Peder Christensen SmedAge: 61 years17081769

Name
Peder Christensen Smed
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: June 2, 1707Tim
19 months
himself
2 years
younger sister
datter
Birth: 1709 43Tim
Death: 1715
Father’s family with Else Andersdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: August 19, 1694Tim
16 months
half-brother
3 years
half-sister
3 years
half-brother
Jens Christensen
Birth: 1699 32Tim
Death: 1706Tim
5 years
half-brother
Navnløs barn
Birth: 1703 36Tim
Death: 1703Tim
2 years
half-sister
dødfødt barn
Birth: 1704 37Tim
Death: 1704Tim
2 years
half-brother
Mads Christensen
Birth: 1705 38Tim
Death: 1715
3 years
half-sister
Family with Maren Christensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: May 14, 1731Tim
4 years
son
Family with Karen Christensdatter Brogaard - View this family
himself
wife
Marriage: August 28, 1735Tim
16 months
son
Christen Pedersen
Birth: 1736 28 25Tim
Death: 1736Tim
Family with Anna Nielsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: 1736/37 CE (1737)Stadil ?
1 year
son
4 years
daughter
3 years
son
6 years
daughter
8 years
son
Christen Pedersen
Birth: 1754 46 43Tim
Death: before 1769

Bilag til 320 Peder Christensen Smed / Smid (Fæstebrev og Skifteprotokol) Bilag til 320 Peder Christensen Smed

Bilag til 320 Peder Christensen Smed

 

Peder Christensens fæstebrev:

"Jeg, Niels Sehested til Timgaard kiendes at have stæd og fæst, saae som ieg herved stæder og fæster Peder Kristensen Smed barnefød i Tim Sogn den Bolig Østerby i bemeldte Tim Sogn, som hans Fader Kristen Jensen Smedpaabor, hvilken boelig bestaaende af Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 3 Fjk. 2 Alb. fornævnte Peder Kristensen efter sin Faders Død skal nyde, bruge og beholde udi Fæste sin Levetid med Agger og Eng, Fort og Fælled, Tørveskiær ogLyngslet, samt al dets Tilliggende som af alders Tid tilligget haver og med Ræte bør at ligge dertil.

 

Saa er og hannem forundt samme Frihed, som hans Fader haft haver for al uskift Arbejde og Lob: undtagen i Skifterarbejde i March og Eng, hvor han sin Lod skal tage. Hvorimod han aarligen til hvert Aars Martini for al Skyld og Landgield sampt uskift Arbejde betaller til mig eller min Fuld-mægtig her paa Timgaard rede Peng 3 Rdl. 3 Mark, saa og i rette Tider betaler alle kgl. Contribut-ioner, som er eller her efter paabiudendes vorder.

 

Boeligen holder hand stedse udj forsvarlig Stand med Bygning, Drift og andet, intet af hans Eigendom til nogen U-pligt at forbruge, være mig med mine udskikkede hørig og lydig og ellers i alle Maader efter Lovens 3. Bog 13.Cap. l. Art. at forholde.

 

Til Stadfæstelse haver ieg dette med egen (Haand) underskreven og mit Signet hostrøgt. Datum Timgaard, 14 Juny Ano 1727.

N. Sehested".

 

Jo, Per Smed havde sit på det tørre og var nok også en velagtet mand i sognet. Det ses, at da der den 17. maj 1759 skulle afsiges en dom over 2 omstrejfende tyve, som havde huseret omkring Tim, da indkaldte dommeren 8 meddomsmænd, og blandt dem var Peder Christensen i Tim.

Peder Christensen døde den 25. maj 1769 i Østerby og blev begravet i Tim.

