Bilag til 87a2 Christen Hansens død 1830..

                     

[Christen Hansen (1755-1830) er 2. søskend til ane nr. 87 Dorthe Hansdatter (1763-1848). Hans plejesøn Christen Olesen (1804-82) er søn af hans kusine Dorthe Jensdatter (1781-1853). Hun kom som barn til sin faster, ane nr. 175 Anne Andersdatter (1731-1830) i Hover, da hendes forældre døde i Grindsted i 1785 og hun voksede op som Christen Hansens plejesøster, så det er ikke så mærkeligt, at han som barnløs testamenterer sin store gård til kusinens søn. Christen Olesens søn Ole Christensen (1846-1936) blev far til statsmister Knud Kristensen (1880-1962).

Omfattende skifte efter Christen Hansens far findes som bilag til ane 174 Hans Christensen (1721-77), og et endnu større skifte efter Dorthe Jensdatters far Jens Andersen Videbæk (1734-1785) er bilag til 175a7. Den yngste datter af denne, Kirsten Marie Jensdatter (1785-1874) blev hos sin morbror i Grinsted og blev farmor til statsminister J.C. Christensen (1856-1930). Se evt. "Egnsbogen Grindsted / Billund" 1989 s.51 ff. "Et ægtepars tragiske død i Grindsteddal for godt 200 år siden"]

 

No 148 - 9.juli 1830 anmeldtes død Gaardmand Christen Hansen i Hover.

                     

Anno 1830 den 12.te Juli mødte Skifteforvalteren med Vurderingsmænd og Vidner i Stervboet efter den i Forgaars afdøde Gaardmand Christen Hansen af Hover for at tage hans Boe under Behandling til paafølgende Skifte og Deling mellem vedkommende Arvinger, eftersom han

ikke efterlader enten Enke eller Børn. Ved Forretningen var efter Fremstilling mødt den afdødes Pleje Søn Christen Olesen, der er her i Gaarden. Han overleverede nu til Skifteretten No l Reciproqve Testamente oprettet mellem den afdøde og forhen afdøde Hustru 30. Marty 1797. Kongelig Confirmeret 27.Febr.1814 i Medfør af hvilket afdøde Christen Hansen var ene raadig over Boet.

 

2/ Testamente oprettet af afdøde Christen Hansen 19.de Septbr. 1825, Kongelig confirmeret 5.te Juli d. Aar, som bestemmer blandt andet at Comparenten som Hoved Arving medtager Gaarden med Besætning, Ind- og Udboe. Disse indlemmes saalydende.

 

Aarsagen til at Boet tages under Behandling, er deels den Bestemmelse i Testamentet, at Skifteretten skal udstede Skøde til bemeldte Hoved Arving paa Gaarden m.v., hvilket ikke kan skee uden at Skifteretten tilredebringer Boet og udlægger Hoved Arvingen det ommeldte,

deels fordi der i Testamentet bestemmes at efter at nogle Legater ere udredede af Boets Penge Masser skal Resten deles mellem Testators egen Udarvinger, men disse ere deels ej her tilstede, deels mangler der for Øjeblikket Bevis om hvilke og hvor mange de ere, hvilket det er nødvendigt at Skifteretten foranstalter oplyst.

 

Derefter gik man nu først over til at registrere og vurdere Boet efterat Mændene vare advarede om at taxere saa retfærdigt at de kunne bekræfte Taxationen med Eed, og er Resultatet saaledes.

 

[Her følger en opremsning og vurdering af alle dele i boet, som opgøres til:]

                      340 rdl. m 6sk

Den afdøde ejer Skovboegaarden Hovergaard Hartk, 6 Tdr.5 Skp. med Konge Korn og Qvægtiende. Samt en Parcel af Hee Marsk Hartk, 1 Skp.13 Firk. 2 Alb, paa hvilke Ejendomme fremlystes 3 tinglyste Skøder, der antages til Aktivs Indkomst og lyder saaledes:

Disse Ejendomme ere fundet kunne taxeres. for.625 rdl. Rede Penge

forefandtes ikke, men da Testamentet forudsætter, at der gives Obligationer i Boet, hvoraf deels Legater bestrides, deels Arv udlægges, saa blev Christen Olesen nu opfordret til at paavise.disse.

Han svarer hertil at da Afdøde saavidt han ved ikkun har haft 4 0bligationer nemlig

1 – Laust Jepsen i Ølstrup det 15 Juni 1806, stor 150 rdl. S.

2 – Else Laursdatter af Hover.22 Sept.1828 –--- 110

3 – Svend Christensen Wodhoe. 20 Juli 1818 ----- 300

4 – Jens Skinderup Hehuse 20 Octb.1804 – – 99

men disse er Boet ikke længede Ejer af, da den Afdøde nu den 14 Marty 1829 har ved Transporter.overdraget til Comparenten No 2 og 3 – til Jens Olesen no 1 – og til Ellen Olesdatter no 4, og fornævnte har nu Obligationerne med deres hosfæstede Transport.Dokumenter. Disse.tog Skifteretten til sig indtil videre til Formuens Afbehiling i Boet og bleve de strax.meddeelte Paalysning ved Fremlæggelse.

