Claus Henrich MeintzAge: 50 years17751825

Name
Claus Henrich Meintz
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1775
1 year
himself
Claus Henrich Meintz
Birth: 1775 35 30Lybæk, Holsten
Death: October 23, 1825Kalvehave
3 years
younger brother
5 years
younger brother
-1 years
younger brother
sister
Trimeline Meintz
Birth: Lybæk, Holsten
Death: before 1825
sister
Family with Maren Larsdatter - View this family
himself
Claus Henrich Meintz
Birth: 1775 35 30Lybæk, Holsten
Death: October 23, 1825Kalvehave
wife
Marriage: January 20, 1809Kalvehave

Bilag Claus Henrich Meintz - anerelation 126a1 Skifteprotokol

Bilag Claus Henrich Meintz - anerelation 126a1 Skifteprotokol Vordingborg nordre Birk, Kalvehave og Mern sogne 1818-1829 opslag 203 venstre spalte Anno 1825 d. 22. October blev anmeldt for Skifteretten at Aftægtsmmand Claus Meintz i Kallehauge Færgegaard ved døden er afgået, myndige Arvinger deler sig selv imellem. Opslag 203 15 November Aar 1825 15 November var Skifteforvalteren for Vordingborg Nordre birk Landsretteraad Møller med Vidner Sognefoged Lars Axelsen Viemose og Gaardmand Jens Rasmussen Kjøbmand af Kallehauge mødt i Kallehauge Færgegaard for der efter Begjæring af de myndige Aarvinger at foretage Registrering og Vurdering til paafølgende Skifte og Deling imellem afdøde Ægtemand Claus Meintzs Arvinger og dennes efterlevende Enke Maren Larsdatter. – Arvingerne blev opgivet at være a. En Broder Hans Henrik Meintz i Stege, b. En ditto Jacob Frederik Meintz i Søndersted, c. En ditto Johan Mathias Meintz i Kallehauge Færgehus, d. En Søster Trimelin Maeintz, der er død og skal efterlade sig umyndige børn. Hun har været givt med Vagtmester Johan Lechle, der ligeledes skal være død, og de boede i Wedel ved Hamburg, og e. Side 202 En ditto Marie Meintz givt, men med hvem vides ei; hun skal boe i en Landsbye ved Navn Alfor i det Holstenske. Ved Beretningerne var nærværende Enken Maren Larsdatter med tagen Laugværge Gaardmand Anders Nicolaisen, Koster, Saa var og mødt af Arvingerne Hans Henrik Meintz, Jacob Frederik Meintz og Johan Mathias Meintz, hvoraf første blev indsat til at paasee og iagtage de fraværende og umyndige Arvinges bedste. – Enken fremlagde Kjøbecontract af 14. Februarii 1823, tinglæst 12. Juni samme Aar, hvorved den Afdøde har overdraget Færgegaarden med tilliggende til hans Stedsøn. Frederik Larsen paa de i Contracten nævnte Vilkaar. – Ifølge benævnte Contract har boet tilgode hos Frederik Larsen 400 Rdl. Sedler. – De i Contracten 4. Post specifiserede Effekter, som den Afdøde og Enken har reserveret sig til Brug, saa længe de lever, imod at Kjøberen Frederik Larsen skulle gjøre deres Begravelse uden Udgift for dem eller Arvingerne, tilfalder efter deres død bemeldte Frederik Larsen og bliver altsaa ikke beregnet eller vurderet til Indtægt; da de tilstedeværende Arvinger erklærede sig ei at have noget derimod; mere som Indtægt for Boet blev anmeldt at den Afdøde er Ejer af et Huus i Stege med omtrent 1 td.land Jord, hvilket Huus beboes af hans Broder Arvingen Hans Hendrik Meintz. – Kjøbesummen for dette Huus 450 rdl. Sedler, som skal udbetales efter 11. December Termin til Forvalter Gad paa Aalebek Gaard, har den Afdøde kort før sin Død leveret til sin Stedsøn Fredrik Larsen for at udbetale samme. – Hans Hendrik Meintz oplyste nu Skifteretten om at han og ikke den Afdøde var medgaaet hans Cautionist og Selvskyldner for ham for ermeldte 450 rdl. Sedler, der er den endelige Del af Kjøbesummen, som denne Termin skal lade betales til Gad, hvem Hans Hendrik Meintz ei selv kunne fyldestgjøre, og har Stedsønnen, Frederik Larsen saavel Papir paa Huuset som anmeldte Summa. Frederik Larsen var i dag fraværende, men hans Hustru Maren Nieldatter og hendes Fader Niels Hansen Koster var tilstede og tilstod Rig- opslag 204 tigheden heraf, men de kunne ikke udlevere til Skiftretten Papirerne eller Pengene formedelst Larsens Fraværelse. – Arvingerne angav at Frederik Larsen endvidere skal have imodtaget 700 rdl, som han har brugt til Indkjøb af den nyeligen anskaffede store Færge og har foruden et Laan af 30 rdl. Nu bleve tvende i Boet værende Schatoller aabnede og efterseete. I det ene fandtes kontant Penge 150 rdl ei er Boet tilhørende men er af den Afdøde modtaget af Hans Ellehammers Enke Sidsel Larsdatter Kallehauge tilligemed de 50 rdl som er laant til Frederik Larsen her nu d. 11 December Termin at indbetale til Overformynderiet som Arv Bemeldte Enke ?? efter deres fader. Arvingerne erkjendte Rigtigheden heraf altsaa blev de 130 rdl modtagen af Skifteretten som ? formynder. I det andet Schatol fandtes en Deel qviterede Redninger og deri en Tilstaaelse fra Schøder i Stege af 6. April 1822 hvorefter