bilag til 85 Maren Christensdatter m.fl.

 

Frem og tilbage i slægtens historie

 

En af de personer, som det har. været. vanskeligt at få placeret i sammenhængen er Maren Christensdatter. Hun blev 8. oktober 1797 gift med Jens Knudsen, og da var begge fra Hovergaarde i Hover sogn.

 

Ved den første folketællingen i Danmark 1787 tjente de sammen hos Knud Christensen på 57 år og hans søster Maren på 55 år. Jens var 27 år, avlskarl og landsoldat, mens Maren kun var 12 år og tjenestepige.

 

Da Knud og Karen var ved at blive gamle, ville de gerne se deres slægtsgaard i gode hænder, og de skrev testamente i 1797, hvor de indsatte Jens og Maren som arvinger.

 

Alfred Kaae fortæller i ”Hover, sognet. ved Aaen,” side 274-75, at gården i 1793 blev købt af. Jens Knudsen, da Voldbjerg solgte sit fæstegods. Knud og Maren har altså været arvefæstere og ejede dyr og avlsredskaber, som de overdrog til karlen.

 

I testamentet står der bl.a.. " som vi ej alene er født her i Hovergårde, men endog her opdragne og stedse har været hele vores livstid og hjulpet hinanden trolig med gårdens bedrift, og da vi ikke kunne drive den længere, da er den indkøbt efter min begæring af Jens Knudsen imod aftægtskontrakt. Han har vist sig sådan imod os, at vi med hans forhold er fornøjet, og ønsker her at blive til vor død og det er vort håb og ønske at han gifter sig med den unge Maren Christensdatter, som er født i Heeager som datter af Christen Christensen ved Nobæk og her hos os opdragen, da hun er vor pårørende og er her i huset hos os og vi ønsker af hjertet at befordre begge disses gavn så meget som muligt, så enten de nu indlader sig i ægtestand med hinanden eller ikke, hvorom de må råde dem selv, så indsætter vi dem til vore universelle arvinger til alt, hvad vi efterlader os..."

 

Alfred Kaae formoder, at Maren er deres brordatter, så gården bliver i slægten, som så kan føres nogle generationer længere tilbage.

 

Ved Maren Christensdatter død 3.juli 1845 står der, at hendes far var Christen Mikkelsen i Heeager i No. Da der ingen Christen Mikkelsen findes i folketæl1ingen 1787, gik jeg ud fra, at han var død mellem 1775 Og 1787, og jeg fandt da også en Christen Mikkelsen, som druknede i åen 1782, 83 år gammel. Hans fødsel 1699 er en af de første indførelser i Hee kirkebog, og det var spædende at finde hans søskende, far og farfar, men jeg kunne ikke finde ham som Marens far ved dåb 1775, så der var lidt tvivl om hendes oprindelse.

 

Da jeg så læste i bogen om Hover sogn, at faderen hed Christen Christensen ved Nobæk, ledte jeg igen i Hee kirkebog efter Maren Christensdatter født 1775, og fandt ved at lægge mærke til fadderne og ved, at moderen er nævnt ved nogle af Marens søskendes dåb, at det var en kendt familie, nemlig den fra Nogård, som Marens mor kom fra, da hun var Ingeborg Simonsdatter, søster til ane nr. 88 Christen Simonsen.

 

Faderen Christen Christensen blev 14. oktober 1770 gift med Ingeborg. Det var også ret almindeligt, at nogle børn af en stor søskendeflok, kom i pleje hos slægtninge, som ikke selv havde arvinger, og Maren havde 7 søskende, hvoraf 1 hold tvillinger.

 

Ifl. skifte efter Christen Miche1sen, som døde i Hovergaard 1778, boede hans bror, der også hed Christen Michelsen på det tidspunkt hos sin søn Christen Christensen i Heager, og han viser sig at være født der 1736, så aldersangivelserne i folketællingerne ikke er korrekt.

 

Christen og Ingeborg boede i 1787 på Nogård hos Ingeborgs mor, Maren Christensdatter og hendes stedfar, Laurids Jensen. Christen var karl på gården, og Ingeborg hjalp også til. I 1782, da deres søn Christen blev døbt havde de boet i Gammeltoft, som Ingeborgs bror Poul var fæster på ifl. Kr. Susgaard "No sogn" side 375. De har måske forladt stedet i Heager efter at Christen Michelsen druknede i åen 1782, og i 1801 boede de i et hus med jord i nærheden af Nogaard, og Christen var daglejer.

