November om Morgenen kl. 9 Slet for der samme Sted og Tid udi den af- og tilgaaende Fæsters samt andre Vedkommendes Overværelse at holde og foretage lovlig Syns- og Taxations-Forretning over bemeldte Steds paastaaende Bygninger, Besætning, Enventarium med videre som dennem bliver paavist.

hvilke Syn- og Taxations-Forretning de skrivtlig haver at forfatte og her inden Retten næste Fæste-Dag at fremkomme med og eedelig bekræfte. –  Udmeldelsen behager Hr. Forvalter Brantien at tage beskreven, og for Paagieldende at lade bekiendtgiøre. –

Anno 1790 den 23.November blev Børlumclosters Birketings-Ret indlyst og sat af Stedets Dommer og Skriver i Overværelse af følgende Stokkemænd. Anders Jensen fra Weibye, Peder Jespersen og Niels Christensen fra Børlumbye, Lars Christensen fra Wittrup, Laurs Præstgaard, Søren Jacobsen, Peder Jensen og Niels Paikier fra Børlumcloster. Og derpaa fremstillede sig for Retten de sidste Fæstedag 2 udmeldte Syns- og Taxations-Mand, nemlig Ole Lerke og Jesper Munk af Weibye, som forelagde deres holdte Syn af 18. hujus over Jens Pedersens Sted i Wittrup, hvilket Syn inden Retten blev oplæst og er saa lydende.

 

Anno 1790 den 18.November indfandt vi underskrevne Ole Lerke og Jesper Munk begge boende i Weibye paa Børlum Præstegaards Mencal- Gods, Os i følge Rettens Udmeldelse af 16. næstforved udi Wittrup Bye paa Børlumclosters gods hos forrige Gaardfæster Jens Pedersen (ane nr. 422) for at holde en lovlig Syns- og Taxations-Forretning over bemeldte Gaards Bygninger tilligemed Besætning, Inventarium af Vogne, Plove etc. som til Avlingens Drivt behøves med hvad videre bliver overleveret til den ny Fæster Christen Jørgensen og Os efter Udmeldelsen

maatte blive forevist. –          Vi foretog da, i Overværelse, af saavel den afgangne som den tiltrædende Fæster, samt Skriverkarlen Poul Rasmussen fra Børlumcloster paa høigrevelige Herskabs Vegne, førde Besigtelse over Gaardens Bygning og Bestands summa som følger.

 

1. Vaaningshuset, som staar i øster og Vester med Enderne, er bestaaende af 9 Fag, Længde 25 Alen og Bredde 10 Alen, bygt af Furtømmer, klint og stavret Vægge, tækket med Straae. Udskuer for heele nordre Side og de 6 Øster Fag paa Sønder Side. – Indrettet de 6 vester Fag til Stueværelse, og resten til Kiøkken- Bryggers-Handel.  I god Stand undtagen de 3 vester Fag, som kan behøve til 4 nye Bielker og ligesaa mange Stolper, 6 stk. dobbelte 12 Alen og 8 stk. enkelte Do. Til at forbedre Loft og Vindues Karme med 1 1/2 Tylt Fiel. Til at optække den vester Ende

med 3 Læs ny Tag, hvilke Materialier kan koste

 

 

6 stk. dobbelte 12 Alen a stk. 28 m.

8 stk. enkelte Do a 1 m.

1 1/2 Tylt Fiel a Tylt 2 rd

3 Læs Tag a 1 rd

 Arbejds Løn til Haandverks- og Pligtsfolk      3            

 

l rd. 4 m. 8 sk.

1     2 

3

3     

 

 

________________

12 rd  3 m.  8 sk.

 

2. Lahden som staaer i Øster for Vaaningshuset og vender i Øster og Vester med Enderne, er bestaaende af 14 Fag med Tagsken ved vester Ende lang 30 Alen og bred 11 Alen indrettet tillige til Stald, Fæehuus samt Faarestie i Tagsken i god Stand, da den er af ny for 4 a 6 Aar siden opbygged og behøver allene paa Tømmeret til en Bielke som er

knækket, l dobbelt 17 / Alen og 1 Tylt Lægter. – Taget som er ganske friskt undtagen paa den vester Ende som kan blive i forsvarlig Stand med 3 Læs Tag, hvilket Tømmer og Tag kan koste.

1 dobbelt 17 / Alen, 1 Tylt lægter, 3 Læs Tag, Arbejdsløn til Haandværkers- og Pligtfolk 5 rd.

