Bilag til 670 Niels Christensen

Overdragelse fra (ane nr. 670) Nie1s Christensen, Astrup, til hans søn Jens Nielsen,

fra Thimgaards skifteprotokol G 443 – 2 s.49-51

 

Anno 1728 d. 25. Juni Paa Velbaarne Herskabits Veigne var ieg underskrevne Mikkel Christian tillige med 2de Danne Mænd Nafnlig Chresten Nielsen af Broegaard og Chresten Chrestensen Lille Syndergaard i Thim Sogn forsamelede udi Aastrup i Hee Sogn, Efter Niels Chrestensens og søns Jens Nielsens begæring, for at fatte et regtig Registering og Vuhrdering Paa hvis som udi bemelhte Aastrup af Besætning og Boehauge og andet Boend tilhørende forrefantis. Riskende sig af at Fadern Niels Aastrup nu er Gammel og Svag, og des Aarsag hafuer afstanden sin iboende Gaard til bemelte sin Søn Jens Nielsen, som samme af Velbaarne Herskabet er forundt, og hand nu var begiarende at faae giort vedbørlig Rettighed, førend han sin i Vendte hafuende Hustrue udi Fællis Boe indflytte, og da eftersom dend anden Søn Peder Nielsen eller Datteren (ane nr.335-334) Kirsten Nielsdatter Med sin Mand Chresten Pedersen

Noubech ej her i dag efter til dennem giorte Begiærinq er Mødt, Saa er Begært af Jens Knudsen

og Niels Tommesen fra Hvingel, at de paa de udeblifendes Vegne vilde ved samme Registering og Vurdering overværede være, for at se at hvis som blef for Rettet blef lovlig omgaaet, Som og efter Begiæring er mødt, og da forretaget saaledis, Nemlig

1) Levendis Creaturer, 1 sort strived U-Skaarn Hestplag 2 Aar 8 rd., 1 dito Skaarn 6 rd. 4 m,, 1 gl. sort Hoppe, 4 rd. 4 m., 1 gal. udlefuet Hest 2 rd. Sort Ringøjet Koe 3 rd.2 m. 1 gl. hvidhoved dito 3 rd.2 m., 1 graa og 1 lille Sort dito 6 rd. l broget og en sort Qvier 6 rd.2 m. 3 spee Kalf a 3 m. er 1 Rd. 2 m.,10 Faar med 10 lam for 5 rd. 2 Vædre a 3 m. er 1 rd,, 2 graa 3 aars stude 12 rd. 2 sort dito 5 Aar = 13 Rd 2 m. 2 smaa Sort Dito 5 Rd, 2 m., 2 smaa Aarings Qvier 2 Rd, 2 m. 1 Sort grimed Aarings Tyr = 1 rd. 2 m. l Aarings Svind og 3 Gris 2 Rd.

2) Vogn og Ploug Redskab, 1 Rebied Vogn Med dret og Behøring = 5 Rd.2 m..1 gl.dito 2 Rd.4 m. 1 bag Ploug med Jern 4 Rd. 2 tre Hafuer 3 m. 8 sk. 2 rifuer, 2 Plejl og 1 gresbord – 1 m.14 sk., 2 Tørfue spader 3 m.8 sk. 2 staaeltræet Greb 1 m,, 2 Høeleer og 1 gl. dito 1 rdl. 1 m. 12 sk. 1 Skiær Kiste med Kniv 2 m. S sk., 1 Stie og 1 Bærbord 1 m. 2 sk. 1 pr.Har Tøje – 1 m. 1 Øxse 1 Nauver l Saug 1 Hammer 1 Baandkniv 1 Knibtang og 1 Spigger bord 2 m. 

3)  Indboeskab udi Stuen

1 lang fyr Bord Med 1 lang Skammel 4 m. 8 sk. 1 gl.Kandskab 1 rd. 5 skospu gamel Thin ad 10 rd. 3 m. 2 sk. 2 Messing Liusestager 3 m. 8 sk, 2 Messing Brehner 2 m, 8 sk, 1 Pib Kande  med 4  Kaaber Giorde om 1 m. 8 sk. 6 storre og smaa Hollands Steenfad, 1 m. 14 sk. 3 dito Krus uden

Laag, 1 m, 8 sk. 1 Øll Stob 6 sk . 1 lille Viin Krus 6 sk, steen Kop og 6 Talerchener – 10 sk.30 Melchsætter – 1 m. 1 lille gl. stoele 4 sk. 1 gl. fyr Skrin uden Laas 1 m. 1 Vogn Skrin 8 m. 2 Mad Kurfer l6 sk.

I Kielderen

l Brød Kiste 2 m. 2 gl. Øll Tønder 2 m.2.gl.sten Tønder 8 sk. 2 Saald og i Løb 1 m 6 sk, 1 Uld sax' 1 m. 1 Kiern, 12 sk, 1 gl. Lændstoell og 1 gl. Stoell 6 sk. 1 Deige Saae 4 sk. 3 Seigl 1 sk. 1 Dreft Trug 4 m.

