Ane Margrethe BoldevinAge: 57 years16801737

Name
Ane Margrethe Boldevin
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: after 1677
4 years
herself
Father’s family with Første hustru - View this family
father
step-mother
Marriage:
half-brother
Simon Boldevin
Birth: 1660 40 30København
Death: before 1702København
Father’s family with Øllegaard Jensdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: after 1694
Mother’s family with Peter Röpstorf - View this family
step-father
mother
Marriage: March 30, 1668
16 months
half-brother
Family with Jacob Pedersen Schanderup - View this family
husband
herself
daughter
3 years
son
Rudolf Boldevin Schanderup
Birth: 1715 55 35
Death: 1781Borris

Bilag til 591 Anne Margrethe Boldevin (Skifte)

Bilag til 591 Anne Margrethe Boldevin 1737 

 

 

591

 

Skifte efter Anne Margrethe Boldevin 1737

 

 

Skifte Stedet d.2.0ctb.1737

 

Kirstine Magarette

 

R.B. Schandrup                   Schandrup

Som Curator  P. Røpstorf

Hans Nielsen

Sam overværende og Vurderingsmænd M.C. Ahler    Knud Synderby

 

Anno 1737 d.11. December indfandt sig efter forrige opsættelse paa Justice Raad og Amtmand Teilmans Vegne som Fuldmægtig Johannis Hiort udi Lille Dalager, for at fornemme om nogen Noget videre udi denne sterfboehavde at fordre eller indgive, for siden derefter at se skiftet befordret til sin Endelig afgiørelse alt udi overværelse af Arvingerne med deres tiltagne Curatores samt de 2de Mænd Mads Ahler og Knud Synderbye.

Hvor næst blev fremlagt Sr. Forsum Byfoged udi Ringkiøbing og Herredsfoged udi Bølling Herred hans Regning angaaende hans tilfaldne Auctions Salarium med Viidere her i sterfboen. Dernæst skriveren her ved Bølling Herred Andreas Falch hans Regning ligeledes for tilfaldne Salarium med Viidere her i sterfboen. Hvilke begge Regninqer af skifte Retten blev approberede hvor imod Arvingerne ej heller fandt noget at disputere.  Endnu fordrede Birkedommer ved Londenis Birketing Sr. Peder Røpsdorf 4 m. 5 sk. som hand siden sidste Samling har forstragt sterfboen som Rudolf Schandrup Og Tilstod, Hvorefter blev tilført en Regning Under Mons. RindumsHaand i Ringkiøbing datered Rinqkiøbing d.30.7 bris 1737. Velærværdig Hr. Jørgen Haug vilde Erindre Skifte Rætten, hand iche vidste Rættere end Kirhens Expenser for indeværende Aar var ubetalte, og siden samme vilde komme sterfboen til Udgift, vilde hand dette paa Provsten udi Bølling Herred hans Vegne erindre. Sr. Hans Nielsen vilde fornemme om der var Nogen Restance paa Bølling Kirche til sidst afvigte Juul, hvis iche bliversterfboen fri for denne Kraf. Saa som Expenserne til ethvert Aars Juul bør betales efter Forordningen.

Hr. Jørgen Haug vilde ydermeere udbede af skifte Rætten, at samme Maatte Provsten Hr. Christen Allerup i Lemb tilkiendegives som skifte Retten lovede. Ædle Sr. Koch paa Londenis lod fordre for Enchen Magrethe Lindvig tiende af heele Dalager for Aar 1734 efter som kand erindres 6 rd., som blev accordered til 5 rdl.

