Bilag til 59 Ane Jensdatter.

 

Skifte efter mand Jens Christian Frederiksen fra 1843.

 

Aar 1843 den 16. Januar mødte skifteforvalteren i Børglum Herred Krigsraad Sparck der havde Forfald ved Politiretten, med constituerede Fuldmægtig Aagaard med Vidner og Vurderingsmændene Sognefoged Søren Damsgaard og Christian Michaelsen hos Ane Jensdatter (ane nr. 59) i Øster Brønderslev for at paabegynde Skifte efter hendes under 14. November sidst afdøde Mand, Gaardmand Jens Christian Frederiksen sammesteds. Enken var tilstede med hendes antagne Lauværge Christen Pedersen af Vesterbrønderslev og nævnte at den afdødes Arvinger er følgende i Ægteskab med hende avlede Børn: En Søn Jens Frederik Jensen ¾ Aar, en Pige Else Marie 18 Aar, en do Ane Kirstine 7 Aar, og en Datter Mette Marie 2 Aar. Følgende blev registreret og vurderet:

 

1 Bord 2 m., 1 Forsæt 8 sk., 1 24 Timer Uhr 2 rd., 1 rød og hvid Olmerdugs Dyne 1 rd., 2 Blaarlærreds Lagner 4 m, 1 Pude 8 sk., 1 Underdyne 1 m, 1 hvid og blaastribet Dyne 1 rd., 1 Pl. Lagner 4 m., 1 Hoved Pude 1 m, 1 Underdyne 1 m., 1 Staalpande og 1 Rist 4 sk., 1 gl. Kobb. Kjedel 6 rd., 1 Kierne og 1 Strippe 6 sk., 1 Skatol 6 rd., 1 pr. blaa Buxer 1 rd, 1 rød Nattrøje 3 m., 1 stribet Nattrøje og 1 pr. Buxer 1 m. 8 sk., 1 Hat og 2 stk. Strømper 2 m, 1 Øltønde 2 m, 4 Sække 2 m, 2 Høleer 3 m, 1 St? og 1 Garnvinde 8 sk, 1 brun Hoppe 10 rd., 1 ditto 30 rd., 1 rød Koe 12 rd, 1 sortbroget do 10 rd, 1 graa Studnød 4, 1 sort Kvie 4 rd, 2 Faar og 1 Vædder 4 rd. 3 m, 1 Kurv m.m. 8 sk, 2 Hestedekkener 4 m, 1 Tang og 1 Skovl 1 m, 1 Løftestang 8 sk. Hekke og Reb til en Vogn 3 m., 1 Hestelod 2 m. nogle Møjfiel 3 m, 1 Vandtrug 8 sk.

 

1 Kakkelovn 4 rd., 1 Skrin 2 m., 1 par Karter, 1 Stoel 8 sk., 8 Madskol 1 m. 8 sk., 1 Bord 1 m. 8 sk., 1 Stoel 8 sk., 1 Kakkelovn 6 rd., 1 stk. Slagtkar 8 sk., 1 Jern Gryde 2 m, 1 ditto 1 m. 8 sk., 1 Øse og 1 Mugge 1 m. 2 gl. Vandtønder, 1 gl. Fjerding og 1 Ildtang 2 m., 1 blaa Kjole 1 rd. 2 m., 1 blaa og stribet Vest 3 m, 1 gl. graa Kjole 1 m, 3 Skjorter 4 m. 1 par Støvler 4 m, 1 Loftstige 8 sk., 4 Stimer 1 m. 8 sk, 1 Solde og 1 Løb 8 sk, 1 ?ploug 1 m., 1 Plov 4 rd., 1 Harve 1 m., 1 Hiulbaare 2 m, noget Brænde 1 m, 1 Greb og en Skovl 1m, 1 Trug 8 sk., 1 Fork 1 m, 1 sæt Hestelod 1 rd. 1 Hakkelskiste med Kniv 2 m, 2 Pleile og en Saald 1 m, 1 halvbeslagen Vogn 4 rd., 1 gl. Trævogn 3 rd., noget Ragelse 2 m, 1 Tjærkar 8 sk, 1 Slibesten og Axel 3m. 

