Skifte fra Hvidstedgaard, Anders Hejlesen 1720

 

Anno 1720 D. 14. Aprilj Er Holden lovlig Registering og Vurdering: Sampt Skifte og Deeling Efter afgangne Anders Hejlesen som boede og Døde i Haalt i Taalstrup Sogn. Imellem dend Sahl: Mands efter  latte Huestrue Maren Anders datter og deris tilsammen auflede børn samt Enkens stifbørn Nemlig. Jens Andersen af Guldager – Hejlij Andersen Wrangdrup, Mads Andersen af Holt, Karen Andersdatter ibm. Samt Enkens børn : Niels Andersen af Holt og Margrethe Andersdatter imb.

Samtlig Overværende Og Møndig, og paa Pigebørns Vejne var Deris Broder til stæde og paa Enkens Vejne Nils Andersen, paa Herskabets Vejne Hans Ottesøn som Skiftedet holdt, tillige med tvende Dannemænd og tiltagne Vorderings Mænd Thomis Jensen og Søren Nielsen af Holt. Dermed forholdes som Følger -.

 

Levende Qvæg og Creatur

1 Sort blisset Hop 8e Aar 15 Rd .- 1 brun ditto Hop 8e Aar

14 Rd – 2de brun Plage 5 a 6 Aar 20 Rd                                                er 49 Rd

2de gl. Hæste 20 Aar 2 Rd. 1 Hæst Føel 3 Rd.                                     er   5 Rd

 

                      Fæe Creatur

3 Sort grumet Kiør a 4 Rd er 12 Rd – 1 Sort hielmet ditto 4 Rd

1 Sort Rafnet Stud 6 Rd – 3de Kalfve Aarings a 2 Rd er 6 Rd

1 Sort grimet - Stud nød i 3die Aars 6 Rd – 1 ditto grooe ringet

Stud nød 2 Aar 4 Rd – 1 Sort hielmet ditto 3 Rd -  1 groe Ringet

 3 Rd                                                                                                    er 44 Rd

 

                      Foer Creatur

9 Stykr a 3 Mark er 6 Rd 3 Mark 2de Svin tog 1 Rd                              er   7 Rd 3 Mark

 

                      Vogn Redskab

1 Vogn 6 Rd – 1 dito Vogn 3 Rd   1 Store Harve 1 Rd 1 Plov

med behørigt                                                                   er 11 Rd

1 Skær Kiste og Knif 2 Rd – Skovet Greb 2 Mark 2 Spader

1 Mark – 1 Øze 8 Sp. -2 Hyllier 1 Rd                                                   er  2 Rd 1 Mark 8 Sk

 

                      Ind Boe----

I Daglig Stuen 1 fuur bord paa 2 pæl 8 Sk 2de gl. Fielstole 4 Sk

1 gl. Fiel Roch 1 Mark – 1 gl. Sengested 8 Sk.

 

                      I Een anden Stue

1 Fuur halv Kiste Penge 1 Rd 1 Mark – 1 Bænk af fuur

1 …. Og forset alt 3 Mark – 1 gl. 1 Mark 1 degn trof (degnetrug)

1 Mark – 1 Bærkar 2 Mark

 

                      I Stegerset

1 Kiedel i grue til inholf Tyde = 6 Rd – 1 gl. qværn 1 Mark 2 Sk

1 Jern pande og 1 gl. rist 8 Sk - Stand Tønde vag og gammel

og ubrugelig 2 Sk - 2 Stiper og 1 Spand – 2 gl. Bærkar

alt .....5…a 1 Mark er 1 Rd 1 Mark                                                      er 12 Rd 1 Mark 12 Sk.

 

Dend Salig Mands Klæder var - Nogen af Ringere Stand, hvorfor det blev tilladt at Skifte uden Vordering imellem Sønner-.

 

 

 

 

Senge Klæder var da ej uden noget gl. pialt til daglig Brug – 1 gl. Jern bunden Kiste, Berættes var dend Vage Piges, som hinde blef tilhørende uden vordering.

 

Og som icke mere Fandtest uden forevist, blev vedkommende tilspurt og formanet om Noget om Noget Videre var som denne Stærboe bør komme til gode,. Bedrager sig saa dend gandske midler sig til Penge                    131Rd 2 Mark 4 Sk.

 

Herimod Bortskyldig gield afgoer til Stædets inventarium 4re Plov bæster a 20 Rd er 80 Rd - -

1 Vogn 5 Rd – 1 Harve 1 Rd – 1 Plov 1 Rd                                          er 87 Rd

 

Sæd Korn findes paa Stædet hvorfor det ej opføres til nogen giæld –

 

Huusens Brøstfældighed

Laden og det Øster Huus anset for at Behielpes med tømmer og Tag for 24 Rd –

 

Raalingen anseet for at hielpes med tømmer og tag for 12 Rd – Berættet at ræsten herfor til Stedsmool paa ½part hvad billigt Herskabet pretenderer. Med som eij dog anført til midler 20 Rd –

Til papir som Niels Andersen forskaffer 1 Rd 8 Sk. Til Skiftets Salærium 1 Rd

Summa Bortskyldig giæld 145 Rd 8 Sk.

Boens Midler er 131 Rd 2 Mark 4 Sk.: -

 

Rester saa at boens Midler Ej til giælden er tilstrækelig Penge 13 Rd 2 Mark 4 Sk. Hvorfor Intet blef til Delling. Mens som Disse – Forbemelte Børn som er gifte, af Fællidsbo og for alle Sønner nødt kan efter det som deres forældre paa Skikeliget Maade til dem kunde af staa for og Datteren Margrete Indtet har nødt, der imod saa giver Broderen Niels Andersen hende til Medgiftte Naar hun ved Egteskab Vorde forsiunet som Hand self kand have Efne til, og self have ævn af efter Egen tøgt. –

 

Enken paa stædet Nyde sig hunes Værelse og ophold, som forsvarlig kand Eragtes. –

 

Ligesaa dend Svage Pige Karen Andersdatter som er Indtet af det hvilkend hun kand Endten giøre sig self eller andre noget til nøtte eller tjeniste, Saa forsiune Broderen Niels Andersen hænde sin lifstid med klæder, føde og Seng sampt anden opvart, som billigt og forsvarligt kand Eragtes og et hæderligt begrafvelse naar hun ved døden afgaar, hvorimod Niels Laursen huusens brøst lade Reparere. - Herskabet for Sinen fordring fornøjer antager hand stædet som dette forefindes og da retter og Svarer efter Lov at saa padsered er

Attesteer Vi underskrefne                                                                      H. Ottesen

                                                                                                             Vilsbech

 

Dernæs som arvingerne Samtlig er biegærende at da motte dend Svage pige tilleges noget Saa fremt Niels Andersen først ved Døden skulle afgaae.- Saa paa herskabets behag, Endskønt der indtet blef til deling, Nyde Ermeldte pige saa fremt hun overlever Niels Andersen og stædet kand være Nogenleedes foruden Conserverede,  Nyde hun 10 sl.rd. – Som deling hun er tilfalden af Moder arfv  og dend for hen omrørte kiste.

at saa padseret er

 

                                                                 er Testerer                           H. Ottesen

                                                                                                             Vielsbeck