Anders MichelsenAge: 76 years17091785

Name
Anders Michelsen
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1699
1 year
elder brother
4 years
elder brother
Peder Michelsen
Birth: 1702 38 29Heager, Hee
Death: 1774Hammelsvang, Ølstrup
2 years
elder brother
Christen Michelsen
Birth: 1703 39 30Heager, Hee
Death: April 21, 1778Hovergård, Hover
4 years
elder sister
Mette Michelsdatter
Birth: 1706 42 33Heager, Hee
Death: 1794Hammelsvang, Ølstrup
4 years
himself
4 years
younger sister
Family with Karen Jensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: January 1, 1773Ølstrup
2 years
son
2 years
daughter
3 years
son

Bilag til 340a4 Anders Michelsen (Skifte samt kommentar fra Kaj Schmidt)

Bilag til 340a4 Anders Michelsen

 

Skifte efter 340a4 Anders Michelsen i Hammelsvang, Ølstrup fra Voldbjerg Gods Skifteprotokol G 445 – 2 Fol. 86

 

(Betegnelsen søskendebarn, d.v.s. fætter i linie 11 her giver en længe ønsket oplysning om slægtskabet mellem Knud Christensen og brødrene Michelsen i Hammelsvang og Heager. D.v.s., at brødrenes mor (min ane nr. 681) er søster til enten Knuds far eller mor, der hed henholdsvis Christen Christensen og Anne Christensdatter ifl. Alfred Kaae, "Hover, sognet ved Aaen” side 274. Hvis det er faderens søster, har Kaae ret i, at den gamle slægt komme til at fortsætte i gaarden gennem Maren Christensdatter (ane nr 85) Se nærnere redegørelse ved denne.  Kaj Schmidt 29.3.1988)

Efterat Anders Michelsen i Hammelsvang ved Døden var afqangen den 1. Decembr. 1784, mødte i Dag dend 8. Januarii 1785 i Stevboestedet i bemelte Hammelsvang paa

Skifteforvalteren S.T.Hr. Kammer Raad Richters Vegne, som fuldmægtig Michael Ingstrup fra Woldberg, som rette Dag efter Dødsfaldet for at tage den afdødes efterladenskaber under et lovligt Registerings og Wurderings forretning og behandling,

imellem dend afdødes efterladte Enke Karen Jensdatter og Deres udi ægteskab

sammen aulede Børn Navn1ig 1) Søn Morten Andersen, gl. 11 Aar, 2) en Ditto Jens Andersen gl. 7 Aar og 3) en datter Maren Andersdatter gl. 9 Aar. – Ved denne forretning var til stede Enken Karen Jensdatter med antagen Lauværge hendes Broder Christen Jensen boende i Hover Sogn, som formynder for De umyndige børn dend afdødes

Søskende Barn Knud Christensen af Hovergaarde, da derefter i overværelse af 2de

som Wurderings og Witterligshedsmænd Nemlig Peder Christensen Fløtkiær

og Michel Christensen af Hammelsvang blev forrettet som følger. –

I Daglig Stuen. – Een Fyhr Bord med Skuffe under 3 Mk. en Jern Bielægger 8 rd. en gl.

Ege Skab 1 Mk. en gl. ditto 4 sk, en Liden gl. Bord 8 sk. Dend afdødes Kiiste af Eeg 4 s. derudi fandtes en gl. Hat, l s. een Brun Vest 1 s. en Læder ditto 3 Mk. en graae Klædes Vest 3 Mk. en par Brune Buxer 1 Mk. 1 par læder ditto 1 s. 2 gl. Kioler 1 Sort og en graae l r. 2 Mk en Blaae under Trøje 3 Mk. en gl. kalvmangkes ditto 1 s. en gl. Blaae Brøtstycke 8 s. en par gl. Sorte Buxer 8 s. 2 gl Blaargarns Skiorter 4 s. en par Blaae

Strømper 1 s. 1 gl Hatslag 2 s. 1 par gl. Støvler l Mk. 2 Messing Stager 2 Mk. 1 Krus med Tiin Laag 8 s, l Kaaber Halv pot kraal l s. l Jern stryg Jern 1 s. l Fyhr Skab 1 s. Derudi 6 gl. Bøger 1 s, 4 gl.Halm Stoele 8 s. 12 stk.Melke Setter 12 s. 4 stk. Røde Fade 6 s. 6 stk. Sorte gryder 8 s. 2 stk. Potter 2 m. I Kielderen 2 gl 011 Tønder 2 s. 1 Gryn Tønde 8 s. 1 gl. Skab 4 s. l gl. Løb til gryn 2 s. I Sæng Kammeret. – l gl. Eege Kiste 3 s. 2 gl Skrin 2 s. 1 Sauge og en Spade 1 s, 1 halm Løb e] 1 Skieppe 1 s. 2 uld Saxer l s. l Sengstzd Derpaa 2 gl. Bolster Dyner 1 rd 2 Pudder 2 s. 1 Do. Sengested 1 Teseled Overdyne 2 s.

