Ane 789    Anne Nielsdatter                             M 9577 s. 366 b.

1.                   Contensation af skiftet efter Jens Pedersens hustru paa Stenberg

2.                   Anne Nielsdatter, begyndt i Proptokollen folie 363

3.                   Anno 1803 den 3. december blev skiftet efter husfæster paa Børglum

4.                   klosters Gods i Børglum Sogn Jens Pedersen af Stenberg som folie 363 er

5.                   begyndte atter foretaget til videre samme , paa Stervbostedet ved for

6.                   valter Høyer Fra Børglum kloster og Witterligheds Widne Sognefoged Søren

7.                   Pedersen og Jens Nielsen begge Gaardbeboer af Wittrup Boe her i

8.                   Sognet. Thi hvilket møde samtlige Arvinger er indkaldte ( og tog )

9.                   møde Christen Ydesen Gaardmand i Weibye sogn, Niels Laursen

10.                 fra Westerbrønderslev sogn paa sin hustrus Wegne, Mads Andersens søn 

11.                 Laus Nielsen Mads Andersens huusmand i Aarendrup paa sin hustru’s

12.                 Wegne med sin søn Anders Madsen, Jens Ydesen huusmand af Wittrup

13.                 paa egne og sin Søsters mand Lars Christensen Sloth ibid, hans Wegne

14.                 Niels Ydesen husmand af Linnerup i Tolstrup sogn, Anders Ydesen

15.                 huusmand fra Aae i Serritslev sogn og Christen Olesen huusmand

16.                 paa Soht her i sognet, hvilke alle den afdødes egne var Enkemand-

17.                 dens Stedbørn var myndige .  ---  Enkemanden var ligeledes

18.                 fordringen nærværende, der blev fremmet som følger

19.                 Skifteretten forespurgte sig om Stervboet er mere tilhørende

20.                 end det allerede registrerede, hvorpaa Arvingerne fremstod og til

21.                 …….. at der endnu forefandtes.

22.                 1. Sortringet koo 3 aar, som blev vurderet til                                             11Rdl

23.                 hvilken Enkemanden angav at han kiøbt af Anders Pedeersen i

24.                 Weibye lidt før hans kones død, men skylder han endnu kiøb

25.                 summe 11Rdll og derforuden 2Rdll

26.                 1 ….  Gult- grus som er solgt til Niels Olsen i Weybye for                         2Rdl       

27.                 men herfor pengene war erlagt og forbrugt føren konen døde

28.                 5 Faar hvoraf de 2 de tilhører Jacob paa Børglums kloster                      __________   

29.                                                                                                                                       13Rdl

30.                 manden er overladt hans Broder Willads paa Wangen for et lam

31.                 til at slagte                                             

32.                 et er kommet Ruberg for ……til husholdningen, saa der for det

33.                 første ikke komme mere ud af Boet til Indtægt for                                        1Rdl

34.                 ligesaa paastod og Arvingerne at kornet i laden, burde komme

35.                 Boet til Indtæget, da de forventer at noget kan sælges, for-

36.                 uden det som vel medgaard til Føde og Sæd. – I Anledning

37.                 deraf lod Skifteretten af lyse kornet med Witterligheds Widne

38.                 hvilke efter bedste Skønnende ansaar, at der kan sælges, naar

39.                 føde og Sædekornet er fradraget 8 tdr. havre, som i tider vuderet til        13Rdll 2 mark

40.                 men om Skiftet ikke sluttes før b          Taxta ……. Kan det komme

41.                 til indtægt  derefter

42.                 Endnu fandtes noget Rand – Tømer over Loen                                            2         - -

43.                               Ditto over kreaturerne                                                                    2 -   6                                                                                      

44.                 Et i Daglig Stuen indmuret Skab                                                                  1 -  8

45.                 ………. Paastod Arvingerne at Wurderingen paa Boet

46.                 var alt for ringe, hvorfor Skifteretten eftersaa disse Ting paa-

47.                 nye og befandt efterbedste Omdømme At samme kan tillægges

48.                 for at udgiør sin virkelige Wærdi                                                                27 - 3

49.                 med hvilken Taxation Arvingerne erklærede sig fornøjet

50.                 og forlangte ikke at Wurderingsmændene skal befærdige Taxa

51.                 tionen, hvilket ogsaa da Arvingerne er myndige, ifølge

52.                 deres Samtykke efterlades

53.                 Det i Dag registrede beløb                                                                               55   4    14

54.                 og det forrige (Tægt Dag) anskrevne                                                                58Rdl 1M 14 Sk

55.                              Altsaa Boet fik Indtægt                                                                      114   -  12

56.                 Skifteretten paaraabte derpaa Boets Kreditorer og

57                  meldte sig da følgende:

58.                 Anders Westergaard fra Børglumsby fordrede   2Rdl

59.                 Jens Sophauge af Weneberg Sogn for korn        4Rdl

60.                 Hans Smed af Weybye for Smede-Arbejde        1Rdl 

61.                 Jens Sørensen af Børglumbye for Engslet          -    5 M 6 sk

62.                 Søren Sikeborg af Weybye laant Rug               10Rdl

63.                 Jørgen Laursen fra Steenberg laant Rug              2Rdl

64.                 Jens Andersen boede paa Seilstrup Mark ditto    8 -

65.                 Popl Nielsen fra Børglum bye for korn ect.         2 -

66.                 Tienste karl Svend Lauritsen af Weybye              -  2

67.                 Fra Peder Mathiasen i Lyngbye fremkom en Regning

68.                 saaledes lydende Folie 368 paa                            5 - 4 - 15

