Bilag til 320 Peder Christensen Smid

fra Thimgaards akiftprotokol G 443 – 2 side 252-55

 

Anno 1769 den 26. Juni som Rette- og Treddæfte Dag efter afgangne Peder Christensen Smid (ane nr. 320) i Thim Indfandt sig paa sit Velærværdige Herskabs Christian Daniel Frederich til Palstrup Pallisb. Thimgaard pp hans Vegne Fuldmægtigen ved Pallisbergets Gaarder Nicolai Wissing fra Søndervosborg med tiltagne 2 Vitterligheds og Vurderingsmand Naunlig Peder Jensen Scharregaard og Hans Jørgen Østerby begge af Thim for at Registrere og Vurdere alt hvis som paa stedet inden og uden Døre forefandtes til paafølgende Skifte og Deeling imellem

Arvingerne Enken Anna Nielsdatter paa den Ene side og den Sal. Mands efterladte Børn af dette og forrige Ægteskab, nemlig 3 Sønner Navnlig Niels Pedersen 35 Aar gift, og Boende i Siig her i Sognet, Christen 22 Aar Glarmester i Ringkøbing og Niels Pedersen dend yngre 26 Aar, hiemmeværende item 2 Døtre Maria Catrina gift med Christen Nielsen Gadgaard i Madum og Karen Pedersdatter 22 Aar gl, ugift og hiemmeværende. Og var da tilstede Enken med tiltagne Lauværge Jens Hansen fra Qpstrup i Stadil, tillige de myndige Arvinger Niels Pedersen dend  ældre, og yngre. Paa Arvingen Christen Pedersen i Ringkøbing hans Vegne var efter Paaberaabelse ingen mødt, endskiønt Hand ved Messiel fra Skifte Retten under 12. Juni sidst til i Dag var indkaldt. Samme er af Indhold No 1.– Velærede Ven Christen Pedersen!

Endskiønt Eders Sal. Peder Christensen Smed i Thim hans dødelige afgang dend 25. Maj sidst fra eders Slægt og Venner sørgeligt er tilkendegiort, saa skal sligt og herved paa mit velærværdige Herskabs Vegne som Skifteforvalter og tillige indkaldt den 26.Juni førtskommende Eders Tarv under Skiftet Lovlig Fremme at observere, og ellers give mig herpaa Eders Tilstaaelse, at dette er Indløben, hvornæst den førstes protection befalet af

Eders tienstvilige Ven  N. Wissing

 

Søndervosborg den 12. Juni 1769

 

Og hans skriflige tilstaaelse derom genløben SD  Dag af Indhold No 2.–

Mons. Nicolai Wissing  Fuldmægtig for Velærværdige

Hr. Frederichs Gaarde Søndervosborg, Thimgaard, Pallisberg og flere hans Indkaldelse af Dato 12. Juni bekom ieg samme Dato hvoraf sees det at 30. Dagen efter min Sal. Faders Død skal holdes den 26.hujus, som ieg og tilstaaer at have bekommet, og ska1 enten self møde eller og lade møde. Jeg er og forbliver. – Hans beredvilligste og troskyldigste.

 

Ringkøbing d.12. Juni Ao.1769,  Tienere C.P.S. Thiim, Glarmester i Ringk.

 

 

Thi lovede nærværende Arfving Niels Pedersen den ældre,

bemeldte sin fraværende Broders Tarv herudi den at observere. Paa Datteren Marie Katrines Vegne var tilstede Hendes Mand Christen Gadgaard af Madum og paa Datteren Karen Pedersdatters Vegne som Formynder Niels Christensen fra Toft i Stadel Sogn.

 

 

Blev da foretaget som følger. –                   Men førend videre med Boens

 

Registering og Vurdering blef fremmet Producerede Enken Een Afkald fra Hendes Søn Christen Pedersen i Ringkøbing af Indhold No 3. = Hierte Elskede Kiere Moder.

Med tiltagne Lauvæge Jens Hansen i Opstrup i Stadel Sogn. Herfra Siger jeg mig min Part af Boets gode som mig tilkomme kunde efter min salig Fader Peder Christensen død i Thim Østerbye, og det til Moder med tiltagne Lauværge Som ovenermeldt, hvor-imod De giver mig Qvittering med Siegl og henders Underskrft at ieg nyder som mig blef tilbuden, den Tiid Vi var Samlet.

 

 

 

 

l. Een Part af Min Hr. Faders Klæder, 2. Disse 7 slette Daler udi den Kackelofn som ieg har faaet af Ham, 3. Disse 3 Aars Huusleje fra Michael 1766 til Mish. 1769, 4. ogsaa beholde Gaarden saalænge som min Moder lever for 4 Rd. Aarlig tilleje, og Moder ved Lauwærge self svarer til hvad skatter der er, eller efterkommende vorder paa samme Grundtaxt, ogsaa i ligemaade holde

den ved liige mig uden nogen skade. – Og forlanger ieg samme Gaard til Købs beliggende udi Øster Standgade i Ringkøbing er dend mig forbundet med Skiøde for 40 rd. siger Fyrretyve Rixdaler. Da ieg derimod herved giver afkald fra mig at ieg haver indtet viidre at fordre udi Sterfboen efter min Salig Faders Død og til desmerrer forsikring vil ieg ?  underskrive og forseigle, naar forlanges da skrives paa saa behørig stemplet Papir. – Christen Pedersen Thiim (L.S.)

