Bilag til 112 Niels Andersen Rix

 og 224, 225

 

nr 4 Januar 1776 24 Stilling

Jeg Hellene Winde Salig Jess Dytskous Efterleverske paa Kornumgaard giør vitterligt, at ieg ifølge af bemelte min Salig Mands for 2 Aar siden oprettede Fæste Accordt med (112) Niels Andersen Rix af Øster Brønderslef om at nyde sin Salig Fader (224) Anders Sørensen Rixes sted i Fæste samme Steds, som hans Moder Enken (225) Maren Nielsdatter formedelst Alderdom og Skrøbelighed til ham godvillig havede opladt, hermed henstæder og bortfæster til bemeldte Niels Andersen Rix ovenmelte hans Salig Fader Anders Sørensen Rixes Stæd i Øster Brønderslev Sogn og Bye, der i Nye Matricel stæd staaer for Hartkorn 4 tdr.l skp 2 f 1 alb hvilket stæd med sit rette tilleggende i Mark og Bye, bemelte Niels Andersen sin Livs Tiid i Fæste maae have, nyde, bruuge og beholde, liigesom hans Fader det nydt, bruugt og havt haver, paa efterskrevne Vilkaar:

1. Til rette Forfalds Tiider betaler alle Kongelige Contributioner, som nu ere eller herefter allernaadigste paabudne vorder saavel af føranmeldte Skatter Hartkorn som ellers.

2. at hvert aars Mortensdag svarer Landgilde efter Iorde-Bogen 6 Rd.4 m, samt forretter aarlig 2de rejser til Sundbye eller lige lang Vei, naaer hand derom telsiiges. Saa nægter hand og ikke heller sin Hosbonde en Skov Reise aarlig efter Træe, om saadant forlanges og ved forefaldende de stæder paa Kornumgaards  gods forretter hand Hoveri tilligemed øvrige Kornumgaards Bønder, men for ald anden slags Hoveri skal hand være befriet.

3. Stedets Bygninger og Besætning haver hand at holde i lovforsvarlig Stand, saa det alletiider kand staae for et fuldt Syn, Intet af dette tilliggende Jord bortlaanes, lejes, til Sk-pligt bruuger eller bruuge lader, men samme forsvarlig giøder og dyrker.

4. Ovenmeldte hans gamle Moder Maren Nielsdatter forsyner  hand hendes Livs Tiid med Ophold af alt fornødent, saagot som hand det selv nyde men i Fald hund i Tiiden ikke skulde finde sig tient med sin Ophold hos Fæsteren, forskaffer hand hende upaaklagelig Huusverelse for sig selv, og Aarlig til Ophold 2 tønder Ruug, een tønde Biug, samt Mælkning af een af Stedets Kiør bestandig, saa at naaer een opstøtter med Melken, da at anvendes en anden i Steden som malker, paa det hund ej desformeedelst skal lide mangel, og aarlig til Ilding 10 Læs Sandtørve. Og naaer hund ved Døden afgaaer besørger Fæsteren hende en Kristsømmelig Iordefærd. Det samme er og om hund Fæsteren overlever og Stædet kommer i andre Fæsteres Hænder, da Hosbonden hende ovenmeldte Ophold paa Stedet. ---I Øvrigt holder hand sig Kongelig-Maijestæs ellernaaddigst Lov og forordninger allerunderdanigst efter rættelig, samt er sin Hosbonde og Udsendte tilbørlig hørig, som en rætskaffen Fæstere alt under dette Fæstes Fortabelse op viidere Lovens Tvang. Den ved Fæsteaccordten udlovede Indfæstning er til ovenmelte min Salig Mand betalt. – Dette til Bekræftelse under min Haand og Seil –

Kornumgaard den 14. Augusty 1776 – Helleene Vinde 

                                                                                           Salig Dytskous enke

Originalen hvormed dette er rigtig Conform haver ieg

 mig at Efterleve Niels Andersen.