han skal skylde Boet 150 rdl for bekommet Brænde med hvilken samme skulle betales med Brændeviin til 18 sk Potten er contant 28 rdl, om denne ?dring er afgjort vidste vedkommende ikke. Videre fandtes ikke iblandt Papirerne som kunde høre til indtægt og Enken og Arvingerne vidste ei at den Afdøde har mere udestaaende til Gode. Derimod angav Enken at hun og hendes Mand har anskaffet sig siden de solgte deres Eiendomme og den fornævnte Kontrakt blev oprettet det ene af de omrørte Schatoller og det deri værende Dækketøi samme bliver altså at Vurdere tilligemed den afdødes Ulhuer, Pibetøi, ?sko og Klæder i et Egechatol 8 rdl I den ene skuffe fandtes 1 Dug 2 6 Servietter 12 Hørlærrets Skjorter a 9 sk 18 I 2. Skuffe 1 Nattrøie 3 m 1 Par ?ansketters Lagener 3 m 32 rdl Side 205 Transport 32 rdl 1 bruun Frakke 3 4 Veste af Kramtøi a 4 m = 2 rdl 1 ditto 1 m 2 3 1 Par stribede lange ??????? 1 5 1 blaa Klædes ? 2 rdl 1 gl. Morgarkns Vest 2 m 2 2 1 blaaa Klæde Frakke 3 rdl 1 blaa ditto 3 rdl 6 1 gl blaa ? ????? 1 3 1 Par ditto ??? 4 1 par sorte Skindbuxer 5 m 1 P? trøie 1 rdl 1 5 I 3. Skuffe 7 Par Uldstrømper 2 rdl 2 m 3 Par Sokker 3 m 2 3 Par Vanter a 12 sk – 2 sorte ditto ?? 1 2 4 3 Bomuldstørklæder a 2 m - 1 lodden Hue 1 2 1 nye Hat 1 rdl 2 gl. ditto 3 m 1 3 1 ? eller ?? 2 1 Par nye Støvler 2 rdl 3 m 1 Par gl ditto 9 m 4 1 Par Skoe 2 m 1 Nathue 2 8 1 Gulduhr 30 1 Lykte? 4 1 Merskumspigetøi med Sølvbeslag 3 1 Tobaksdaase af Træe og en ???? 3 Summa 102 3 12 Den Afdøde har tilfælles med Fredrik Larsen en Deel Baandkjeppe, som ei i Dag kan opgives. – Videre vidste Vedkommende ikke der kunne beregnes Boet til Indtægt. Skiftets videre Fremme blev derfor udsat til Frederik Larsens Hjemkomst til i Dag 8 Dage. Da det foretages paa Skifteforvalteren Contor i Præstø Datum ut supra. Vidner A.C.Krestensen – Maren Larsdatter – Lars Axelsen – Jens Rasmussen Med ført Pen Med ført Pen Laugvæge Hans Hendrik Meintz Jacob Fredrik Meintz Anders Nicolaisen Johan Mathias Meintz

Opslag 205 venstr.sp.

Aar 1825 d. 23. November blev Skiftet efter afdøde Claus Meintz foretaget paa Skifteforvalterens Kontor i Præstø i Overværelse af Vidner Kontorist Monefeldt og Langkilde, hvor da var mødt paa egne og øvrige Arvingers Vegne den afdødes Broder Jacob Frederik Meintz fra Søndersted og for Enken, som hendes Lauværge Gaardmand Anders Nicolaisen fra Koster. – Tilkjendegav Skifteretten at han Frederiks Lassen modtaget den Summe 439 Rbd. Sølv er med forfaldne Renter for et år til nestkommende 11. December 5 procent 21 Rd. 5 m 14 sk, som han havde modtaget af den afdøde for at udbetale. For Broderen Hans Hendrik Meintz for hvem har indgaaet Selvskyldnere i Caution for dennes Gjæld til Myndlingen Mads Larsen Rødbyelille der ogsaa har tre Anparter af Obligationer til Forvalter af Aale Betigaard af hvilken Capital med Renter han dog betalte til Skifteretten 260 rdl 5 m 14 sk. Ligeledes anmeldte han at Frederik Larsen har tilstaaet at skylde paa den store Færge 600 Rigsdaler af de ved forrige samling anmeldte 700 Rigsdaler hvoraf de 100 Rigsdaler er tibagebetalt den Afdøde, deeler med Mellemregning og deeler ved Contoret 50 rdl. førend hans Død. Videre anmeldete han at Boet har tilgode hos Skipper Johannes Karremann i Kjøbenhavn omtrent 300 rdl Hos Jørgen Mortensen ved Kallehauge Færgegaard 100 rdl efter Bevis som han overleverede til Skifteretten. – Saa overleverede han og Frederik Larsens Obligation, som han ifølge den ved forrige Samling fremlagte Contract har udstedt til den Afdøde for derved bemeldte Samling efter Contractens 5 Post til Indtægt beregnede 100 rdl af Dato 15. Marts 1823. – Dog erklærede han paa Enkens Vegne, at endskønt opslag 205 højre sp. Obligationen lyder ei at skulle forrentes eller udbetales, saalænge hun lever, ville hun dog lade denne Summa gaae til Deeling under Skiftet. – Der Afdødes Skjøde paa Kallehauge Færgegaard med tilligende samt Færgeløbs Regvisitter samt Besætning og Boe, udstedt til hans Stedsøn Frederik Larsen d. 15. Marts 1823 i Overensstemmelse med den prad?iserde Contract og tinglæst d. 12. Juli 1823 foreviste han og bad sig med Skifterettens paategnelse tilbagegivet. – Videre afleverede han ? Skifterretten det ved forrige Samling omrørte Skiøde til Hans Henrik Meintz med vedhæftet Kiøbecontract for Jens Christensen ? paa Huuset No 140 Ltb i Stege, for hvilket Meintz skulle som Selvskylner ?? de i Skifteretten i dag anmeldte 459 Rbdl Sedler, som er Kiøbecontract af 24. Januar 1821, hvorefter Hans Hendrik Meintz har overdraget og solgt bemeldte Huus til sin Broder Claus Meintz for det ommeldte 439 Rbd ?? og imod derfor denne Summa at ?? Hans Hendrik Meintzs foranbenævnte Oblligation til Myndtlangen Mads Larsen Raadbyelille.

