Bilag til 320 Peder Christensen Smed

 

Peder Christensens fæstebrev:

"Jeg, Niels Sehested til Timgaard kiendes at have stæd og fæst, saae som ieg herved stæder og fæster Peder Kristensen Smed barnefød i Tim Sogn den Bolig Østerby i bemeldte Tim Sogn, som hans Fader Kristen Jensen Smed paabor, hvilken boelig bestaaende af Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 3 Fjk. 2 Alb. fornævnte Peder Kristensen efter sin Faders Død skal nyde, bruge og beholde udi Fæste sin Levetid med Agger og Eng, Fort og Fælled, Tørveskiær og Lyngslet, samt al dets Tilliggende som af alders Tid tilligget haver og med Ræte bør at ligge dertil.

 

Saa er og hannem forundt samme Frihed, som hans Fader haft haver for al uskift Arbejde og Lob: undtagen i Skifterarbejde i March og Eng, hvor han sin Lod skal tage. Hvorimod han aarligen til hvert Aars Martini for al Skyld og Landgield sampt uskift Arbejde betaller til mig eller min Fuld-mægtig her paa Timgaard rede Peng 3 Rdl. 3 Mark, saa og i rette Tider betaler alle kgl. Contribut-ioner, som er eller her efter paabiudendes vorder.

 

Boeligen holder hand stedse udj forsvarlig Stand med Bygning, Drift og andet, intet af hans Eigendom til nogen U-pligt at forbruge, være mig med mine udskikkede hørig og lydig og ellers i alle Maader efter Lovens 3. Bog 13. Cap. l. Art. at forholde.

 

Til Stadfæstelse haver ieg dette med egen (Haand) underskreven og mit Signet hostrøgt. Datum Timgaard, 14 Juny Ano 1727.

N. Sehested".

 

Jo, Per Smed havde sit på det tørre og var nok også en velagtet mand i sognet. Det ses, at da der den 17. maj 1759 skulle afsiges en dom over 2 omstrejfende tyve, som havde huseret omkring Tim, da indkaldte dommeren 8 meddomsmænd, og blandt dem var Peder Christensen i Tim.

Peder Christensen døde den 25. maj 1769 i Østerby og blev begravet i Tim.

I Timgaards skifteprotokol står at læse:

Anno 1769 den 26. Juni blev den Toute og Træddifte dag efter afgangne Peder Christensen Smed i Thiim indfandt sig paa sit velbaarne Herskabs Sr: Christian Daniel Fredenreick til Palstrup, Pal-lisbjerg, Thiimgaard hans vegne Fuldmægtig ved Pallisbjerg etc. godser Nicolaij Wissing fra Søndervosborg med tiltagne tvende Vitterligheds og Vurderingsmænd navnlig Peder Jensen Skarregaard og Hans Jørgen Østerby begge af Tim for at Registere og Vurdere alt, hvad som paa Stedet inden og udendørs forefandtes til Paafølgende Skifte og Deling imellem Arfvingerne. Enken Anne Nielsdatter paa den ene side og den sali Mands efterladte børn af dette og forrige Ægteskab, nemlig 3 Sønner navnlig Niels Pedersen 35 aar, gift og boende i Siig her i sognet, Christen 32 aar glarmester i Ringkiøbing og Niels Pedersen den yngre 26 aar, hjemmevonende, item. tvende Døtre Maria Cathrina gift med Christen Nielsen Gadgaard i Madum og Karen Pedersdatter 22 aar gl. ugift og hjemmevonende.

Og var da tilstede Enken med tiltagne Lavværge Jens Hansen fra Opstrup i Stadel tillige med myndige arfvinger Niels Pedersen den ældre og yngre. Paa arfvingen Christen Pedersen i Ringkø-bing hans vegne var efter paaraabelse ingen mødt, endskiøndt hand ved Missive fra Skifte Retten under 12te Juni sidst til i dag var indkaldet. Samme er af indhold No 1 - Velærede Her Christen Pedersen.