Datum Ringkøbing den 18. Juni 1769.      Borger Og Glasmester i den ?

 

 Skifte Retten Forevist med behørig Stemplet Papir bilagt til Actens følge.– N. Wissing

 

Hensigtende til at Boen icke skulde blive adskilt bestemmer Herstaaende Tilstedeværende Arfvinger med Lauværge og Formynder saaledes Contraherede, at Hiemmeværende Søn Niels Pedersen den yngre Velærværdige Herskabets Approbation og Accordt i fæste overlade Stedet, som Enken herved i saafald ganske til hannem afsiger med forefaldende og tilkommende af Besætning, Ind- og Udboe og Haandværktøj mod at hun hos ham paa Stedet Aarlig nyder 1 1/2 sk. rug 1 1/2 sk. byg, 1 pund Toe og 2 Rd. i Penge, samt frie Kammer og Ildbrand i Gaarden, ifald hun ei finder sig fornøjet at søge Dug og Disk med Sønnen, saa Recerverer Enken sig ogsaa Gaarden i Ringkøbing som hendes Søn Christen Pedersen iboer og deraf oppebærer den Aarlige Husleje saa længe hun lever, imod hun self holder samme ved liige. Niels Pedersen den yngre uden ringeste Byrde, alt efter Accordt med Lejeren, saa frafaldes og ganske hermed tillige den ved LandsTinget Svævende Sag, imellem Herskabet, og afdøde Peder Smid, ligesom og Ermeldte Niels Pedersen svarer den paa Stervboen hæftende Gield, Nemlig 46 Rd.1 m, 4 sk. til Christen Toft i Stadel efter Indgifne Regning No 4      Regning.

Paa det udi Sterboen efter Salig Peder Smid 1 Thim har tilgoede 1768 d.15. Aug. blef imellem Os giorde Afregning, kom sig tillade hos ham Penge– – – – – 30 Rd

1769 d. l2.Marti bekom af mig Jern for                                                          16  - 1 m  4 sk.

                                                                                       i alt                            46 Rd 1 m 4 sk.

 

 

Ombeder Venligst at Skifteforvalteren Mons. Nicolai Wissing vilde imoedtage dette og udi Skiftet at blive Anført mens ifald Arfvingerne skulde komme til Contract med hverandre

for Ulastighed at spøre, er jeg fornøjed med at faae betaling af Enken, siden ved Leilighed. Stadel d. 24. Juni 1769. C. Toft. Jens Graversen i Thim 10 rd. Jep Kaalbye i Ringk. 3 rd. 3 m. Kield Brandborg i Nissum 6 Rd. Chr. Gadgaard i Madum 15 rd. 2 m., Arfvingen Karen

Pedersdatter 6 Rd. 3 m., og tillige naar hun bortgiftes, nyder af Boen Trolovelse og Bryllups Bekostning, og en Seng som hun med Moderen lader Væve og spinde naar Niels Pedersen dertil anskaffer Toe og Hør, item en Damaskis Trøje og Kaabe, og 1 Kackelofn som befindes i Boen vurderet for 12 Rd. samt Hendes fordring 6 Rd. 3 m. og Niels Rasmusen i Madum 1 rd. 2 m.. – For hvilken Debit nerværende 4 Mænd Jens Hansen Opstrup i Stadel, Christen Nielsen Gadgaard i Madum, Peder Jensen Scharregaard og Niels Pedersen Siig begge af Thiim, Een for alle og alle for Een Herved som Cautionist og selfskyldner attesterer saa Velbaarne Herskabet des Angaaende med hvis Siiden dette Skifte i nogen maade Edtræffes?, skal være og blive uden Ansvar ligesom Skifte Brevet ogsaa bekostes af forstaaende Niels Pedersen. Og som ingen i dette tilfælde under dette Skifte Accordt hafde viidre at Errindre, blef samme sluttet med

Underskrevfnes Forsekring at holde Skifteforvalteren uden Ansvar der betræffende i alle optænkelige

Maader.

Dette til Bekræftelse under Vores Hænder   Datum ut Supra.

Paa Velær. Herskabets Vegne som Skifte Forvalter  N. Wissing

 


 

Enken Anne Nielsdatter

Som Tiltagne Lauværge og Cautionist

Jens Hansen Opstrup,–

 

Paa egne Vegne tillige Cautionist

Niels Pedersen Siig

Paa min Myndlings Vegne

Niels Christensen Toft

 

Eligemaade til Vitterlighed underskriver Hans Jørgen Christian Østerby.–


 

Paa min Hustrus Vegne tillige som Cautionist

Christen Nielsen Gadgaard

Paa egne Vegne underskriver

Niels Pedersen Smid den yngre

Til Vitterlighed og som Cautionist

Peder Jensen Scharregaard