No 23. C7 timus. 11 Dec. 1790.

Hans De Hoffmann Ridder. Deres Kongelige Majestæts til Danmark og Norge p:p: bestalten Conference Raad og Amtmand over Colding Huus Amt giør vitterligt: at skiftet efter afgangen selveier gaard mand Jens Andersen Videbech og hans ligeledes afdøde hustrue Kirsten Nielsdatter Grindsted Sogn Dahl Bye er forrettet saaledes som følger:

 

Anno 1786 den 19 Jan. som var 30te dagen efter afgangen selveier Jens Andersen Videbech i Dahl og hans ligesaa 4re dage før ham ved døden afgangen hustrue Kirsten Nielsdatter, deres døds dag indfandt sig i stervboe gaarden i bemeldte Dahl paa Amtmandens Højvelbaarne Hr. Conferenceraad De Hoffmann Ridder p:p: hans vegne efter ordre og fuldmagt undertegnede Arent Stenstrup af Giødding Mølle for sammestæds at aabne registrere og vurdere Sterfboen efter at den paa den sidst afdøde mands døds dag var af tilstædeværende gademænd, som de afdødes nærmeste beslægtede nemlig velagte Poul Hansen Dahl og Mads Nielsen begge af Grindsted bleven forseglet paa høj bemt. skifteforvalterens vegne siden hand som saa langt fraværende umuligt kunne saa fast indfinde sig paa stervboegaarden, som efter loven skee burde og bleve de forseglede skabe og kister efterseet hvis paasaedt segl fandtes ubrudt og ubeskadigede og nu aabnede, alt til et lovligt skiftes foretagelse imellem de sallig afdødes fælleds efterladte børn og arvinger, som ere tre sønner og tre døttre nemlig: en søn Niels Jensen 14 aar gammel, een dito Anders Jensen 6 aar gammel, en dito Mads Christian Jensen 3 aar gammel, en datter Else Jensdatter 9 1/2 gl., en dito Dorthe Jensdatter 4 1/2 aar gl., og den yngste og sidste datter Kirsten Marie Jensdatter lidt over 1/2 aar gl. For hvilke umyndige børn og arvinger bleve ansadt og antagen til formyndere, nemlig for den ældste søn og yngste datter sønnen Niels Jensen og datteren Kirsten Marie Jensdatter, velagte Mads Nielsen af Grindsted, som er morbroder til børnene. For den ældste datter Else Jensdatter velagte Hans Poulsen Dahl af Leuflund Mølle, for sønnen Anders Jensen Poul Hansen Dahl af Grindsted, for datteren Dorthe Jensdatter, velagte Anders Poulsen Dahl af Eeg, og for sønnen Mads Christian Jensen, velagte Anders Nielsen af Omvraae, de alle ere børnene beslægtede. Vel var den afdøde mands broder velagte Mads Andersen Videbech i Vorgod sogn nærmest efter loven til at være formynder for børnene, men da hand baade er langt fraværende, og derhos en gammel mand, saa tog skifteretten det ikke i betænkning at holde ham undskyldt saa meget meere som de anførte formyndere ere skifteforvalteren bekkiente som redelige og formuende mænd, de og alle godvillige paatog sig formynderskabet. Som vurderings og vitterlighedsmænd havde skifteretten til sig taget velagte Morten Nielsen Stokholm her af byen, og Christen Pedersen af Sønderbye. og vare alle foran benæfnte formyndere i dag nærværende undtagen Anders Nielsen af Omvraae der paa sine vegne havde i dag formaaet velagte Christen Jensen Utoft fra Omvraae at møde. Thi blev da forretningen saaledes foretaget og fremmet som følger.

 

I gaarden. Levende Chreature................................................................................... Rd.   Mk.         Sk.

En stor sort hest. 10 aar gl.......................................................................................... 18

En sort dito. 8 aar....................................................................................................... 19

En sort og hvid stud.................................................................................................... 22

En sort og en graae hielmet......................................................................................... 18

En graae hielmet koe.................................................................................................... 8

En hvid koe.................................................................................................................. 6       1

En sort hielmet.............................................................................................................. 5       2

En dito......................................................................................................................... 5

En broget koe.............................................................................................................. 6

Femtem faar a 5 mk................................................................................................... 12       3

Toe gieldvædere........................................................................................................... 1       5

Tolv lam a 3 mk. 8 sk................................................................................................... 7

Et svin.......................................................................................................................... 4

Otte høns a 8 sk.............................................................................................................        4

 

Gaards redskaber.

En beslagen vogn med fiel............................................................................................. 7       2

1 træevogn med lin og skrav......................................................................................... 3       2

En halv fremer vogn...................................................................................................... 5

2 træehiul.......................................................................................................................        2

Et gammel beslagen hiul..................................................................................................        1            8

En plov med behør....................................................................................................... 2

En harve.........................................................................................................................        2

En stor bing i laden....................................................................................................... 3

En dito......................................................................................................................... 2

En hakkelsenkiste med kniv.......................................................................................... 5

Et gl. Leed.....................................................................................................................                     12

Et dito............................................................................................................................        1            8

Et dito............................................................................................................................        1            8

En slibesteen..................................................................................................................        1            8

Fire harvebol..................................................................................................................                     12

En nye hammelstok.........................................................................................................                       4

10 nye vogn kiepe..........................................................................................................                       6

Nie grebs (heiengen).......................................................................................................                     12

4 spadeskafter................................................................................................................                       6

En klyne baar.................................................................................................................                       2