 

Stervboegaarden med Avl og Afgrøder, saaledes som den nu befindes, efter Afgang af en til Nygaard solgt Eng, vurderes til 680 rd.   Summa 790 rdl.

 

Til Indtægt var ikke mere at beregne, derimod opgaves følgende Gjeld til Gaardejer Claus Chr. Jensen i Stode 332 rdl. 3 m. 15 sk., Christen Jensen i Østerbrønderslev 7, til Heile Smedgaard 12 rd., til Christen Pedersen 2 m. Skatter for 2. halvaar 1842 17 rd. 5 m. 3 sk. Som Vederlag for Begravelse fordrede Hans Enke 10 rd. Tilsammen 381 rd. 4 m. 2 sk. samt endvidere til C. Mørk, Nygaard, 5 rd. 2 m. 5 sk. = 387 rd. 7 sk. Endelig 8 rd. som skyldes til Udredelse af nogle Durkmente til førstnævnte Debitor.

 

Som Formynder for Børnene havde Skifteforvalteren antaget den Steffen Clausen af Vesterbrønderslev og hverken denne eller nogen anden af Boets Vedkommende havde noget at erindre enten mod Registreringen eller mod den anmeldte Gjeld. Derpaa bekræftede Mændene at have fremmet Vurderingsforretningen efter den bedste Skjøn  og Overbevisning saa sandt hjælpe dem Gud og hans hellige Ord. Imod at Enken holder Skifteforvalteren og andre vedkommende Anger og Kravsløse saa vel for den anmeldte som al andet paa Boet ragende Gjeld, ønskede hun sig det registrerede udlagt til fri Raadighed, hvorfor hun ber at de Børnene tilfaldende Arvelodder maa blive indestaaende paa Prioritet i Ejendommen da hun ikke ser sig i Stand til for Øjeblikket at udrede samme Contant.

Boet optages til Slutning og raporteredes.

Indtægt  Vurderingen tilløber 790 rdl. 24 m.

Udgift Den anmeldte Gjeld    395          7

 

Dette Skiftes Bekostning Skiftesalær     8

Skrivesalær                                             2     8 sk.

Bekræftelse                                                   80

10      88

 

H??fonet deraf                               2  18

1/3 pro cent til Konges Kasse        2  64

20 procent deraf                                  51

Stemplet Papir                               2   64

Vidnerne                                         1   12

Sognefogden for Tilsigelse                 20              20    29        415

Beholdning                                                                               374

 

Heraf tilfalder Enken halvdelen 187 rdl. og Resten hvorfra drages ½ pc Afgiften deles imellem Børnene saaledes

1 Sønnens Jens Christian Jensen     74 rdl. 5 m.

2 Datteren Else Marie Jensdatter     37        29

3 Datteren Ane Kirstine Jensdatter  37        29

4 Datteren Mette Marie Jensdatter  37        29

Tilsammen                                     186        48

 

Disse Arvelodder bliver at indbringe udi Overformynderiet og til Sikkerhed for samme læses paa Enkens Bekostning en Extract af det ??…de umyndige givne Prioritet og Panteret aftalte 300 rdl i Stervbogaarden, som efter Afgang af en Parcel staar for Hartkorn 2 – 4 – 1 - ½ og som tilhører Boet efter Skjøde af 22. Januar 1840. Saa pantsættes og ved lige Prioritet, avlet Afgrøde, Besætning, samt Ind- og Udboet. Af Arvelodderne svares ingen Rente til Døtrene før de vorde 20 aar gl. Enken extraderedes dernæst det Registrerede til fri Raadighed  . Hvormed Skiftet sluttedes.

 

Aagaard  -  Ane Jensdatter  -  Christen Pedersen  -   Steffen Clausen  -  Søren Damsgaard   -  Christian  Michelsen.