have solgt 250 Favne Brænde til Skipper Peder Riber af Dragør, 20 Favne Brænde til Jørgen Jørgensen af Baagøe, 18 Favne til Skipper Jørgen af Kjøbenhaavn og 20 Favne til Skipper Johannes Korremann i Kjøbenhavn, alt til en Priis af 6 rdl 2 per Favn. Brændet er leveret, men om Pengene ere betalte veed han ikke. – Enkens Laugværge ved heller noget herom. Ligeledes anmeldte han at Proprietær Tysen paa Marienborg har afvigte Sommer faaet 400 td Byg af den Afdøde, men til hvad Priis, eller om det er betalt ved han ikke. Videre kunne ei i dag foretages, men Skiftes videre Fremme blev udsat i 6 Uger. Da blev bekræftet med Underskrft. Datum ut supra Anders Nicolaisen Jacob Frederik Meintz Vidner Med ført Pen Monfeldt Langkilde Aar 1825 d. 23 November blev anmeldt for den kompetente Forvalter at Færgemand Frederik Larsen i Kallehauge Færgegaard ved Døden var afgaaet d. 22 dennes. Efterladende sig umyndige Børn og Enke. Opslag 212 højre spalte Aar 1826 d. 4. Januar blev skiftet efter afdøde Claus Meintz i Lallehauge Færgegaard foretaget paa Skifteforstanderens Contor i Præstø i Nærværelse af Vidner, Snedker Sindal fra Lilliensthal og Politibetjent Bertelsen fra Præstø. Ved Samlingen var tilstede for Enken Maren Laus hendes Laugværge Gaardmand Anders Nicolaisen og Mathias Meintz af Kallehauge Færgegaard. Skifteretten bemærkede at have modtaget de ved Skiftesamling 28. November s.Aa omhandlede 200 Rbdl Sedler og 50 Rbdl., som af Frederik Larsens Enke skulle udbetales, som tilbagestaaende Rest af de Penge Frederik Larsen havde modtaget af den Afdøde, kort før dennes Død til Mads Larsen i Raabylille og Wordingborg nordre Birkestiftelse Overformyndere. Skifteretten har derefter udbetalt Kjæbesummen for Hans Hendrik Meintz i Huuset ved at indfrieden af ham til Mads Larsen Raabylille udstedte, men til Forvalter Gad s? t? Obligation med dens paalydende 439 Rbl 4 m. 8 sk Sl og ?, samt Renter 21 Rbl 5 m 14 sk Sl. Og ?, og at have derfor fra ham modtaget Obligation qvitteret til Udstedelse den 1. December s.Aa. . Bemeldter Obligationt tilligemed den samme vedfæstede Tvangsret? Blev fremlagt til Protokollens Følge. – Saa blev og fremlagt den af Hans Hendrik Meintz, med den afdøde Claus Mentz oprettede Kjøbecontract om bemeldte Huus, og da Kjøbesummen nu er betalt. Saa lovede Hans Hendrik Meintz, at ville udstede lovformeligt Skjøde til Boet, og vilde han herved forpligte sig til, at fratræde Huuset uden videre Opsigelse til næstkommende Paaske Flyttetid?. Skifterette og Boets Vedkommende fandt det rigtigst, at lade en Registrering og Vurdering optage over Huuset ved Stege Byes Skifteret, og derefter at foranstalte samme ved offentlig Auction bortsolgt for Boets Regning, saa hastigt, som de foruden Bekjendtgørelsen derom kan udstede. Iblandt ?? bliver, at Huuset, som forommældt, og ??gjort til Paaske Flyttetid, og at Kjøbesummen betales til 11. Juni Termin. S.Aa, lilligmed ½ Aars Rente alle af Auctionen paagaaede Omkostninger i Boets Huus bortsælges ved offentlig Auctione i Kalle- Opslag 213 Hauge Færgegaard Lørdagen d. 29. denne Maaned blev antaget, som Fuldmægtig Christensen i Præstø. Gaardmand Anders Mortensen af Kallehauge mødte og anmeldte, at have udstedt til den afdøde Claus Meintz, som var Laugværge for Hans Ellehammers Enke, hvis Gaard Comparenten har kjøbt, 250 Rbdl, Sedler af de Børnepenge, som indestaar i Gaarden for igien at udbetale til Overformynderiet, og da han af den forelæste Skiftsamling af 23. November sidst, og af Forsamlingen under Registreringen i Boet har erfaret, at der ikkun er anmeldt og udbetalt til Skifteretten fra Bot 200 Rbdl. Sedler, saa paastod han, enten sig tilbagebetalt de 50 Rbdl, som resterer, eller samme indbetalt efter Bestemmelsen til Overformynderiet. Enkens Laugværge Anders Nicolaisen vedgik, at Afdøde har modtaget af Gmd. Anders Mortensen ommeldte Børnepenge, i Alt 250 Rbdl. Sedler, hvoraf det er de 200 Rbdl, som er betalt til Skifteretten ved Registreringen d. 23. November sidst. De resterende 50 Rbdl. Af Claus Meintz laant til Hans Ellehammers Enke, og hvorfor hun altsaa er Debitor til Boet. Ebbe Svensen Smed af Kallehauge mødte og bad tilført Protocollen, at han har taget til sig Kost og Forplejning Mathias Meinzts fireaarige Datter Marie, hvorfor han var accorderet aarlig Betaling 10 