To statsministres fælles slægt.

 

De to meget markante skikkelser i dansk politik, I.C.Christensen og Knud Kristensen, viser sig at have fælles forfædre bl.a. i Grindsted.

 

I slutningen af 1760erne kom en handelsmand, Jens Andersen, til Dal øst for Grindsted og blev 24.6.1768 gift med Kirsten Nielsdatter. De overtog nok hendes fars gård. I 1769 fik de et dødfødt barn, og i de næste 15 år får de 10 børn, hvoraf kun 6 er levende, da begge forældre dør af tyfus og bliver begravet samtidigt, 30.dec.1785, han var 53 år, hun 43 år.

 

Jens Andersen var født i Videbæk, Vorgod sogn, som yngste barn af en søskendeflok på 7. Deres far hed Anders Madsen og havde i fæste en slægtsgård, som hans far, Mads Andersen, farbror Christen Andersen, og farfar Anders Christensen havde haft fra ca. 1650. Mads Andersen døde 1713, 66 år gammel som en fattig mand, men Anders Madsen fik rettet økonomien op, for ved hans død som 61 årig, 1741, var der 100 rdl. til hver af de 3 sønner.

 

Anders Madsen var gift med Dorethe Thomasdatter fra Vadgård i Herborg, hvor hendes far, Tommas Pedersen var fæstebonde 1688, f.1644, d.1728. Dorethes brodersøn Peder Vod fik fæstebrev på gården 1758, men blev fradømt festet 1767 på grund af dårlig drift, som man kan læse i J.Abildtrup. Vorgod sogn s.156 ff.

 

Anders Madsen i Videbæk havde tre sønner og to døtre, som jeg vil fortælle om. Den ældste Mads Andersen f.1719 overtog fæstet af slægtsgården, og han er kendt for at have ført en retssag for sin anden kone om et fæsteforhold fra hendes tidligere ægteskab. Det bemærkelsesværdige er, at Mads Andersen efter en kun delvis frifindelse i Herredsretten, appellerer sagen til overretten i Viborg, hvor han helt frifindes for baronens anklage (Vorgod Sogn s.182 ff.).

 

Om den anden søn Thomas f.1726 hedder det, at han gik som et fjog mellem sine brødre, men han rejste senere til København, hvor han blev en rig mand, der for sin arvelod efter forældrene 100 rdl. 1766 købte en hvid marmorsten, som sendtes til Videbæk for at lægges på forældrenes grav med indskriften:

For den arvelod, jeg fik, købte jeg denne mindesten, lagt på disse døde ben, til en ihukommelse. (J.Abildtrup. Abildtrupgård og dens beboere 1498-1925, s.104)

Da brødrene hentede stenen i Århus og så indskriften, blev de vrede.

 

Den ældste af døtrene Ide f.1721 blev gift med Poul Hansen, der var fra gården Trøstrup i Vorgod, men de boede en tid i Dal, Grindsted, og Poul Hansen var sognefoged. Han blev idømt fængsel på vand og brød i 14 dage for at fjerne sig under inkvisitionen, da nogle toldbetjente konfiskerede varer hos John Møller i Grinsteddal 11.5.1782, men han blev vist frikendt. I 1787 boede de i selve Grindsted og havde Ides brorsøn Anders Jensen på 7 år i pleje. I 1801 er de begge 81 år og bor stadig i Grindsted. De havde selv fået 6 børn mellem 1750 og 1760. Den første og den sidste døde som ganske små, men den ældste af de overlevende, Hans Poulsen Dal f.1752 blev gift med Anna Larsdatter fra Løvlund Mølle i Grene sogn, og der bor deres efterkommere stadig 1987.

 

Anders Jensen Videbæk af Dal blev 23.2.1811 gift med Ellen Marie Olesdatter af Urup.

 

Anders Madsens anden datter Anna f.1730 blev gift med Hans Christensen i V. Hovergård i Hover sogn. Han var af delvis selvejerslægt, idet hans far fæstede Kjeldgård, som hans morfar Hans Mortensen købte 1692, samtidig med at han var fæster på Hovergård. Dette fæste havde hans far Morten Pedersen 1664.

 

Hans Christensens far var Christen Christensen I, der fik fastebrev på Kjeldgaard 2.10.1717. Han var nok søn af Christen Nielsen, nævnt som faster der 1687. Hans's bror Christen Christensen II blev 1761 gift med Anne Jensdatter, hvis søn Christen Christensen III, der senere fortælles am.

 

Hans Christensen døde som 55-årig 1777, men enken Anne Videbæk førte gården videre sammen med sønnen Christen Hansen, der blev sognefoged og senere overtog gården. Hos dem var Annas brordatter Dorthe Jensdatter på 6 år i pleje 1787.