Hvilket Arfvingerne med Curatorea saa vel som Kravets Rigtighed tilstod under den Sl. Mands Byfoged Schandrups Haand, som skal være skreven kort før hans død, fandtes en optægning at hand hafde tilgode iKongensholms sterfboe efter Sl. Niels Riis summa 17 rd. Anpart Gebyhr for Løsøhre samt 2 Rd. for Placater ved 2de Auctioner, hvilke Pænge iche skal vare betalt, i hvor vel Mons. Bejer ved Pængenis fordring beraaber sigpaa Sl. Schandrups Beviis og Qvitering, som dog iche er foreviist. Altsaa usættes dette til Mons. Bejers Erklæring og af beviisning, saafremt hand herfor iche vil tiltales. Og siden intet viidere efter paaberaabelse var at forrette, blev skiftet hensat til dend 22. Januari, om Noget forinden skulde forrefalde hvor over kunde behøves en skifte Samling, samt for i dend tiid at see ovenmelte ting bragt til Rigtighed for Resten blev skiftet optaget til sin EndeligAfgiørelse, at saaledes er Passeret tilstaaed og indgaaed Bekræfter vi underskrefne med vores Hænder. Paa skifteforvalterens Justice Raad og Amt mand Teilmans Vegne. Skiftestædet ut Supra        

R.B.J.S. Schandrup              J. Hiort

 

Som Curator underskriver

Hans Nielsen

Til Vitterlighed

M.C. Ahler

 

I min Myntlig frawerelse

P .Røpstorf.

 

 

Anno 1738 d.14.Maj blef skiftet efter derom giorte Anstalt og Vedtægt forflyttet fra Dalager til Schiernbro, hvor det tillige blev forretaget af skifte forvalteren udi overværelse af Arvingernes Coratorer, for at see samme afgiordtog tilendebragt, hvor da fremkom Sr. Rasch, som her i Retten leverte 532 rd., for Bølling Kirche, som ved Auctionen, for hvilke 532 rd. et Beviis af skifte Retten blev Extraderet, hvorefter Skiøde paa Bølling Kirche

forvalter Rasch kand Extraderis. Skifte Rætten lod forneme i Anledning af Provsten i Bølling Herred Velærværdige Hr. Christen Allerup hans Missere de dato Maj Angaaendes Bølling Kirches Expenser, hos

vedkommende Nemlig forvalter Rasch og Arvingernes Curatorer om de har afbetalt samme Kirches Expenser eller hvor med de sig for samme formener befriede. Sr. Rasch kunde intet see eller skiønne efter sæt og billighed, athand burde og pligtig var at betale 1737 Aars Expenser af Bølling Kirche som hand nu er ejer af, Naar denne Gunstige skifte Ret vilde behage at tage i Observation dend Allernaadigste udgangne Forordning af 28.Janr.1735, som denomirer, at saadanne Kirche Expenser bør betales 3 dage før St.Hansdag i Jylland i Riibe stift desaarsage kand vel Forordningen af 27.Febr.1727 iche blive Nogen Fundament for Vedkommende

allerhelst dend allene taler om Execution, naar betalingen iche skeer til juul, kand saa ej anderledes ansees, Nemlig dend pasende dilation til Juul til Priorikten, skulde Vedkommende iche vilde finde sig i Minderlighed, da dendpost nu saa fuldkommen er Vorden Ligitimeret, i følge af de forhen allegerede Forordninger, maatte Sr, Rasch Nolens Volens formere denne Dispute til Lands Lov og Ræt, imidlertid erbød Rasch for Omkostninger at Menagere at betale dend halfve part af Expenserne endskiønt hand ej det er pligtig. Sr. Hans Nielsen for at afvende ald dispute tilbød paa de umyndiges Vegne at svare dend anden halve part af bem. Expenser hvorved det har sit forreblivende. Skifte Rætten tilspurte om Nogen enten af Arvingerne eller Tilstædeværende Viidere

denne sinde havde at Erindre, hvortil svaredes Nej, hvormed dette skifte blev optaget til endelig Afgiørelse, da alle og enhver som Noget her under skiftet har at fordre eller forrette indfinder sig her i Schiernbroe d.25.