Rbdl. Han skulle have Barnet i 10 Aar, har nu havt det i 2 Aar, men ingen Betaling faaet. Han paastod sig derfor disse 2 Aars Betaling udlagt paa Skiftet med 2 Rbdl. Sedler. Til Beviis om hans Foredrag fremlagde han en Tilstaaelse, underskrevet af C. Meintz 9. Febr. 1824, der lyder saaledes. Enken Maren Lausdatters Laugværge Anders Nicolaisen Kjendte intet til denn Accord, kaan derfor ei antage eller forkaste samme. De ved Vurderingen omhandlede Baandkjæppe, som Boet har tilfælles med Frederik Larsen, angav Laugværgen, ar være 5880 Sk. Altsaa for Boet 2940 Sk. Som Enkens Laugværge og Arvinges anmeldte, at Boet intet har tilgode for. Jørgen Jørgensen Bogø, eller Skipper Jørgensen i Kjøbenhavn for det under Samlingen d. 23. Novbr. Sidst anførte Brænde, da disse Mænd og har kjøbt samme, men har ellers ladet sig fragte af den Afdøde, til at få samme til Kjøbenhavn, hvorhen han selv har solgt det og selv derfor modtaget Betaling. Laugværgen anmeldte ligeledes, at Boet intet har tilgode hos Kjøbmand Schrøder i Stege, men at Mellemværende med ham er afgjort d. 29, April 1923, ifølge Contor??t, der har han foreviste. Vedkommende havde intet herimod. Videre var ikke i Dag at forhandle, thi blev Skiftet udsat i 4 Uger. Det passerede blev med Underskrift bekræftet. Dat.ut Sup. Anders Nicolaisen Mathias Meintz – Hans H. Meintz

Opslag 219 Aar 1826 d. 2 Marts blev Skiftet efter afdøde Claus Meintz i Kallehauge Færgegaard ifølge derom aftalt Bekjendtgørelse 4. f.Mdr. i Statstidende, Adresseavisen og A? Marius foretaget paa Skifteforvalterens Contor i Præstø. Nærværelse af Vidner Sognefoged Lars Axelsen og Tingmand Iver Pedersen. Af Arvingerne vare mødte Hans Hendrik Meintz af Stege og Mathias Meintz af Kallehauge Færgegaard. Skifteforvalteren fremlagde der ifølge Bestemmelse ved forrige Skifteforsamling optagne Vurderingsforvaltning over Boets Tilhørende Huus Nr 140 i Stege der efter er bemeldte Huus med Jord ansat til Værdie 1500 Rbdl Sedler. Paa Huuset har Boet ei endnu imodtaget Hans Hendrik Meintzs Skjøde, men Huuset skal efter Bestemmelsen ved forrige Skiftesamling foranstaltes bortsolgt ved offentlig Auction. – Skipper Riber, der var anmeldt som Debitor kaldt bort? Har benægtet at være noget skyldig og har forevist Qvittering for at have betalt de af den Afdøde afkjøbte 250 Favne Brænde, hvilken Qvitterings Skyldighed han paaberaabte sig at være Enken bekjendt, men da hverken hun eller Laugvæge i dag er mødt, saa kan vi ei videre betræffende denne Højre side af opslag 219 Fordring for Tiden foretages. Fra Skipper Korremann har Skifteretten imodtaget en Afregning af 8 s.Th., hvorved han tilstaaer at skylde Boet 232 Rbdl 2 m 11 sk Sedler og Tegn og tilbyder at afbetale samme med 5 Rbdl sedler hver Reise han gjør til Kallehauge. – Fra Tyeting paa Marienborg har Skifteretten imodtaget Papir af Regning imellem hans og afdøde Claus Meintz af 3 ? ?, hvis Følge Tyeting intet er skyldig, men har betalt Meintz det af ham bekomne Bevis efter de paa Afregningen meddelte Qvitteringer. - Arvingerne havde intet imod de forekomne Regninger og at Tyeting til Marienborg intet er Boet skyldig, men de kunne ikke indlade sig paa den af Korremann tilbudne Afbetaling og bad at Skifteretten ville sørge for Pengenes ndbringelse. De Fremlagde Regninger lyde saaledes. – Siden forrige Skifteforsamling er Boets Læsøre bortsolgt, men fra Incasator er ei endnu modtaget Regnskab for Belæbet, da samme ei endnu er forfalden. – Skiftets videre Fremme blev udsat til d. 2. Mai næstkommende’ Datum ut supra Møller – Mathias Meintz - Hendrih Meintz - Vidner

Med ført Haand Louis Axelsen – Iwer Pedersen

Opslag 222 højre spalte Aar 1826 d. 2. Mai blev Skiftet effter afdøde Claus Meintz Kallehauge Færgegaard foretaget paa den competente Skigteforvalters Contor i Præstø i Nærværelse af Vidner Sognefoged Lars Axelsen Viemose og Tingmand Ever Pedersen Steensbye. – Af Arvingerne var mødt Enken ved Laugværge Anders Nicolaisen Koster, Frederik Meintz fra Holbæk og Mathias Meintz af Kallehauge, hvilke sidst blev indsat til at paasee de fraværende Arvingers Bedste under Dagsforhandlingerne. – Skifteretten fremlagde de i Boet udstedte Proklame, der er læst ved Underretten d. 2. og ved Overretten d. 13. Februar dette Aar, samt indrykket i Statsteidenden d. 10. 