1 Vadmels under Dyne 1 s. 2 Bolster Hoved Pudder 2 s. 2 gl Høls Klæder 2 s. l do. Sengested 1 Vadmels Overdyne 4 s. 1 do. under dyne 1 s. 2 Vadmel Pudder

2 s. 2 gl. Hals Klæder 1 s. 2 Messing Stager 4 s. 4 steen fade 1 Mk. I Kiøkkenet 2 Jern ild Klemmer 1 s. 2 Hamp Sæcke 2 s. 1 Kaaber Halv Tønder KiedDel 2 rd 4 s. 1 Liden do 3 s. 2 ql. Kare 3 s. 1 stor Ballie l s. l Liden Do Ss. 2 Bøtter 1 s. 2 Spande 8 s. 1 Kizrne

12 s. 1 Halm Gælde Ss. I Gaarden. – 1 Sort Hoppe 6 aar 20 rd. 1 graae Hest 8 aar 12 rd 1 Sort Hest 18 aar 8 rd 1 Sort Hoppe 17 aar 8 rd 1 graae Koe 6 rd. 1 Broged do. 6 rd. 1 Sort Broged dito 6 rd l Sort hielmed do 6 rd 1 Sort Broqed do 6 rd 1 do do 6 r. l Hviid Qvie 5 td. l Sort Broged do. 5 rd. 1 Hviid mindre do. 4 r. 1 Sort Broged do 3 rd. 1 Sort

aarings Stud 3 rd. 3de aarings Kalve 6 rd. l Malke Kalv 4 s, 15 stk Faar og Vader a stk 3 m. er 7 rd. 2 m. 1 Galt 3 rd. 2 rn. Vogn Redskab. –  1 gammel Beslagen Vogn 6 rd, en Trae do. 3 rd. 1 Ploug med Tilbehør l rd. 2 m. 2de Harver med Jern Tænder 1 rd. 2 m. 2 gang Skagler og Seeler 8 m. 1 Skere Kasse med Kniv 4 m. 2 gl.træe Skoule 4 m. 4 Træe River 1 m. 2 uldne Korn Sakke 3 m.

(Jeg er noget i tvivl om møntbetegnelserne i dette afsnit, da tegnet for Mark og Skilling synes at ligne hinanden mange steder.)

 

Endvidere var Stervboen Eiende 1 td.6 skp. 1/4 al. Hartkorn Bondeskylde Henliggende under gaarden i Hammelsvang som bemelte Anders Michelsen fradøde, hvorpaa Enken icke kunde fremviise Nogen Skiøde eller adkomst, at samme var Stervboen tilhørende

uden gl Papiirer som dels var ulæselig, og dels uforstaaelig, hvilket icke gav hende

eller Stervboen den fuldkomne Ret til bemelte Hartkorn, dog Erklærede Enken

med Lauvzrge at være Eiende Deraf og forsættende at ingen anden havde mindste Havt

eller Rettighed dertil, og hendes Sl. Mand havde Eiet Samme over 24 aar uden Nogens

mindste Pretentioner eller tiltale. Det blev altsa tilført forretningen og samme Wurdered

for 50 rd. summa i alt 217 rd. 4 m. Skifte Retten tilspurgte Enken Karen Jensdatter Med Lauvarge Christen Jensen fra Hover om Stervboen var mere Eiende af hvad Navn Nævnes kand en som allerede er andført og Wurderet? Hvorpaa de svarede et lydeligt Nej, Dog Erklærede Enken at dersom hun kunde opdage Noget som tilhørte Stervboen skulde det blive forretningen tilført ved Næste Skifte Samling, og altsaa Stervboen til gode og til Indtægt beregnet. – Formeedelst afleveres paatrengende blev dette Skifte opsat til 6 uggers Dagen den 21. Janu. Førstkommende, da Stervboens Giæld og Besværing tillige med Gaardens Brøstfældighed og sammes Besætning kræver at anføre, Skifte Retten tilspurgte Viidere – Enken Med Lauvarge, om de vilde, at der fra Retten skulde udnævnes 2de Mænd, til at Taxere gaardens Brøstfældighed, eller De vare fornøjede med den Taxation som 2de Mand Hvem Skifte Retten fant for godt dertil at antage, giorde eller skiønede ? Hvortil Enken med Tilmelte Lauværge svarede, at Skifte forvalteren S.T. Hr. Kammer Raad Richter maatte dertil hvem hand vilde og hvad de ansatte Brøstfældigheder Skifte efter 340a4 Anders Michelsen i Hammelsvang, Ølstrup

for, vare De fornøjede med.

