Bilag til 53a10 Mette Michelsdatter i tugthus

 

Fra B 204 – 161. Viborg Tugthusarkiv. Sager vedrørende Fangerne 4467-4540.

Fra Viborg Opfostrings- og Forbedringhus.

 

Viborg Stiftsamt 17. Marts 1845.

Den 26. Marts 1845 er Opstillingen forkyndt for den paagældende Fange nr. 105 Mette Michelsdatter.

P. Undall. (Arrestforvarer)

 

Udskrift af Dommen i Sagen anlagt af det offentlige imod Peder Jensen Rakkeby og Hustru Mette Michelsdatter, samt Marens Christensdatter, ogsaa Rugmaren kaldet, for begaaet Faaretyveri afsagte:

a. Inden Børglum Herreds Extraret d. 9. December 1841 paalydende.

Da de den 16. Oktober dette Aar om Morgenen savnede 2 Vædderlam, som havde staaet i Tøjr uden for Herregaarden Børglum Klosters Lade, blev de af samme bortstjaalne Lams Eiermand, Forpagter Madsen og Ladefoged Jens Mathiasen i Følgeskab med vedkommende Sognefogedmedhjælper iværksat Ransagning efter bemeldte Lam og blev nu saa hos Arrestanten Indsidder Peder Jensen Rakkeby forefundet Kiødet af det ene Lam, nedsaltet, samt Talgen og Skindene af begge Lam. Denne Arrestant tilstod sig strax skyldig i Tyveriet af begge Lam, og forklarede derfor at begge Arrestantinderne, nemlig hans Kone Mette Michelsdatter, samt Indsiddersken Maren Christensdatter, ogsaa Rug Maren kaldet, for de med ham værende delagtige i Tyveriet  -

Hos Arrestanten Rug Maren blev derpaa ved den fortsatte Ransagning fundet Kiødet af det andet af de stjaalne Lam, ligeledes nedsaltet, men saavel Rug Maren som Mette Michelsdatter ville for Ransagningsmændene, ikke vedgaa andet end, at de havde slagtet Lammene, hvorfor Rug Maren foregav  at have for 8 Skilling afkiøbt Peder Rakkeby Kiødet af det ene hos hende forefundne Lam

 

– Efter at derpaa alle 3 saa blev arresterede giorde de i Forhørsretten den 20. næstefter alle hver for sig, uforbeholden Bekiendelse om, at det omhandlede Tyveri var af dem blevet forøvet i Fællesskab Natten imellem den 15. og 16. Oktober omtrent Kl. 11, idet de alle 3 i Følgeskab begav sig fra Vrensted hen til Børglum Klosters Mark, hvor bemeldte 2 Lam stod tøjrede, og hvor nu Arrestantinden Rug Maren saa dem, de trak Tøjrpælen op af Jorden og overgav derpaa Tøjret til Arrestanten Peder Rakkeby, som nu trak de saaledes stjaalne Lam hjem til sit Leiehuus i Vrensted, hvor de strax samme Nat blev slagtet af dem alle 3 i Forening. –

Overensstemmende den imellem de tiltalte forud giorte Aftale, beholdt Arrestanten Peder Jensen Rakkeby og hans Kone Arrestantinden Mette Michelsdatter Kiødet af det ene Lam, hvorimod Arrestantinden Rug Maren beholdt og bragte strax til sit Hjem Kiødet af det andet Lam –

Den paafølgende Dag blev Talgen af begge de omhandlede Lam smeltet, men Delingen af samme Talg blev ikke iværksat.

