Bilag til 340a2 Christen Michelsen

 

Skifte efter Christen Michelsen død 21.april 1778 (Kopi af skifte fra Lokalhistorisk Arkiv, Hover.)

Fol.30a

 

 

No. 3 Cæptimus 7 1778 Anno 1778 den 24.ende April Indfandt sig paa S.T.Hr.General Auditeur Højer til Voldberg hans Vegne, Fuldmegtigen Zønniche Müller fra bemeldte Woldberg udi Knud Christensens Huus i Hovergaard, Hover Sogn, for ifølge Loven, at Registrere og forsegle efter dend der ved Døden afgangne Ungkarl Christen Michelsen, samt i sin tiid lovligen at skifte

og dele bemeldte Afdødes efterladenskaber imellem hans Søskende, der efter foregivende skal være, 1 Border Navnl. Christen Michelsen opholdende sig i Heeager bye i Noe Sogn paa

Voldberg Gods hos sin Søn Christen Christensen, l Broder Navnlig Anders Michelsen Boende i Hammelsvang Ølstrup Sogn – 1 Broder Laust Michelsen Boende i Viborg – og 1 Søster Navnlig Mette Michelsdatter opholdende sig i Hammelsvang hos Broderen Anders.

Og blev da udi overværelse af 2de tiltagene Vitterligheds Mænd Navnl.Christen Hansen her af Hovergaard og Hans Ibsen af Hover Annexpræstegaard forretaget, registreret og forseglet som

følger.

1 Eege Kiste med Laas og Nøgel 1 rd.3 m,, derudi fandtes 1 hviid Vadmels Vest med Metal Knapper 3 m., 1 Do Boxer 2 m, 1 Do trøje 1 m., l stribet Kallemantes trøje med Messing Knapper 1 rd., 1 par gule Skind Buxer 3 m., l brun Kledes Vest med metal Knapper 1 rd.,

1 stribet Kallemantes Brystdug med Messing Knapper 3 m., 1 par sorte Klædes Buxerl m. 4 s. 1 graae Klædes Kioel 1 rd. 3 m., 1 par blaae Vandter 8 s., 1 pr.Skind Handsker og pr. blaae stampe

Strømper 1 m., l pr. gl. læder Boxer 6 m., 1 gl, læder Trøje 4 m. 1 gl. stribet Brystdug 4 m,, 2 smaae stk. Sort Feinsildtø$ 2 m., 1 liden Skrin af Eeg, derudi 12 stk. Knapper, deels Messing

deels Blye l m,, 1 gl. Bog med læder Bind 4 m., l pr. halv Erm Knapper og en unige Do 2 m., 6 Metall Knapper 2 m., 1 træe Tønde 2 s., derudi Penge 1 m. 13 s. – 1 pr. Handsker 6 s., 1 liden flaske og en træe Ridste 1/2 s, 1 gl. hørgarns skiorte 1 m., 1 nye Do 2 m. 8 s.

Summa 8 rd. 3 m. l 1/2 s. – Derefter tilspurgte Skifteretten de tilstedeværende, om de vidste meere at angive Stervboet til Indtegt, hvorpaa de svarede Nej, at de ikke vidste noget til Visse, men De havde vel hørt sige, at han nemlig dend Afdøde, hos een og anden havde Penge til gode; men hos hvem kunne de ikke sige, og da Knud Christensen i hvis Huus den afdøde havde opholdt sig, ej i Dag var hjemme, af hvem Mand skulle vente at faae nogen Oplysning, saa blev det her i Dag Registrerede nedlagt i Kisten og af Skifte-Forvalterens Fuldmægtig forseglet, som og tog Nøglen i forvaring, samt Skiftet til 30te Dagen udsadt, som bliver d. 21. Maj førstk.

Til hvilken Tiid vedkommende igien ville indfinde sig, da Skiftet igien bliver forretaget. –

Actum Stevboet ut Supra. – Paa Skifteforvalteren S.T.Hr.General Auditeur Højers Vegne, som fuldmægtig. -Som Vitterligheds Mænd Hans Ibsen, Christen Hansen.–          Z. Muller.