 

Dorthe blev 1803 gift med Ole Pedersen fra Kirkegård i Hover, og deres første søn, Christen Olesen kom i pleje hos Christen Hansen, som ikke selv havde børn, så da han døde 1830, arvede Christen Olesen V. Hovergård, som var blevet selvejergård allerede under Hans Christensen.

 

Christen Olesen var gift to gange med søstrene Marie Katrine og Else Abildtrup Christensdtr,, der var døtre af hans grandkusine Kirsten Christensdtr. Kjeldgård. Grandkusinen var datter af Christen Pedersen Mørch og Else Madsdatter i Abildtrup. Denne Else var datter af Mads Andersen ViDebæk og blev efter Christen Mørchs død gift med Jens Christensen, Abildtrup, der vist nok først havde været gift med hendes søster Dorthea. I Kjeldgård blev Kirsten Christensdatter anden kone for Christen Christensen III f.1764, død 1830.

 

Christen Mørch og Else havde også en søn Peder Christensen Mørch, der kom til Muldbjerg 1810 og blev gift med enken Anne Margrethe Pedersdatter. Deres 2.søn f.1815 kom til at hedde Jens Abildtrup Pedersen og kom tidligt til sin fars barnløse stedfar i Abildtrup i Vorgod sogn, hvor han blev arvtager af slægtsgården der.

 

Christen Olesens 8.barn Ole Christensen f. 1846 blev 1875 gift med sin kusine Kirstine Knudsdatter f. 1846 i Kjeldgård, som datter af Knud Andersen og Kristiane Christensdatter, søster til ovennævnte Marie Katrine og Else Abildtrup.

 

Ole Christensen og Kirstine blev 1880 forældre til statsminister KNUD KRISTENSEN, der 1908 giftede sig med sin kusine Else Kristensen f. l884, datter af Christen Hansen Christensen og Petrine Hansen. Christen Hansen Christensen f. 1836 var Christen Olesens 3. barn. Petrine havde han fælles aner med, idet hendes far var Hans Andersen, farfar Anders Hansen, søn af Hans Christensen, f. i Kjeldgaard l72l som søn af Chr. Christensen I, og da Hans Christensens kone var Anne Andersdt. fra Videbæk, er også Anders Madsen Videbæk deres fælles ane.

 

Knud Kristensen var den 4. af 9 børn, hvoraf også den 9. Anders Christensen f. 1887 og død 1965 var en kendt politiker på sin hjemegn, radikal.

 

En af Jens Andersens sønner var Mads Christian Jensen f.1783. Han kom ved forældrenes død til sin moster og hendes mand Anders Nielsen, Qmvrå, Sdr.Omme sogn og blev "opfostringsbarn", som der står i folketællingen. 1815 blev han gift med Johanne Christensdatter. De havde tre sønner, som gik på seminariet. Jens Videbæk Madsen blev lærer i Vinten ved Horsens, Hans Thorning Madsen døde som seminarist, Niels Madsen blev lærer i Bredal, men døde og hans enke Mette Marie Hansdatter f. 28.l.1819 fødte 1845 Nielsine, som man kan læse om i ”Nielsine Bie, en mindebog (skrevet af hende selv) v/Sigurd Elkjær og Jens Peter Bie. Sigurd Elkjær var hendes svigersøn. En 4. søn Anders Madsen var gårdejer i Omvrå.

 

To af Jens Andersens børn kom til en anden morbror, Mads Nielsen i Grinsted. Folketællingen 1787 viser, at det er den ælste af de overlevende Niels Jensen, 16 år, og den yngste Kirsten Marie, 3 år. Kirsten Marie bor der endnu 1801, men Niels Jensen Videbæk er 10.11.1799 blevet gift med Anna Sørensdatter af Nollund Closter, og der bor han som husbond 1801.

 

Kirsten Marie f.1785, blev 26.10.1806 gift med Christen Pallesen fra Påbøl, og fik 1827 sønnen Mads Christian Christensen, som blev gift med Karen Jensen f. 1833. Det er statsminister (I.C.) JENS CHRISTIAN CHRISTENSENS forældre. Han er født i Påbøl i Hoven sogn 21.11.1856 og døde i Hee 19.12.1930. Han blev 21.11.1879 gift med Karen Kirstine Pedersdatter f. l.2.1857 og død 11.2.1935.

 

Jens Andersens datter Else, som var 9 år, da forældrene døde, blev 1801 gift med Hans Nielsen, Trøstrup, Vorgod. Han var brorsøn til Poul Hansen og havde først været gift med Elses kusine, Mads Andersens datter Johanne, som døde 1800, 39 år gammel.