Bilag til 28 Christen Christiansen

 

 

Børglum Skøde og panteprotokol 1866 11/1 – 1868 16/1 B 29 – SP 13 side 324 b, 173

 

Stempel 9 Rdlr. 48 sk. Skøde. Underskrevne Gaardmand Christen Andersen Kjærsgaard, fortiden Aftægtsmand paa Kraghede i Østerbrønderslev Sogn tilstaaer at have solgt og afhændet ligesom jeg hermed fra mig og Arvinger skjøder og overdrager til (ane nr. 28) Christen Christiansen af Nyrop i Sønderholm Sogn den mig ifølge Skjøde af 17.December 1856 tinglyst den 15.januar 1857 tilhørende Eiendom paa Østerbrønderslev Mark i Ø.Brønderslev sogn, skyldsat under Mt.4 a af Hartkorn 4 skp. fdkr. 1 3/4 Alb. Gl.Skat 6 Rdl. 34 s. med Bygninger og rette Tilliggende. Ligeledes overdrager jeg den mig ifølge det paaberaabte Skjøde tilhørende Brugsret til et Stykke Agerjord til Christen Christiansen, hvilken Brugsret henhører under Gaarden Snalheden Mt. 24 a i Ø.Brønderslev og er nærmere betegnet i den oprindelige Contract af 23.December 1842, tinglyst den 7. Januar 1843 til Anders Andersen fra Peder Jensen, hvilken Contract af Kjøberen i enhver henseende respecteres som Rettesnor for Rettighedens udøvelse, og er han bekjendt med dens Indhold, idet den øvrige hele Contract er som overleveret Eiendommen Mt. 4 c skal holdes forsynet med Bygninqer og Beboere. Den accorderede Kjøbesum er 1.500 Rdlr hvoraf 100 Rdlr. regnes som Brugsrettens Værdie, og da samme er berigtiget, saa skal den solgte Eiendom og den overdragne Brugsrettighed og Byrder, hvormed den har tilhørt mig ifølge paaberaabte Adkomster og saaledes som Kjøberen har taget det Solgte i besiddelse, navnlig med at han i fremtiden udreder alle deraf gaaende Skatter og Afgifter af ethvert Slags. Nærreværende Skjøde, der begjæres læst baade som saadant og som Brugscontract, skal kunne tinglyses uden Retsanmærkning og bekræfter med min Underskrift vidnefast, idet tilføjes, at Omkostningerne ved dette Document deles lige mellem Kjøberen og mig. Skrevet i Hjørring den 11. januar 1867. Christen Andersen Kjærsgaard m.f.H. Til Vitterlighed

 

Hans Thiis

 

læst under Børglum herreds Ret den 17. jan. 1867 og protokoleret, attesteret   Uldall