 

Anno 1778 dend 21.de Maji, som var rette Tægte og 30.te Dag efter dend Afdøde Christen Michelsen, Indfandt sig Fogden Zønniche Müller fra Woldberg, udi Knud Christensens Huus i Hovergaard, for at Aabne og lovligen Vurdere dend Sl. Afdødes efterladenskaber, udi overværelse af de 2de forhen brugte Skifterettigheds Mænd, samt de 3de af dend Afdødes Søskende. Christen Michelsen af Heeager, Anders Michelsen af Hammelsvang, og Mette Michelsdatter fra bemeldte Hammelsvang, og blev da på dend sidstes Vegne som eniste umyndig, tiltaget, som formynder Knud Christensen her i Hovergaard, – Derpaa det ved sidste Samling forseglede blev Aabnet og ved Registreringen, stykke for stykke Wurderet, som foran befinder. – Efterat Wurderingen var til Ende fremlagde Skifte-Retten, følgende Publicationer og indkaldelser. l. Een ved Ulfborg Hind Herreds Rett, læst og paaskreven baade ved fornævnte Rett, saavelsom og ved Bølling Herreds Ting, som Paategningerne Adviser, – 2. En Ligelydende last paa Ølstrup og Hover Kirkestævne - 3. Ligelydende læst paa Breining og Nør Omme Menigheders Kirkestævner og 4. Ligeledes en Publication, bekiendtgiort paa Hee og Noe Kirkestævne, og da de alle vare ligelydende, saa blev kuns dend ved Ulfborg Hind og Bølling Herreders Retter bekiendtgiorte, læst, og forkyndelsernes paategninger af de andre, alleene Skifte-acten tilført, der lyder een efter anden saaledes. C 7 1778 Fuldmægtigen ved Woldberg Zønniche Muller, lader hermed til adkammendes efterretning bekiendtgøre, at ung-Karl Christen Michelsen i Hovergaard, Hover Sogn, Woldberg Gods, er den 21.April sidst, ved Døden afgangen, og hans efterladenskaber af Skifte-Retten strax taget under lovlig Behandling, samt 30.te Dagen efter fornævnte Christen Michelsen berammet ligesom dend og indfaldne 21.de Maj førstkommende, da Skiftet videre fremmes og Wurdering paa dend Sl. Afdødes effecter bleve forretaget, – Til hvilken Tiid . d. 2l.de Maj, saavel de Angivne Arvinger, der skal være En Broder Navnl.. Christen Michelsen i Heeager, Noe Sogn, l Broder Navnlig Anders Michelsen

boende i Hammelsvang i ølstrup sogn, 1 Broder Navnl. Laust Michelsen boende i Wiborg, og 1 Søster Navnlig Mette Michelsdatter opholdende sig hos Broderen Anders i Hammelsvang, som alle andre Credi- og Debitorer ville lade sig indfinde i bemeldte Stervboe i Hovergaard, Hover Sogn, om formiddagen kl. 10 slett, tagende med sig hvad Beviiser de, enten i henseende til Kraf eller Gield maatte have, saa og om nogen har Haand faaed Pant; da enhver efter Stervboens tilstand og Beviisernes Rigtighed, kand vente sig dend Rette Hans Kongl. Majst. Lov og Forordninger tilholder. – Dette beder jeg ærbødigst maatte vorde bekiendtgiort paa Bølling Herreds Ting dend 11.te Maj 1778, og paa Ulfborg Hind Herreds ting Dagen derpaa si. dend 13.de Maj, og mig med Forkyndelsernes Paategninger Remitteret. –

Woldberg d.9.de Maji 1778. Som Fuldmægtig ved Godset Z. Müller

Læst ved Retten paa Bølling Herreds Ting Tiirsdagen dend 12.te Maji 1778, test. Montagne, N. Hviid. – Læst ved Hind Ulfborg Herreds Ting dend 13 Maj 1778, test. Fuglsang, Helt. –

At denne Proclama, er lovlig forkyndet paa Kirkestævne for Ølstrup og Hover Menigheder d. 3.die og 10.de Maj test, S.Schougaard. –

 

Efter behagelig forlangende er dette paa sine behørige Steder og Tiider blevne forkyndet ved Degnen Jochom Hammerich. –