I Timgaards skifteprotokol står at læse:

Anno 1769 den 26. Juni blev den Toute og Træddifte dag efter afgangne Peder Christensen Smed i Thiim indfandt sig paa sit velbaarne Herskabs Sr: Christian Daniel Fredenreick til Palstrup, Pal-lisbjerg, Thiimgaard hans vegne Fuldmægtig ved Pallisbjerg etc. godser Nicolaij Wissing fra Søndervosborg med tiltagne tvende Vitterligheds og Vurderingsmænd navnlig Peder Jensen Skarregaard og Hans Jørgen Østerby begge af Tim for at Registere og Vurdere alt, hvad som paa Stedet inden og udendørs forefandtes til Paafølgende Skifte og Deling imellem Arfvingerne. Enken Anne Nielsdatter paa den ene side og den sali Mands efterladte børn af dette og forrige Ægteskab, nemlig 3 Sønner navnlig Niels Pedersen 35 aar, gift og boende i Siig her i sognet, Christen 32 aar glarmester i Ringkiøbing og Niels Pedersen den yngre 26 aar, hjemmevonende, item. tvende Døtre Maria Cathrina gift med Christen Nielsen Gadgaard i Madum og Karen Pedersdatter 22 aar gl. ugift og hjemmevonende.

Og var da tilstede Enken med tiltagne Lavværge Jens Hansen fra Opstrup i Stadel tillige med myndige arfvinger Niels Pedersen den ældre og yngre. Paa arfvingen Christen Pedersen i Ringkø-bing hans vegne var efterpaaraabelse ingen mødt, endskiøndt hand ved Missive fra Skifte Retten under 12te Juni sidst til i dag var indkaldet. Samme er af indhold No 1 - Velærede Her Christen Pedersen.

Endskiøndt Eders sali fader Peder Christensen Smed i Thiim hans dødelige afgang den 25. maj sidst fra enke, slægt og venner sørgeligt er tilkiendegjort, saa sker pligt og herved paa mit velbaarne Herskabs vegne som skifteforvalter og tillige indkaldt at møde ved Stervboens Registering til 30te dagen som bliver den 26. Juni førstkommende Eders tarf under Skiftets Loulig Fremme at observere, og redegiør mig herpaa Eders tilstaaelse at dette er indløben, hvornæst den højeste protection befalet af Eders Hr. N. Wissing

Søndervosborg den 12. Juni 1769.

 

Og hans skriftelig tilstaaelse derom indløben samme dag af Indhold No 2.

Monsr. Nicolai Wissing Fuldmægtig for Velærede Sr. Fredenricks Gaarde, Sønder-Vosborg, Thiimgaard, Pallisberg og flere,

Hans indkaldelse af Dato 12te Juni bekom ieg samme Dato hvoraf ses det at 30te Dagen efter min salig Faders død skal holdes skifte den 26. Junis, som ieg ogsaa tilstaar at have bekommet, og skal enten self møde eller og lade møde. Jeg er og forbliver hans Beredvilligst og Troskyldigst.

C. P. Thiim. Glarmester i Ringkiøbing.

Ringkiøbing den 12. Juni Anno 1769.

 

Thi lovede nærværende Arfving Niels Pedersen den ældre, bemeldte sin fraværende broders tarf at Observere. Paa Datteren Maria Cathrinas vegne var tilstede Hendes Mand Christen Gadgaard af Madum og paa Datteren KarenPedersdatters vegne var som Formynder Niels Christensen fra Toft i Stadel sogn, blev da forretaget som følger: Mend førend Viider med boens Registering og Vurdering blev fremmet Producerede Enken een Afkald fra hendes Søn Christen Pedersen i Ringkiøbing af Indhold No, 3.

 

Højtelskede Kiære Moder med tiltagne Lavværge Jens Hansen i Opstrup i Stadel sogn.

 

Her fra siger ieg mig min Part af Boens gode, som mig tilkomme kand efter min salig Fader Peder Christensen, død i Thiim Østerby, og det til Moder med tiltagne Lavværge som ovenanmeldt hvorimod de giver mig Qvitteringmed Seigl og hendes underskrift, at ieg nyder som mig blef tilbuden den tid vi var samlet.

l. En part af min Hr. Faders Klæder.

