Niels NielsenAge: 90 years16691759

Name
Niels Nielsen
Family with Karen Hansdatter - View this family
himself
wife
Marriage: 1712
2 years
son
Hans Nielsen
Birth: 1713 44 28
Death: 1729Hunderup
4 years
daughter
Anna Nielsdatter
Birth: 1716 47 31Hunderup
3 years
daughter
Maren Nielsdatter
Birth: 1718 49 33Hunderup
4 years
son
Niels Nielsen
Birth: 1721 52 36Hunderup
6 years
daughter
Edel Nielsdatter
Birth: 1726 57 41Hunderup
Family with Ellen Jensdatter - View this family
himself
wife
Marriage: November 13, 1729Hunderup
2 months
daughter
Wibeke Sophie Nielsdatter
Birth: 1729 60 36Hunderup
Death: before 1754
4 years
daughter
4 years
daughter

bilag til 270 Niels Nielsen (Skifteprotokol)

bilag til 270 Niels Nielsen

 fra Kærgaard Gods akifteprotoko1 G 447-3 side 763 1761

 

Skifte-Forretning

Efter afg. Niels Nielsen (ane nr. 270) Ladefoged i Kragelund. Da det var kommen i erfaring at Niels Nielsen Ladefoged i Kragelund ved Døden er afg., saa Indfandt sig Laurids Møller fra Kiergaard, udi Stervboen for at foretage Skifte og Deeling Imellem dend afdødes efterladte Børn, Nemlig. 1. de udi første Ægteskab auflede Børn Een Søn Niels Boende i Rudbøl, Een Datter Anna opholdene sig i Høyer, Een Datter Maren gift med Hause Jensen i Høyer, Endnu Een Datter Nafnlig Eddel, som var gift Lorentz Tubach Søinder i Tønder, men ved Døden afg. og efterladt sig Børn, hvilke icke vides hvormange.

En 2det De udi andet Ægteskab auledelede Børn, 2de Døtre Naufnlig. Karen 28 Aar gl. og Apellone 25 Aar gl. –

For de udi første ægteskab auflede Børn blev beskichet som formønder eller ickuns som tilsiufns Mand for det første Hans Hansen Kragelund i Hunderup, hvilchen er Morbroder til denem, ligesom ogsaa for de Arfvinger som endnu ere til dels ubekiendt, at være skal i den needstigende Linie Deres Tarv og Beste ved denne skifte forretning at i agttage, – Men for de i det andet Ægteskaf auflede Børn var beskiched som formalier for den ældste fætter Karl Christian Sørensen fra Hunden og for dend yngste Datter Appellona ligesaa som formynder Niss Ibsen af Kragelund. – Til Registerings og vurderings Mænd og som Vidner vare antaget:

Ib Sørensen og Christen Hansen af Kragelund, I hvis alles her og overværelse, befandtes efter anvisning af dend tilstedeværende Datter Karen, saaleedes som følger,

Registrering og vurdering

I Dørenset

1 Bord af Eeg med et lidet fyr skab under, 1 gl. Kiste af Eeg Jern Bunden, 1 Dito, 1 gl. skriin af Bøg, 1 gl. lidet skriin af fyr, 1 gl. Hængskab af fyr uden laas, 1 gl. stoel af Eeg,

2 gl. stoelle med Halmsæde, 7 Hollandske steenfade, deels i støcher, 5 Hollandske steen tallerkener, 2 gl. tin Tallerkener, og en liden gl. Tin Flaske, samt. 4 smaae beggere, vægtig 3 pund pund l ½, 2 gl. Messing Lysestager, l gl. Kruus med log af tin, 5 sorte Nalche Kar, l Rive Jern og l gl. Tragt, l gl. lidet Speil, 1 Bouttallie, 2 Studsglasse og 1 Spidsglas, 5 gl. Psalme og Bønne Bøgger, 1 gl. forbrændt Pærske Jern, 1. gl. Øxe og 1 gl. Hammer.

 

Senge Klæder

I En Seng: 1 Olmerdugs Overdyne med Brune striber, 3 Hovedpuder med gl. Hørlærrets Overtræch, 1 gl. olmerdugs underdyne med Blaae og Røede smale striber, 1 Par gl. lagner af Blårgarn

I en anden Seng: 1 Olmerdugs dyne med Blaae smalle striber, 2 gl. Hovedpuder af Bolster, l Hovedpude med Tavlered overtræch, 1 stk. lagner af Blaargarn.