 

Ovenstaaende Rigtigt at være forkyndet d. 3.die og 10.de Maj, paa Hee Kirkestævne tilstaaer af Hansgaard. – Hee Degnebl. d. 10.de Maj 1778. –

Læst i Skiftet i Hovergaard d.21.de Maj 1778, test. Z. Müller

 

Dernæst paaraabte Skifte-Retten, om der var nogen, som i følge fornævnte Indkaldelser hafde indfundet sig, med noget med dette Stervboe at erindre. – Hvorpaa Meldte sig Peder Andersen Gade af Hover Sogn, som tilkiendegav at vare skyldig til dette Stevboe 6 rd., som dend Sl. Afdøde i Rede Penge havde laant ham. – Knud Christensen i Hovergaard fremlagde derpaa 3de Beviiser paa slett papiir skreven, der blev læst og lyder som følger. – Haver jeg underskrevne laant Rede Penge af Christen Michelsen i Hovergaard 60 rd. skriver Trediesindetyve Rigsdaler, hvilke Penge jeg ham igien skal betale til St.Hansdag 1778.–

Biørnkiær d. 3 Magi 1777, –                      Laurs Hansen. –

Jeg Jens Laursen af Breigning, tilstaaer at være Christen Michelsen i Hovergaard skyldig 20 rd. siger 20 rd., som jeg Jens Laursen tilstaaer Anno 1777. – Jens Laursen. -

Hvad jeg Christen Michelsen haver tilgode hos min Broder Anders Michelsen i Hammelsvang, som han af mig haver laandt først 6 rd 4 m., dernæst 6 rd.4 m., og siden engang 3 rd.2 m.

samt et Aars løn 5 rd.3 m. Summa 22 rd, Hvilke beregnes dette Stevboe til Indtægt saaledes,

1. Beviiset fra Laust Hansen i Biørnkiær i Breining Sogn, dat. 3 Maj 1777 60 rd. – 2. Ligeledes Beviiset udgivet Anno 1777 af Jens Lauridsen i breining – 20 rd. – 3. En Seddel, der dog ej kand Ansees som Beviis da dend er uden Haands Underskrift, og skrevet af den Afdøde selv, hvorefter Broderen Anders Michelsen skulle være ham skyldig 22 rd., Men da Debitors Underskrift Mangler, og han nemlig Anders Michelsen her for skifteRetten modsagde endeel af samme optegnelses Summa, saaledes, at hand aldrig hafde faaed mere af hans Sl. Afdede Broder end 10 rd., og derpaa leveret ham 3 rd. 3 m. 4 s., men havde igen Qvittering derfor, Saa kunne denne Post efter disse Omstandigheder ej af Skifte-Retten Decideres anderledes, end at Anders

Michelsen er pligtig at betale de efter egen tilstaaelse bekomme 10 rd.. – End Videre tilkiendegav Knud Christensen i Hovergaard, at være skyldig til dend Afdedes Stevboe 20 rd., Michel Christensen af Hovergaard, som er en Broder-Søn af den Afdøde, fremkom og fremlagde en Fuldmagt paa Slett Papiir fra hans Farbroder Laust Michelsen i Wiborg hvormed han si. Michel Christensen var givet Fuldmagt at modtage Laust Michelsens Arvepart,

hvilken Fuldmagt ej her kunne antages, siden dend ej var paa sit behørige Stempl-Papiir. – icke

desto mindre, blev dog bemeldte Michel Christensen, paa sin Farbroders Vegne Antaget, saalænge dette Skifte varer for at beopagte dend Arvendes Rett. – Fornævnte Michel Christensen tilkiendeqav, at han af den afdøde hafde hørt, at Mads Wegerskild i Breining skulle vere dend Afdøde Skyldig 1 rd. 4 m., de andre tilstedeværende, erklærede og, at have hørt baade af dend Afdøde, saavelsom af andre, at bemeldte Mads Wegerskild, skulle være ham Penge skyldig, men hvormeget vidste de icke, – Og en Mand i Breining Navnl. Niels Bildering, skulle ligel. være til Afdøde skyldig 5 rd., samt at DegneEnken i Ølstrup ligeledes skulle være skyldig

