Ellen JensdatterAge: 61 years16931754

Name
Ellen Jensdatter
Family with Niels Nielsen - View this family
husband
herself
Marriage: November 13, 1729Hunderup
2 months
daughter
Wibeke Sophie Nielsdatter
Birth: 1729 60 36Hunderup
Death: before 1754
4 years
daughter
4 years
daughter
Niels Nielsen + Karen Hansdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage: 1712
2 years
step-son
Hans Nielsen
Birth: 1713 44 28
Death: 1729Hunderup
4 years
step-daughter
Anna Nielsdatter
Birth: 1716 47 31Hunderup
3 years
step-daughter
Maren Nielsdatter
Birth: 1718 49 33Hunderup
4 years
step-son
Niels Nielsen
Birth: 1721 52 36Hunderup
6 years
step-daughter
Edel Nielsdatter
Birth: 1726 57 41Hunderup

Bilag til 271 Ellen Jensdatter (Skifteprotokol)

Bilag til 271 Ellen Jensdatter

fra Kærgaard Gods   skifteprotokol G 477-3       side 689-90

 

270    Skifte brev Efter Niels Nielsens

271    Ladefogeds afgangne Hustrue Ellen Jensdatter af Kragelund

 

Anno 1755 d. 7. April Paa Heyædle og Veibaarne Frue Oberstleutnantinde Gersdorfs Til Kjærgaard hindes Velbaarenheds Vegne indfandt sig Chriatian Svartz fra bemeldte Kjærgaard, tillegemed 2de tiltagne Registrerings og Vurderings Mænd Navnlig Nis Ibsen og Rasmus Andersen, begge af Kragelund hos Niels Nielsen i bemelte Kragelund for at foretage Registering og Vurdering til Paafølgende skifte og deeling efter bemelte Niels Nielsens Hustru Ellen Jensdatter, imellem Enkemand og deres i ægteskab sammen avlede tvende Døtre, Navn1ig Karen Nielsdattsr 23 Aar g1. og Appelone Nielsdatter 20 Aar gammel. Imidlertiid overværede Enkemanden bemeldte Niels Nielsen, saa vel paa Egne som formynder for sine tvende Døtre, hvor da i alle for an førtes her og overværelse blev med forretningen begyndt, fortfahret og fremmet som følgert.

Mens da overslag blev giordth paa Boens formue, med Indgield og udgield, fandtes den i Ringere stand, en mand hafter ventet, saa der icke kunde blive synderlig i mødrene arvepart for ermelte piger at vente, mens som deres gamle fader som er nesten 100 aar gammel, og liger stille ved sengen skal Nødvendig have den ene hierme hos sig saa længe han lever for at beobagte ham    i hans høje alderdom og svaghed, da de i midlertiid kand intet fortiene, saa tillod Enkemanden Niels Nielsen Sine tvende Døtre tilskrive hver en Kiste og Seng, en Jern gryde, et faar, 2 hollanske fade, 3 dito tallerkener, alt for auspecificered? er tilhver i serdelished, der for uden beholder de begge tu deris Sl. Moders liv og gangklæder, som de selv deeler imellem Sig, lige saa senge kladerne Naar dend tiid kommer, deris fader ved Døden afgaar, alt for skrevne skal de fornøjes med lige som det her i boen forefindes, dette tilbud fant skifte retten og tilstede værende at være gandske billigt, Siden Døtrene, intet kand fortiene, mens de opvarter deris gl. fader, Der imod lover bemelte Pigebørn at saa længe Gud giver dem kræfter og helbred at forblive hos deris gl. Svage fader indtil band ved døden afgaar, og imidlertiid have Saadan opsyn og varetage med hanem i hans alderdom og Svaghed Som de for Gud og dynd Christne Øvrighed vil være ansvarlige, ligesom de og bege erklærede sig til at stræbe med hver andre Saalænge de saaledes forblive sammen at strebe med hverandre til fælleds hau og beste, og imidlertiid, at svare af stædet Kongens skatter og herskabs landgilde og hov arbejde, jo mer for bedre huuset saavit mueligt er, saalænge deris g1. fader lever, Og ellers i saa maade holde øvrigheden og skifteforvalteren skadesløs, Og er da dette skifte Saalunde i ald Venlighed sluttet og til endebragt Til Bekræftelse under samtlig vores Hænder, Datum Stervboen i Kragelund ut Supra,

Niels N.N.S. Nielsen                     Nis Hansen    C.Svartz

Navn mærke                        Rasmus Frøsig