Bilag til 188a Gravers  Jespersen

 

Skifte efter Gravers  Jespersen,  Velling,  fra  Skifteprotokol  for Vennergaard gods 1718-69 0 444-l fol.438-441.

 

Anno 1763 d.16.Marti Indfandt ieg Holger Sehestedt mig som Skifte Forvalter i Stervboen efter

Afgangne Sahlig Gravers Jespersen, for at holde lovlig Skifte i mellem Enken Anne Jensdatter paa den Eene side og deris i Egteskab sammen Avlede tvende Sønner og fire Døtre, navnlig Olle Jespersen Gravers Søn gammel 22 aar, og Jesper GraversSøn 20 aar gammel, Kiersten Graversdatter 28 aar, Mette Graversdatter 25 aar, Inger Graversdatter 18 aar, Anne Catarine Graversdatter 15 aar qammel, som ere de Rette arvinger, som afdøde Sahlig Gravers

Jespersen har efterladt sig, og mødte ved Skiftet som Laugvarge for Enken Nels Krogsgaard

af Welling, og som Curator for de tvende Sønner og formynder for de 4re døtre mødte som fød værge efter Laaven deris Farbroder Nels Jespersen af Welling og som Worderings og ved skiftet til vitterlighed overvæzrende Mænd var tilstæde Nels Andersen Melgaard og Nels Smedegaard bæge af Welling og blev da faaretaget som følger og blev da begyndt med Wordering

 

Derpaa tilspurte Skifteforvalteren Enken og Laugverge Vad de bevislig og forsvarlig hafde at angive som skulde komme boen til udgift og tilkiendegav da Enken og Lauværgen som følger. Hendis Sahligmands begravelses omkostning at beløbe sig 14 rd. og paastod sig ligeledis i følge Loven godtgiort sin Egen begravelse med 14 rd. Derpaa lod hosbonden brøstfelden vorde og paastod sig samme efter vorderingen godtgiort med                 5 rd. 2 m.

Summa   33 rd. 2 m.

 

Derefter tilspurte Skifte forvalteren Enken med Laugværge, Arvingerne med formynderne, om der var mere at angive som kunde komme Roen Enten til Indtægt eller til Udgift og byrde, vortil De samtligen Svarede at der Intet var som kunde komme boen til krav eller udgift, og til boens bæste var allene til gode 2 m. Derpaa fremkom Sønnerne tillige med formynderen for Pigerne

og Erklærede sig at være tilfreds med vorderingen, og begiærede at hele boen, uden auction, for

vorderings Summene maatte overlades Enken deris Moder, som Skifte forvalteren icke vilde nægte men foretog skiftet saaledis efter deris forlangende, at da af anførte forretning sees, at boens hele gode allene beløber sig til Syv og Tredive Rigsdaler og Een mark og Boens besvær derimod udgiør tre og tredive Rigsdl. toe mark bliver igien til deling Tre Rigsd. og fem mark, siden de 2 m. som er angivet Stervboen til gode icke kand beregnes til deling, dels siden det

er uvist om de kand indkomme, dels kand Enken icke have Ringere godtgiort til skiftets omkostning, som hun laavede at paatage sig og fornøie Skifteforvalteren for og holde Børnene

frie for ald omkostning. Og tager da Enken i følge Laaven den have boe nemlig 1 rd. 5. m. 8 sk. og da hun erklærede icke at forlange nogen broderlod bliver da til deling overblevne Elleve mark og aate skilling efter loven saaledis deelt: Ole og Jesper Graversen hver 2 m. 1 sk. Kirsten, Mette, Inger og Ane Catarine hver 1 m. 7 sk.

Udgiør  boen Summa 1 rd. 5 m. 8 sk. og da arveparten icke var af den betydenhed at den til børnenes beste eller nytte kunde udsettes, saa blev sønnerne strax deris overleveret og formynderne tog døtrenes foar at bevare dem sammen. Og derpaa blev dette skifte saaledis sluttet siden ingen hafde mere at erindre, Og laavede Enken med Laugværge og Arvingerne med formynderen at holde Skifte forvalteren frie og angerløs for ald aand og til staar som i tieden kunde flyede af dette Skifte, vorfaar de ogsaa forretningen med Skifteforvalteren underskrev. Skiftestædet ut Supra.    H. Sehestedt

            Som Curator for sønnerne og døtrenes formynder Nels Jespersen

Anne Jensdatter  som laugværge Nels Krogsgaard  

Som Vorderings og Vitterligheds mænd underskriver           

Nels Andersen Melgaar   Nels Smegaar