13. og 17. Februar i Adderesseavisen d. 9. 13. og 20. Februar og i Altona ? d. 20. og 27. ? samt ? d.A.. Proclama udløber altsaa den 6 Juni næstkommende. – De til Arvingerne i benævnte Tidende udstedte og ved forrige Samling omrørte Bekjendtgørelser samt Indkaldelser blev ligeledes fremlagt og lyder saaledes. Regning over Udgivfterne i Anledning af Proclama og Indkaldelse i Aviserne e Alt 26 rdl 14 sk Sedler og Penge blev fremlagt og lyder saaledes. – Enkens Laugværge og Arvingerne Frederik Meinntz erkjendter Rigtigheden af de fra Riber fredmkomne Qviteringer. Med Hensyn til Kornamanns Debit til Boet, hvem Skifteretten har ladet indkalde til Forligelseskommisionen i Kjøbenhavn, hvor han har tilbudt at betale 5 rdl Sedler hver Aarstal, besluttede Boets Vedkommende, at denne Fordring skal sælges ved offentlig Auction efterdi at intet hos ham ved Søgsmaal vil være at erholde. Og Enken ei vil imodtage Gjelden paa Opslag 223 venstre sp. Sin Lod. Med Hensyn til Stervboets Huus i Stege blev bestemt at samme skal og bydes til Bortsalg ved trende Auctioner nemleig Fredagen d. 19. d.Md. Fredagen d. 2. Juni og Fredagen d. 16. Juni ved hvilken Auction da Huuset absolut bortsælges paa almindelige Conditioner af Skifteretten affattes og hvoriblandt a. At Kjøberen skal betale alle af Auctionen faaende Omkostninger. b. At den nuværende Bebeor i Huuset Hans Hendrik Meintz beholder Boepæl der for sig og Familia indtil næstkommende Michels Flyttetid imod at han betaler den pligtige Leie til Boet. c. Huus og Jord tiltrædes da førstkommende Michel Flyttetid af Kjøberen , som betaler Kjøbesummen til Skifteretten Næstkommende 11. December tilligemed ½ Aars Rente. Skatter og Afgifter af Huus og Jord betaler Kjøberen fra 1. October d.A.. Til Skifteretten er nu indleveret Regnskab for Løsøreauctionen holdet d. 25. Januar s.A. horefter Boet faar Ntoot Indtægt 139 Rdl 2 m 11 sk Sedler og Penge, samt videre indtægt for nogle ? Auctioner d. 15. April d-A. bortsolgte Baandstager 31- 3 – 8. Af disse Auctionspenge udestaar endnu sidstnævnte Summa (et indskud over teksten er utydelig). – Smed Ebbe Svendsen af Kallehauge mødte som Laugværge for Enken Sidse Larsdatter og fremlagde en Anmeldelse til Skifteretten af 14. Fbruar d.A. i hvis Følge den Afdøde Claus Meintz skal have været for bemeldte Enke til sin Dødsdag og som saadan skal have bestyret hendes Affaire, dels have modtaget Beløbet for en Løsøre Auction stor 163 Rdl Sedler. Som hun over sig tilhørende Gods har ladet afholde og deels skal have modtaget Betaling efter en Kjøbecontract til 11. December 1824, som hun med Kjøberen af sin Gaard Anders Mortensen i Kallehauge, har ladet oprette og hvorefter hun i alt skulle faae tilgode 700 Rdl SedleFor dette Værgemaal paastod Ebbe Svendsen Regnskab aflagt. Anmeldelsen lyder saaledes. – Enkens Laugværge og Arvingerne paastode at Boet ei var Sidse Larsdatter noger skyldig, men de formenede nu at hun kom til af skylde Boet. De maatte i al fald opfordre hende og Laugværgen Ebbe Smed til ? hvad hun virkelig har tilgode, da de benægter hendes og hans anbragte. – Ebbe Svendsen vedblev sin Paastand. Skifteretten forbeholdt sig at decidere og udsætter Skiftets videre Fremme Opslag 223 højre sp. 18 Uger. Det passerede bekræftes med Underskrivt. ? Anders Nicolaisen – Frederik Meintz – Mathias Meintz Vidner Lars Axelsen – Iwer Pedersen – Ebbesvendsen Opslag 233 højre sp. Nederst Aar 1926 d. 19 Juli blev Skiftet efter afdøde Claus Meintz foretaget i Kallehauge Førgegaard af den samme faste Skifteforvalters i anste? Maade Fuldmægtig Christensen i Nærværelse af Vidner Sognefoged Lars Axelsen Wiemose og Tingmand Iver Pedersen Stensbye. Ved Samlingen var tilstede Enken Maren Larsdatter med Værge Anders Nicolaisen Koster, saa var ogsaa Arvingerne meldte Hans Handrik Meintz af Stege Opslag 234 Og Mathias Meintz af Kallehauge Færgegaard. Ligeledes var mødt Ebbe Svendsen Smed af Kallehaugepaa Debetriz Sidse Larsdatter Gaardmand Hans Nielsen Ellehammers Enke i Kallehauge hendes Vegne. Skifteforvalteren bemærkede at siden sidste Skiftesamling i Boet, er sammes riende Huus i Stege, ifølge tagen Bestemmelse, ved offentlig Auction af 26. Juni i Aar bortsolgt og tilskødet Arvingen Hans Hendrik Meintz for Summa 110 Rbd. – Udskrivt af den passerede Auction blev fremlagt til Skifterettens