Dette Skiftes Viidere fremme henhvieler altsaa til 6 uggers Dagen bemeldte 21. Janu.,

da samme igien her i Stervboen foretages at saalunde i Dag er passered Bekræftes

med Hænders underskrift. – Datum bemelte S,Janu. 1785

Paa Skifte Forvalteren S.T. Hr. Kammer Raad Richters Vegne Michael Ingstrup

Enken Karen Jensdatter  Lauværge Christen Jensen. – Børnenes Formynder Knud Christensen. –

Vitterligheds Mænd  Peder Christensen, Michel Christensen –

I følge seeneste Opsættelse blev dette Skifte atter i Dag 21. Janu. 1785 foretaget af fuldmægtigen Michael Ingstrup fra Woldberg i Overværelse af 2de Witterligheds og Vurderings Mænd Nemlig Peder Fløtkiær og Christen Spaabek af Hammelsvang begge af Ølstrup Sogn. – Ved samme Forretning var tilstede Enken Karen Jensdatter med dend i Dag antagne Lauværge Hr. Laurs Nørgaard af Ølstrup, Knud Christensen af Hovergaard som Børnenes Formynder efter Loven. – som tilsynsværge for samme umyndige Børn, Michel Christensen af Hammelsvang da derefter i Qverværelse af forbemelte 2de Vitterligheds Mænd blev forretted som følger. –

Først tilspurgte Skifte Retten Enken Med Lauværge om Stervboen var meere Eiende

en det som paa 30te dagen blev anført og Vurderet, hvorpaa hun svarede, at der var

dog noget lidet som paa anmelte 30 Dag icke blev angivet, hvilket er saaledes som

følger. – Een Træe Vogn 2 rd. 2 Lange Stiiger 4 Mk. en Jern Greeb 2 Mk. 2de Ulden

Sokker 5 Mk. Summa Heele Stervboens Indtægt 221 rd. 2 Mk. 4 s.

Viidere vidste Enken icke at Stervboen var Eiende, af noget som ved Navn Nævnes kand,hvorpaa Stervboens gield og Besætning anføres. Først tilsagde bemelte Ingstrup førbemelte 2de Mænd at Taxere og Wurdere Gaardens Brøstfæzldighed saaledes. at om Deres Hosbonde S.T. Hr. Kammer Raad Richter fant sig fornærmet med ansætningen, at De da turde paatage sig, at opbygge Gaarden i dend tilbørlige stand, imod at De nyder de Penge, som de ansætter Bræstfældigheden for, liigesom og at ansætte det saalunde, at om – Enken og arfvingerne syntes at det var ansat for højt, at De da kunde lovlig vedstaa Naar og hvor forlanges, at De haver ansat det efter billighed begge siider. – Brøstfældigheden blev derpaa foretaget efterat anmelte 2de Mænd havde indgaaed forbemelte Wilkaar.

1) Sahlshuuset beliggende Synden i Gaarden, bestaaende af 12 Fag. Fagets Bræstfældighed Wurderet for 1 rd. er 12 rd. –

2) Laden beliggende Norden i Gaarden bestaaende af 10 Fag a 6 rd. er 60 rd.

3) for Huuset Vesten i Gaarden bestaaende af 17 Fag a Faget 3 Mk. er 8 rd, 3 M,

4) en liden Huus østen i Gaarden bestaaende af 6 Fag a Faget 3 m. er 3 rd.

Til Gaardens Besætning fordres følgende. –

Gaarden som staar for Hartkorn 6 Td, 3 skp. 3 f  hvortil fordres en god Ploug Best til hver

Tønde Hartkorn efter Forordningen, som kand blive 6 1/2 Best, som efter denne Tiiders

Priis icke kunde ansættes ringere en 24 rd. Stykket er 156 rd. Til en god Arbejds Vogn

Med Tilbehør fordres 16 rd. Til en ringere Ditto 5 rd. Til en Ploug med Tilbehør 4 rd.

