Bilag til 138 Laust Feddersen

 

Følgende er et dokument oversat fra gotisk tysk, så  meningen kom frem, men ikke ordret gengivet:

Arveoverenskomst,  overdragelses-   og   forsørgelseskontrakt mellem Laust Feddersen i Nord-Sejerslev og hans  5  børn  med  deres respektive kuratorer, om deres faderlige  og  moderlige arv for at de hele livet kan affinde sig dermed.

 

Mellem på den ene side enkemand Laust Feddersen (ane nr. 138) og  hans  4 børn: 1. Niels Laustsen, 2. Anders  Feddersen  Lacsten,  3. Anna Catharina Laustdatter (ane nr 69), nu enke i Syndernis, Brøns  sogn,  med kurator Jannick  Jensen  og  4. Anna  Laustdatter  m.k.  Niels Nielsen Due i Syd Sejerslev,  og    den  anden  side  deres respektive  ældste  søn  og  broder  Fedder  Lausten  er  der opretter kontrakt med kongelig autorisation i Tønder sådan:

1.

For det første overlader faderen Laust Feddersen og de nævnte 4 børn arven til deres ældste   resp.  søn  og  broder  Fedder Lausten,  og  denne  arv,  hidtil  ejet  af  ham,  tilhørende Quxbyll kommune, en halv fæste"bohl"  i  Nord-Sejerslev,  som hans  fader,  Fedder  Lausten  forhen  besad,   og   samtlige tilhørende landerier, den halvt i gamle, halvt i  nye  mønter takserede masse, nemlig: At tage i besiddelse det af  faderen tilkøbt landeri i Højer Feld sammen med alle levende dyr  og alle bevægelige dele uden- og indendøre,  at  påtage  sig  al ind- og udgæld, at skalte og valte med  samme  fæstebohl  til fæstebesidderens bedste.

2.

Forpligter sønnen og antager Fedder Laustsen i  Nord-Sejerslev sig hermed og i kraft af  dette  for  sig  og  de  fremtidige besiddere  indtil  den  gamle  faders død  at  forsørge   og underholde ham med alle  fornødenheder  til  mad  og  drikke, klæder, pleje og opvartning i sunde,  men især i  syge  dage, intet arbejde at forlange af ham, med mindre han selv  skulle have lyst dertil, at udbetale ham en håndskilling årlig på ti rigsdaler  Slesvig-Holsten kurant. Men skulle  antageren afgå ved døden, eller faderen ikke længere ville blive hos ham, så forpligter samme sig og de fremtidige besiddere  sig  til  at yde hans fader til hans underhold  årlig  150  rigsdaler  med udbetaling hvert halve år 75  rigsdaler,  at  overlevere  ham hans klæder og en forsvarlig seng og endelig at sørge for  en kristelig begravelse.

3.

Angaende Fedder Laustens 4 søskende så forpligtiger han sig for sig og de fremtidige besiddere til i stedet for arven at udbetale:

    1. broderen Niels Lausten 2000 rdl., han får desuden en sort klædning og en søndags klædning, og han kan så længe han er ugift søge sin tilflugt i stavnen og kan forlange for en billig betaling fri bolig med sengested og forplejning.

    2. broderen Anders Feddersen Lausten 2000 rdl., desuden får han til majdag 1809 en kuffert til sine klæder, en sort klædning, en søndagsklædning, forsvarlig daglige klæder, samt   ?   tøj. Skulle han på grund af sin store forsigtighed hellere ville blive hos antager, så foringer taksator til sådan tid hans arvekapital, men hvis Anders Feddersen Lausten ikke erklærer sig tilfreds dermed, får han sin arvekapital og renter deraf som de andre søskende.

 

Endvidere Forpligter antager sig til i fald denne broder skulle dø hos ham at lade ham kristeligt begrave, og arvedelen efter ham tilfalder alene faderen, hvis han er i live, eller til hans søskende, hvis faderen er død, i lige dele halvt i gamle, halvt i nye mønter, dog skal udgiften, som faderen eller sønnen har haft derved reserveres.

    3. hans søster Anna Catharina Laustdatter i rede penge l000 rdl.

    4. hans søster Anna Laustdatter 1000 rdl. og hende samtlige disse tusinde rigsdaler, halvt i s.holst.kur. og halvt i gamle mønter til majdag 1809 promte udbetale, eller fra, samme tid betale 4 p.c. rente, og til enhver tid udbetale dem på et halvt års opsigelse.

 

Da alle disse aftaler er lavet til bedste for alle og frivillig, lover de også at holde dem, og de bliver underskrevet af vedkommende.

 

således sket i Nord-Sejerslev 26. nov. 1808 og udfærdiget i Tønder den 12. jan, 1809.

 

N.Jensen  bevidnes af mig S.K. Lunde

 

Laust Feddersen, Fedder Lausten, Niels Laustsen, Anders Feddersen Lausten, Ane Catrine Laustdatter, Curator Jannick Jensen, Anna Laustdatter, Curator Niels Nielsen Due