2 rd.4 m., Christen Smed i Ølstrup skulle og være skyldig 10 rd., og Olluf Stamp i Hee 8 rd., Michel Terbensen ved Heebro 4 rd., og Jens Blæsberg i Breining 2 rd. 4 m..– Flere hafde de tilstedeværende icke hørt, som skulle være skyldig til dette Stevboe. – End Videre var alle

Arvingerne eenstemmig begiærende. at de maatte Antage det liidet, af dend Afdødes Klæder og Kiste, som foran findes Registreret og Wurderet, hvilket de ville i ald skikkelighed foreenes om at skifte, og siden enhver af dem at Qvitte samme i Deres Arv efter Wurderingen. – Og paa det at Orm og Fugtighed icke skulle bedærve samme, ved dets henliggelse, Saa tilloed og indvilliget Skifte Retten Arvingernes Begiæring. – Og da ingen af de Angivne og formodende Skyldnere i Dag indfandt sig, saa for at faae samme ved lovlig Søgsmaal oplyst, hvilket vil medtage nogen Tiid, fandt Skifte Retten fornøden at opsætte dette Skifte udi 5 ugger, som er til dend 25de Juni førstkommende, siden de icke til i Dag godvillig har villet indfinde sig, enten at tilstaae eller fragaae det Angivne. De øvrige, som i Dag forsonlig var mødt, og hafde tilstaaet Deris Debit, blev hermed af Skifte-Retten Paalagt, at indfinde sig til ovenmeldte Tiid med det skyldige,– Paa det at Skiftet icke længere end fornødiges til større bekostning skulle opholdes.

 – Actum ut Supra. –Paa Skifteforvalterens Vegne, som Fuldmægtig

Som Arvinger Z. Muller

Paa Laust Michelsens Vegne Michel Christensen,

Paa Egne Vegne, Anders Michelsen, Christen Michelsen, Mette Michelsdatter, som Formynder Knud Christensen. – Som Vitterligheds og Wurderings Mænd Hans Ibsen, Christen Hansen. -

 

Anno 1778 d.9de Julji, Indfandt sig som forhen Fogden Zønniche Müller fra Voldberg med tiltagne 2de Vitterligheds Mænd Navnlig Christen Hansen og Hans Ibsen, for at see dette Skifte videre fremmet, Hvorefter Skifte-Retten paaraabte, saavel Arvingerne som Credi- og Debitorer, om nogen var mødt efter seeniste Opsættelse, som var berammet

dend 25de Juni sidst. hvilket formedelst Skifte Forvalterens Fuldmægtiges lovlige forfald ej blev foretaget dend Dag, men med skriftlig Communication indsendt her til Stevboe Huuset, opsat til i Dag dend 9de Julji, hvilken Bekiendtgørelse nu blev Skifte Forretningen indlemmet, lydende saaledes. S.M. Da det er i Morgen dend 25de, at der skulle være Skifte-Samling efter Afgangne Christen Michelsen i Hovergaard, Saa da jeg have faaet lovlig Forfald, at jeg ej kand møde, tilmeldes Eder det, til underretning for vedkommende, og at denne Samling tillige hermed opsættes til d.9 Julji førstkommende, som er 14 Dage, det vedkommende, som i Morgen

møder maatte bekiendtgiøres. – Woldberg d.24.Juni 1778. – Z. Muller Efter Paaraab var alleene tilstæde, Michel Christensen, som tilkiendegav at Jens Lauridsen i Breining hafde betalt de skyldige 20 rd., hvilke 20 rd i Dag i Skifte Retten blev leveret, som Muller modtog til Skiftets slutning. – Og da ingen flere meldte sig, blev Skiftet opsat til d.30te førstk., til hvilken Tiid Skifte Retten forventede, at alle vedkommende skulle indfinde sig – da Skiftet dend Dag om mueligt bliver sluttet – Actum ut Supra.

