Note

Svend Jacobsen har i 2016 lagt Troels Winthers efterslægte i 14 generationer med over 100.000 personer på nette i http://www.troelswinther.dk - Troels Winther er nævnt 1. gang i et tingvidne 1451, derfor nok født ca. 1425 - antagelig stamme r ca. 5 % af Danmarks befolkning fra TW.

Optræder første gang 16 aug 1451 som medudsteder af et tingsvidne på Hviding Herredsting. Nævnes derefter ialt 22 gange, indtil 1492 som herredsfoged, tingholder eller tinghører, derefter som sandemand, sidste gang 14 aug 1503.

I arveforlig af 7. marts 1514 står der: "..ere på theres hostrwersz fadersz dødh wegne oc..", hvorfor tidspunkt for Troels's død sættes til marts 1514.Da barnebarnet Niels Pedersen til Astrupgård i 1578 skriver til Hertug Hans: "Min Bedstefa der, kaldet Truels Winter i Astorp, har til Domherrerne og Munkene i Ribe skænket noget Jord af sit Selvejerbondegods" ("Bundengute", i Modsætning til "Kronerde", Fæstegods), foreligger der her en tydelig udtalelse for, at Astrupgård ikk e i ældre tid har været adeligt jordegods.

Troels Winter besad Astrupgård i Brøns sogn og var desuden herredsfoged i herredet, i hvilken stilling han første gang nævnes 1470. Desuden nævnes han 1492 som herredsfoged, medens han 1494-1503 forekommer som sandemand i herredet, idet sønn en Svend Troelsen på Ulleruplund i Skærbæk sogn havde afløst ham som herredsfoged.

I 1488 købte Troels Winter af Ole Svendsen i Søndernæs et jordareal vest for Astrupgård, og i 1489 bekendtgjorde han på herredstinget, at han i jordskatter til kanniken Mester Lambert i Ribe ville betale 1 ørtug byg og 1 tønde rug af ott e jordarealer på Søndernæs og Astrup Marker samt tre enge ved den nordre strand-engkoge, altsammen jord, som han havde skænket Vor Frue Kirke i Ribe. I Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1 side 17-61 påbegyndes en artikel om Troels Winthers slægt, skrevet af Svend Jacobsen. Artiklen er fortsat i samme tidsskrift 2008:1 side 22-76.

Hans efterslægt (TW) er registreret efter slægtstavler i "10 generationer med rod i marsken" af Svend Jacobsen og Hans-Ole Mørk udg. marts 1996. Når dato er med, har jeg som regel selv set i kirkebogen. Som bilag til ane nr 16784 m.fl. - (m.fl. fordi han er ane flere gange) - Troels Winther findes nogle aner, som er foreslået af Carl Langholtz, men ikke sikre nok til at offentliggøres.

(Nogle kendte personer stammer fra TW: Digterpræsten Jacob Knudsen, forfatterne Jane Aamund og Lise Nørgaard, politikere Jacob Brønnum Scavenius Estrup, OJB Scavenius, medstifter af B&O Svend Andersen Grøn Olufsen, rigsstatistiker Niels Verne r Skak-Nielsen, sanger Aksel Hauch Schiøtz, forfatter Morten Korch, polarforsker Peder Freuchen, forfatter mm Tine Schmedes, blokfløjtespiller Michala Petri, fortatter Dea Trier Mørch, journalist Ulla Dahlerup. skuespiller, Bodil Birgitte Udsen

Iflg arveforlig af 7. marts 1514 (bilag IX i bogen med Astrupslægten) mellem sønnen Peder Troelsen og hans svogre Svend Jensen (gift med datteren Maren) i Gasse ved Skærbæk og Niels Lassen (gift med datteren Karen) i Astrup om Astrupgård og Mosbøl gods er Mette Pedersdatter i live. Der står nemlig: "Item skal theres modher Meeth Trogelskone nydhe oc beholdhe heuesz deell, loedh oc rethet i syn lyfftsz tiidh" som blot pa nudansk betyder, at "Mette gift med Troels skal nyde og beholde hendes del med rettigheder i sin livstid", hvorfor hun må have været i live på denne dag, hun var ca 64 år.

Fik af faderen 25 Demat land i medgift.- ifl. art. af Sv. Jacobsen i Pers.nal.hist.tidssk. 2007: side 37 kunne hun være datter af sin mands forgænger i herredsfogedembedet, Peder Nissen, nævnt 1429-53, men mere sandsynlig (side 35) datter af en Peder Juel i Ribe. 2 Peder Troelsen f. ca. 1475 Astrup, Brøns d. 1560 Astrup, Brøns g. Kirstine (Pers) Mathiasdatter f. ca 1480 d. 1553 Astrup, Brøns Herredsfoged 1508-33. Forfatter: Th. U. Thoresen. Dato: 15-04-04 12:35 I 2. udg. af bogen "Slekten Astrup fra Astrupgaard gjennom 550 år" af F. C. Sommer findes på s. 33 et billede af en af flere gravstene, som iflg. bogen skulle være fæstnet på ydersiden af Brøns kirkes tårn. Det drejer sig om: Peder Troelsen død 1560 og hustru Kirsten død 1553 - Niels Pedersen død 1579 og hustru Ingeborg. Jeg har været i Brøns, og gravstenene var der ikke, hverken inde eller ude. Er der nogen der ved hvor de befinder sig i dag? Med venlig hilsen Thomas Thoresen Sønderborg Personalhistorisk Tidsskrift 2006: 1 side 14 i en artikel af Adam Lindgreen "Lad huset stå til rådnelse," Han skriver om disse sten, at de blev fundet under 2. verdenskrig ved Brøns ås udløb og anbragt på Brøns kirkegård. Forfatteren har sammen med Svend Jacobsen i 2005 prøvet at få stenene bedre beskyttet, men forgæves.