2. Ditto 7 slette Daler udi den Kakelofn, som ieg har faet af ham.

3. Ditto 3 aars huesleje fra Michaeli 1766, til Mich. 1769.

4. Ogsaa beholde Gaarden saa længe min Moder lever for 4 Rdl. aarlig til Leje, og Moder med Lavværge self svarer til, hvad Skatter der er eller efterkommendes vorder paa samme Grundtaxt. Ogsaa i lige maade holde den ved lige mig uden nogen Skade.

Og forlanger ieg samme Gaard til kiøbs beliggende udi Østre Strandgade i Ringkiøbing er den mig forundt med Skiøde for 40 Rdl. Siger fyrrtyve Rixsdaler ieg derimod herved giver afkald fra mig, at ieg haver intet videre at fordre udi Stervboen efter min Sali Faders død og til dette forsikring vil ieg som underskriver og forseigler, naar forlanges da skrives paa fin behørig Papir.

Christen Pedersen Thiim, Borger og Glarmester i Ringkiøbing

Datum Ringkiøbing dend 18ende Juni 1769.

Skifte Retten forevist med behørig Stemplet Papir vedlagt til Aktens følge.

N. Wissing

 

Hensigten til at Boen ikke skulle blive adsplidt og samme henseende Tilstedeværende Arfvinger med Lavværge og Formynder saaledes Contraherede, at Hjemmeværende Søn Niels Pedersen dend yngre paa Velb. Herskabets nærmere Approbation og Accord i fæste overlades Stedet, som Enken herved i saa fald ganske til hannem afstaar: med heraf følgende og tilkommende af besætning, ind-og udboe, mod at hun hos ham paa Stedet aarli nyder 1½ Tdr. Rug, 1½ Tdr. Byg, 1 Pund Tov (uld) og 2 Rdl. i Penge samt frie Arner og Ildebrændsel i Gaarden, ifald hun og finder sig fornøjet at søge dug og disk med sønnen.

Saa Reserverer Enken sig ogsaa Gaarden i Ringkiøbing som hendes Søn Christen Pedersen iboer og deraf oppebærer den aarli huusleje, saa længe hun lever, imod hun self holder samme ved liige, Niels Pedersen den yngre uden ringeste byrde alt efter Accord med Lejeren, saa frafalder og ganske herved tillige den ved Landstinget svævende Sag imellem Herskabet og afdøde Peder Smed ligesom og bemælte Niels Pedersen svarer den paa Stervboenhæftende Giæld Nemli 46 Rdl. 44 Sk. til Christen Toft i Stadel efter indgifen Regning No 4.

 

Regning.

Paa det ieg udi Sterfboen efter sali Peder Smed i Thiim har til gode 1768 den 15ende august blef

imellem os giord afregning, kom ieg tilgode hos ham Penge 30 Rdl.

1769 den 12te Martii bekom af mig

Jern for          16 Rdl. 44 Sk.

Iait                 46 Rdl. 1Mk. 4 Sk.

Ombedes venligst at Skifteforvalteren Monsr. Nicolai Wissing vil imodtage dette og udi Skiftet at blive anført, men ifald arfvingerne skulde komme til Contract med hverandre saa for vidtløftighed at spare, er ieg fornøjet med atfaa betaling af Enken siden ved lejlighed.

Stadel den 24. Juni 1769  C. Toft.

 

Jens Gravesen i Thiim 10 Rdl., Jep Kaalby i Ringkiøbing 3 Rdl. 3 Sk., Kield Brandby i Nissum

6 Rdl., Christen Gadgaard i Madum 15 Rdl. 2 Sk., Arfvingen Karen Pedersdatter 6 Rdl, 3 Sk., og tillige naar hun bortgyftes nyder af Boen Trolovelse og Brøllups Bekostning og Seng, som hun med Moderen lader væve og spinde, naar Niels Pedersen dertil anskaffer Tov og Hør, item en Damaskis Trøje og Kaabe og en Kakelofn som befindes i Boen vurderet for 12 Rdl. samt hendes fordring 6 Rdl. 3 Sk.