Udi foranførdte Kister, skriine og skabe, var alleene dend tilsteværende Datter Karen, hendes Klæder, lidet Ruug som hun hafde indkiøbt til føede for sig selv og noget Garn af Hør, som hun hafte Spundet for fremmede for betaling.

I Køcknet

1 gl. Bord af fyr, 1 gl. lidet skriin af Eeg, 1 gl. skriin af fyr, 2 gl. Jern gryder, den eene i støcher, 1 Spand og 1 Strippe, 1 Kiærne, 1 gl. Bager Trug af fyr, 1 gl. liden Kar af Eeg,

3 gl. Seggeler, 2 træe fade, 3 træe tallerkener, 2 fade af Rød leer, 2 Potter af Leer, 1 gl. Blich-Sie, og 1 gl. tin Brich, 1 liden Skægged Mand, 3 gl. gryde skeer af Træe, 1 Ildtange, 2 Kieldsker, 4 gl. smaae Halm Kurfve, 1 gl. Ris, 1 gl. Rive Jern, 1 gl. Jernske.

 

I et lidet Kammer

2 g1. Hegler af ingen Værdi, 1 gl. Ølfierding, 1 g1. Vægt, 1 Brøg-Keddel af kaabber, 1 stk. gl. Kaaber, 1 Hørforch, 1 gl.Spade, 1 greb, 1 gl. dritte trug 2.

 

I Baggerhuuset

l gl. Haandqværn

 

Levende Creaturer

1 Koe, l aarings qvie Kalv ,4 faarhøvder og 3 lam, 3 Høns, 3 Biestader

deraf tilhører den 1/2 del Chr. Svartz og den anden 1/2 del beregnes Boen

 til Indtægt

 

Paa tilspørgende af Skifte retten eklærede, samtlig Alle tilstedeværende, at intet meere

var, som i nogen optænchelig Maade kunde komme Boet til Beste, men den heele formue

var nu i Penge omregned.

 

 

Altsaa andrager heele Boens formue sig til dend

 Summa 38 Rdl. 4 Mark 14 Skilling

 

 

Derimod Boens Udgift og Besværing

 

 

1. Til dend afdødes Jordefærd og Begavelse fordres 8 rdl.

 

 

2. Bygfælden. – Døtrene Karen og Appellona,

 

som paa egen Bekostning efter angifven-

 

de, har opbygget stædet, der var ganske

 

nedfalden, og fra den bare Jord af opført

 

11 fag nye Salshuus, fordredes ved formønder

 

som en prioriteret Gield, Gield af Stervboen

 

for huusets opbyggelse, a fag Materialer

 

og Haandværchs Folckenes Løn, 2 rdl.

 

 

3. de 4 fag østerste huus, som er meget Brøstfældig

 

dertil Paastaaes efter Vurderings Mændenes Skiøn-

 

Somhed 6 rdl. 4 m.

 

4. Den afdøde var bortskyldig efter angifvende

 

til Hans Kragelund i Hunderup 8 rdl.

til Vibeke Envoldsdatter i Kragelund 2 rdl

5. Skifte Brevets Bekostning 2 rdl.

Vurderings Mændene 2 m.

 

 

 

Tilsammen Boets angifvede og fordrene Gield

49 rigsdaler

 

       

 

Ved sammenligning af Boets ind- og udgield, Sees at intet

blifver til Skifte og Deeling mellem arvingerne, men at Boens

Udgift overstiger dends Indtægt med 19 rd. l m. 2 sk.

– Men til dend prioriterede Gield nemlig

1. Begravelse 8 rd.

2. Huusenes Bekostning og Reperation 28 rdl 4 m.

3. Skiftets Bekostning 2 2

 Tilsammen 39 rdl.

 

Blifver dend forbemelte heele Boens Forefundent og Resgisterede

Masse udlagt, saavidt tilreche kand, – De andre

Creditorer nyder ej det ringeste, men deres Regress den

forbeholder, som de vord Læste, – Saaledes er forrettet

og afhandlet i Stervboen i Kragelund,

Datum ut Supra. L. Møller

 

Hans Hansen Kragelund    Niss Ibsen  Chr. Svartz

Som Vidner og Vurderingsmænd Ib Sørrensen Christen Hansen