Ifølge de under Forhøret samme Dag afgivne Forklaringer af de tiltalte Peder Rakkeby og Hustru, skal Rug Maren have været den, der fra først af har gjort Forslaget til det foromhandlede Tyveri, saadan Forslag dog Rug Maren har erklæret, at hun ikke erindrer af hende gjort. Imidlertid har hun vedgaaet at der forskellige gange har imellem dem alle 3 været Samtale om at forøve Tyveriet. –

Disse af de tiltalte hver for sig i Forhørsretten den førbemeldte 20. Oktober afgivte Forklaringer blev dem strax forelagte og rigtig Tilførsel af enhver af dem indgaaet; ikke desto mindre havde de tiltalte Mette Michelsdatter og Rug Maren der var hensatte i et og samme Arretslocale – Senere efter at Præliminærforhøret d. 26. i forrige Maaned var sluttet for Dommeren fremført, at de af den under Forhøret d. 20. Forrige Maaned afgivne Forklaringer og Tilstaaelsen har været urigtige, og at de til at afgive saadanne urigtige Forklaringer var blevet overtalt eller forførte af Arrestanten Peder Rakkeby, som under deres Transport fra Vrensted til Hjørring fandt Lejlighed til at samtale dem, og da indbilde dem, at det vilde blive til deres Fordel og vilde forkaste deres Arrest, hvis de giorde Bekiendelse med Hensyn til Tyveriet. – Dette samme har begge Arrestantinderne ligeledes fremført i Extraretten den 18. Forrige Maaned, da nærværende Sag den første gang blev foretaget. – Den medtiltalte Arrestant Peder Rakkeby har imidlertid, - skønt konfronteret med begge Arrestantindernealdeledes benægtet Rigtigheden af de anførte Forklaringer, hvilke han har erklæret at være aldeles løgnagtige og at være af Arrestantinderne opfundne i det fælles Arrestlocale, hvori de ere hensiddende. –

 

Retten skiøner at der i Medfør Lovens 1 –15 – 1 ikke er incacu tilstrækkelig Beføjelse til at tage Hensyn til de af Arrestantindernes senere afgivne Forklaringer for saa vidt disse ere afvigende fra hvad de selv under Forhøret d. 20. Oktober i Retten havde saa uforbeholdent og saa omstændeligen som sket er forklaret og frivilligen bekiendt og vilde derfor saavel begge Arrestantinderne som og Arrestanten, alle som skyldige i det her omhandlede Tyveri, blive hver for sig, at isinde Straf.-

a) Arrestanten Peder Jensen Rakkeby – om hvem det er oplyst at han, foruden at være straffet for bedrageligt Forhold og senere at have været under Tiltale for begaaet Tyveri, men da ved Dom ikkun frifundet for videre Tiltale, saa atter senere for Tyveri været tiltalt, dømt og straffet med Arbejde i Forbedringshuset i 1 Aar – vil da nu for anden Gang begaaet Tyveri overensstemmende med den 11. April 1840 § 13 blive at idømme Strafarbejde i 2 Aar.

b) Arrestantinden Mette Michelsdatter der førhen for første Gang ???? samt bedrageligt Forhold har været straffet med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage. Samme sigtede har gentaget Tyveri, men der frifundet for videre Tiltale; atter derefter tiltalt for anden Gang  i Tyveri og der dømt og straffet med 2 Aars Arbejde i Tugt- og Forbedringshuset. – vil for  3. Gang begaaet Tyveri – i Medfør forbemeldte Forordning § 15 – være at tilkende Strafarbejde i 4 Aar

c) Arrestantinden Maren Christensdatter, ogsaa Rug Maren kaldet – der er omtrent 31 Aar gammel, og som ikke førhen har været tiltalt eller straffet – vil da hun ikke har kunnet fragaa, at have ved foregaaende Samtale tilskyndet til Tyveriet, Qvestioner, og har derfor været den som ved Tyveriets Iværksættelse har ...... sig virksom, - finder Retten det passende overensstemmende med foranmeldte Forordninger § 1 at isinde Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage. –

Da de Bestjaalne efter at have erholdt tilbageleveret Kiødet, Talgen, Skindene og Ulden af de stjaalne Lam tillige med Tøjret, som Straf, saa frafalde Fordring paa videre Erstatning. Saa bliver under nærværende Sag i saa Henseende ikke her videre Spørgsmaal, derimod vil med Hensyn til Arrest og Actionersomkostningerne alle 3 tiltalte blive at tilpligte, in solidem at udrede disse og derunder i Salær til Actor 6, og til Defensor 5 slet Daler Sølv.