69.                                                                                                                                         36Rdl 51 M   Sk

70.                 Tienste-karl Jens Kinholm paa Børglum -kloster lod

71.                 med Skifteretten kræve laante penge                                10Rdl

72.                 Enkemanden forviste at …… fra ….. Wraae, Seil -

73.                 trup Mølle, saaledes lydende Folie 368. hvorefter

74.                 kræve                                                                                 10Rdl

75.                 Anders Pedersen af Weybye krævede for den registre-

76.                 de kou 11Rdll  og desuden  2Rdll                                    13Rdl

77.                 Enkemanden angav anden følgende gjæld

78.                 Jens Madsens Enke i Weybye                                                       3 M

79.                 Christen Simonsen i Lyngbye skyldte Enkemanden

80.                 før hans kones dødsfald                                                     22 Rdl 2 M 12

81.                 hvilke fordringer Enkemanden tilstod at være rigtig

82.                 og at han virkelig bortskylder disse penge                                                                                     83.                      han krævede derpaa til sin Begravelse med hans kone        8Rdl   -         -  

84.                                                                                                                                         100Rdl   M   Sk              85.          Da samtlige Arvinger har tvivl om Gjældens Rigtighed og paastod som

86.                 lovlig beviste ,føgend Udlæg derfor…… saa lovede Enkemanden i

87.                 Anledning af saadan Paastand at han næste Tirsdag ville fremstille

88.                 samtlig Kreditore paa Børglumklosters Birketing for at beferdige

89.                 ikke alene Fordringernes rigtighed men endog at Gielden befandtes

90.                 saaledes med hans kones dødsfald, med hvilken Bevis maade Arvin-

91.                 gerne var fornøjede og vedtog uden …… at møde paa Tinget

92.                 bemeldte dog ifald de ….. saadant fornødent.

93.                 Forinden videre fortfandes ved Skiftet fremstod Enkeman-

94.                 den og Arvingerne som …….. at uden bevis enige om …. i

95.                 dette Arv saaledes, at de faar til Deling den Afdødes 2’de kister og hendes

96.                 klæder, de bedste Sengeklæder, det registrede hør og halvparten af

97.                 det forefundne ……. Og Lod, imod hvilket de frafaldt ald Arve

98.                 i dette Boe, ligesom de og enstemige erklærede, at kunde og ville

99.                 dele disse Ting imellem sig uden Skifteretten’s Mellemkomst

100.               Enkemanden paatog sig ald Gielden i Betaling sa….

101.               som Skiftes beskatning samt til ……….. at det som Ind-

102.               lagte ……. Gielden 5/2 og lovede at betale samme uden ansvar

103.               for Skifteretten.

104.               Ifølge denne forfatning og Enkemandens erklæring

105.               havde Retten intet videre mod Skiftet at forhandle, men  ……

106.               samme havde , dog anmodes at Arvingerne …… overlade det i Stuen

107.               ved Winduerne indmurede skab, dog at han ikke faar det før næste

108.               …… ------- hvordan Enkemanden eller Arvingerne forlangte skifte-

109.               brevets beskrivelse.

110.               Forretningen bekræftes med samtliges handret underskrift

111.                           Datum et Supra

112.               Enkemanden: Jens Pedersen

113.               Arvingerne: Anders Ydesen,Jens Ydesen, Niels Ydesen,

114.               Christen …..

115.                                         Til Witterlighed

116.               Søren Pedersen,        Jens Nielsen

117.               1799 Jens Pedersen paa Stenberg i Børglum Sogn, blev han mig skyldig paa

118.               Tømmer 5 Rdl 4 M 15 Sk. Som …… forvalter Høyer giver mig vederlæg

119.               for ved skiftesamling d. 21 November 1803          Peder Mathiasen.

120.               Fremlagt ved Skiftet d. 3 December 1803  efter afgangne Anne Nielsdatter,

121.               Jens Pedersen’s hustru paa Steenberg i Protokollen tilført Fol.368 lert.  Laurits …..

122.               Seilstrup Mølle den 22 December 1803

123.               Da jeg har …. at Eders kone skal være Dødelig syg og efter Rygtet næppe

124.               vil komme til sit helbred igen, saa er det formodentlig at denne forandring

125.                 viste omstændigheder hos Eder, til saadan ende vil jeg have Eder anmodet

126.               at i …. Eder for saavidt muligt at udføre vores mellemværende som

127.               I nok Erinder hvormeget er, minlig bekommend af mig

128.               contant den 8 maj 1798                                                   4 Rdl

129.               ligesaa den 17 juni 1800                                                  3 Rdl

130.               og i ….. eller  d.16 Nov.1801                                          3 Rdl

131.                                                                                I alt             10 Rdl              

132.               hvilke tre Rigsdaler som saavidt muligt ville bestrebe Eder for

133.               at betale, da jeg i manglende fald er nødsaget vil søge Eder paa lovlig maade

134.                                                                                                      E.Wraae

135.               Til Jens Pedersen i Stenberg

136.               Fremlagt og læst med Skiftet efter Jens Pedersen paa Steenberg i Børglum Sogn.

137.               hans afgangne hustru Anne Nielsdatter, den 3. December 1803 og tilført i

138.               Skifteprotokollen fol. 368

139.                                                                                Lauritz Høyer

 

 udskrevet d. 2-12-2002