Paa Skifte Forvalterens Vegne, som Fuldmægtig

Paa Arvingen Laust Michelsens Vegne Z.Muller

Michel Christensen. –

Til Vitterlighed Hans Ibsen, Christen Hansen. –

Anno 1778 d.30te Julji, efter vedtagen opsættelse Continuerede dette Skifte, hvor da indfandt sig Skifteforvalterens Fuldmægtig Zønniche Muller tilligemed de 2de forhen brugte Mæand, for at see dette Skifte paa lovlig Maade videre fremmet og om mueligt tilendebragt. - Og blev

da for det første af Skifte-Retten en Reqvisition til de Angivne Debitorer, som blev læst og lyder saaledes. –

No 2 C 7 1778 6/                Pro Memorial

Det er nu over et Fjerding Aar, at jeg har maattet opholde Skiftet i Hovergaard, efter Afgangne Christen Michelsen. Det er noget uforsvarligt af de, som er Angivne at vare

Debitorer udi Bemeldte Stervboe, at de icke haver villet indfundet sig, enten at vedstaae eller fragaae det Angivne, Skiøndt det baade til Tinge og paa Kirkestevne, Ja, endog mundtlig af Arvingerne, er de skyldige bekiendtgiort, naar Samlingerne har været. – Hvorfor jeg herved endnu Eengang for alle lader Reqvirere.

1. Hos Eder Mads Wegerskild i Breining, om I, som Angivet, til dette Stervboe er skyldig 1 rd. 4 m..– 2. Ligesaa hos Eder Niels Bildering, om I til dette Stervboe er skyldig 5 rd.

3. hos Jens Blæsberg i Breining, om I som Angiven er skyldig 2 rd. 4 m. – 4. Ligeledes hos Degne Enken i Ølstrup, som efter foregivende skal være skyldig 2 rd. 4 m. – 5. samt hos Christen Smed i Ølstrup, om hand ligeledes, som Angives er til dette Stervboe skyldig l0 rd.. – og endelig 6, hos Michel Terbensen ved Hebroe i Hee Sogn, om det og har sin Rigtighed, at hand til Stervboet er skyldig 4 rd. –

Herpaa haver disse mine 2.de udskikkede, at tage Svar af i hver i Sær, saaledes, som de om fornødiges med Lovens Eed kand bekræfte, hvad enten de Angivne Debitorer vil tilstaae eller fragaae de foranførte fordringer. – samt at tilkiendegive dem, at Skifte-Samlingen er atter berammet til endelig Slutning førstkommende 30.te hujus, da de her foranførte Personer og formodentlig Debitorer i Stervboen bemeldte Tiid om formiddagen kl.10 slette ville møde, ifald de ellers Agter at undgaae videre Ulejlighed. – Woldberg d.27.Juli 1778.

Paa Skifteforvalterens Vegne som Fuldmægtig Z.Nuller

Anno 1778 d. 27.Juli haver vi underskrevne reqvireret forestaaendes Svar, og svarede da den første, at hand hafde betalt 1 rd. 3 m. og var 2 rd. skyldig, og viile møde i Stetvboen at giørre Reede derfor. 2. var icke hiemme, men Datter og Karl tilstod os Reqvireringen. – 3. hans Kone tilstod dend Angivne Debit. – 4. Var det icke betalt, skulle alt blive betalt, og ville møde i Stervboen. 5. Ligeledes tilstod at vare 10 rd. skyldig, og at møde i Stervboen. – 6. Ligesaa tilstod dend Angivne debit. – Saaledes haver vi bekommet forestaaende Svar – hvilket vi

om forlanges med Lovens Eed kand bekræfte. Ut Supra. – Anders Nielsen, Anders Lauridsen.

Fremlagt og læst i Skiftet i Hovergaard d.30.Juli 1778.