Christen Korsgaard i Nissum 2 Rdl. 46 Sk., Lars i Staby Prxstegaard 2 Rdl. 4 Sk. og Niels Rasmussen i Madum 1 Rdl. 2 Sk. for hvilken Debit nærværende 4 Mænd Jens Hansen Opstrup i Stadel, Christen Nielsen Gadgaard i Madum, Peder Jensen Sckarregaard og Niels Pedersen Siig begge af Thiim Een for alle, og alle for een, herved som Cautionist og selskyldnere Caverer.

 

Saa Velbaarne Herskabet desangaaende med hvis viden dette Skifte i nogen maade bekræftes skal være og blive uden ansvar ligesom Skiftebrevet ogsaa bekostes af fæsteren Niels Pedersen. Og som ingen i dette tilfælde under dette skifte accordt hafde viidere at erindre. Blev samme sluttet med Underskrevnes forsikring at holde Skifteforvalteren uden Ansvar der betræffende i alle optænkelige maader, dette til bekræftelse under vores Hænder.

Datum ut supra.

Paa Velbaarne Herskabets Vegne som Skifte forvalter

N. Wissing

Enken Anne Nielsdatter

Som tiltagne Lavværge og Cautionist

Jens Hansen Opstrup

Paa egne Vegne tillige Cautionist

Niels Pedersen Siig

Paa min myndlings Vegne

Niels Christensen Toft

Paa min hustrus Vegne tillige som Cautionist

Christen Nielsen Gadgaard

Paa egne Vegne underskriver

Niels Pedersen Smed den yngre

Til Vitterlighed og som Cautionist Peder Jensen Scharregaard og Hans Jørgen Christen Østerby

 

Bilag til 320 Peder Christensen Smid

fra Thimgaards akiftprotokol G 443 – 2 side 252-55

 

Anno 1769 den 26. Juni som Rette- og Treddæfte Dag efter afgangne Peder Christensen Smid (ane nr. 320) i Thim Indfandt sig paa sit Velærværdige Herskabs Christian Daniel Frederich til Palstrup Pallisb. Thimgaard pp hans Vegne Fuldmægtigen ved Pallisbergets Gaarder Nicolai Wissing fra Søndervosborg med tiltagne 2 Vitterligheds og Vurderingsmand Naunlig Peder Jensen Scharregaard og Hans Jørgen Østerby begge af Thim for at Registrere og Vurdere alt hvis som paa stedet inden og uden Døre forefandtes til paafølgende Skifte og Deeling imellem

Arvingerne Enken Anna Nielsdatter paa den Ene side og den Sal. Mands efterladte Børn af dette og forrige Ægteskab, nemlig 3 Sønner Navnlig Niels Pedersen 35 Aar gift, og Boende i Siig her i Sognet, Christen 22 Aar Glarmester i Ringkøbing og Niels Pedersen dend yngre 26 Aar, hiemmeværende item 2 Døtre Maria Catrina gift med Christen Nielsen Gadgaard i Madum og Karen Pedersdatter 22 Aar gl, ugift og hiemmeværende. Og var da tilstede Enken med tiltagne Lauværge Jens Hansen fra Qpstrup i Stadil, tillige de myndige Arvinger Niels Pedersen dend  ældre, og yngre. Paa Arvingen Christen Pedersen i Ringkøbing hans Vegne var efter Paaberaabelse ingen mødt, endskiønt Hand ved Messiel fra Skifte Retten under 12. Juni sidst til i Dag var indkaldt. Samme er af Indhold No 1.– Velærede Ven Christen Pedersen!