Endskiøndt Eders sali fader Peder Christensen Smed i Thiim hans dødelige afgang den 25. maj sidst fra enke, slægt og venner sørgeligt er tilkiendegjort, saa sker pligt og herved paa mit velbaarne Herskabs vegne som skifteforvalter og tillige indkaldt at møde ved Stervboens Registering til 30te dagen som bliver den 26. Juni førstkommende Eders tarf under Skiftets Loulig Fremme at observere, og redegiør mig herpaa Eders tilstaaelse at dette er indløben, hvornæst den højeste protection befalet af Eders Hr. N. Wissing

Søndervosborg den 12. Juni 1769.

 

Og hans skriftelig tilstaaelse derom indløben samme dag af Indhold No 2.

Monsr. Nicolai Wissing Fuldmægtig for Velærede Sr. Fredenricks Gaarde, Sønder-Vosborg, Thiimgaard, Pallisberg og flere,

Hans indkaldelse af Dato 12te Juni bekom ieg samme Dato hvoraf ses det at 30te Dagen efter min salig Faders død skal holdes skifte den 26. Junis, som ieg ogsaa tilstaar at have bekommet, og skal enten self møde eller og lade møde. Jeg er og forbliver hans Beredvilligst og Troskyldigst.

C. P. Thiim. Glarmester i Ringkiøbing.

Ringkiøbing den 12. Juni Anno 1769.

 

Thi lovede nærværende Arfving Niels Pedersen den ældre, bemeldte sin fraværende broders tarf at Observere. Paa Datteren Maria Cathrinas vegne var tilstede Hendes Mand Christen Gadgaard af Madum og paa Datteren Karen Pedersdatters vegne var som Formynder Niels Christensen fra Toft i Stadel sogn, blev da forretaget som følger: Mend førend Viider med boens Registering og Vurdering blev fremmet Producerede Enken een Afkald fra hendes Søn Christen Pedersen i Ringkiøbing af Indhold No, 3.

 

Højtelskede Kiære Moder med tiltagne Lavværge Jens Hansen i Opstrup i Stadel sogn.

 

Her fra siger ieg mig min Part af Boens gode, som mig tilkomme kand efter min salig Fader Peder Christensen, død i Thiim Østerby, og det til Moder med tiltagne Lavværge som ovenanmeldt hvorimod de giver mig Qvittering med Seigl og hendes underskrift, at ieg nyder som mig blef tilbuden den tid vi var samlet.

l. En part af min Hr. Faders Klæder.

2. Ditto 7 slette Daler udi den Kakelofn, som ieg har faet af ham.

3. Ditto 3 aars huesleje fra Michaeli 1766, til Mich. 1769.

4. Ogsaa beholde Gaarden saa længe min Moder lever for 4 Rdl. aarlig til Leje, og Moder med Lavværge self svarer til, hvad Skatter der er eller efterkommendes vorder paa samme Grundtaxt. Ogsaa i lige maade holde den ved lige mig uden nogen Skade.

Og forlanger ieg samme Gaard til kiøbs beliggende udi Østre Strandgade i Ringkiøbing er den mig forundt med Skiøde for 40 Rdl. Siger fyrrtyve Rixsdaler ieg derimod herved giver afkald fra mig, at ieg haver intet videre at fordre udi Stervboen efter min Sali Faders død og til dette forsikring vil ieg som underskriver og forseigler, naar forlanges da skrives paa fin behørig Papir.

Christen Pedersen Thiim, Borger og Glarmester i Ringkiøbing

Datum Ringkiøbing dend 18ende Juni 1769.

Skifte Retten forevist med behørig Stemplet Papir vedlagt til Aktens følge.

N. Wissing

 

Hensigten til at Boen ikke skulle blive adsplidt og samme henseende Tilstedeværende Arfvinger med Lavværge og Formynder saaledes Contraherede, at Hjemmeværende Søn Niels Pedersen dend yngre paa Velb. Herskabets nærmere Approbation og Accord i fæste overlades Stedet, som Enken herved i saa fald ganske til hannem afstaar: med heraf følgende og tilkommende af besætning, ind-og udboe, mod at hun hos ham paa Stedet aarli nyder 1½ Tdr. Rug, 1½ Tdr. Byg, 1 Pund Tov (uld) og 2 Rdl. i Penge samt frie Arner og Ildebrændsel i Gaarden, ifald hun og finder sig fornøjet at søge dug og disk med sønnen.

