Jens OttosenAge: 18111811

Name
Jens Ottosen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: May 21, 1802Sulsted
5 months
elder sister
3 years
elder sister
Bodil Ottosdatter
Birth: November 13, 1805 39 28Tveden, Sulsted
Death: March 12, 1819Tveden, Sulsted
4 years
elder sister
20 months
elder brother
15 months
himself
Jens Ottosen
Birth: December 1, 1811 45 34Tveden, Sulsted
Death: 1811
3 years
younger brother
Johannes Ottosen
Birth: June 16, 1814 48 37Tveden, Sulsted
Death: 1814
Father’s family with Margrethe Andersdatter - View this family
father
step-mother
Marriage:
half-brother
2 years
half-brother
Anders Ottesen
Birth: 1795 29 23Sulsted
3 years
half-sister
Maren Ottesdatter
Birth: 1797 31 25Sulsted
Death: 1801

Bilag til ane 226 Jens Ottosen (skifteprotokol)

Bilag til ane 226 Jens Ottosen

(Dette skifte er meget betydningsfuldt, idet det beviser, at det er den rigtige Bendict Jensdatter, vi har fundet født i Ørum, efter at vi lagde mærke til, at det kunne vare hendes far, der var fadder til hendes barns dåb 1783, 56a3.)

skifte fra Nr. Raunstrups skifteprotokol 1784-1817, Dronninglund herred, G 29 – side 22 (Landsarkivet Viborg)

Anno 1791 den 14.de Juni, som rette 30. dag, indfandt sig i Stevboen efter afgangne Jens Ottosen i Aagaard, som var til Ophold hos sin Svigersøn Niels Stephensen i Aagaard, Hosbonden og Skifte Forvaltern Peder Bold fra Nørre Raunstrup, Svend Simonsen og Laurs Christensen, begge her af Aagaard, for ifølge Loven at registrere og Wurdere den Salig afdødes efterladenskaber, til paafølgende Skifte og Deling imellem Enken BendictNielsdatter og hendes med den Salig Mand sammen aulede Børn Navnlig: a) en Søn Otto Jensen, 26 aar, b) en Datter Maren gift med Søren Damsgaard i Ørum, c) en Datter Anne gift med Jens Nielsen i Grindsted, d) en DatterBendict gift med Niels Andersen i Øster Brønderslev, e) en Datter Mette gift med Niels Stephensen i Aagaard, d) en Datter Karen og en Datter Kirsten Marie, begge i København.

 

– Og var da tilstede af Arvingerne Sønnen Otto Jensen og Paa sin Hustrus Vegne Søren Damsgaard af Ørum, ligeledes paa sin Hustrus Vegne Niels Stephensen her af Aagaard. – Hvor da Saaledes er Forefunden, Forrentet ogparceret som følger nemlig.

 

en Blaae Vadmels Kioel vurd,for 1 rd. – – en gammel Blaae Kløe trøje 3 – 8 – 4 – en gl. Skindtrøje 2 – 8 en Dito Brystdug – 10 et pr. dito Buxer 1 – 2 1 1 , en Hat 2 pr.gl. Hoser,

et pr. gammel Skiorter, et pr. gammel Vanter, en gammel Hue, Summa Vurdering 2 rd.l m.3 s.

Og da Stærvboens Vedkommende paa Skifte Rettens tilspørgende, Erklærede ej

videre i nogen maade at være denne Stærvboe tilhørende, Saa Siden alle

Arvingerne ej I Dag vare mødte, Blev denne Forretning udsadt til 6 uggers dagen den 25.Juni førstkommende – Hvilken opsættelse Niels Stephensen belovede at tilkiendegive de fraværende Arvinger – da dette Ringe Skifte til bemeldt tiid agtes Sluttet. – Saaledes for I dag, Forrættet, forefunden og parseret, bekræftet med samtlige Vore Hænders underskrift.

Datum ut Supra P.Bold, Niels Stephensen, Søren Pedersen Damsgaard, Otto Jensen

Som overværende Wurderings- og Vitterlighedsmænd

underskriver Svend Simonsen og Laurs Christensen.

Anno 1791 den 25. Juni blev Skifte efter afgangne Jens Ottesen i Aagaard Forretaget, ifølge senest Opsættelse, af Skifte Forvalterne Peder Bold fra Nørre Ravnstrup, tilligemed de forhen brugte Vitterlighedsmænd Navnlig Svend Simonsen af Aagaard og Laurs Christensen ibidem. Og var da tilstede af arvingerne følgende: Otte Jensen paa egne Vegne, Niels Stephensen paa sin hustrus Vegne, Niels Andersen fra Ø. Brønders1ev paa sin Hustrus Vegne, ligesom også bemeldte Niels Andersen var mødt paa Jens Nielsen i Grindsted hans Vegne og tilligemed som formynder for de 2de umyndige arvinger Karen og Kirsten Marie i Kiøbenhavn deres Vegne. Hvor da SkifteRætten bespurgte sig hos arvingerne hvad de agtede vidre med den fattige Stærvboe at skulle foretages. Hvorpaa de Svarede. at da ikke Noget kunde blive til Skifte og deling imellem dem, Saa var Deres Begiering, at det Specificerede og Wurderede Maatte alleene Vurde udlagt til Arvingen Otte

