Bilag til 88a5 Christen Simonsen

 

At der var 2 brødre Christen Simonsen, som begge blev voksne, undrede i lang tid i begyndelsen af vores slægtsforskning, men senere opdagede vi, at det ikke var helt sjældent.

 

Begges liv er veldokumenteret.. Begge brødre ses i folketællinger. Ane 88 NS s.138, nævnt som vitterligsmand ved skifte 1787. s.329, mnr.79, før 1787-90, enken og anden mand 1790-1812. og Christen Simonsen (1747-1829) omtales også i Kr.Susgårds "No sogn" s. 147-49 og s.393.

 

Han var gift 3 gange, og det første ægteskab er den type, hvor en ungkarl gifter sig ind på en fæstegård ved at ægte en enke. Efter hans 1.kone er der skifte bevaret. Skifte fra Voldbjerg Gods sk.prot. G 445 - 2 fol.130 af 7.april 1791. Skiftet viser et lille underskud på 3 rdl. Gården var på 4 tdr. 1 skp. 2 fjd. 1 1/2 alb. hartkorn.

 

 

Skifte brev efter Christen Simonsen i Heeagger hans hustru Anne Kirstine Christensdatter.

 

88a5

 

fra Voldbjerg Gods Skifteprotokol G 445 – 2  Fol. 93-94

 

Anno 1783 den.12. Dec. som

rette 30te Dag efter Christen Simonsen i Heagger, i Hee Sogn Woldberg gods hans afdøde Hustru Anne Kirstine Christensdatter, Indfandt sig i Stervboen, paa Hosbonden Velbyrdige Hr. Kammer Raad Richter til Woldberg hans Vegne Ole Friderich Obel, med tiltagne 2de Vitterliqheds og Wurderings Mænd Niels Simonsen og Terben Lauridsen begge af Heeagger, for at Registrere og Wurdere hvad som befindes, til Videre lovlig Skifte og Deeling mellem Enkemanden paa den Eene, og den med hans Salig Kone

auflede Datter Karen 5 aar paa den anden Siide, som Formynder og tilsyns Verge for bemeldte Umyndige, andmeldte sig dend Salig Kones Fader Christen Holm i Haelbye, i Overværelse af disse og Enkemanden blev forrettet som følger

 

[her følger en opgørelse af boet med værdier for 265 rdl. og udgifter på 162 rdl. så der bliver 102 rdl. til deling mellem enkemanden og datteren.]

 

Enkemanden som efter den holdte Wurderings Forretning erfarede at hans Datter kunde tilfalde i Arv 21 rd. 1 m. 5 ½ s., hvilket for ham vilde blive én alt for stor Capital at udrede, med mindre hand dertil skulde sælge den største Deel af hans Indboe, da Gaarden ikke kunde taale at miste noget af Udboet, vilde derfor Ærbødigts for Skifte Forvalteren og Barnets Formynder andsatte følgende, at i Steden for oven anførte Arv, vilde han udbetale 20 Rd. Skriver Tyve Rigsdaller, give Datteren en god Seng, naar hun skulde giftes, eller vilde fløtte fra ham, der alle Tiider skulde være af Værdi 20 rd Skriver Tyve Rigsdaller, og giøre hendes Brøllup, eller og betale hende 11 rd 1 m. 5 1/2 s. Skriver Elleve Rigsdaller, Een Mark, fem og Een halv Skilling, desuden af faderlig Kærlighed til Datteren, give hende, hendes Salig Moders Kiste og Klæder, samt klæde og føde hende til hendes 18 Aar, og i sand Christendom lade oplære, som han for Gud og Mennisker vil være bekiendt. Imod at blive befried at svare Renter. – Skifte Forvalteren forespurgte sig hos Barnets Formynder, hvad han svarede til denne af Enkemanden giorde Proposition, da han som fød Værge, og efter Loven andsat Formynder, maatte i alle Deele paasee hans Myndlings Gavn og bæste. Da Skifte-Forvalteren for ham og efterkommere, i alle Deele vilde vere befried for an og tilsvar og derfor vilde lade det ankomme paa Formynderen om den af Enkemanden giorde Proposition skulde andtages eller icke, Formynderen Christen Holm svarede, at han andtoeg, den af Enkemanden giorde Poposition med det Tillæg at hans Myndling blev betalt Renter fra hendes 18 aar af de 31 Rd. 1 m. 5 1/2 s. Skriver Tredive og Een Rigsdaller, Én Mark, fem og Een halv Skilling, og levere hende ved hendes Giftemaal eller Fraflytning, een Sæng efter 2de uvildiqe Mænds Wurdering af Værdi for 20 Rd. Skriver Tyve Rigsdaller, og den Salig Kones Kiste og Klæder.      Enkemanden var Redebaan til at opfylde

disse Poster i eet og alt, og derefter begierede Enkemanden og Formynderen eenstemmiq, dette Skifte Sluttet og tilendebragt. – Formynderen Christen Holm udbad sig Copie af Skifte Brevet.– Skifte Retten havde andhørt det begitte om Skiftets Slutning, som blev bevilget paa de Conditioner at Formynderen Christen Holm giver Obligation for sin Myndlings Arv, og at Enkemanden og Formynderen holder

Skifte Forvalteren fri for ald Tiltale i eet og alt dette skifte angaaende.

Det begitte beskreven blev bevilget,   Obel  Paaraabte 3de Sinde om nogen mod dette Skifte havde noget at forrette, men ingen meldte sig, og blev dette saaledes sluttet og til endebragt. Datum Heagger ut Supra. –

Enke Manden                                                  Paa S.T. Hr. Kammer Raad Richters Vegne

Christen Simmensøn                 O.F. Obel

Formynder for Datteren Karen Christensen –

Christen Jensen  Holm

Til Vitterlighed og Vurdering

Niels Simonsen      Terben Lauridsen

 

En Obligation udgiven af Christen Holm      N.l C 7 timus 1785  1/4  Rigsdaler.  – Jeg

paa sin Myndlings Arv til Skifte For-                                             Underskrevne Christen Holm

valteren. –                                                                                    boende i Haelbye i Hee Sogn

som Formynder for Christen Simonsen i Heeagger i Noe Sogn, hans afdøde Hustru, min Datter Anne Kirstine Christensdatter, ders sammenavlede barn Karen 5 Aa, tilstaar ved denne min Obligation at være Skifteforvalteren hans Arvinger og Efterkommere ansvarlig, for den part, som hende efter Skifte af Dato 12. Decb. 1785.

 

[der mangler en afslutning. Ifl. Kr. Susgaard, No sogn side 147, fik Christen Simonsen i 1775 gården i fæste ved at gifte sig med Anne Kirstine, som var enke efter den tidligere fæster.]