Følge og efter at være oplæst for de tilstedværende Arvingerne. Disse opfordredes til at erklære sig, om de ville antage eller forkaste det paabemeldte Huus gjorte Bud. – Enken Maren Larsdatter med Laugværge erklærede at de for deres Vedkommende antog samme og ikke ønskede flere Auctioner over Stedet afholdt. Samme Erklæring gjorde Arvingerne Mathias Meintz paa egne og øvrige Medarvingers Vegne, for hvem han under nærværende Samling blev indsat som Tilsynsværge, og da Skifteforvelteren ei heller fandt noget til Hinder for det gjorte Buds Approbatiton, saa blev samme herved approberet, og lovede Skifteforvalteren derom til betimeligen at underrette ved kommende Auctioners ?. Ebbe Svendsen erklærede paa Enken Sidse Larsdatters Vegne, at hans erlagte Paastand paa hendes Vegne med Skiftesamlingen d. 2. Mai dette Aar i Maintzes Boe skulle være Debitor til Sidse Larsdatter, frafaldt samme ganske, da han ved bemeldte Laurs Kallemanns værendes Opgjørelse var bleven fuldkommen overbevist om at Maintzes Boe ei var Enken Sidse Larsdatter noget skyldig, men at hun derimod var Debitor til dette Boe for 50 Rdl. Sedler, som Skiftesamlingen d. 4. Januar i Aar er anmeldt, og havde Enken Maren Larsdatter lovet at overtage bemeldte 50 Rdl paa sin Lod efterdi hun er Søster til Debitrix imod at hun derfor udsteder til hende Obligation med Betingelse at der aarlig afdrages 10 Rdl Sedler, som hæves og hendes Bevis Rentepenge hos Overformynderen for Wordingborg nordre Lov?? Enken Maren Larsdatter med Laugværge erklærede sig under de anførte Betingelser villig til at overtage paa sin Lod de anmeldte 50 Rdl Sedler. – Til Skifteretten er ?været Regning for Enken Maren Nielsdatter i Kallehauge Færgegaard over Udgifterne i Anledning af Udgjørelse af nogle Baadkjæppe tilhørende dette Boe af dato 11. Appril 1826 til Beløb 20. Rdl 2 m 7 sk De Tilstædeværende erkendte Rigtigheden af bemeldte Regning og havde intet imod at samme passere til Udgivt - Videre var ikke i dag at forhandle blev Skiftets Fremme udsat indtil videre og det Passerede med Underskevt bekræftet- Datum ut supra A.Christensen - Marens Larsdatter – Ebbe Svendsen – Mathias Meinz Med ført Pen Hans Hendrik Meintz Laugværge Med ført Pen - Vidner Anders Nicolaisen – Lars Axelsen – Iver Pedersen Opslag 241 v.sp Aar 1826 d. 15. Decemder blev Skiftet efter afdøde Claus Meintz i Kallhauge Færgegaard foretaget paa den i ompotente Skifteforvalters Contor i Præstø i Nærværelse af Vidner Sognefoged Lars Nielsen Wiemose og Tingmand Iver Pedersen Steensbye. Den om Samlingen udstedte Indkaldelse blev fremlagt og lyder saaledes. Derefter var mødt for Enken Maren Larsdatter hendes Laugvørge Gaardmand Anders Nicolaisen af Koster og af Arvingerne Hans Hendrik Meintz og Mathias Meintz af Kellehauge, hvilken sidste blev beskikket til at paasee de fraværende Arvingers Bedste. Skifteretten fremlagde Regning over sit møde med Auction d. 27. Juni d.Aa. over Stervboets Huus i Stege og sit Udlæg i Anledning af den over Huuset holdte Registrering og Vurderingsforretning, som i Anledning a de i Kjøbenhavn passerede Forliigs Prøver ??????? Opslag 241 højre spalte ?? var mødte og betalte paa sin Debet til Boet 477 rbdl 1 m 3 sk. Hvorfor han erholdt Frederik Larsen Obligation til Boet entraheret og hvad der fra samme Obligation blev tilovers af den betalte Summa Dafskrammer paa hans øvrige Giæld til Boet. – Ligesom derudi og ???---- Udlæg efter de i forrige Skiftesamlinger fremlagte Regninger fra Doctor Hegde 57 Rdl 5 m Sedler og Tegn, hvilke Regninger han i ?? Dags Dato har qvitteret. Hvad der efter denne ?? bliver tilbage bad han at maatte udlægges Claus Meintzs Enke Maren Larsdatter ? i den hende tilkommende halve Deel af Boet, da hun har lovet ham at tage ham god. og fremlagde han hendes og Laugværgens Tilstaaelse derom, og samme lyder saaledes, Maren Larsdatters Laugværge Anders Nicolaisen erkjendte Rigtigheden af Bahnsens Tilførte og fremlagte Tilstaaelse. Som indtægt for Boets solgte Huus til Michels 1826 efter den under Skiftet fremlagte Contract fra Arvingen Hans Hendrik Meintz, der beboede Huset 4 Rbdl Sedler. Videre fra ditto, der ved Auctionen lod sig Huuset tilstaae Renter af Kjøbesummen 2m 4 sk. Ligesaa kommer Boet til Indtægt Planter 11? d.A. for et Aar efter den Lahnsen Dags Dato af ham da rede