Endskiønt Eders Sal. Peder Christensen Smed i Thim hans dødelige afgang dend 25. Maj sidst fra eders Slægt og Venner sørgeligt er tilkendegiort, saa skal sligt og herved paa mit velærværdige Herskabs Vegne som Skifteforvalter og tillige indkaldt den 26.Juni førtskommende Eders Tarv under Skiftet Lovlig Fremme at observere, og ellers give mig herpaa Eders Tilstaaelse, at dette er Indløben, hvornæst den førstes protection befalet af

Eders tienstvilige Ven  N. Wissing

 

Søndervosborg den 12. Juni 1769

 

Og hans skriflige tilstaaelse derom genløben SD  Dag af Indhold No 2.–

Mons. Nicolai Wissing  Fuldmægtig for Velærværdige

Hr. Frederichs Gaarde Søndervosborg, Thimgaard, Pallisberg og flere hans Indkaldelse af Dato 12. Juni bekom ieg samme Dato hvoraf sees det at 30. Dagen efter min Sal. Faders Død skal holdes den 26.hujus, som ieg og tilstaaer at have bekommet, og ska1 enten self møde eller og lade møde. Jeg er og forbliver. – Hans beredvilligste og troskyldigste.

 

Ringkøbing d.12. Juni Ao.1769,  Tienere C.P.S. Thiim, Glarmester i Ringk.

 

 

Thi lovede nærværende Arfving Niels Pedersen den ældre,

bemeldte sin fraværende Broders Tarv herudi den at observere. Paa Datteren Marie Katrines Vegne var tilstede Hendes Mand Christen Gadgaard af Madum og paa Datteren Karen Pedersdatters Vegne som Formynder Niels Christensen fra Toft i Stadel Sogn.

 

 

Blev da foretaget som følger. –                   Men førend videre med Boens

 

Registering og Vurdering blef fremmet Producerede Enken Een Afkald fra Hendes Søn Christen Pedersen i Ringkøbing af Indhold No 3. = Hierte Elskede Kiere Moder.

Med tiltagne Lauvæge Jens Hansen i Opstrup i Stadel Sogn. Herfra Siger jeg mig min Part af Boets gode som mig tilkomme kunde efter min salig Fader Peder Christensen død i Thim Østerbye, og det til Moder med tiltagne Lauværge Som ovenermeldt, hvor-imod De giver mig Qvittering med Siegl og henders Underskrft at ieg nyder som mig blef tilbuden, den Tiid Vi var Samlet.

 

 

 

 

     

l. Een Part af Min Hr. Faders Klæder, 2. Disse 7 slette Daler udi den Kackelofn som ieg har faaet af Ham, 3. Disse 3 Aars Huusleje fra Michael 1766 til Mish. 1769, 4. ogsaa beholde Gaarden saalænge som min Moder lever for 4 Rd. Aarlig tilleje, og Moder ved Lauwærge self svarer til hvad skatter der er, eller efterkommende vorder paa samme Grundtaxt, ogsaa i ligemaade holde

den ved liige mig uden nogen skade. – Og forlanger ieg samme Gaard til Købs beliggende udi Øster Standgade i Ringkøbing er dend mig forbundet med Skiøde for 40 rd. siger Fyrretyve Rixdaler. Da ieg derimod herved giver afkald fra mig at ieg haver indtet viidre at fordre udi Sterfboen efter min Salig Faders Død og til desmerrer forsikring vil ieg ?  underskrive og forseigle, naar forlanges da skrives paa saa behørig stemplet Papir. – Christen Pedersen Thiim (L.S.)

Datum Ringkøbing den 18. Juni 1769.      Borger Og Glasmester i den ?

 

 Skifte Retten Forevist med behørig Stemplet Papir bilagt til Actens følge.– N. Wissing

 