Juni førstkommende, da skiftet bliver gandske sluttet til aflevering og endelig undertegnelse, at saaledes er Passeret og Tilstaaed bekræftes under vores Hænders Underskrift.

Skiftestædet ut Supra           C. Teilmann

R.B.J.S.Schandrup   Som Curator

Hans Nielsen     S.T. Rasch

Som Curator og formynder P. Røpstorf.

 

Boens Heele Indtægt.  Anføres Saaledis

 

1. Huuslejen af de boestæder ved Bølling og Borris Kircher som beregnes sterfboen til Indtægt siden de Kiøbende ingen Rente betaler af  Kiøbe Summen og bedrager sig 8 rd. 2 m.

Dernæst sterfboens øvrige Indtægt som efter Auctions Forretningen beløber sig            1115 rd.3 m.3 5/6 sk.

Saa heele sterfboens Indtægt i en samlet Masse Bedrager sig dend Summa                  1123 rd.5 m.3 5/6 sk.

Der fra afgaar dend udi Skifteacten forhen anførte sterfboens Giæld og afgang som beløber sig  509-5-2

Hvilken sterfboens Giald anviises saaledis.

Sr. Lars Rindums Obligation med et aars Rente samt 2de Regninger til Sr. Koch paa Londenis, som samme Summa af Creditor overdraget af Auctions Pængene betalt med        341-3-5

Palle Larsen for sin Pante Forskrifning paa Capital med Rente 28 rd,, samt Tilgodehavende i sterfboen

3 m. Nyder udi betaling af Auctions Patogene                   28-3 –

Til Sr. Niels Bierre paa Ringkiøbing Byes Vegne er betalt af Skifteforvalteren Justice Raad Teilman for Restance paa Sl.Schandrups Gaard i Ringkiøbing af Auctions Pengene   15-1-14

Ligeledes har skifteforvalteren betalt Restancen fra Ringkiøbing Amtstue af Auctions Pengene med 2-3-15

Mads Ahler for Tilgodehavende Penge i sterfboen 12 rd lm15sk har faaed sin Betaling af Auctions Pengene             12-1-15

Hr.Jørgen Haug for tilgodehavende i sterfboen l2 rd lm 3sk har faaed sin Betaling af Auctions Pængene 12-1- 3

Til forvalter Rasch for de i sterfboen fordrede børnepenge og Kirche skat 43 rd 4m 2sk er betalt af Auctions Pengene med 43-4- 2

Til Sr. Kok for de her i sterfboen baade paa Egne og Magrethe Ludvigs Vegne fordrede Tiende Penge 5 rd 5m er betalt af Auctions Pengene med 5-5- –

Sr. Peder Repdorph som fordrede her i sterfboen 3rd- 15 sk. betales udi Kiøbte Vahre paa Acutionen

med Auctions Pengene

Sr. Thomas Lund har faaed sin fordring betalt af Auctions pengene med 2-4-10

Jens Kodbøl i sterfboen for tilgodehavende Penge 4m.6sk. 

Liqvideris Kiøbte Vahre paa Auctionen  --1 - 14

Betales af Auctions Penge  --2--8

Knud Synderby har ligeledes faaed sin fordring betalt af Auctions Pængene med           1----4

Til Lars Loedal er betalt af Auctione Pengene for hans Fordring  4-l- 6

Farveren Christen Vorgod i Ringkiøbing betales ligeledes af Auctions Engene               1-1- 9

Niels Jacobsen i Holby ligeledes                                                                                        – 3 –

Mads Synderschovs fordring betales ligeledes af Auctions Pengene 1-2-12

Kirsten Skæder Kone ligeledes Auctions Pengene i betaling                                               – 5 –

Degnen i Borris er ligeledes betalt af Auctions Pengene for Græsleje med                     --4---

Anders Vindelboe faar i ligemaade af Auctions Pengene                                                  1----6

Christen Nørgaard betales for sit Arbejde af Auctions Pengene    --2—8

Niels Slichdal bekommer ligeledes for sig og sin daatters Fordring 5--8

Bye og Herredsfoges Forsum har faaed sin fordring for Salario

med Viidere af Auctions Pengene betalt med                                                                 15-4- –

 

Herredsskriver Falch ligeledes faaed sin Salarium med Viidere betalt af Actions Pengene med 13-4--8

Som udi alt giver atter foran førte Summa 509 rd.5m.2sk.