Obligation 16 Rdl Sedler og for Boets Fordring paa Skipper Korremann fra ? efter a) Bestemmelsen paa Skiftet 2 Mai 1826 er med Auction bortsolgt 10 Rdl. – Kjøberen af Huuset i Stege Hans Hendrik Meintz skulle afvigte 11 d. Md. Have betalt ? Kjøbesumma 100 Rdl b) Leie af Huus og Jord saaledes ?? med 40 Rdl c) Renter af Huuset Kjøbesum 2 – 1 - 4 d) Auctions Omkostninger efter Regning fra Auction ? i Steege 35 - 4 – 13 f) Han skylder for kjøbte Varer paa Løsøhre Auctionen 13 – 1 – I alt 201 rdl 1 m 1 sk ? erklærede at han ikke contant kan betale denne hans Gield, men giver hermed Anvisning paa hans Arv, førommeldt samme matte kunne tilstrække og fra derefter Afdrag af Arven maatte blive til Rest ville hans Broder Johan Mathias Meintz have paa Auctionen indgaaet som Cautionist for ham Opslag 242 lade afkorte i hans Lod og haabede han at dette hans Forslag ? af Skifteforvalteren antaget og Skjødet ham meddeelt. – Arvingen Johan Mathias Meintz erklærede at ville betale for hans Broder Hans Henrik Meintz hvad der maatte blive tilbage efter afdrag af dennes Arv, af hans Skyld til Boet, og ? denne Rest decorteres i Comparentens Arv, da hans Broder derimod udsteder ham første Prioritet i Huuset. Hans egen Debet for skyldig Auctionspenge 36 Rbd 2m 6 sk bad han at maatte ligeledes decorteres ved Skiftets Slutning. – Efter det forhen fremlagde Regnskab for Løsøre Auctionen skylder Arvingen Frederik Meintz sin Auctionsregning 49 Rdl 2 m 11 sk., der ligeledes bleve at corte i den ham udlæggende Arv. – I Enken Maren Larsdatters selve Boeslod vil blive at decortere foruden Lahnsens foranmeldter Debit, de hende ved Registreringen contant udleverede forrige Skiftesamling 10 Rdl Sedler og de 50 Rdl Sedler som hun ved forrige Skiftesamling har paataget sig at udbetale for Hans Ellehammers Enke. – Ebbe Svendsen Smed af Kallehauge, der under Skiftesamlingen 4. januar d.Aar har gjort Paastand paa 10 Rdl aarlig Udbetalling af Boet for Johan Mathias Meintzs lille Pige, der af den afdøde skal være i Kost hos ham i 10 Aar fra 9. Februar 1824. var endt og afmartede Skifterettens Desiefition. Anlediget deraf opfordrede Retten de Vedkommende at erklære sig over denne Paastand. De erklærede at de intet har derimod at Ebbe Smed udbetales af Boet for det første Aar indtil Meintzes Død 10 Rdl. Sedler foruden de 5 Rdl. som Enkens Laugværge erklærede at den afdøde Claus Meintz ? havde betalt ham. Ebbe Svendsen benægtede at have imodtaget af Meintz 5 Rdl. og samme blev sin Paastand ifald han skulle beholde Barnet. – Enkens Laugnærge tilstod at Ebbe Svendsen i det Heele maatte udbetales 15 Rdl. Sedler paa Boets Regning, ifølge hans Modsigelse; ?????? Rigtigheden af det fremlagte Beviis der ?? indeholder nogen bestemt Tid, At Ebbe Svendsen skulle beholde Barnet, som det er godtgjort, at samme var indgaaet med den afdøde. – Paa Grund heraf vil Ebbe Svendsen alene blive at udbetale af Boet 15 Rbl. Sedler og han for det resterende Aar blive at han viise til Barnets Fader Arvingen Mathias Opslag 242 højre spalte side 241 Meintz. – Disse 15 Rdl. blev udbetalt af Skifteforvalteren. – Da det til Arvingerne udstedte Proclama først udlodes d. 6. Juni 1827, og ingen af de opgivne fraværende Arvinger har meldt sig under Skiftet, saa kan Boet her for Proformaet udløber ? ?? Skiftets videre Fremme udsættes indtil d. 8. Juni næstkommende. – Det passerede bekræftes med Underskrift Datum ut supra A. Nicolaisen – R. Jansen – Mathias Meintz – H.H. Meintz - Ebbesvendsen Vidner Lars Axelsen – Iver Pedersen -

  1. skifteprokol 1818-1829 opslag 15 af 66 opslag Aar 1827 den 8 Juni blev Skiftet er afdøde Claus Meintz i Kallehauge Færgegaard foretaget paa Skifteforvalerens Contor i Præstø i Nærværelse af Vidner Sognefoged Lars Axelsen og Tingmand Jacob Olsen af Steensbye – Den om Samlingen udstedte Bekentgjørelse blev forelagt og lyder saaledes. – Derefter var mødt for Enken, Maren Larsdatter hendes Laugværge Anders Nicolaisen og af Arvingerne Hans Henrich Meintz af Stege. Jacob Frederik Meintz af Søndersted og Johan Mathiar Meintz af Kallehauge. Skifteforvalteren fremlagde Afskrift af en Skrivelse fra det høie kongelige Danske C? af 5. s.md. tilligemed de derudi paabesvarte Documenter, nemlig 3 Attester. Der oplyser, at Claus Meintzs Søster Cathrine Marie er død 13 April 