 

Dertil Raalingens Brøstfæld, Summa Brestfæld  12 rd. 3 m. 8 sk.

 

Dernæst blev den med Stedet af Jens Pedersen til sin Svigersøn Christen Jørgensen overleverede Besætning og Inventarium forevist og taxeret som følger.

Bester og Creature samt Inventarium

1 bruun Fyllie  2 Aar, 1 guul Hest 6 Aar, 1 sort Ditto 7 Aar, 1 sort Øg 16 Aar,

1 hvidvinged Koe  5 Aar, 1 sort Koe 5 Aar, l rød Qvie 3 Aar, 1 sort Ditto i 2. Aar,

2 qviekalvenød, 8 Faar, 1 Soe-Sviin

1 Heelbeslagen Vogn med fuld Tilbehør, 1 Tre Ditto med Hammel og Stiert,

10 stk. Møjfiel a 5 m. , 2 par Hør- og Tørve Hakke, For- Krog- og Bagreb samt Svøb

1 Plov med Trækketøj til 4 Bester,

 

2 Harver med Hammel og Krog samt 1 Sædeløb, 3 Jerngrebe, 1 Skeet Tre Ditto, l Møgskovl, 1 Huuskovl og Kaste Ditto, 3 Spader med Skafte, 2 Pleile, 7 River,

3 Jernforke, 1 Skærekiste med Kniv, 2 Høeleer med Dragge, 1 Slibesteen med Jern Lejer, 2 Hiulbørrer, 1 Øxe, l Hammer og 1 Tang, l0 Hæste- og For- Tøjre.

 

 

Endvidere blev overleveret følgende Fornødenheder til Stedet, som blev taxeret

 

1 Fuurbord, 2 opslagne Skænke, 2 Trestole med Halmbund, 3 Melkehylder

 

6

 

1 Jern bielegger Kakkelovn med Jernfed, Tvende Sengsklæder, bestaaende af.

No 1 1 sort og hvidstribet Olmerdugs Overdyne, i hvid Baalsterundervaar, 1 sort og hvid Olmerdugs Hovedpude med tavlet ternede Betræk og 1 par Blaarlagner

No 2 1 rød, grøn og hvid Olmerdugs Overe, l sort og hvidstribet Olmerdugs Undervaar, 1 hvid betrekket Hovedpude og 1 par, Blaargarns Lagner, 1 Kaabberkiedel i Grue paa 1/4 Tøndes Rum, 1 Jern Gryde, 1 Ildklemme, l Riste og l Jernpande, 1 Fuur-Brygger Kar,

1 mindre Fuurkar, 2 Bærekar, 2 Stripper og 1 Spand, 1 Øltønde og 3 Do Ankre, 1 Deietrug og 1 Loftstige, 7 stk. Kornsække, 2 Selde og 3 Solde, l Grynløb. Summa 154 rd. 1 m. 12 sk.

 

(I originalen og første afskrift er alle enkeltdele prissat, men ved skanning og overførelse til word har det været vanskeligt af bevare disse kolonner.)

 

Endelig blev det i Lahden befindende Avl efterseet og taxeret saaledes. At det efter Vores Skønnende ansees tilstrækkeligt saavidt Kornet angaves til 4 Menneskers Underholning indtil ny Indavling skeer, samt ikke udfordrende Sæd til Stedet, næmlig. Foruden allerede saaet Vinterrug 3 td.  4 skp. kan saaes Aarlig af Vaarrug, 2 td., Byg 5 td. Blanding 1 td. Havre 5 td. Tilsammen 16 td. 4 Skp.

 

Som den afgaaende Fæster erklærede, at være Stedets almindelige Udsæd.

Qg kan Vi ikke rettere skrive, end at den ny Fæster med foranførte Overleverede, ses kan bestride denne Gaards Drivt og deraf gaaende Halvgaards Hoveri, da samme efter forevisende Fæstebrev alene staaer for 3 td. 1 skp. 1 fj. 1 1/2 Alb Hartkorn. -

Det denne Syns- og Taxations- Forretning er giort efter Vores Samvittighed og bedste Overbevisning, det ville Vi til næste Ting bekræfte med vor Eed. –      Datum ut supra

Jesper Sørensen Munk,  Ole Lerke

Som af- og tilgaaende Fæster underskriver

Jens Pedersen,   Christen C I S Jørgensen

 Hvorpaa bemeldte 2 Mænd aflagde deres Eed efter Loven