Margrethe SørensdatterAge: 69 years16441713

Name
Margrethe Sørensdatter
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: about 1642
1 year
elder sister
3 years
herself
Father’s family with ukendt navn - View this family
father
step-mother
Marriage:
half-sister
9 years
half-brother
Oluf Sørensen
Birth: about 1674 64 44Ajstrup
Death: about 1700Ø. Hjermitslev, Tolstrup
Mother’s family with Jens Jensen - View this family
step-father
mother
Marriage:
half-sister
6 years
half-brother
1 year
half-sister
4 years
half-sister
3 years
half-brother
Family with Simon Pedersen - View this family
husband
herself
Marriage: March 12, 1676Stenum
10 months
daughter
4 years
daughter
3 years
son
4 years
daughter
Family with Knud Laursen - View this family
husband
herself
Marriage: November 7, 1686Stenum

Bilag til 1667 Margrethe Sørensdatter (Skifte)

Bilag til 1667 Margrethe Sørensdatter

 

SKIFTE

ANNO 1713 den 23 Jully er paa Hendes Kongl. Mai. Enkedroningens mit allernaadigst Høje Herskabs og Rettens Veigne ved mig Anders Tueson Høitbem, Hendes Mai.s forvalter over Børglum Closter, fortaget Skifte og Deling efter Knud Laurstens Hustru

Margrete Sørrensdatter (ane nr. 1667 = 3915), som boede og døde udi Wanggaard i Stenum Sogn, imellem Enkemanden bemeldte Knud Laursten paa dend eene, og hans afgangne Hustrus børn med hendes forrige Mand Sal. Simon Pedersen (ane nr. 1666 = 3914) Nemlig: Simon Pedersen (skal være Peder Simonsen) gl.31 aar, som har fast halfparten af gaarden, Johanne Simmonsdatter (ane nr. 833 = 1957) gl. 37 aar, gift med Michel Pedersen (ane nr. 832 = 1956) i Schiøttrup, Maren Simmonsdatter gl.35 aar

og Else Simmonsdatter gl.29 aar, som begge er ugift og opholder sig hos Stiffaderen paa dend anden side, hvilke samtlig var tilstede og overværende tilligemed deres Farbroder og formynder Niels Pedersen af Wrensted, hvor da lovens forefundene Viddne og fornevnt  af 2.de Dannemand Jep Nielsen af Børglumbye og Jørgen Pedersen i Frøstrup blev vurderet og ellers angivet og forretted som her efter følger

 

BÆSTER

1 brun blestted Hoppe gl.14 aar, 1 blached Hoppe med Stribet Bles, 14 aar, l sort Hoppe med et Øje gl. 17 aar, 1 sort Hoppe med stribet bles, 15 aar, 1 sort blested med  2 hvide bagfødder, 12 aar, 1 sortbrun med bles og 2 hvide nærmer fødder 7 aar, 1 hvid Hoppe gl.11 aar, 1 sortbrun Hoppe gl.6 aar med et brunt hest føll, 1 sort hest med en hvid nærmer forfod og lyst paa  benene, 5 aar, 1 gul hest plag, 3 aar, 1 brun hest med 2 hvide nærmer fødder 2 aar, 1 sort aarrings hest plag blessed, 1 sort dito, 1 aar, 1 gull strived og l mørche graae hest plage  1 aar, 1 sort brun hingst 4 aar.

 

Qveg

1 sort ringed eller broget Koe 8 aar, l sort hielmet Koe 11 aar, 1 sort dito, 12 aar, 1 graae hielmed dito 7 aar, 1 sort strirmed Koe  10 aar, 1 sort hielmed dito 12 aar, 1 sort dito 11 aar, 2 graae hielmed Køer 5 aar, 1 sort Tyr i 3.aar, 5 Stude Kalve, 2 sorte hielmed Stude 4 aar, 2 sorte dito 4 aar, 3 brogede stude 3 aar, 2 Studnød 2 aar, 4 studnød 1 aar, 2 Qvier 2 aar, 3 Qvier 1 aar.