 

Alfred Kaaes formodning om, at Christen Christensen var født i Hovergaardl som søn af Christen Christensen og Anne Christensdatier, der døde henholdsvis ca. 1750 og 1762, kan ikke være rigtig, da hans fødsel nu kan findes i Hee kirkebog. Men en oplysning i skifte efter Anders Michelsen, Hammelsvang, død 1785, om, at Knud Christensen i Hovergaard er søskendebarn (d.v.s. fætter) til afdøde, viser, moderen til Anders og hans søskende er søster til enten Christen eller Anne i Hovergaard.

 

Hvis vi antager, at det er Christens søster, får vi følgende aner: Christen Graversen og Maren Ibsdatter, (ane nr. 1362-63, og den første kendte mand i denne gård var Gravers Pedersen, (ane nr. 2724), som var fæster 1622, samtidig med, at Christen Pedersen (ane nr. 5584) var fæster på V. Hovergaard. Måske var de brødre og fæstere på een gård, som deres far, Peder (ane nr. 11168) kan have haft, idet der sker en udvikling i betegnelsen fra Hovergaard til Ø. og V. Hovergårde, der betegnes som halvgårde. (Det var almindeligt at helgårde blev delt i halvgårde for at skaffe plads til brødre)

 

(Et skifte fra 1779 efter Maren Christensdatter i Hammelsvang viser, at hun er moster til Knud Christensen. Hun må have boet hos sin søstersøn, Anders Michelsen.)

 

At familien også har haft betydning for Hover kirke, omtaler A1fred Kaae side 88, idet både Christen Pedersen og Marens Far Ib Christensen Sdr. Muldbjerg, samt dennes søn Peder Ibsen og Marens mand Christen Graversen nævnes som kirkeværger. Christen Pedersen har også skænket et par lysestager til kirken, fortælles der side 78. Et foto af stagerne taget af Lillian 1987 findes som bilag.

 

Side 102 fortælles om Hovergaards afgifter 1664 til ejeren, Otto Krap, Voldbjerg i Hee sogn. Det er Morten Pedersen og Christen Graversen, som skal give 8 td. rug, 1/2 pund smør, 1 svin, 1

skovvogn, 2 gæs, 4 høns, 1 langægt og tre hestes gæsteri, htk td.13-6-2-2.

 

Om Hovergårdes jord fortæ1les side 106. Gården har lyngslet, tørveskær og overdrift til kvæget i Måbæk og Østerdals heder. Marken strækker sig fra Østerdals hede Måbæks hede og i Nord til gården, den måltes i 45 stykker fra vest til øst. De første 14 stykker kaldes middel bygjord med grå sand og lidt muld. Nr. 11, 12 og 13 ligger sidt, og sætter taksationsmændene Niels Sørensen, Krogsgaard til følgende sædskifter: byg, havre, hvile i 4 år, medens de øvrige Stykker menes at kunne bære byg, rug, rug, havre, 3 års hvile. Stykkerne 21-39, som er middel bygjord, grå sand med nogen muld og dømmes til sædskifte til: byg, boghvede, 6 års hvile, endelig er de sidste par stykker middel bygjord.

En anden toft ligger nord for gården, den er middel havrejord og ligger sidt. Agrene ligger syd-nord og er mellem 55 og 108 alen lange, dog er det midterste stykke kun 18 alen. Breder er omkring 110 alen. Det dyrkede land målte tilsammen 70 tønder land og fik sit hartkorn sat til td. 13-2-0-0. Høavlen sættes til 7 læs, hvoraf halvdelen er mosehø. Der er græsning til 8 høveder. Gården var da tredelt, så Morten Pedersen (ane nr. 1396) havde ½, Maren Ibsdatter (ane nr. 1363) 1/4 og hendes søn Gravers 1/4.

 

Om gårdenes husdyrhold fortælles side 118, at i 1678 havde Morten Pedersen i V. Hovergaard: 2 heste, 2 køer, 11 får, og l svin. 1687: 2 heste, 2 køer, 2 nød, 5 får og l svin. Maren Ibsdatter havde sammen med sin søn Gravers Christensen 1678: 2 heste, 2 køer, 2 ungnød, i stud, 8 får, l svin og 1 bitræ. 1687: 2 heste, 2 køer, 2 nød, 4 får, og l svin.

 

For at komme fra den første kendte fæster på V. Hovergaard Christen Pedersen (ane nr. 5584) år 1622 til den lige nævnte Morten Pedersen (ane nr. 1396) år 1664, må man tænke sig et mellemled, der hedder Peder Christensen, (ane nr. 2792) som tilfældigvis ikke er nævnt i noget papir. Morten Pedersens søn Hans Mortensen fik en datter, hvis navn ikke kendes, men hun blev gift med fæsteren af Kjeldgaard, Christen Christensen.

 

Hans Mortensen (ane nr. 698) ejede Kjeldgaard og var fæster på V. Hovergaard, som hans dattersøn Hans Christensen (ane nr. 174) overtog efter ham og senere købte, så han ved sin død 1777 ejede både den, Kjeldgaard og gården Gade i Hover, og arvens efter ham kunne opgøres til 960 rigsdaler.

