Bilag til 8 og 19. Laurids F. Schmidt og hans svigermor, Ane Marie Jensen.

Til følgende aftægtskontrakt knytter sig den sammenhæng, at da jeg nogle gange havde besøgt min faster Thea og snakket om familiesammenhænge, ville hun give mig kontrakten, som hun havde i en kommodeskuffe, men kunne så ikke finde den. Næste gang jeg besøgte hende, havde hun fundet den bag ved skuffen i kommoden og var glad derfor.

 

Aftægtskontrakt.

I anledning af at jeg Laurids Feddersen Schmidt af Tourup i dag har erholdt skøde på den nedenfor pantsatte ejendom, har jeg som en del af købesummen forbundet mig til at udrede, ligesom jeg hermed forbinder og forpligter mig og efterfølgende ejere af den pantsatte ejendom at udrede til min sælgerinde Søren Nielsens enke Ane Marie Jensen ligeledes af Tourup for hendes levetid den nedenfor nærmere betegnede aftægt.

 

1. Til beboelse for aftægtstagerinden fornævnte Ane Marie Jensen, indretter og istandsætter jeg tvende fag fra søndre ende af østerhuset efter aftægtstagerindens ønske og anvisning, nemlig med loftskud, vinduer, døre, skorsten, kakkelovn, bræddegulv etc., således at den i enhver henseende afgiver en hyggelig og bekvem bolig for aftægtstagerinden. Jeg vedligeholder lejligheden forsvarligt og godt i enhver henseende også med maling og kalkning både ud- og indvendig, uden nogen som helst udgift for aftægtstagerinden. Hun er berettiget til at have hos sig i aftægtslejligheden, hvem hun ønsker, og aftægtstagerinden og øvrige beboere af aftægtslejligheden skulle til enhver tid have fri og uhindret adgang til samt afbenyttelse af stedets brønd med redskaber, bagerovn, brygge- og bagerredskaber, som jeg stedse skal vedligeholde i god stand, ligesom aftægtstagerinden og øvrige beboere af aftægtslejligheden også til enhver tid skulle have fri og uhindret færdsel af ethvert slags med adgangsvejen til stedets bygninger, i gårdsrummet og i den til stedet hørende have.

 

Indtil aftægtslejligheden er indrettet og sat i fuldkommen god og beboelig stand, er jeg forpligtet til at overlade aftægtstagerinden til hendes udelukkende brug et med kakkelovn forsynet værelse i stedets stuehus

 

2. Jeg er forpligtet til årlig at levere aftægtstagerinden i hendes aftægtslejlighed i gode, sunde, velrensede og velbehandlede varer forud.

a. med halvdelen den l. maj og den anden halvdel den l. november 1 tønde rug, l 1/2 tønder kartofler.

b. den 1. november: l 1/2 lispund sideflæsk af en ung gris og 2 lispund køed (fri for skank og halskød).

c. hver tamperdag: 4 pund bygmel og 4 pund halvgryn.(4 g. årlig)

d. den l. i hver kalendermåned:1/2 snes hønseæg

e. ugentlig: en kande skummet mælk og 1/2 pund smør

f. daglig om morgenen: 1/2 kande nymalket komælk

 

3. Årlig i rette brændselsbjergningstid skal jeg fra Grimstrup mose hjemkøre Aftægtstagerinden 3 læs klyne og bekoste det indladet i aftægtstagerindens brændselsrum, hvortil jeg skal overlade hende et passende beliggende, tilstrækkelig stort, særskilt rum i stedets bygninger.

 

Til sikkerhed for mine forpligtelsers nøjagtige og skadesløse opfyldelse i enhver henseende pantsætter jeg hermed med prioritet efter servitutter og gjæld 3500 kr. (kreditforeningsmidler) det mig tilskødede sted, jorders under matr.nr. N 3.a af Tourup, Jerne sogn, af hartkorn 3 skp.1 tdr. 1 3/4 alb., gammelskat 4 kr. 54 øre, med derpå stående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, navnlig kakkelovne, komfurer og gruekedel, ejendoms besætning, inventarium og beholdning af ildebrændsel, gødning og afgrøde i strå, hø og utærsket sæd, assurancesummen for bygninger og løsøre i tilfælde af ildsvåde, al af ejendommen gående leje og interesse og de forøgelser og forbedringer pantet måtte undergå samt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende.

 

 Af hensyn til det stemplede papir ansættes mine forpligtelser efter denne kontrakt til kapitalværdi 600 kroner.

 

Denne kontrakt som jeg Ane Marie Jensen herved modtager bekræftes med vore underskrifter vidnefast.

 

p.t. Esbjerg den 11.april 1903.

 

Til vitterlighed om underskrift og rette datering. J.A. Jørgensen / Steffensen

Ane Marie Jensen / Laurids F. Schmidt

 

Læst i Esbjerg Købstad, Skads herred og Fanø birks ret den 2l,april 1903 og indført i panteprotokol nr. 52 folio 303. Betalt med 4 kr. 93 øre.

---------

I henhold til vedlagte dødsattest bedes foranstående aftægtskontrakt udslættet af pantebogen.

Esbjerg, den 3. december 1913 for vedkommende A.B. Krebs

 

Aflæst 9. december 1913. Betalt 1 kr.40 øre.

 

Dødsattest forevist. Aftægtskontrakten udslettet.

 

(Min fars fætter Arne Schmidt har i Esbjerg realregister 28/11 1984 fundet, at ejendommen blev solgt 10/5 1930.)