Sagførelse har været forsvarlig.

Thi kiendes for Ret:

Arrestanten Peder Jensen Rakkeby og Arrestantinden Mette Michelsdatter bør hensættes til Forbedringshusarbejde i Viborg Tugt- og Forbedringshus, den første 2 og den anden i 4 Aar. Arrestantinden Maren Christensdatter, ogsaa Rug Maren kaldet, bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage. Alle 3 tiltalte bør ved videre Insolidum udrede alle af deres Arrest lovligt flydende Omkostninger og denne Action lovligen flydende Omkostninger og derunder i Salær til Actor Prokurator Silkeborg 6 og til Defensor Prokurator Westerby 5 slet Daler Sølv.

Alt efterkommes under Adfærd efter Loven.

Til Stadfæstelse under min Haand   -  Spärck.

 

C ) inden kongelige Landsarrest i Viborg 31. Januar 1842 saalydende:

Arrestanten Peder Jensen Rakkeby og Arrestantinderne Mette Michelsdatter og Maren Christensdatter, eller som hun ogsaa kaldes Rug Maren, bør hensættes til Forbedringshusarbejde i Viborg Tugt- og Forbedringshus, den første i 2 Aar, den anden i 5 Aar og den tredie i 1 AarSaa bør de og Èen for Alle og Alle for Èen udrede alle af denne Action lovligt flydende Omkostninger og derunder i Salærium til Actor og Defensor ved Underetten, til den første 4, og til den sidste 3 slet Daler Sølv, og til Actor og Defensor ved Overretten Procuratorerne Lykke og Juul 5 slet Daler Sølv til hver.

At efterkomme under Actfærd efter Loven. –

Til Bekræftelse under Rettens Segl og Justitionii Underskrift  - Schønning

 

I den allernaadigste Højesteret i Kjøbenhavn 23. Marst 1842 saalydende Peder Jensen Rakkeby og Mette Michelsdatter bør hensættes til Forbedringshusarbejde i Viborg Tugt- og Forbedringshus, den første i 18 Maaneder, og den anden i 3 Aar. – I Henseende til den Maren Christensdatter idømte Straf, samt Actionens Omkostninger saa Landsoverrettens Dom ved Magt at stande.

 Justitsraad Høegh Guldbjerg tillægges i Salærium for Højsteret 10 slet Daler Sølv som udredes af de tiltalte Èen for Alle og Alle for Èen. –

Datum ut Supra.     -  Bornemann.

 

 

I Henhold til allernådigst Højesteretsdom af 23. forrige måned giver jeg mig den Frihed hermed at fremstille Arrestanten Peder Jensen Rakkeby samt Arrestantinderne Mette Michelsdatter og Maren Christensdatter saa at hensættes til Arbejde i Viborg Tugt- og Forbedringshus den  første i 18 Maaneder, den anden i 3 Aar og den sidstnævnte i 1 Aar. Af Højesteretsdommen og Amtets paategnede Ordre den samme Fuldbyrdelse som Underretsdommerens Præmisser vedlægges en bekræftet Afskrivt, ligesom den befalede Relation om Arrestanternes personalia m.m. også hoslagt følger.

For Afleveringerne har jeg udbedet mig Tilståelse gunstbehageligt meddelt.

Børglum Herredskontor i Hjørring den 11. April 1842. Spärch.

 

 

I Anledning af det fra Forbedringshusfange Mette Michelsdatter af Vrensted, Børglum Herred, hertil på sig indgivne andragende, hvori hun gientagende anholde om at blive separeret fra sin Mand Peder Jensen Rakkeby, tillader Amtet sig hermed efter Modtagelsen af den ærede Direktions behagelige Skrivelse af 4. dennes fulgte Oplysninger, tienstskyldigst at udbede Supplicantinden foranstaltet tilkiendegivet, at man, da hendes Mand ikke vil samtykke i den af hende attråede Separation, aldeles maa henholde sig til det paa hendes forrige Andragende om samme Gienstand meddelte Svar af 30. December forrige Aar.