 

Dernæst beregnes sterfboen til udgift Halfdelen af Bølling Kirches Expenser for Aar 1737 efter i Skiftebrevet mellem forv.Rasch og Arvingerne giorde Accordt og forlig 3---4

 

 

 

Iligemaade for dend til Sr.Lars Rindum udgifne Panteforskrifning at

 

lade udslette af Landstings Protokollen       – 2m.–

 

 

Samt dette Skiftes Bekostning som bedrager sig saaledis.

1. Stemplet Papir til Skiftebrevet

2. Salarium 1 Pro Cent er

3. Skrivepenge for 34 arch Papir

4. Slet Papir til dette og Conceptforretningen

5. for 4 Catalogi til Auctionen

6. Skifteforvalteren giort 4 Rejser til sterfboen og 2de til Schierbroe som fremtog Tilbage udi alt gier 44 Miile a 1 m. 8 sk. Miilen er

7. Skifteforvalterens Tiener efter Loven

8. Casseringspenge 1 pro Cento er

9. for Auctionens Regninger at skrive og udstæde

10. betalt Vurderings Malene for 4 Dags opvartning i sterfboen

Hvilken Skifte Bekostning udlægges og Beregnes Saaledis.

1, Liqvideris for Kiøbhe Vahre paa Auctionen

2, Liqvideris de i Hende havende af Sterfboens Pænge Nemlig Hr. TolderSøltofts Auctions Range

Sr. Lambert Raschis Auctions Pænge

Noch liqvideris af sterfboens i Hænde havende Penge

Endelig faar til gode af sterfboens Caase

 

1-3—

5-3—

17----

--3—

1–-

 

 

11—

--1----

11—

--1----

 

1-2--

 –  10

 

3-5- 9

10-3-

16-4—

18-1-13

 

 

Summa Summarum heele sterfboens Udgiæld              564 Rd-- 6 ak.

 

Som imod Indgiælden Liqvideris og Bliver da øfrig til deeling        559 rd.4 m.13 5/6 sk.

 

Hvilken Summa bliver delt saaledis imellem Sønnen Rudolph Schandrup og Datteren Christine Schandrup som

er sterfboens Eneste Arfvinger at sønnen Rudolph Schandrup Arfver en Broderlod  som er                 373 rd

 

som Berægnes og udlæggis Saaledis, –

1. Kiøbte Løsøhre paa Auctionen 108 –  2 – 12 3/4

2. det sted ved Borris Kirche Matriculered for l skp.l fjk. 117 –

3. Lille Dalager Matriculered for 1 td.l skp.2 alb. 100 –

4. Afgiften af det huus ved Bølling Kirche til Martini 1737 sidst               1 – 4

5. Af det Eene Huus ved Borris Kirche hvor paa ere 4 beboere i alt   5 -- - -

6. af det andet Huus ved Borris Kirche                                                1 – 4 - -

7, udi Reede pænge                                                                               39 rd 2 m. 3 8/9 sk.

 

 

 

Som giver udi alt dend Summa

Daatteren Christine Jacobsdaatter Arfver en Søsterlod som er

Som Beregnes og udlægges Saaledis.

1. Liqvideris hvis hun har kiøbt paa auctionen bedrager

 

373 rd 1 m. 3 8/9 sk

186 rd. 3 m. 9 17/18 sk

 

51  –  4 –  1

 

 

2. Betaler hende Reede Pænge       134 rd 5 m. 8 17/18 sk.

 

         

Som i alt giør den Summa     186 rd 3 m. 9 17/18 sk.

