Bilag til 208 Niels Nielsen Østergaard

 

Fæstebrev for ane 208 efter ane 416 udstedt 1787

 

Marcus Gerhard, Greve af Rosencrone, Friherre til Baroniet Rosendahl, Herre til Børlumcloster, Nøragergaard, Gunderupgaard og Testrupgaard, Ridder, Deres Kongelige Majestets Høistbetroede GeheimeRaad og Kannerherre etc.etc.

 

Gier vitterligt at have Sted og Fæst, ligesom ieg hermed Steder og Fæster til Niels Nielsen (ane nr. 208) Barneføed i Wittrup, den halve Gaard af Østergaard sammesteds, som hands Fader Niels Michelsen (ane nr. 416) hidtil har havt i Fæste, og nu til denne sin Søn godvillig afstaaet haver imod accorderet og herved approberet Ophold, saaledes at Faderen med sin gamle Hustrue Sønnernes moeder paa Stedet nyder anstændig Ophold og alle Nødvendigheder saalænge de lever, og i fald de icke med Fæsterens omgang skulle være fornøiet, da indrettes et Huus værelse i Gaarden for dem selv med udfordrende Skorsteen og Kiøkken hertil, samt gives begge aarlig til Underholdning, Tre Tønder Rug og Tre Tønder Byg udi forsvarlig reen og sund Brødkorn. item Foedre og Græsse for Dem Een Koe og Tvende Faar, som de udtager af Gaardens Besætning, og siden selv vedligeholder, men af Fæsteren Røgtes, Vogtes og parres ligemed sine egne Creature, og endelig behøvende Kvas og sandTørv til Brændsel, ligesom Sønnen betaler deres Extraskat og Offer, samt besørger Deres Christelige og Haederlige Begravelse naar De ved Døden afgaaer.

Hvorimod Fæsteren eene er berettiget til at beholde hvad de sig maatte efterlade, dog naar En af de gamle ved Døden Afgaaer bliver Fæsteren befriet med det halve Korn aarlig at svare til den efterlevende, nemblig det halve af hver slags, men det øvrige nyder den efterlevende uden afkortning.

Thi skal altsaa fornevnte Niels Nielsen samme Gaard som staaer for Hartkorn nye Matricul 6 td.3 fj. 2 al. med sin goede Besætning og øvrige tilhørende, Ind- og Udboe, saaledes som Faderen

det for ham opladt haver, straxen modtage, og sin livstiid maae nyde, bruge og i Fæste beholde, naar hand opfylder bemelte med sine Forældre indgangne OpHolds Accord, og ellers

  1. Til rette tiid og Sted saavel af Stedets Hartkorn som af sig og Familie aarlig svarer og betaler alle forfaldne Skatter og Contributioner, sædvanlige og usædvanlige, som nu ere eller herefter vorder paabuden.
  2. Den aarlige Landgilde som er Byg Tre Tønder til hver Martini herpaa Gaarden eller hvor anden Steds efter Loven tilsiges at levere udi forsvarlig reen og sund Korn med sædvanlig Langilde Maal en Skieppe paa Tønden.
  3. Forretter upaaklagelig Heel Gaards Hoveri og Rejser til Børglum Closter og ved øde Steders Bedrivelse naar derom Tilsiiges.
  4. Gaardens Bygninger og Besætning forbedrer og stedse i Lovforsvarlig Stand holder.

5.  Dens tilliggende Jorde og Eiendomme paa Lovlig maade bruger og Haandthæver, og intet deraf eller dets afgrøde lade Stedet frakomme, Ombytte, Misbruge eller forringer.

6.    Ei befatte sig med noget ulovligt imod de Kongelige allernaadiste Love og Forordninger, men efter samme sig i alle maader allerunderdaningst rette og forholde, og i øvrigt være sit Herskab og andre efter Loven Hørig og lydig, alt under Gaardens og Fæste Rettighedens Forbrydelse, samt anden Lovens Tiltale og Straf efter Omstændighederne. – Udi Indfæstning betalt Tyve Rigsdaler. –

 

Til Bekræftelse under min Haand og Seigl. Børlum Closter den 4.Juni 1787.

Paa Høit bemelte hans Høigrevelige Exellences Vegne som Forvalter ved Godset.

H. Brantsen [ L.S.[