Saa Reserverer Enken sig ogsaa Gaarden i Ringkiøbing som hendes Søn Christen Pedersen iboer og deraf oppebærer den aarli huusleje, saa længe hun lever, imod hun self holder samme ved liige, Niels Pedersen den yngre uden ringeste byrde alt efter Accord med Lejeren, saa frafalder og ganske herved tillige den ved Landstinget svævende Sag imellem Herskabet og afdøde Peder Smed ligesom og bemælte Niels Pedersen svarer den paa Stervboen hæftende Giæld Nemli 46 Rdl. 44 Sk. til Christen Toft i Stadel efter indgifen Regning No 4.

 

Regning.

Paa det ieg udi Sterfboen efter sali Peder Smed i Thiim har til gode 1768 den 15ende august blef

imellem os giord afregning, kom ieg tilgode hos ham Penge 30 Rdl.

1769 den 12te Martii bekom af mig

Jern for          16 Rdl. 44 Sk.

Iait                 46 Rdl. 1Mk. 4 Sk.

Ombedes venligst at Skifteforvalteren Monsr. Nicolai Wissing vil imodtage dette og udi Skiftet at blive anført, men ifald arfvingerne skulde komme til Contract med hverandre saa for vidtløftighed at spare, er ieg fornøjet med at faa betaling af Enken siden ved lejlighed.

Stadel den 24. Juni 1769  C. Toft.

 

Jens Gravesen i Thiim 10 Rdl., Jep Kaalby i Ringkiøbing 3 Rdl. 3 Sk., Kield Brandby i Nissum

6 Rdl., Christen Gadgaard i Madum 15 Rdl. 2 Sk., Arfvingen Karen Pedersdatter 6 Rdl, 3 Sk., og tillige naar hun bortgyftes nyder af Boen Trolovelse og Brøllups Bekostning og Seng, som hun med Moderen lader væve og spinde, naar Niels Pedersen dertil anskaffer Tov og Hør, item en Damaskis Trøje og Kaabe og en Kakelofn som befindes i Boen vurderet for 12 Rdl. samt hendes fordring 6 Rdl. 3 Sk.

Christen Korsgaard i Nissum 2 Rdl. 46 Sk., Lars i Staby Prxstegaard 2 Rdl. 4 Sk. og Niels Rasmussen i Madum 1 Rdl. 2 Sk. for hvilken Debit nærværende 4 Mænd Jens Hansen Opstrup i Stadel, Christen Nielsen Gadgaard i Madum, Peder Jensen Sckarregaard og Niels Pedersen Siig begge af Thiim Een for alle, og alle for een, herved som Cautionist og selskyldnere Caverer.

 

Saa Velbaarne Herskabet desangaaende med hvis viden dette Skifte i nogen maade bekræftes skal være og blive uden ansvar ligesom Skiftebrevet ogsaa bekostes af fæsteren Niels Pedersen. Og som ingen i dette tilfælde under dette skifte accordt hafde viidere at erindre. Blev samme sluttet med Underskrevnes forsikring at holde Skifteforvalteren uden Ansvar der betræffende i alle optænkelige maader, dette til bekræftelse under vores Hænder.

Datum ut supra.

Paa Velbaarne Herskabets Vegne som Skifte forvalter

N. Wissing

Enken Anne Nielsdatter

Som tiltagne Lavværge og Cautionist

Jens Hansen Opstrup

Paa egne Vegne tillige Cautionist

Niels Pedersen Siig

Paa min myndlings Vegne

Niels Christensen Toft

Paa min hustrus Vegne tillige som Cautionist

Christen Nielsen Gadgaard

Paa egne Vegne underskriver

Niels Pedersen Smed den yngre

Til Vitterlighed og som Cautionist Peder Jensen Scharregaard og Hans Jørgen Christen Østerby