Bilag til 42 Knud Kristian Jensen

B80A – SP 26 – fol.57a

17b Houergaarde

___________________

(Thomas Faurbys)

 

S K J Ø D E

 

Underskrevne KNUD CHRISTIAN JENSEN af HoueGaarde tilstaar at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved skjøder og overdrager til min Svigersøn GREGERS NIELSEN en Parcel af den mig ifølge Skjøde af l9. August 1825 tilhørende Gaard Matr. No 17 i Houergaarde tilligemed en deel Besætning og Løsøre. Alt som forfattede Kjøbecontract udviser. Den herved bortskjødede Parcel er ved Gaardens, af Indenrigsministeriet under 25. Novbr.f.A. approberede Udstykning betegnet med Matr.Nr.l7b og har Hartkorn 1 Td. 4 Skp..3/4 Alb. – Gl. Skat 14 rd. 64 st. Præstetiende: 5 Rkp. ¾ Fdk. Med Parcellen følger dens Tiende-Anpart efter Hartkornet.

Da nu Kjøberen har betalt mig den for ovennævnte Ejendom m.m. accorderede Købesum 600 Rd. (er m. bogst. ) R.M. samt overtaget Forpligtelsen at udrede Ejendommens Andel af den i Kjøbe Contractens 2. Post nævnte Aftægt, saa skal fornævnte Ejendom med Kreaturer og Løsøre, saaledes som det nu alt  er overtaget af Kjøberen, fra nu af hermed være min Svigersøn, Gregers Nielsen, tilskjødet til lovlig Eje med samme Rettigheder, Herligheder og Byrder, hvormed jeg har eiet samme, med Undtagelse af de i Kjøbecontractens 11. Post til Hovedparcellens Ejer forbeholdte Rettigheder til Vandets Gang og til at tage Mergel.

Dette til Bekræftelse under min Haand i Vidners Overværelse.

 

 

Hover d. 14 Februar 1866.

 

Knud Christian Jensen. M.f.P.

 

 

Ti1 Vitterlighed:

Jens Chr. Jørgensen. – C. Madsen.

 

 

I Anledning af denne Handel er betalt 1 Mk. til de Fattiges Kasse,

Peder Chr. Sørensen.

At ovenstaaende Parcel Matr. No 17b er bebygget og beboes af Gregers Nielsen attesteres herved paa Sognefogedforstanderskabets Vegne.  C. Madsen.

At Skatter og Afgifter til 30 Juni d. A. ere betalte af indbemeldte Ejendomme attesteres.

 Ringkjøbing Amtstue 6 Juli 1866 –  ?

Da Parcellen Matr.no. 17b overensstemmende med Indenrigsministeriets Udstk.Bevi1. af 25.Novbr.f.A. er bebygget, og da Hartk.og Gl.Skat er rigtigen anført, haves saaledes fra Amtets Side Intet imod. Skjødets Tinglysning at erindre. Ringk.Amtstue l0. Juli 1866. Prange.

 

Tingl.18/7 1866.  (Gebyhr: i alt 6 Rd.2 Mk.2. Sk.)