Da der efter disse Omstændigheder ingen Sandsynlighed er for at de Legater, og den Arv, der efter Testamentet skulde udkomme af Obligationerne, vil kunne udredes, men det dog

maa interessere vedkommende Personers da speciel den Afdødes Udarvinger at have Le]lighed til at kiende Boets Forudsætning.og Omstændigheder, saa holdt Skifteforvalteren det for uomgængeligt fornødent at indkalde ved Proclama saavel de testamentariske Arvinger Hans Vilhelm Stendorff og Anne Vilhelmine Stendorff, samt afdøde Christen Hansens Udarvinger, alle sammen for at varetage deres Tarv i Boet. Christen Hansens Udarvinger bleve opgivne at være følgende:

1 en Broder Anders Hansen bosat i Hover, død og efterladt følgende Børn,

a en Søn Hans Andersen Sognefoged i Hover

b en Datter Johanne gift med Poul Madsen Langer-

gaard i Breininge.

c ----------- Hanne gift med Peder Olesen Kirkegaard i Nøromme,

d ----------- Else – umyndig

2 en Søster Maren gift med Niels Flod i Neufling men død og efterladt

e en Datter Elisabeth gift Anders Ourvig i Søndervig

f ----------Anna gift med Jens Dynesen i Neufling

3 -----------Dorthe gift med Wilhelm Stendorff Degn i Gjørding. Hun er i Live

 

Flere Arvinqer end førbemeldt vidste ingen af de tilstedeværende at være  til.    Christen Olesen erklærede at han vil være ansvarlig for al Gield paa Boet, og at Creditorerne alsaa ikke behøve at indkaldes i det udstedende Proclama.

Saa idag var intet videre at foretage, men Christen Olesen blev overleveret det hele registrerede og vurderede Boe, som han kand bruge paa bedste Maade, men ikke sælge eller pantsætte forinden han af Skifteretten har faaet fremlyst Adkomst, og han har berigtiget hvad der efter Testamentet paalægges ham.

Det passerede blev nu oplæst og Mødet sluttet.

 

Christen Olesen.

_______________

At forestaaende Vurdering er giort efter Sømmelighed og gangbar Pris bekræftes herved af os undertegnede saafremt hielpe os Gud og hans hellige Ord.

 

N. Holm      Hans Andersen.

 

1830 den 4.Septbr. blev Skifteretten holdt paa Raadstuen af Skifteforvalteren med Widner og foretaget Boet efter afgagne Gaardmand Christen Hansen af Hovergaard. Dette Møde har været bekendtgjort med det Proclama som ved Boets Foretagelse som 12. Juli sidst blev berammet at skulle udstede og fremlagde Skifteforvalteren nu saa vel dette Proclama nu er læst ved Hjemtinget den 4. d.M. men endnu ikke revideret ved Retten og desaarsag ikke endnu læst ved Qvertinget; ligesom ogsaa fremlagdes de i Statstidende og Stiftavisen indrykkede Indkaldelser, hvilket alt blev antraat og lyder saaledes:

 

I Dag gav Møde.

 

No l Den Afdødes Pleiesøn Christen Olesen                    

2 Testamentarisk Arving Hans Vilhelm Stendorff af Gjellerup.                

3 Ditto --------------- Anne Vilhelmine Stendorff ved hendes Mand Knud Jensen af Hover

4 Udarving Sognefoged Hans Andersen Molberg af Hover

 

Flere meldte sig ikke.– De tilstedeværende bleve af Skifteforvalteren gjort bekjent med hvad der passerede i Boet den 12. Juni sidst inclusive de 2 Testamentor og de 4 Transporter paa Boets 4 Obligationer hvorfor de blev opfordrede til at erklære om det er vitterligt, at afdøde Christen Hansen enten har efterladt sig rede Penge eller har eiet andre Obligationer i medfør i Boet fremkomne hvortil de svare Nei

 

Christen Olesen ønskede sig nu Boet til Raadighed og Raaderet imod at han udreder saavel de 160 rdl. rede Sølv til Anne Vilhelmine Stendorff ifølge Testamentets Tilhold som og betaler, hvad retmæsig Gjeld der muelig kunde vogne paa Boet og de Omkostninger som dette Skiftehold faa. –

Samtlige de tilstedeværende havde efter Skifteforvalterens Opfordring til dem intet herimod at erindre.

