Bilag 590-91

 

Jacob Pedersen Schanderup, Byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Balling herred fra 20. april 1709 ifl. fortegnelse over Retsbetjente og majestætspersoncr i Rigsarkivet 1660-1847 s, 65,

 

Side 166 omtalt som byfoged i Ringkøbing 14. aug, 1715, f. h. Tolder i Horsens.

 

Købte 1719 Bølling kirke ifl. ”Træk af Bølling sogns historie” af V. Bendtsen s. 61.

 

I Lundenæs amts skifteprotokol begynder et omfattende skifte efter Anne Margrethe Boldevin, enke efter afgangne Jacob P, Schanderup:

 

Anno 1737 d. 7de Augustii indfandt sig udi Lille Dalager udi Borris paa Skifteforvalterens Justice Raand og Amtmand Teilmens Vegne som Fuldmægtig Johannes Hiort efter der om fra Velæværdige Hr. Jørgen Haug til Skifteforvalteren Engangne Skrivelse og siden ved 30te Dagen at vurdere, hvis af denne Anne Margrethe Boldevin, forhen afgangne Bye- og Herredsfoged Schandorphs Enke som døde d. 23. Juli sidst sig kand have efterladt; Med paafølgende Skifte og Deeling imellem dend afdødes efterlatte Arfvinger som ere en Søn Rudolfph Schandrup udi sit 23. Aar og en Datter Christine Jacobsdatter udi sit 25. Aar, alt udi overværelse af Sr. Koch paa Londenæs, Sr. Repsdorf ved Schienbro, morbroder til Arvingerne, samt 2de velagte Dannemand, nafnlig Mads Ahler, boende paa Ahlergaard og Knud Synderby hvorpaa blev da forretaget med Boens Registering som følger:

 

Guld: 1 Finger Ring med en Rød Steen udi hvorudi er udgraverct J. P. S. S. á. 3 Rd. 2 M. vog 2 qt., 1 mindre dito med blaa Steen, hvorudi udgraveret C. P. vog 1 qt. l Rd. 4 M.

 

Sølf: 6 sølf Skeer med Nafn udi træch af Aar 1713, 1 dito paategnet udi et træk J. P. S. 1 Sukerbøsse, hvor under tegnet M., 2de Saltkaar, lidet forgyldte med samme Mærke, 1 liden Tomling, 1 Tobacks Dosse hvor under tegnet A. M. B., l Rødt Kruis med sølflaag hvor udi en sk. pænge.

 

(så fortsættes med) Thin, Kaaber, Vester Stuen, Daglig stuen, Spise Kamret, Kiøekenet, Brøggerset, Loftet, Laden, Stalden,

 Levende Creaturer: 1 Sort stiernet Hoppe, 1 Rød Skimlet, 4 Kiøer, 7 Faar og 1 Lam., 1 Soe og 2 Grise, 1 Bistade.

 

Førend Skifteforvalteren sluttede denne Forretning, tilspurgte han Arvingerne, om de intet videre denne sinde vidste at tilkiendegive, som tilhørte Sterfboen, hvor til de svarede, at Stedet, som de her paaboede, nemlig Sterfboen var deres, tilligemed 2de Huuse ved Borris Kirke, en Gaard udi Ringkiøbing, item Bølling Kirke og Kirke Bolig, som nærmere ved 30te Dagen skal blive Illustreret, som indkaldes d. 22. Aug. førstkommende; Og som intet videre denne sinde var at forrette undtagen at besegle l Dragkiste og 2de Kister i Vesterstuen, item en indlagt Skab i Dagligstuen, at saaledes er Passeret bekræfter vi under vores Hænder, – Paa Skifteforvalterens Justice Raad og Amtmand Teilmans Vegne J. Hiort, som overværende J. Hauch. Som tiltagne for at overvære Registrering og besegling H. C. Ahler      Knud Synderbye.

 

Anno 1737 d. 27. Aug. indfandt sig o. s. v. (de samme til værdiansættelse af boet)

 

Anno 1737 d. 1ste Octobris mødte o. s. v. (der holdes auktion over boet) hvorved sønnen Rudolf Boldevin Schanrup køber stedet Lille Dalager på 1 td. 1 skp, 2 alb. med Aufling som nu forefindes vurderet for 60 rd. som højstbydende for 100 rd. (Der er navne på alle køberne, hvorimellem er sønnen og datteren i mange tilfælde, ligesom fætteren Peter Røpstorph.)  Auktionen forløber over 2 dage og dokumentet underskrives 2. oktober 1737, men 11. december 1737 er der igen samling på Lille Dalager, hvor der laves opgørelse af udgifterne ved skiftet.

 

Anno 1738 d. 14de Maii blev skiftet (flyttet til Sehiernbro) hvor Boens Heele Indtægt anføres Saaledis:

Sterfboens Indtægt i en samlet Masse Bedrager sig til dend Summa 1133 rd. 5 m. 3 5/6 s.

 

Derfra afgaae dend udi Skifte acten forhen anførte Sterfboens GiæId og Afgang som beløber sig

 509 - 5 - 2

 

Samt dette Skiftes Bekostning (en lang række posteringer)

 

Sumna Sumarum heele Sterfboenns Udgiæld: 564 Rd. - 6 s.

Som imod Liqvideres og bliver da – til Deeling: 559 rd. 4 m, 13 5/6 s.

 

Daatteren Christine Jacobsdaatter Arfver en Søsterlod som er:

186 rd. 3 m. 9 17/18 s.

 

Det store skifte slutter med underskrifter

 

Sehiernbroe d. 25. Juni 1738

C. Tei1mann

Som Curaior for Moms. Schandrup underskriver Hans Nielsen

Som formynder for Christine Schandrup - P. Repstorph.

 

At ovenmeldte min Arf tilligemed original Skiftebrevet af mig leveret Testerer

R. B. Schandrup

 

(Den Sr. Hans Røpstorph, der i skiltets begyndelse benævnes morbror til arvingerne, er søn af Peter Røpstorph og Kirstine Funck, som er mor til Ane Margrethe Boldevin i sit andet ægteskab med Rudolph Boldevin. Peter Røpstorph, som afløser Hans Røpstorph, er dennes søn.)