Jensen og Skiftet saaledes Slutte, da alle Vedkommmende lovede at holde Skifte Forvalteren derfor uden ansvar i alle maader. Qva Saadan Arvingernes begæring blev denne stærvboens Specificerede og Wurderede af skifteRætten udlagt til bemelte Otte Jensen som nu samme Modtog. – Enken Bendict Nielsdatter var og tilstede ved denne Forretning og var Vel Fornøjet med at hendes Søn bekom det Wurderede, Thi blev denne ForrætningSaaledes i ald Venlighed Sluttet og

tilendebragt.  Datum ut Supra P.Bold.

Som formynder for de 2de umyndige og Paa Jens Nielsen i Grindsted hans Vegne

ligeledes paa egne Vegne underskriver

Niels Andersen Rix

Bendict Niels Datter

Niels Stephensen Otte Jensen

 

Som overværende til Vitterlighed underskriver Svend Simonsen, Laurs Christensen.

 

Fæste Revers for Niels Stephensen i Aagaard. –

Peder Bold til Nørre Raunstrup, Tilstaaer hermed at have

stæd og Fest, ligesom ieg og hermed Stæder og Fæster til Niels Stephensen fra Horsens, – som med Friheds Pas fra S.T. Hr. Justits Raad Walsur til Langholt her paa mit gods er Indkommen, – det sted udi Aagaard i Ørum Sogn som Jens Ottesen hidtildags har beboet, men nu formedelst Alderdom og skrøbelighed samme godvillig har opladt og afstaaet, tilliggemed dets Besætning, Ind og Udboe, Paa de Vilkaar, atFornæfnte Niels Stephensen agter bemeldte Jens Ottesens Datter Mette Jens Datter. Hvilket Sted udi Aagaard som Meldt beliggende, der er Hartkorn Nye Matricul agger og Eng 2 td., 4 skp. 2 fj. bemelte Niels Stephensen sin levetiid maae have, Nyde, bruge og fæste beholde paa følgende Conditioner nemlig. l. Haver den Fæstende aarlig og til rette forfaldne tiider at betale alle Kongl. skatter og

Contributioner, fra Dags Dato af, som nu er eller herefter allernaadigst paabudt vorder. –

2.Til hvert aars Martini haver hand at betale landgl. 8 rd.3 m., skriver Otte Rigsdaler og Toe Mk. Saa og efter tilsigelse, at forrette 2de Sundbye Rejser med Best, eller og anden lige lang Vej, samt af Nørre Raunstrup enge efterforrevarsling slaae, Rive, Rygte, Hiemføre og gulve 2de Høelæs slett. 3. Holde Gaardens bygning og Besetning altid udi goed stand, at de stedse kand staae for fuld-

Syn, dyrke og behandle den til stedet henliggende Jord af Agger og Eng, forsvarlig og vel, og intet

deraf enten borttage, forringe eller til upligt bruge, men samme stædse at holde udi goed Hæfd, Drift og forledring.

4. Den ved stædet værende forrige Fæster Jens Qttesen og Hustru, Nyder deres ophold hos Indbemelte Fæstere efter Deres stand og Sinds Evner saalænge de lever, og efter Deres død Christsømmelig begravelse. – I Øvrigt haver den fæstende at holde sig hands Mayestets aller-

naadigst Lou og Forordninqer efterrætlig, velsom mig som sin hosbonde samt mine udsendte hørsomelig Lydigqhed og i alt at opføre sig som en Retskaffen fæstebonde vel egner og anstaaer, alt under dette fæstes forbrydelse og lovens Tvang. I Betragtning af at Fæsteren er herpaa godset Indkommen med friheds Pas er Indfæstningen eftergivet. – Til bekræftelse under min Haand og Seigl. Datum Nørre Raunstrup den 25de Novbr. 1785 – P. Bold (L.S). Lige lydende

Original Fæstebrev haver ieg Modtaget, som ieg herved Reverterer mig til hørsommelig at efterleve i alle dets Ord og Meeninger, og haver ieg formaaet med mig til Vitterlighed at underskrive min Fader Stephen Christensen fra Horsens og Niels Andersen fra Øster      Brønderslev. Datum ut Supra. Niels Stephensen.

Til Vitterlighed Stephen Christensen, Niels Andersen.

 

Af fæstebrev for Aagaard 1803 fremgår, at Niels  Stephensen  "formedelst  Armod" måtte forlade stedet "paa Lovlig  maade  Inden  Rætten  frasagte".  Efterfølgeren hedder Jens Simonsen. (Festeprotokol side 15)