 

Faar

14 stk. faar, unge og gammel, 2 Vejre, 9 lam.

 

Svin

3 galt Svin 1 aar, 2 galt Svin 2 aar, 1 Soe Svin l aar.

 

Vogne, Plouge og dislige med Behør

1 arbejdsvogn med hiul og Kurfve, 1 dito med fiel og anden behør, 1 dito med fiel

2 par hiul, 1 ploug med jern drette og tilbehør, 2 harver med jerntender, l Slede, 1 Hachelseskiste med Knif.

 

Indboe Tin

3 gl. tin fade og 3 tin tallerkener.

 

Kaaber og messing

l Kaaber brøger Kiedel i grue, 1 liden kaaber, Kiedel i grue 1 brendvins hatt og peber  gl. 1 messing lyse Stage.

 
Jernfang

l jerngryde, l gl jern gryde, 1 Jern Rist, 1 Ildklem, 2 spader, l haand øxe, 2 smaa nefre, 2 gl. forslidt høleer, 2 Høe forker, 2 grefer beslagen med Jern, 1 boug Saug, 1 baand Kalif, 1 kloe Hammer og Kniftang,

 

Trævahre og deslige i Storstuen

1 lang forebord med aaben Foed, 2 fore leigt Benche ved Bordet, 1 aaben Sædebeil eller frie, l gl.beslagen førkiste med laas, 1 lidet Skab af før, 1 gl førrandbenk, 1 tren stol.

 

I det Vester Kammer

lidet Stached før Bord, 2 føre Sengesteder, en gl Sengested

 

Paa gangen

1 gl.sengested, l lidet ølkar af før, 1 lidet dege trug, l seld og en liden Halmløb.

 

Kielderen

2 gl. øll tender, 1 stand half tønde, 1 flød bøt.

 

I den liden Stue

l Eegebord med aaben foed, 3 lugt  føre benke ved bordet, 1 lugt  føre sengested i vegen imellem Stuerne, 2 smaa lauge træstole, 20 stk. føre Mælkebøtter, 2 spand og 3 stripper.

 

I Brøgersted

1 Øll Kar paa 2 tønder af før, 1 gl ubrugelig dito, 4 gl. standtønder, l haand qvern med 2 steene, 7 Korn Seker.

 

Hvad Senge Klader ?           Og deslige, samt dend Sal. Kones Gangklæder, som i boen befandtes, begierede Enkemanden og Samtlige børnene tilligemed deres farbroder

at maate blive uvurderet, hvilke de self efter forige skiftebref, og ellers paa lovlig og beste maade ville dele og skifte imellem denem. Saa ingen Klage har paa skulle komme

eller for aarsage og derfor i alle maade holde skifteforvalteren uden Kraf og prætentioner, hvilken deres begiering blef tilladt med Condition at de her udi holder vedkommende uden Skade og Pretentioner og hermed lovlig og forsvarlig omgaas.

 

Der efter blev vurderet Korn Seden: rug 3 td. a 7 ½, byg 14 td. a 5  4, havre 12  a 3 1/2

 

Efter tilspørgsel  af Skifteforvalteren svarede Enkemanden og samtlige arfvingerne og børn samt deres farbroder at de ej vidste videre i nogen maade Boen til beste at

angive, ?  ?  hvis allerede Registreret og vurderet var, og med vurderingen var de ogsaa

fornøjet –

Summa bedrager da ald boens forefundne og angifne middel og formue, foruden ovenmeldte Senge og Gangklæder, efter vurderingen   218 rdl. 5 m.

 

Herimod er Efter skrevne Boens Besvær og Gield

 

1. Efter Forordningen af 15. Jan. 1701 Fordrede Forvalteren paa hendes Maiestæts Veigne til Gaardens Besætning og Inventarium, hvis Hartkorn bestaar efter nye matricel

8 skp. 4 fj. 2 alb. Hvortil Seqverteres fordres 8 gode Plougbiester á 8 Rdl. er               64 Rdl.