Til en Harve 2 rd. 3Mk. Viidere dette skiftes Bekostning , og til Fogden Michael Ingstrup

l rd. 2 Mk. 3 Ark stemplet Papiir – til Skifte Brevet a stk. 24 s. er 4 m. 8 s. for samme Beskrivelse 1 rd. 3 Mk, Viidere Resterer følgende Skatter 1785 Janu. Qv. 3 rd. 4 Mk. Familie Skat 13 m. Extra Skat af 3 Mk. for Novemb, Decbr. 1784 af 3 Rd. 3 Mk. og for Janu. 1785 af 3 Rd. 1 m. 8 e. er 4 rd, 3 m. 5 s.

Summa Heele Stervboens Udgift og Besætning 277 rd. 13 M.

Naar nu Stervboens Indtægt 221 rd. 2 m. 4 s. fradrages og Balangceres med dens  Udgift og Besværing ses at Udgiften overstiger Indtægten dend Summa 55 rd. 4m. 9 s. hvoraf sees at intet kand blive til Arf Skifte og Deeling da Hosbondens lovlige prioriterede fordringer icke kand udkomme, Skifte Retten tilspurgte Enken med Lauværge, om hun kunde stille nogen Caution for Hosbondens lovlige Fordring, hvortil hun svarede, at hun icke kunde stille Caution efter forlangende, men lovede Tiid efter anden at forbedre gaarden saavel i Henseende til Bygning som Besætning, og da Skifte Retten icke kunde siige, at Omstændighederne vare ringe, men skiønnede at Huusene, hvorpaa var taget Bygfæld i Særdeleshed Laden som højst var ansat, kunde med nogen Hielp  naar den blev omsat blive en god og forsvarlig Bondelade,  da der i samme forefantes meget godt gammel Tømmer, fant Skifte Retten sig fornøjet med dette Løfte til Viidere, Dog bliver Bondeskylden som Enken Karen Jensdatter forseckrede at vare retmessig Eier af, til Eqvivalent, og som til Pant og forseckring, for Højbemelte Hr. Skifte Forvalter til saalæznge at hand befinder, at Gaarden har sin forsvarlige Besætning, og Huusene i Gaarden er i god og lovlig stand opbygt, hvilket Enken og tildeels fant sig

fornøjet med, og forsickrede som for er melt, at hun med første i sær om Forsynet vilde

bestemme hende en god og Venskabelig Mand, skulde faae sin Gaard i den tilbørlige

stand, saaledes at hun og hendes arfvinge, igien kunde siige at være Eiende af

Bondeskylden. – Viidere tilspurgte Skifte Retten Forbemeldte Enke om hun og agtede

at besidde Geparden og efterleve hendes Sl. Mands Fæste Brev? hvortil hun svarede, at

hun udi et og alt agtede at opfylde hendes Sl. Mands Feste brev, og skulde svare Kongen

og Hosbonden som Vedbør, hvilket af Skifte Retten blev hende ogsaa tilladt paa forbemelte Vilkor. – Hvad kornet i Laden angaaer, da blev samme icke ansat

for at være Mere en hvad som Nødvendig behøvedes til Æde og Sæde Korn. –

Begravelsens Omkostning blev icke tilført Forretningen, da Enken Erklærede at

samme Bekostning var bestridet af Boen uden nogen Gield. – – Enken si. Karen

Jensdatter med Lauvarge Jens Nørgaard begierede at dette Skifte i dag maatte

slutte og tilendebringes, da de lovede at holde Vedkommende Skifte Forvalter

frie for alle skiulte pretentioner og for ald krav og fordring dette Skifte betræffende

i alle Maader, hvilket og hermed efter forlangende skeede, efterat Skifte Retten

3de Sinde havde paaeraabt om nogen var tilstede ved dette Skifte, som Viidere

havde samme at tilføre fordre eller gielde, hvorpa ingen Melte sig. – at samme er saaleedes sluttet og tilendebragt bekræftes med samtlige Mans Hænders

Underskrift.  Datum bemelte 21.Janu. 1785. – i bemelte Hammelsvang, –

Paa Skifte Forvalterne S.T.Hr. Kammer Raad Richters Vegne som Fuldmægtig.

M. Ingstrup  - Enken Karen Jensdatter.  Som Lauværge Lars Jensen Nørgaard

Som Børnenes Formynder Knud Christensen - som tilsyns Værge for samme Michel Christensen.  Som Vitterligheds Mænd.  Christen Spaabek,  Peder Fløtkier. –