Rudolph BoldevinAge: 92 years16201712

Name
Rudolph Boldevin
Family with Første hustru - View this family
himself
wife
Marriage:
son
Simon Boldevin
Birth: 1660 40 30København
Death: before 1702København
Family with Kirstine Funch - View this family
himself
wife
Marriage: after 1677
4 years
daughter
Family with Øllegaard Jensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: after 1694
Peter Röpstorf + Kirstine Funch - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: March 30, 1668
16 months
step-son

Bilag til 1182 Rudolph Boldevin (Skifte)

Bilag til 1182 Rudolph Boldevin

 

Slægts- og tilnavneregisteret nævner Claus Boldevins skifte 23.aug,1727. Det er undersøgt og synes ikke at have tilknytning ti1 vores slægt (Dueholmn, Ørum, Vestervig amtersSkifteprot. 1728-1739.)

 

Personalhistorisk Tidakrift 1. række II 1881 s.236 ”Peder Syvs Børn”

Simon Boldevin, Købmand i Kjøbenhavn, død før 1702

gift 1693 med Ide Pedersdatter 1666-1754 Hellested – Køge

(Peder Syv 22.2,1631-18.2.1702, præst i Hellested

g.m.Karen Andersdatter Hoff, død 1699)

 

Personalhistorisk Tidskrift 2. række III 1883 s.286  ”Bidrag  til  dansk Persanalhiatorie under Christian V og Frederik IV s.271-293"

1677 Marts 19, Rudolff Boldevin l) sein Fr. in Simon Cronenbcrgs Grab.

1) Rudolf Boldevin, kgl.Bundtmager, Kjbhvns.Dipl.ZII 675.

 

Rigsarkivets læsesal 46.3 Nielsen, Kjøbnhavns Diplomatarium I1I s.675

Ved Strandede l2 (Matr.Nr) Rudolph Bolivin, kongens buntmager 510, 1000

(Grundtaxt 30.Okt.1689 og 1668)

Register.  Boldevin, Rudolf, Rolf, 1645-94 VI 256, 537, VII 439

VI 256 (Mandtal over Hovedskatten) 1645 Skoeboderee 3, Rolluff Boldevin og hans Hustru, Niels Hansen, Peder Piil, Vibecke stegerspige 1 rdl. 1 ort.

 

VI 537 28.Maj 1670  Om Oprettelse af et Bundtmagerlau,

Præsident,  Borgmestre og Raad i Kjøbenhafn.

C.5. Huad David Schwarts og Rudolph Boldtevijn paa samtlige bundtmaqer-laugets vegne her i woris reeideniz stad Kiøbenhafn for oss allervnderdanigts hafuer ladet andrageanlangende et lav for dennemd sielf herefter at maa nyde, kand j af hosfølgende deris allervnderdanigste supplication widere see og erfare.

Thi er voris etc. at j oss med allerforderligste edeia allervnderdanigste betenchning herom til videre woris ailernaadigste resolution i woris cantzalie tilstiller, hvorledis oc paa hvad maneerbemelte laug best oc gaufnligst sømmeligen indrettes kunde. Derefter etc. Hafniæ 28.maij 1670.

 

VII 439 31.juli 1694 Om Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen. Rudolph Boldevin 20 Rdl..

 

Personalhistorisk Tidsskrift 2.række III 1888 s.273  "Bidrag  til  dansk

Personalhistorie under Christian V og Frederik IV s.271-293"

23.Oct.1667, Lorents Sassen Fr.K, D.gr.u.kl.G D.g.L.

Bundtmager, Medlem af de 32 mds,Rd. fra Schlesien,

ægtede 1637 Alheid Boldevin fra Enneburg (Sj.Reg.26.281)

Gift 2.g.1664 m. Justina Ellinger.

 

Personalhistorisk Tidskrift 7.række I 1918 s.162 (Testamenter 1660-70) 22.apl.1662 Seholt, Hans, Buntm. fra Schlesien

g.1637 m. Alhed Boldevin fra Fyrstendømmet Lyneburg, Uden børn,

 

 

Bilag til 1182 Rudolf Boldevin og 2366 Evert Funch

bilag til 1182 Rudolf Boldevin og 2366 Evert Funch

fra Københavns diplomentarium online

 

Om Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen,

Ole Rømer med fleere, nemlig politiemester Claus Rask, raadmand Morten Nielsen oc Berthold Stuve.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom een deel af jndbyggerne langs canalenfra Lille Knabrostrædet hen ad til Holmens broe j Vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage over dend taxt, som efftervores allernaadigst udgangne forordning af dato dend 15 aprilis anno 1682 skalvere sat paa de afløbsrender, de have fra deris huuse need i canalen, da, i hvor vel de i henseende til dend lange tid, de samme afløbsrender til deris nytte ochafnen til skade haver brugt, ingen afslag billigen burde at nyde, icke dis mindre have vj dog af sær kongl. mildhed oc naade allernaadigst modereret oc nedsatforskrefne taxt for dennem, som følger, nemlig:

De fattigis huus paa hiørnet af Lille Knabroe strædet paa . : . 15 rdlr. RaadmandMorten Nielsen . . . 15 rdlr. Jørgen Simonsen

VII s.438

 

. . . 20 rdlr. Jens Christensen reebslaers enke . . . 25 rdlr. Moritz Mandixsen . . . 25 rdlr. BerndtKok . . . 20 rdlr. Hans Ogelbye . . . 15 rdlr. Afg. justitz raad Eilers encke . . . 10 rdlr.Byefogden Friderich Eisenberg . . . 10 rdlr. Johan Backe . . . 10 rdlr. Johan Schumacher hofskræder . . . 15 rdlr. Rudolph Boldevin . . . 20 rdlr. Edvart Funch . . . 20 rdlr. ChristianFranch bartsker . . . 15 rdlr. Anne Roede . . . 25 rdlr. Afg. Claus Reimers encke . . . 10 rdlr. Ole Simonsen . . . 20 rdlr. Henrich Würner . . . 25 rdlr. Henrich Stryver . . . 25 rdlr. PhilipWalchem . . . 20 rdlr. Gotfred Fux . . . 20 rdlr. Cancellie raad Bartholomæus Jensen . . . 10rdlr. Jens Lund i Solen . . . 20 rdlr. Peter Wielandt . . . 25 rdlr. Kremmer compagniet . . . 25rdlr. Assessor Severin Rasmussen . . . 20 rdlr. Afg. cancellie raad Christen Andersens encke . . . 20 rdlr. Giertrud afg. Thomas Thorsmeds . . . 15 rdlr. Johan Bramsted . . . 15 rdlr. Justitz raadKruse . . . 15 rdlr. Afg. Christen Nielsens encke j Meerviben . . . 15 rdlr.

Efter hvilken taxt vj allernaadigst ville, at een hver af forskrefne jndbyggere sit qvantum for sin rende til canalens fornøden udgifter skal betale oc for hvis videre, hos dennem effter dendforige taxt er bleven fordret, være frj oc forskaanet. Dereffter j eder etc. oc strax saadananordning at giøre, at ovenbemelte penge hos de vedkommende med allerforderligste rigtigenvorder indkrævet. Befalendis etc. Skrevet etc. Friderichsborg dend 31 julij 1694.

Sæl. Tegn. XLIX. 316-17.