Bilag til 832 Michel Pedersen

 Fæstebrev nr 293 Børglun G 35- 23

 

Jeg undertegnede Frederik Kjer til Børglum Closter hafver sted og fast, som ieg og hermed steder og fæster Michel Pedersen (ane nr 832) føed udi Skiøttrup, dend gaard udi  fornævnte Skiøttzup, som staaer i Nye Matricul No 10 for 8 tønder 7 skp. 2 fj. 2 Alb. Hartkorn, hvilchen gaard med sin fulde besætning efter forordningen hand her efter stedse maae hafve, bruge og beholde, ald dend stund hand deraf i rette Tiide svarer alle Kongl. mayst. Skatter, som endten er eller vorder paa buden. Item hosbonden sin Landgilde og Arbejde, gaarden forsvarligen bebygger og vedlige holder, det I orden og Auling lovlig dørcher og bruger, og ellers I alle maader holder Sig hans Kongl. Mayst.  allernaadigste  Lov  og forordninger efterrettelig,

Børglum Closter dend 12.May A.1719

F.Kjær

 

Ligelydende fæstebrev paa lige, samt stemplet papir haver ieg bekommet, som ieg lofver og til forpligter mig i alle maader at efter lefve og holde.

Børglum closter ut Supra  Michel Pedersen

 

Skifte 1733

 

Anno 1733 den 3.Novbr. haver jeg underskrevne Christian Worm Ridefoged ved Børglum Closter på hr. Canceliråd Kiers som Skifteforvalters Segne med tiltagne Christen Ydsen og Mathiis Laursen begge af Schiøttrup foretaged Registrering og Vurdering til Skifte og Delings Afhandling efter ved Døden afgangne Sal. Michel Pedersens (ane nr. 832) Sal. Hustru Johanne Simensdatter (ane nr. 833) som boede og døde i Schiøttrup imellem hendes efterladte Arvinger neml.: En Søn Simen Michelsen, 24 år, en Søn Olle Michelsen, 20 år, en Søn Christen Michelsen, 14 år, og en Søn Niels Michelsen, (ane nr. 416), 12 år, en Datter Mette Michels Datter 32 år, og en Datter Ellen Michelsdatter 29 år i Ægteskab med Niels Erichsen i Wittrup og blev da foretaget udi Overværelse Birkedommeren Lars Pedersen af Schiøttrup på de myndiges vegne samt udi de myndige arvingers egen tilstedeværelse som følger:

 

Indboeskab i Dagligstuen

1 langt Fuerbord, 2 lange lugt Fuerbænke, 2 gl. Træ Stole, 2 gl. for sit Bænke, 1 kuns Træ, 1 gl. ubrugelig Deietrug, 1 lang Fuerkiste, 2 gammel Standtønder, 1 Stemedtræ, 1 Øltønde, 1 Rivring, 1 liden kar, 1 aflang Bænk, 1 liden Løb, 1 liden fuer Bord, 2 gl. Bænker, l gl. Hen Skab, 1 Kierne, l Lampe, 1 gl. Jerngryde, 1 Rist, 1 Hverindgrev, 1 Selde og 2 Solde, 6 Sivbøtter, l Ildtang, l Drittrug, 1 gl. Kaaber Kiedel, l liden Ølkar, 1 drag Tønde, 1 Strip og 1 Spand, l hollænder Krus med låg, l liden træ kande, 1 Forhæng til en Seng: 1 gl. Olmerdugs Overdyne, 1 gl. Underdyne Vår med 2 gl. Blårgarns Lagner, l gl. Hovedpude uden Fyld, et forslag ? gl. til en seng derpå l gl. Olmerdugs Dyne, l Underdyne Vår og 2 gl. Blårgarns Lagener med 1 gl. Hovedpude, 2 Stk. Omhæng om Sengen, et Forhæng til den 3.de Seng derpå 1 gl. Olmerdugs Dyne, 1 gl. Underdyne med Fyld, 2 gl. Blårgarns Lagener, 1 Hoved Pude med Fyld, et gammelt Sengested uden Himmel, l gl. Seng, l gl. Olmerdugs Overdyne, 1 gl. Bolster Underdyne Vår, 2 Hoved Puder, 1 par Blårgarns Lagner, 6 gl. hampe Sække.

 

Udvendig Boeskab

2 Høleer med Drager, 2 Spande, 2 Grebe med Skaft, 1 gl. Øxe, 1 Hammer, 2 River, l Skierkiste med en qammel Kniv.

 

Vogn og Plove Redskab

l Kiste Vogn med Tilbehør, samt Heke og Kurve, l anden gl. Vogn med Behør, 1 dito gl. ligeledes, 1 Harve med Jernteng i de ?parter, 1 Plov med tilbehørig Jern og Skier,

l gl. Drættetøj til 8 Bæster, 1 bag reb, for reb og Kroge reb og 1 Svæb, l gl. Hiulbåre, 1 Slibesten.

Bæster og Qvæg

1 sort Hest 14 år, 1 dito 13 år, 1 sort Hoppe 9 år, 1 brun Hest 12 år, 1 dito fulle 14 år, 1 sort, brun Hest 7 år, l rød Plag 3 år vandskabt.

Fæe Creaturer

l gl. sort hielmet Koe 13 år, 1 ravnsort ditto 11 år, 1 sort hielmet Koe 6 år, 1 grå hielmet Qvie 4 år, l ringed Qvie 2 år, 2 små Stude ? 2 år, 2 små kalve 1 år, 7 Får, 2 Grise, 1 Gås.

 

Korn i Laden

14 Læs Rug,16 Læs Byg, 4 Læs bl., 4 læs Havre.

 

Boets Reparinger og Udgield

Resterende skatter, 2 års landgilde, Besætningen, Byfoged til Laden og Fæhuus, 6 tylte 12 Aller, 4 tylte l0 Aller, 5 tylte lægter, 16 læs tag, på Rohling Huuset 3 tylte 12 Aller.

 

Tienste Karlen Anders Sørensen skylder Pigen der tiente i Sønnen------------

 

(Her slutter skiftet med et stort spørgsmålstegn og er altså ikke gjort færdigt. De mange enkelt dele er vurderet og sat i pris, men det er ikke lykkedes at få priserne med i denne version.)