Hensigtende til at Boen icke skulde blive adskilt bestemmer Herstaaende Tilstedeværende Arfvinger med Lauværge og Formynder saaledes Contraherede, at Hiemmeværende Søn Niels Pedersen den yngre Velærværdige Herskabets Approbation og Accordt i fæste overlade Stedet, som Enken herved i saafald ganske til hannem afsiger med forefaldende og tilkommende af Besætning, Ind- og Udboe og Haandværktøj mod at hun hos ham paa Stedet Aarlig nyder 1 1/2 sk. rug 1 1/2 sk. byg, 1 pund Toe og 2 Rd. i Penge, samt frie Kammer og Ildbrand i Gaarden, ifald hun ei finder sig fornøjet at søge Dug og Disk med Sønnen, saa Recerverer Enken sig ogsaa Gaarden i Ringkøbing som hendes Søn Christen Pedersen iboer og deraf oppebærer den Aarlige Husleje saa længe hun lever, imod hun self holder samme ved liige. Niels Pedersen den yngre uden ringeste Byrde, alt efter Accordt med Lejeren, saa frafaldes og ganske hermed tillige den ved LandsTinget Svævende Sag, imellem Herskabet, og afdøde Peder Smid, ligesom og Ermeldte Niels Pedersen svarer den paa Stervboen hæftende Gield, Nemlig 46 Rd.1 m, 4 sk. til Christen Toft i Stadel efter Indgifne Regning No 4      Regning.

Paa det udi Sterboen efter Salig Peder Smid 1 Thim har tilgoede 1768 d.15. Aug. blef imellem Os giorde Afregning, kom sig tillade hos ham Penge– – – – – 30 Rd

1769 d. l2.Marti bekom af mig Jern for                                                          16  - 1 m  4 sk.

                                                                                       i alt                            46 Rd 1 m 4 sk.

 

 

Ombeder Venligst at Skifteforvalteren Mons. Nicolai Wissing vilde imoedtage dette og udi Skiftet at blive Anført mens ifald Arfvingerne skulde komme til Contract med hverandre

for Ulastighed at spøre, er jeg fornøjed med at faae betaling af Enken, siden ved Leilighed. Stadel d. 24. Juni 1769. C. Toft. Jens Graversen i Thim 10 rd. Jep Kaalbye i Ringk. 3 rd. 3 m. Kield Brandborg i Nissum 6 Rd. Chr. Gadgaard i Madum 15 rd. 2 m., Arfvingen Karen

Pedersdatter 6 Rd. 3 m., og tillige naar hun bortgiftes, nyder af Boen Trolovelse og Bryllups Bekostning, og en Seng som hun med Moderen lader Væve og spinde naar Niels Pedersen dertil anskaffer Toe og Hør, item en Damaskis Trøje og Kaabe, og 1 Kackelofn som befindes i Boen vurderet for 12 Rd. samt Hendes fordring 6 Rd. 3 m. og Niels Rasmusen i Madum 1 rd. 2 m.. – For hvilken Debit nerværende 4 Mænd Jens Hansen Opstrup i Stadel, Christen Nielsen Gadgaard i Madum, Peder Jensen Scharregaard og Niels Pedersen Siig begge af Thiim, Een for alle og alle for Een Herved som Cautionist og selfskyldner attesterer saa Velbaarne Herskabet des Angaaende med hvis Siiden dette Skifte i nogen maade Edtræffes?, skal være og blive uden Ansvar ligesom Skifte Brevet ogsaa bekostes af forstaaende Niels Pedersen. Og som ingen i dette tilfælde under dette Skifte Accordt hafde viidre at Errindre, blef samme sluttet med

Underskrevfnes Forsekring at holde Skifteforvalteren uden Ansvar der betræffende i alle optænkelige

Maader.

Dette til Bekræftelse under Vores Hænder   Datum ut Supra.

Paa Velær. Herskabets Vegne som Skifte Forvalter  N. Wissing

 

 

 

Enken Anne Nielsdatter

Som Tiltagne Lauværge og Cautionist

Jens Hansen Opstrup,–

 

Paa egne Vegne tillige Cautionist

Niels Pedersen Siig

Paa min Myndlings Vegne

Niels Christensen Toft

 

Eligemaade til Vitterlighed underskriver Hans Jørgen Christian Østerby.–

 

 

Paa min Hustrus Vegne tillige som Cautionist

Christen Nielsen Gadgaard

Paa egne Vegne underskriver

Niels Pedersen Smid den yngre

Til Vitterlighed og som Cautionist

Peder Jensen Scharregaard