 

Da nu afdøde Christen Hansen ifølge en reciproqve Testamente aldeeles egenraadig eiede hans og forhen afdøde Hustrus fællede Boe og endogsaa ifølge af dette var berettiget til at oprette nye

Dispotion som ogsaa er skeet ved hans Testamente af 17. Septbr. 1825, saa da disse Documenter ogsaa forøvrigt var i lovlig Form maae saavel sidstnævnte Disposition som ogsaa af ham den 14.Marts s.M. udstedte Transporte paa de 4 Obligationer han eiede, alt sammen antages at have fuld Retsgyldighed.– Men er dette nu sandt og det ei heller har kunnet oplyses at han ikke har efterladt sig andre contante Penge eller Pengefordringer end nysnævnte 4 Obligationer der var bortgivne før hans Død, saa følger og uomgængelig heraf at de Legater der ifølge hans Testamente skulle have været udredede af hans Penge Formue og den Arv han iligemaade af denne Formue have tillagt sin Udarving maae efter de forhaanden værende Omstændigher aldeles bortfalde. Thi Testamentet indeholder udtrykkelig at den Testamentariske Hovedarving Christen Olesen skal have hans Indbo og Beretning m.v. uden derfor at udrede andet

end Gjelden og et Legat til Anne Vilhelmine Stendorff paa 160 rdl. rede Sølv.– Og da det saaledes ikke under nogen Omstændigheder er mueligt at den afdødes Udarvinger ville kunne erholde nogen levn saa skønnede Skifteforvalteren ikke at den 0mstendighed

at disse ere indkaldte med Aar og Dags Varsel og at denne Frist endnu ikke er udløben kan eller bør være Hindring i Boets Fejlrendition nu for Tiden. Thi om endog nogen af de

samme skulde melde sig, staae det dem jo frit for at erholde Qplysning om Boets Beskaffenhed.– Da de 2 Testamentariske Arvinger Hans Vilhelm Stenaorff og Anne Vilhelmine Stendorff i Dag have meldt sig er der fra denne Side naturligvis ingen Forhindring.

 

Efter disse Omstamdigheder tilbageleverede Skifteforvalteren nu Christen Olesen de i Mødet den 12. Juni sidst fremlagde 4 Obligationer med tilhørende Transporter; for at tilstille Vedkommende.–

 

Derefter blev det hele Boe nemlig afdøde Christen Hansens Gaard Hovergaard af Hartkorn 6 Tdr. 5 Skp. med Konge Korn  og Qvegtiende samt en Parcel af Hee Marsk H.Korn l.Skp.2 Fkr.2 Alb. som Christen Hansen eiede efter Skøde tinglæst 22.Febr.1795, 24.Juni samme Aar og 24. Juli 1793 saavelsom og al Boets registrerede og vurderede Boehav Besætning, Ind- og Udboe, altsammen vurderet til 945 rdl 6f Courant eller 1544 rd1.9 3/5 solde Sølv, herved og med al den Ret og Rettighed hvormed afdøde Christen Hansen har besidet saadant, herved og traderet hans Pleiesøn og testamentariske Hovedarving

 

Christen Olesen til Eie og fuld Raadighed; imod at han udreder

det forommeldte Legat til Anne Vilhelmine Stendorff paa 160 rdl.r.S. og betaler aal Boets mulige Cjeld; samt Skiftebekostningerne

der flyder af Skiftet saaledes.

Estraditions Gebyhret – - – – – – – – – – – – – – -7 rdl 4 m. 8

Justitsfondet – – – – – – – – – -- – – – – – – – 1 – 3 - 4

Skriversalær im de Skiftebrevet

 

 

eller forlangte beskrevne ----------------------  2 -                                   3 –  8

 

 

Justitsfondet ----------------------------------                                          3 -  1

Udkaldelse af Proclama – – – – – – – – – – – – – 5 –

 

 

Justitsfondet – – – – – – – – – – – – – – – – – l –

 

 

 

Sognefogden for Tilsigelse ----------------------

Vurderingsmænd og Vidner for Møder       2 –

 

1   4 -3 –

 

---------------- 21 rdl 10 2/3 s.r.S

Nu var Indtægten ----------------------------- 1544 rdl  9 3/5

 

1522 rdl. 5 m. 15 ll5 s

Christen Olesen anmeldte at den Afdødes Begravelse

har medtaget – – – – – – – – – – – – – – – – – 24 rdl.r.S.

og af Smaaegjeld er der saavidt han

har kunnet opdage videre ---------------------48

72

______________________________

1450 tdl. 5 m. 15 l/5

 

Deraf svarede Christen Olesen imod behørig Regres

til Anne Vilhelmine Stendorff saavidt hendes Legat

angaar ifølge Fn. af 12.Septbr.1792 og 8.Febr.1810 – 4 1/2 pro C

til Kongens Kasse med  ------------------------------------65 rdl 1 m.12 s.r.S.

 

Sluttelig bemærkes at han iligemaade har at betale Proclamaets Tinglæsning og Publications Omkostninger hvorpaa der i Dag ikke kunne meddeles ham Regning da det ikke er færdigt. Naar Christen Olesen dernæst indlevere behørigt stemplet Papiir skal der af Skifteretten blive ham meddelt Extract af Skiftet, hvilken han kan lade tinglyse som sin bekomst paa Boet.    Da der nu ikke fandtes videre at erindre saa blev det Passerede oplæst; Christen Olesen som meldt sat i Besidelse af det hele Boe til Raadighed og Skiftet herved sluttet.

 

 

Christen Olesen     Hans Steendorf

vidner

 

Knud Jensen

 

H.Muldberg   N.B.Poulsen    Lautrup