Test. Z. Muller

Dernæst blev Aabnet et til Skifteretten udi Stervboet indløbet Brev, fra Laust Biørnkizr, hvori befandtes et Indlæg, fra bemeldte Laust Biørnkiar som blev læst og lyder saaledes. –

P. Memoria

No 2 1778 Jeg nægter icke at Jeg til Afgagne Christen Michelsen, Hovergaard haver været skyldig dend Summa 60 rd, men haver betalt ham i Afdrag l1 rd. ? og Aarlig i 10 Aar, har givet 3 rd. Rente, hvilket jeg om forlanges er villig til at giøre min Eed paa, og da bemeldte Afdøde

har taget af mig, en stor og ulovlig Rente, af ovenstaaende Capital, hvilke jeg Aarlig, uden Paaanke har betalt, Saa er det jeg hermed forrestiller, om jeg icke efter Ret og Billighed, kand kiendes fres med at udbetale til Arvingerne dend Summa 40 rd., halve Deelen til førstkommende Nyt Aar 1779, og den anden halve del til Nyt Aar 1780. – Det i Betragtning Jeg i den tiid jeg har haft Pengene har betalt i Rente 30 rd. - Dette beder jeg maatte læses og Skifteforretningen tilføres. – Biørnkiær d.28.Juli 1778. Laurs Hansen. –

 

Fremlagt og læst i Skifte Retten i Hovergaard d.30.Juli 1778. – Testerer Z. Muller

 

Hvorefter blev paaraabt om nogen af de saa ofte indkaldte Debitorer, var mødt for enten, at

tilstaae eller fragaae det Angivne. – Hvor da meldte sig Niels Bildring, som tilstod sin Debit til dette Stervboe, stor 5 rd.. – Hvilke 5 rd. han lovede at betale enten til Arvingerne eller til Skifte-Forvalteren til førstkommende Michælj. – Ligeledes var mødt Christen Smed fra Ølstrup der ligesaa tilstod, at være til dette Stervboe skyldig 10 rd., hvilke 10 rd. hand lovede at betale 4 uger efter førstkommende Michælj enten til Skifte-Forvalteren eller til Arvingerne. Saa var og tilstede Jens Blæsbergs Kone, som paa hendes Mands Vegne tilstod ligesom hand og selv forhen haver tilstaaet, at være til dette Stervboe skyldig 2 rd. 4 m. – Hvilke 2 rd, 4 m. hun paa hendes Mands Vegne lovede at betale til førstkorrrnende Mortensdag, enten til Skifte-Forvalteren eller Arvingerne. –

Michel Christensen i Hovergaard meldte sig paa Degne Enken i Ølstrup hendes Vegne og tilstod, at hun var 2 rd. 4 m. skyldig, som hun lovede, at betale til første Micheli enten til Arvingerne eller til Skifte-Forvalteren. Knud Christensen i Hovergaard meldte sig paa Michel Terbensen ved Hebroe hans Vegne, og tilstod Debiten 4 rd., soam hand og paa bemeldtes Vegne lovede at. skulle blive betalt til førstkommende Michælj enten til Skifte-Forvalteren eller til Arvingerne. – Paa Oluf Stamp hans Vegne, mødte ligeledes Knud Christensen af Hovergaard, som tilstod, at

betale de Angivne 8 rd. til førstkommende Michelj, enten til Skifte-Forvalteren eller til Arvingerne. –

Mads Wegerskield tilstaaelse paa ReqvisiCionen blev antaget i fald hand kand beviise, at have

betalt de 1 rd, 2 m. – de 2 m. betalte hand straks, og lovede at skulle beviise, at have betalt

de 8 rd ?. – Laust Biørnkiærs tilstaaelse i hans Indlæg, blev antaget paa dend Maade, at hand promte betaler 40 rd., 30 rd. til førstkommende Michælj, og de andre 20 rd til førstkommende Paaske, – og paa dend Mande, naar disse 40 rd. til ovenmeldte Tiider, Rigtig bliver Clarerede, saa hafde Arvingerne intet imod, at lade de 9 rd. udgaae, men ellers icke. – og skal Pengene betales enten til Arvingerne eller til Skifte-Forvalteren. – Knud Christensen lovede at betale de 20 rd. hand var skyldig til førstkommende Michelj. – Peder Gade blev paalagt at betale, hans

tilstaaede Debit til førstkommende Micheli. – Og da ingen flere anmeldte sig, ved dette Stervboe at have noget at erindre, Saa blev indtægten sammenlagt, og befindes at beløbe til dend Summa 137 rd. – 1 1/2 s,

Derefter blev Boens udgifter Anført, at være følgende. – Knud Christensen Angav at have bekostet den sl. Karls Begravelse, som han fremlagde Regning paa, der blev Antaget, og rendere til dend Summa 15 rd. 5 m.– – – Schiftets Bekostning 1 Skifte Sallarium 2 rd, 2, SkifteForvalteren 4 rd. Reiser a 3 m. er 2 rd. . – 3. Stempl.pp til Skiftebrevet 1 rd.

