bilag til 32, Niels Truelsen

Skifteretssag nr. 11, gengivet med den tids stavemåde.

Datum Havervadt den 4. Juni 1834

 

Da Niels Truelsen sammesteds for nogen tid siden ved døden er afgaaet og har efterladt sig en Enke ved Navn Karen Nielsen, hvis Qurator er Herr. Schmidt paa Haverwadtgaard, og trende umyndige Børn, navnlig Troels Nielsen Schmidt, l0 Aar gl., c.fut. Herr. Organist Lagesen i Brøns, Hans Feddersen Schmidt, 8 Aar gl. c.fut. Bendix Madzen i Søndernis, Niels Andersen Schmidt, 5 Aar gl. c.fut. Jef Sørensen i Haverwadt, saa er, da Enken agter at indlade sig i andet Ægteskab, Retslovlige Juventering og Vurdering blevet nødvendig til Rettesnor for den paafølgende Skift og Deeling. I denne Anledning havde Kongel. Officialer fra Hvidding Herred tilligemed den adhiberede Sendemand Hans Adolph Beyer i Brøns indfundet sig in loca, og den i Enkens c.Q. og førbenævnte Formynderes Overværelse og under førstes Anvisning, foretaget og fuldbyrdet Forretningen på efterstaaende Maade, efter at i Forveien merbemeldte Formyndere for Børnene i denne kvalitet ved given Haandslag til Herredsfogden vare blevne Forpligtede.

Paa Tilspørgsel af Retten erklærede Enken, at hendes afdøde Mand ikke havde efterladt sig nogen Immobile, da de altid havde opholdt sig hos hendes Mands Broder Gaardmand Andreas Truelsen i Haverwadt, men at hun eiede nogle faa Mobiliea og Movetia, som har tilhørt hende erholdt som Udstyrsposter af hans Fødegaard.

Disse Mobiliea bestaar i Følgende:1 Seng, 1 Ege Dragkiste, 1 Seng, 1 Chatoul med Skab paa, 1 Ege Kiste, 3 Stole, 1 gl. Bord. Movetia: 1 Koe og 2 Faar. I alt værdi 61 Rdl.

 

Endvidere erklærede Enken, at hendes afdøde Mand havde tilgode hos sin broder Andreas Truelsen i Haverwadt 600 Rdl. eller 960 rbdlr S.M. som staar radiceret i hans Gaard efter protocolleret Kontrakt af 8.de Juny 1833, hvorhos bemærkes at Renterne af denne Kapital bortfalder med Hensyn til, at Enken og hendes afdøde Mand med deres Børn have nydt

Op- og Underhold paa Gaarden. Summa 661 Rdl.

 

Udgjæld

Falder ikke videre end Omkostningerne for den afdøde Mands Begravelse og for Medicamenter, som efter villighed blev anslaaet til 60 Rdl.

 

661 Rdl – 60 Rdl. = 601 Rdl.

 

Da Enken forsikrede, at have angivet Alt Massen tilhørende, saaledes at hun, ifald forlangtes, ville beedige hendes Afgivelse, paa hvilken Beedigelse imidlertid samtlige Formyndere renuncerede, saa blev denne Forretning hermed sluttet, og saavel af Enken c.Q. som af Børnenes Formyndere underskrevet.

 

Karen Nielses, med C. Lagesen, B. Madsen og Jef Sørensen som Formyndere.

 

 

Overskuddet udgjør efter forestaaende Juventarium  601 Rdl.

 

Derudi fragaaer for denne Dags Forretning følgende Omkostninger:

 

1. til Herredsfogdiet i Gebyrde, Byrde og  Udlæg, 2. til Ridefogdiet 3. til Aurriatt. udi Bebyrdere og Udlæg, 4. Sendemand og Taxator, 5. Tingbud

i alt 26 Rdl.

Heraf fragaar ½ % Skat til kongrl. Kasse og bliver til Skift og Deeling tilovers 572 Rdl., som deles i 4 lige Arvelodder imellem Enken og hendes trende Drengebørn. 143 Rdl. 9 m. hver.

 

Da disse Arvelodde var indeholdt den paa Andreas Truelsens Gaard protocoleret staaende Kapital af 600  Cour eller 960 rbdlr S.K. saa er det Fornødne desangaaende at annotere in margine paa Gaardens Folium, herved bemærkes, at Børnene først nyde Renter efter 4 % fra deres myndige Alder afregnet.

Saaledes er Forretning foretaget og bliver hermed sluttet.

 

 

 

 

Dat. ut supra

 

 

Karen Nielses

 

 

 

c.Q. P.F. Schmidt

Timmermann

 

 

(På tværs af samme side står:)

Jeg underskrevne Enke efter afdøde Gaardmand Anders Truelsen med Kone Karen Anders c.l. i Havervadt forhen gift Karen Nielses tilstaar og -henterer herved, at denmig ud af nærværende Arvedelingsrets tilkommende 143 cf fordums Cour: maa i det hele udslettes i Skyld- cg Pante-Protocollen. Til Stadfæstelse have jeg denne min Udslettelse Conser  c.l. egenhændig c.l. underskrevet. Brøns i det Kong. Sekretariet for Hvidding og Raunstrup Herreder

13. May 1837

 

Karen Andersens

Med holden Pen   J. Hansen som udbuden Qurator in Fidem Subscribtioris.