1820 og har efterladt sig 3 børn: nemlig en søn Claus Meintz Milken fød 21. December 1805, en ditto Johan Henrrich Milken fød den 27. December 1807, og en Datter Christine Marie Poulsen fød den 21. october 1817. For disse Arvinger blev beskikket deres Farbroder fødte Værge Hans Henrik Meintz af Stege. Den afdøde anden Søster Trimeline Meintz, som skal have været gift ved Hamborg, har ikke ladet høre fra sig ligesom det ei heller er oplyst om hun har efterladt sig børn. – At det til Arvingerne i Aar og Dag udstedte Proklama nu er udløbet af Boets Opslag 16 Penge ? ? ? besigtiget at intet derfor er til Hinder for boets endelige opgiørelse, saa blev Skiftet efter Arvingernes Ønske taget til Slutning saaledes
  2. Indtægten a. Contant i Boet ved Registreringen 160 Rbd b. Efter Frederik Larsen Obligation – ansat 416 c. Do contante Penge til en Færges Indkiøb 600 d. Do do 50 e. Do modtaget af den Afdøde til et Huus i Stege 460 5 4 f. Løsøre Auctionen 139 2 11 g. Auctionen over Baandknippe 30 h. Do over Huuset i Stege 110 i. Hans Ellehammers Enke 50 j. Jørgen Morthensen i Kallehauge 100 k. Skipper Kormanns Debit 10 l. Leie og Renter af Huuset i Stege 42 1 4 I alt 2170 – 4
  3. Udgift a. Overformynderiet i Wordingborg nordre Birk for Hans Ellehammers ? 250 b. ? Gad for Huuset i Stege 460 5 14 c. ? Hades Regning 30 d. ? Aasboe 7 2 9 e. Kjæbmand Hage i Stege 7 1 12 f. Proklama Omkostninger 26 - 14 g. Frederiks Larsens Enke for at udgiore Baandknippe 20 2 7 h. Skifterettens Udgifte i Boet 56 i. Betalt til Ebbe Smed 15 873 4 11 Herfra Skiftets Bekostning som beregnes ? 1296 2 10 Af Indtægten reduceret til løse efter ? 225 1930 a. Skiftets ? 1 Proc. 19 3 b. ? Contoret 1/3 6 3 c. Stemplet Papir til Skiftet nr. 14 10 5 13
    d. Slet Parir - 2 - e. Skifte ? ? 16 Ark 8 2 f. ?? 5 - 7 g. Kongens Kasse af C 1 1 10 h. Rettens Vidner for 8 Dages Forretning 10 i. De i Boet udstedte Bekientgjærelser 1 62 5 14 - 70 5 4 Igien 1225 3 6 Opslag 16 højre side Deraf faar Enken det halve 612 rdl 4 m 11 sk tid? ? som udlægges hende saaledes a) De hende ved Registreringen Contant leverede 10 rdl b) Hans Ellehammers Enke 50 c) hos Færge? Johnsen ved Kallehauge ?gæld – hans Debet 480 – 5 – - 13 d) Contant, som paa Obligatio udbetales imod ? og Qvitering derfor 71 – 4 – 14 612 rdl 4 m 11 sk Den anden halve Boe 612 Rdl 4 m 11 sk. Deles imellem den afdødes Brødre og Søstre, samt deres efterladte Børn efter Afgift ½ % til Kongens Kasse efter Forordning af 8 Februar 1810 3 rdl - 7 sk og 4 Procent efter Forordning 12 September 1794 24 - 3 - 11 585 rdl 1 m Deraf faar
  4. Broderen Hans Hendrik Meintz en Broderlod 146 rdl 1 m 12 sk
  5. ” ” Jacob Frederik Meintz ” 146 1 12
  6. ” ” Johan Mathias Meintz „ 146 1 12
  7. Søsteren Timilins Meintz 73 - 14
  8. Søstern Cathrine Marie Meintz, hendes Lod 73 - 14 Der deles imellem hendes efterladte Børn Og faar de a Sønnen Claus Henrik en Broderlod 29 rdl 1 m 8 sk b Datteren Christian Marie Poulsen en Søsterlod 14 3 12 c Sønnen Johan Henrik en Broderlod 29 1 8 der udgiør Moderens Lod 73 rdl - 4 sk

Arvingen Hans Meintz af Stege der skylder efter Opgiørelsen ved Skifteforsamlingen d. 14. Descember 1826 recorterer hans sin Arv 146 rdl 1 m 11 sk Efter at samme er fradraget Forlæns Penge 1 rdl - 12 Han bliver atlsaa Boet skyldig 56 rdl 1 m Disse udlægger Arvingen Johan Mathias Meintz efter Bestemmelse paa ammeldte Skiftesamling, videre læger han selv si Debit til Boet 26 2 6 Og udbetaler contant Retten af hans Arv 53 5 5 Saa udgiøre hans Lod 146 rdl 1 m 12 sk Jacob Fredeiks Meintz udlægger sin lod a. Hos sig selv skyldig Auctionspenge 119 rdl 2 m 11 sk b. I øvrigt udbetales ham derefter 96 5 1 Gier hans Lod 146 rdl 1 m 12 sk

Opslag 17 Men hvorfra afgaar ? Penge 1 Rdl Sal. Søsteren Trimine Meintzs Lod indbetales til Fondet Adusus Jatensus og Cathrine Marie Meintzs Børns Lodder 73 rdl ? efter Opdraget Posten? Penge ? Eller ? ? ? indsendes til Amtet for at tilstilles dem og Enkens Laugværge erklærede sig i alle Deele tilfreds med Skiftet og ville holde ? Anger og Kravsløs for hvad deraf kunne flyde eller følge, ligesaa ? qviterede for de ham tildelte Lodder ved deres Hænders Underskrivter i P??? Datum ut supra Anders Nicolaisen – Hans Hendrik Meintz Mathias Meintz Jacob Frederik Meintz Vidner Jacob Olsen - Lars Axelsen