4. for samme at skrive paa 6 Ark a 3 m og slet pp dertil er 3 rd – 4 s. – 5. for publicationer til

Tinge og paa Kirkestzvner l rd. . – 6. Stemplet Papiir til en Reqvisition til Debitorerne og for

at faa samme forkyndet – 3 m. – 7. Forlovs Penge af Laust Michelsens Lod, som efter

Loven er l rd. – er ialt l0 rd. 3 m. 4 s. Summa Udgift 26 rd. 3 m. 4 s.

Naar nu Boens Indtægt og Udgift fratækkes

hinanden, saaledes Indtægten                     137 rd. – l 1/2 s

Udgiften              26 2 4

 

Bliver igen til Skifte og Deling 110 rd. 3 m. 13 s.

Og bliver disse 110 rd. 3 m. 13 s. Skiftet og deelt imellem Arvingerne Saaledes.

[De 4 søskende Christen, Anders, Laust og Mette får hver 31 rd. 3 m. 10 ½ s.]

 

Det af Arvingerne Skiftede Klæder og Kiste, der efter Wurderingen beløber sig til 8 rd. 3 m. 1 s. udi forbemeldte Arvepart, saaledes. –

[deles og fratrækkes arven]

 

Bliver igen til hver af Brødrene 29 rd. 1 m. 5 1/2 s.

og til Søsteren 14 rd. 3 m. 11 s.

Hvilke Arve Capitaler, som endnu udestaaer, herved paalægges de skyldige, at betale til Skifte-Forvalteren efter Debitorerne deres tilstaaelse her udi Skiftet. – Da Skifte-Forvalteren igien uddeeler samme til Arvingerne til førstkommende Mortensdag, paa nær de 30 rd., der bliver staaende for Laust Biørnkiær til Paaske førstkommende, der heller icke kand ventes udbetalt af Skifte-Forvalteren førend samme indkommer. – og da intet videre var at forrette og Arvingerne

eensstemmende var fornøjet med, at dette Skifte kunde blive sluttet – ligesom de og begiærede

dette Skifte-Brev i lovlig Form beskreven meddelt, som og blev bevilget. Saa blev Skiftet

med Arvetagernes og alle tilstedeværendes Samtykke, saaledes sluttet og tilendebragt.-

Datum Stervboen ut Supra. – Paa Skifte Forvalterens Vegne, som Fuldmægtig

Som Arving paa egne Vegne                      Z. Muller

Christen Michelsen. –

Paa egne og min Søster Mettes Vegne, Anders Michelsen. -

Paa Laust Michelsens Vegne, Michel Christensen. –

Som Vitterligheds Mænd. – Hans Ibsen, Christen Hansen. –

 

 

Detter afkald henhørende til Skiftet efter afdøde Ungkarl Christen Michelsen i Hovergaard fol. 30 la – 34 No 4 C 7 24. st.

 

Underskrevne Christen Michelsen, Anders Michelsen, Laust Michelsen og Mette Michelsdatter tilstaaer herved, enhver for sig, at vi have modtaget den arveanpart, som os ved sluttet Skifteret d.9.juli efter vores afg, Broder Christen Michelsen er tilfaldne, og derfor herved vedbørlig qvitte ere, Saaledes at Oberformynderne og hans Arvinger, afdødes og vore Arvinger, i alle Maader desangaaende, og for alt hvad dette Skifte i nogen Maade maatte spendere, skal være og blive Anger og kravsløs holden, til hvilken ende dette vores Afkald, maae lyses og læses til Tinge uden i Forvejen dertil nogen Kald eller Varsel at give til Bekræftelse under vore Hænder. Datum Voldberg d. 4. jan.1783.

Christen Michelsen, Laust Michelsen, Mette Michelsdatter, Anders Michelsen