Bilag til 64 Truels Nielsen

skifteretssag nr. 35, 1833.

 

Giøres hermed vitterlig, at imellem afdøde Gaardmand Truels Nielsen i Havervadt sin

efterladte, samtlig myndige, Børn og Arvinger, nemlig:

1. Laust Truelsen i Havervadt,

2. Niels Truelsen sammesteds,

3. Mathias Nielsen Gram sammesteds, paa sin afdøde Kones Kiersten, fød Truelsen,

Vegne, og som Formynder for hans i Ægteskab med hende avlede Børn, og

4. Anders Truelsen,

følgende Arveforliig i Henseende til deres afdøde Faders Efterladenskab er aftalt,

Indgaaet, oprettet, fastsat og sluttet.

Se under No 1., 2. og 3. benævnte Medarvinger nemlig, overlader og afstaaer

herhved:

1. De til denne Efterladenskab hørende

5 1/3 Otting Eiendomsgaard og Bøndergrund i Havervadt, med Huuse og Rygninger, i den Stand samme nu findes og hvad deri er jord- muur- søm- og naglefast,

2. tilligende Landeri er af Aggere, Eng, Foerte, Folge, Heede, Kier og Moose samt

Kirke-Standelser og Begravelser, med alle, disse Immobilier vedhengende

Friheder og  Rettigheder, men ogsaa Tyngsler og Byrder.

3. Efterladenskabets nedlagde Sæd, indenlade Korn, samtlige levende Kreaturers og samtlige bevægelige Gienstande inden og uden Dørre, blot undtagen de Giendstande, som i den 2. § ere opførte og

4.  Massens samtlige Ind- og Udgield til, under No 4. ligeledes benævnte Medarving Anders Truelsen, saaledes, at han denne Efterladenskab, i den Forfatning og Tilstand hvori den nu er, nu strax maa antræde, beholde, eie, nytte og bruge og for sig og sine Arvinger saa nyttig og gavnlig giøre som han bedst ved og kand, under følgerne nærmere Bestemmelser:

             1.

Antager er forpligtet, saavel at vedtage den paa Massens Landerier hæftende Bankfordring samt Renterne deraf, som ogsaa at paatage sig hver anden Gield hvormed Boet maate være behæftet og affinde sig med vedkommende Kreditorer, desligeste, at giøre Rigtighed for samtlige resterende, gaaende og paakommende Skatter, Afgifter og Tyngster i Henseende til Massen.

             2.

Antager er fremdeles forbunden:

a. at udreede og svare til sin Broder Niels Truelsen i fædre og mødrene Arv følgende Gienstande: en daglig Seng med Tilbehør, et Chatoul, en jern beslagen eege Kiste, tre Stole og et Bord, i Kreaturer: en Koe til 25 forhen Cour, eller 40 rbdlr S.M. og tvende Faar, og i Kapital 600 forhen Cour eller 960 rbdlr S.M., skreven Ni Hundrede og Tresindstyve Rigsbankdalere Sølv-Mynt.

 

 

Naar han, Niels Truelsen, tager fra Stavnen , udleveres ham de benævnte Gienstande strax. Hvad Kapitalen angaar: saa er deraf ½ Aars lovlige Opsigelse, som dog først kan foretages naar han har forladt Stavnen, at betale: 300 førhen Cour : eller 480 rbdlr S.M.

og er , efter det halve Aars Opsigelsen Forløb, de øvrige 300  førhen Gour  : eller 480 rbdlr S.M. i tre lige aarlige Dele til Betaling forfaldne uden videre Opsigelse. Det hele Kapital af 960 rbdlr S.M. trækker 4 p.c. aarlige Renter fra den Tid af at Kreditor Niels Truelsen har forladt Stavnen.

2. at alimentere hans Broder Laust Truelsen saa længe denne lever, og forsyne ham med alle Livets Fornødenheder under alle Livets Omstændigheder tilstrækkelig og samvittighedsfuld saa godt som han, Antageren, selv har og nyder Livets Underholdning, ogsaa, at betale ham til en Haandskilling aarlig 8 forhen Cour: eller 12 rbdlr 76 4/5 sk S.M., hvoraf det Halve udreedes om May- og det andet Halve om Mortens-dag, hvorimod Laust Truelsen hermed renuncerer paa ald videre Deltagelse i denne Efterladenskab til Antagerens Bedste.

3.Hvad den afdøde Søsters Kiersten Truelsens Arvepart angaaer, tilstaaer hendes inu levende Mand Mathias Nielsen Gram for sig og sine i Ægteskab med hende avlede Børn, at denne Arvepart er allerede til hans afdøde Kones Levetid  imodtaget, saa at i den Henseende intet videre er at fordre, hvorfor han da herved renuncerer paa, ald videre Paatale til Massen  og meddele samme tillige hermed lovlig Qvittering.

             3.

Samtlige Omkostninger som foranlediger hvad nærværende Arveforliig ibefattet ½– p.c. Skatter, betaler Massens  Antager enesidig og alene. Til Stadfæstelse er denne Arveforliig, hved hvilken Antageren skal være indført i Boets sande, vanlige, allenige arv- og eiendommelige Besigt  og Brug, af samtlige Arvinger under Frasigelse af alle dette Document imod gaaende Indvendinger, Udflugter, Retsyde og Minde, de have Navn som de vilde, navnlig den Regel, at en algemen Renunciation ei er gyldig naar en særskilt ei er gaaet i Forveien, tillige, i Henseende de til Arvtageren, under Pantsættelse af ald hans bevægelige og ubevægelige Gods og Formue, saavel det som ham i Fremtiden maatte aeqvirare som det han nu eier, særdeles den ham overladte Gaard c.p. med Pratocollations- Tilladelse egenhændig undertegnet, hvorhved Niels Truelsen tilstaar, at Alimentations- Forpligtelse til Laust Truelsen skal have i Skyld- og Pante Protocollerne Prioritet for den ham tilkommende Arvepart.

Skeet Havervadt den 8. April 1833, og undertegnet sammesteds den 30.s.m. og Aar.

 

Laust Truelsen     Mattes Nielsen Gram

med vedtagen Pen

af mig: Sørensen                   Anders Truelsen

Niels Truelsen

Til Vitterlighed    Til Vitterlighed  in fidem subsio

 

O.Timmermann

Qvedde