Endelig er følgende Poster at Erindre ved dette skiftes Slutning l. Angaaende sterfboens fordring Hos Mons. Bejer paa Kongensholm bedragende efter dend afdøde Herredsfoged Schandrups Haand 19 rd., da Beregnes samme som sterfboens uoplyste og uvisse Indtægt, hvor udi Arfvingerne om Noget er at Vente lodtages som Søster og Broder efter Loven. –

2. Hvad de Arvendes Midler angaar, da kand samme ham betroes imod lovlig Afkalds Extradering til Skifteforvalteren under Sønnens Haand tillige med hans Curator underskrevet.

Daatterens Midler bliver under Skifteforvalterens Giemme og forvaring indtil en sufficant Mand kand opsøges som for samme vil og kand være ansvarlig og hun derefter kand Nyde frugt af hindes Capital, –

3. Endelig er denne Erindring for Arvingerne at hvis lovligen enten bortskyldiq eller tilstaaende Giæld for eller imod sterfboen efter dags Maatte opvogne da enhver af dennem enten Giælde eller lodtage efter Loven. –

Hvor med dette skifte gandske er til endebragt og at saaledis er forhandlet, tilstaaed og indgaaed bekræfter under vores Hænders underskrift og hos vigte Ziqnetter Schromsager d.14.Maj 1738

C. Teihnann

 

Efter at dette Skiftebrev var til Endebragt og skulde til i Dag dend 25.Juni udleveres, indkom fra Foriige Bye og Herredsfoged Jacob Møen en Regning under Dato 8.Juni, hvor udi band fordrede af sterfboen dend

Summa 1 rd 2 m. 9 sk.

Hvilken fordring Skifte Rætten indstillede til Arvingernes og Curatorenis armere forventende Resolution og got befindende. –

Hans Nielsen fra Lindberg tilligemed Peder Repdorph fra Schiernbroe som formynder og Curator for de umyndige Erklærede ej at viide Noget om denne fordrings Rigtighed, men Som Hr. Jørgen Haug af Borris der i Dag var til Stede gav til kiende at hand imidlertid Sl. Madame Schandrup levede, for hvem hand var en Lauværge, havde i Commission at Liqvidere Byefoged Møens Regning imod det det paa hendes Sl. Mands Vegne oppebaarneFoged Korn og Ræsten at betale med 4 a 5 rd., hvilke bem. Møen iche vilde tage imod saa Regningen Ventelig til dend Ende uafgiort er henstanden, alt saa Erklærede fonem. Curatorer at tilstaae Møen de forhen anførte 5 rd. I fad Velb. Hr. Justice Raad Teilnin Som Skifteforvalter saaledis behager at approbere, og da kand af Vedkommende Arvingernes tilfaldne Arf pro qvoto Liqvideris, nemlig Sønnen 3 rd 2 m. og Daat-

teren 1 rd. 4 m.. hvilke skifteforvalterne bifaldt imod at parterne gives Regres efter lovlig Omgang at søge hvis de formeener sig paa enten af siiderne at komme tilkordt. Og blev i saa Maade ermelte 5 rd. til Sr. Koch paaLondenis overlevered paa Jacob Møens Vegne efter hans Ejen giorde Anviisning paa bem. Regning og bliver i saa Maader Sønen Rudolph Schandrup at beregne udi Rente Penge for uden det tilforhandlede paa Auctionenmed Viidere i Stæden for 39 rd. 2 m. 7 5/36 sk. allene 36 rd. 7 5/36 sk. Som hannem herved blev overlevered tilligemed original skiftebrevet.

Ligeldes Bliver hans Søster Christine Schandrup hendes Andel Bereignet til 133 rd. 1 m. 8 17/18 sk.

udi Reede Pænge i Stæden for ovennævnte 134 td. 5 m. 8 17/18 sk hvilked skifteforvalteren besørger paa Rente udsat saa snart