1 Ploug med Behør 2 rd., 1 Wogn med Behør 6 rd  4 m, 1 Harve med Jern Tender 1rdl

Rug 3 tdr. a tdr. 7 ½ m, Byg 14 tdr. á tdr. 5 m. 2 sk.  12  rdl 1 m 8 sk.Aure 12 tdr. á tdr 3 ½, 7 rdl. I alt 96 rdl. 4 m.

2. For Gaardens Brøstfældighed, som af Fornævnte 2de Mænd blef Taxeret tilsammen paa Tømmer og Tage  12 rdl.

3. Blev fordret efter Skiftebref af Dato 19 Juli 1686 Stefbørnenes Fædrene Arfve, Saavit som endnu i Boen var staaende, og Stiffaderen Knud Lausten tilstod Nemlig Sønnen  Peder Simonsen 58 Rdl. 2 m. 12 sk, Maren Simonsdatter 29 Rdl, 1 m. 6 sk., Else Simondatter 29 Rdl. 1 m. 6 sk., Dette øfrige, som samme Skiftebref ommelder berettede Knud Lausten at have giort og skulle Giøre vedkommende Fornøjelse for.

 

Hvad sig Johanne Simonsdatters Arfve efter bemeldte Skiftebref angaard, saa berettede StifFaderen at hun der for saavelsom hendes Mand har nøt fuld betaling og Vederlag af hannem, som hun og tilstod ved Skifteretten og derforuden sagde at hun med

Og Udflyning og hvis hun i andre Maader har bekommet, var Fornøjet for hvis hun kunde tilfalde efter Moderen, og ej Pretenderede vidre til Fædrene eller Mødrene Arfve, endten hun allerede har faaed, uden hvad goedhed Stiffaderen ellers af fri Villie vil bevisse hende.

4 Dernest fordret Tienestefolchenes Løn:

Peder Christensen 8 rdl. Christen Andersen 4 rdl., Hans Baltzersen 1 rdl. 2 m.,

Mette Nielsdatter 1 rdl. 2 m.

5 Angaf Knud Laurtsen at være skyldig til Niels Jensen Koches Børn af Stenum nemlig, Maren, Anne og Mette Niels Døttre, som deres Salig Fader hafde levert hannem 14 rdl. 4 m.

6 til Christen Andersen paa forige Aars løn. 2 rdl.

7 Skifteforvalterens Salarium for dette skifte at Forvalte og Skrifve, samt

til Stempelpapir  4 rdl.

8 Vurderingsmændene for deres Umage  4 m.

_________________________

Summa Boens Besvær og Gield Liqvideret     222 rdl.  3 m  8 sk

Bedrager da Besætningen, Boens Gield og Udgifter meere en Boens Formue kand tilstreche     3 rdl  4 m 8 sk.

 

Saa intet kand falde for Børnene at Arfve efter deris Moder, hvad deres Fædrene Arfve angaard, saa blef samme Bestaaende i Boen med Arfvingernes og deris Formynderes Samtykke, hvor til Stiffaderen Knud Laurtsen lovede at svare og betale en hver endten udi Penge eller i Vahrer naar de forlanger, imod vedbørlig Afkald og Qvittering, ligeledes at betale dend øfrige Boens Gield og Udgifter, og her udi saavelsom for dette Skiftes Forvaltning lover at holde Skifte-Forvalteren og vedkommende uden Skade og Prætentioner i alle Maader, blef saa ingen Udlæg giort til nogen af forestaaende Fordringer, men Knud Laursen at svare vedkommende til deris Fording og Kraf, Saavelsom til Besætning og Brøstfældighed, ellers Svarer Peder Simonsen tilligemed Stiffaderen til Besætning og Bøgefold, eftersom de begge samme udi Fællig og Brug haver, at saaledes er passeret forretted og indgaaed, og dermed dette Skifte slutted, bekreftis med vi underskrefnes Hænder undertegnet Datum Skifte Stedet i Wanggaard ut Supra

A. Temsen