I  Kiøkkenet 

1 Kaaber Kiedel i Gruen 4 Rd. 1 ørret Ballie og 3 Bøtter 1 m. 2 sk. 1 Ildklem 1 Forck og 1 Riist for 1 m 4 sk. 1 Drau Tønde 4 m. 1 Korn Bing 1 rd. l m.  1 pr. Qværn 1 m.8 sk. 2 gl. ubrugelig Kar 3 m, 2 Sætter og 2 Løbbe 8 sk. 1 ask Trug og oven  Redskab 8 sk.

Korn. I Øvrigt fantis og paa Loftet

 Rug 5 tdr, Buig l tdr Malt 1 tdr.

Samme ej taxerit saa som det ny fra Sommer Føden kunde mistis.

Sænge Klæder

No 1 Een Seng med Dynevaard 2 Hylsklæder og 1 Hoverpudde 2 rd. 2 m. 2 Gammel Hynder og 2 Ulden Serche for 1 rd 8 m.

 

Forælderns Seng med derpaa Behøfuende Klæder blev ey Vurderet tillige med deres Kiste Hvilche de indstod Sønnen Jens Nielsen at skulde beholde efter deres Døed, naar han efter Dags forsiunet dem med behøvende Klæder og Føde og til sidst Een Skichelig Jordefærd. Derpaa blef Faderen samt Moderen med Sønnen tilspurt, om de vidste meere Endten i Penge eller Vahre som nogensinde kunde komme Boend tilgoede, hvortil de samtl. Svarede Ney. Blifuer da heele Boens Midler

Summa = 128 Rd. 1 m. 6 Sk.

 

Dernæst Huusenes Brøstfældighed efterseet af oven Melte 2de Danne Mænd Chresten Kieldsen og Chresten Chrestensen Lille Syndergaard udi Niels Aastrups og Søns Samt Jens Knudsens og Niels Tommesens overværelse som befandtis saaledis som følger ------

1) Korn Laden Som er 20 Fag Huus, og Meget slet baade paa Legter og Tag, som i Aller ringste kand behøve Fag viis 4 m. er – 13 rd. 2 m.

2) Fæe Huuset Er 15 fag og det Meste af det færdig

at nedfalde Kunde ey i Ringeste Ansees at blifue hjulpen Fag Viis med 3 m, er = 7 Rd. 3 m.

3) Stalden 10 Fagshuus Kand behøve til Del Legter og Tag i Ringe Maade = 4 Rd.

4) Høeladen nogenledes ved Magt uden kand fattis 2 Træfuretag ad 24 sk, – 3 m.

5) Saldhuuset ansees at feille paa Tag ellene 38 Træ ad 24 sk, = 9 rd. 3 m, og for samme tag at oplægge til Kost og Løn 1 rd. 3 m, ialt – 11 Rd. og eftersom Nu ald Gaardens Besætning udi yderste er Vuhrderet, saa udfordres der igien efter kongelige allernaadigste Forordning af l5. Janu. 1701 til Gaardens Besætning, som staaer for Hartk. 8 Td. 2 skp. 2 Alb. 8 Arbeids Bæster hver i Ringeste til l0 Rd. er – 80 Rd. 1 Døugtig Arbeids Vogn med sit Behør 10 Rd. 1 Ploug og Harfve med sit Behør 7 Rd.. Angivne og tilstaaende at være skyldig til Hosbonden sidste Aars Landgilde som er ialt 13 Rd. 2 m.. Endnu foregaf at være staaende i Boend efter Tilspørgelse til Niels Aastrup begge hans Sønners Mødrene Arf som er efter Skiftebrev af Dato 10.Decemb, 1700 hver af dem 16 Rd. 3 m. 12 sk, er for begge 33 Rd. l m. 6 sk.. Hvorpaa Sønnen Peter Nielsen efter Faderens Udsigende skal hafue faaed 3 Rd. 2 m. Iligemaade angaf Faderen at være skyldig til Peder Siørup i Torsted Reede laante Pence 6 Rd.

Summe Udgield Naar oven Melte 3 Rd. 2 m. fra Dragais i alt ------182 Rd.3 m. 8 sk. – – – = –

Navr da forskell. Indgield og Udgield Leqvideris, Befindis Udgielden at være 54 Rd. 2 m. 2 sk. heyre. som ey findis Noget til, Mens efter som sønnen Peder Nielsen er hiemventendis til Mikkels Dag Saa er med denne Registerings Slutning hensat til dend tid, nemlig til d. 20.0ctobr. førstkommende.

Og som hand ey til om Melte Tid Hiemkom, dog Fadern og Brodern Noch lod ham det imidlertid vide.

Saa sluttis hermed under voris Hænder og Forseigling Indmelte Registering og Vurdering, samt Siun og andet i alle Maader paa Lovligste Maade Som skee kunde at være omgaaet.

 

 

Datum Aastrup d. 12 8br. 1728

 

Paa Velbaarne Herskabits Veigne som

Fulmægtig Mickel Christian.