 

Hans søn Christen Hansen blev næste ejer af V. Hovergaard og var sognefoged, men han døde barnløs 1830. Der var dog sørget for arvefølgen , idet han havde taget sin morbroders dattersøn, Christen Olesen til sig som plejebarn. Dennes mor, Dorthe Jensdatter, var også opdraget i V. Hovergaard, da hendes far, Jens Andersen Videbæk i Grindsted Dahl, døde, da hun var 4 år. (Redegørelse i ”To statsministre af samme slægt”)

 

Dorthe blev 1803 gift med Ole Pedersen i Kirkegård, men han havde af tidligere ægteskab sønnen Peder Olesen til at overtage denne gård. Denne Peder blev for resten gift med Christen Hansens brordatter, Anne. Broderen hed Anders Hansen og havde N. Muldbjerg.

 

Vi har altså en meget lang slægtsrække på disse gårde, og fra den fælles stamfader Peder (ane nr. 11168) ca. år 1600 kan de 2 slægtsgrene føres frem til anerne nr. 85 Maren Christensdatter og nr. 87 Dorthe Hansdatter, der er mødre til 42 Knud Kristian Jensen og 43 Anne Vilhelmsdatter Steendorph, som blev forældre til min oldemor ane nr. 21 Ane Kirstine Knudsdatter, der sammen med sin mand Gregers Nielsen fik udstykket en hedelod fra Ø. Hovergaard, men det var ikke så let at klare, hvilket er fortalt af morbror Peder i hans erindringer om sin farfar, og Gregers Nielsens salg af ejendommen ses i bilag til 20 Gregers Nielsen.

 

På samme måde kan der opstilles parallelle anerækker fra Simon Madsen i Nogård (ane nr. 176) til nr. 10 Knud Kristian Nielsen og nr. 11 Maren Christensdatter, hvilket viser, at de langt ude havde fælles aner, og det vidste de sikkert ikke.

 

Ø. Hovergård blev ført videre af Ane Kirstines bror Hans Knudsen, der var gift med Ane Christensen fra St. Hoverdal. Hans døde af tæring allerede 1875, 40 år gammel, og de havde kun 1 søn Knud Kristian Knudsen, som overtog gården efter sin mor 1895. Han blev gift med Maren Jensen fra Muldbjerg Mølle, men også han døde tidligt 1915, 51 år, og datteren Ane og hendes mand Johs. Hovgaard ønskede ikke at overtage gården, så den blev solgt til Erling Østergaard fra Grønbjerg.

 

Om slægtskabet mellem ane 84 Jens Knudsen og 85 Maren Christensdatter.

 

Da fadderne hos Knud Jensen (ane nr. 168) og hans søskende er de samme som hos Christen Michelsen (ane nr. 340) og hans søskende, må der være et slægtskab mellem de to familier. Det er især påfaldende, at Anders Thomsens (ane nr. 674) hustru Ane Pedersdatter (ane nr. 675) fra Sønderkjær bærer mange af børnene begge steder.

 

Ved brylluppet mellem anerne 336-337 Jens Knudsen og Maren Andersdatter, står der, at hun kommer fra Sønderkjær, så jeg formoder, at Anders Thomsen er hendes far, og på den måde bliver hans kone mormor til Knud Jensen og hans søskende, så det er rimeligt at hun bærer dem til dåb.

 

Christen Michelsens (ane nr. 340) far hed Michel Pedersen (ane nr. 680) og nu viser der sig den mulighed, at Michel og Ane er søskende, så hun som faster bærer hans børn til dåb. Deres far er nok Peder Michelsen, (ane 1350 og 1360) som døde i Heager 1711 to år efter sin kone Anne Lauridsdatter.

 

Hvis alle disse antagelser er rigtige, havde Jens Knudsen (ane nr. 84) Maren Christensdatter (ane nr. 85) fælles tipoldeforældre i Peder Michelsen og Anne Lauridsdatter.

 

Christen Michelsens (ane nr. 340) hustru er ikke fundet ved navn i Hee kirkebog, men en bror til ane nr. 170 Christen Christensen, Michel Christensen opholder sig ved sin farbrors død i Hovergaard og bliver 1779 gift med Maren Hansdatter i Hammelsvang i Ølstrup, hvor de kommer til at bo ved siden af hans farbror Anders.

 

Hos Michel og Maren boede ved folketælling 1787 begges mødre, så der fik jeg oplysning om, at Michels mor hed Else Nielsdatter. Dette viser, at man kan få oplysninger om aner ved at følge aners søskende. Else døde i Hammelsvang i 1793, 88 år.