En træe bimpel...............................................................................................................                       4

Sex gang hiul fell........................................................................................................... 1

Atten par træskoe a 6 sk.............................................................................................. 1                    12

Tre og en halv sneese par dito....................................................................................... 1       1

Tre og tredive par smaae børne dito med beslag..............................................................        2

1 saal og et plovsbom.....................................................................................................                       8

24 vognkiæppe..............................................................................................................                     12

8 høelee drag.................................................................................................................                       6

En gl. hveir.....................................................................................................................                       1

10 gange hiuls fil a 1 mk................................................................................................ 1       4

16 stk eege fil.................................................................................................................        1

1 par hiul til en høeboer..................................................................................................                       4

2 de møgsædler..............................................................................................................                       6

2 de dito........................................................................................................................                       6

6 stk. møgfielle a 6 sk.....................................................................................................        2            4

2 de plovsteller a 2 sk.....................................................................................................                       4

12 stk. eege stenger a 1 mk.......................................................................................... 2

24 gamle lægter..............................................................................................................                       8

Et læs træe.....................................................................................................................        1

En tiære kande, en tøyrkøl og en bæer baaer..................................................................                       6

Et par nue hiul................................................................................................................        3

Et par plov.....................................................................................................................        3

Et par jernbunden hiul.....................................................................................................        1

1 par seeller og rygtøj.....................................................................................................        3

1 par kaabeler................................................................................................................        3

1 par dito.......................................................................................................................                       4

1 møg seddel..................................................................................................................                       4

En gl. trug.......................................................................................................................                       4

Et par heste puder..........................................................................................................                       4

3 dito.............................................................................................................................                       1

En gl. hestetøjr...............................................................................................................        1            8

En gl. dito.......................................................................................................................                       8

Et par hestedækkener.....................................................................................................        5

Et gl. saedel....................................................................................................................        1

En timdse.......................................................................................................................        1

Et bidsel.........................................................................................................................                       8

En rød pidsk..................................................................................................................                     12

Et par Lundigtræe...........................................................................................................                       6

En hveir..........................................................................................................................                       4

Et par bærstanger...........................................................................................................                       5

Et par gl. heste seeler......................................................................................................                       1

18 stk. bøge lægter over loen..........................................................................................        1

7 stk. aske ring bolte......................................................................................................        4

27 stk. aske slaugler.......................................................................................................        1          11

1 par stude hamle med reeb............................................................................................                       4

Et par heste dito.............................................................................................................                       4

1 høe fork......................................................................................................................                       8

1 dito.............................................................................................................................                       6

1 møg krog....................................................................................................................                       2

1 lynglee.........................................................................................................................                       6

1 møgd: hakke...............................................................................................................                     12

2 de pleile......................................................................................................................                       4

1 lynglee.........................................................................................................................                       4

1 stude kaabel................................................................................................................                       6

1 gl. huul skoul...............................................................................................................                       2

1 sold.............................................................................................................................                       4

1 do...............................................................................................................................                       2

1 do. fiin sold.................................................................................................................                       4

1 timse...........................................................................................................................        1            8

1 selde...........................................................................................................................                       4

1 kast skoul....................................................................................................................                       6

6 stk. nye bræder a 24 sk............................................................................................. 1       3

3 do...............................................................................................................................        2

2 de dæken giorde.........................................................................................................                       4

1 gl. heste dækken.........................................................................................................                       2

1 gl. stige........................................................................................................................                      1

1 hoi.se bing...................................................................................................................                       4

1 tæk skovl og krog.......................................................................................................                       1

1 svøbe reeb..................................................................................................................        1

1 bager reeb do..............................................................................................................                       6

1 do...............................................................................................................................                       6

1 gl. tøjr.........................................................................................................................                     12

1 høvl.............................................................................................................................                       2

 

Paa loftet.

1 gl. fiske togen..............................................................................................................                       4

1 stor sort gryde med laag..............................................................................................                       2

1 ost sækk.....................................................................................................................                       1

1 gl. spind rok................................................................................................................                       4

1 tøjkurv........................................................................................................................                       1

1 par meyle kroge..........................................................................................................                       4

4 knippe giorde..............................................................................................................        1

1 knip do.......................................................................................................................                       2

5 river og nogle skafter...................................................................................................                       5

1 hæspe træe og nogle tønde stave.................................................................................                       1

2 de sorte gryder............................................................................................................                       4

1 dejn trug......................................................................................................................        2

2 de gl. stole...................................................................................................................                       1

1 drøftte trug..................................................................................................................        1

1 smør skaal...................................................................................................................                       8

1 lyste stang...................................................................................................................                       4

1 ovn træe......................................................................................................................                       1

8 te. sorte gryder............................................................................................................        1

4 re. dito........................................................................................................................                      4

2 de gl. dito en heel og en kande.....................................................................................                       2

1 tønde med 4 a 5 skp. bøgeaske...................................................................................        3

En seeld og et træfad......................................................................................................                       2

1 salt leg.........................................................................................................................                       3

1 vox perse....................................................................................................................                       4

Lyse spiller.....................................................................................................................                       1

Nogle styke gl. bol fleger................................................................................................                       4

2 de nye grimer..............................................................................................................                     10

40 faun nye reeb.............................................................................................................        3          12

40 hvilling fisk.................................................................................................................        1

40 do.............................................................................................................................        1

40 do.............................................................................................................................        1

40 dito...........................................................................................................................        1

En kurv med 6 a 7 skp. malt a 2 mk. 4 sk..................................................................... 2       3          12

40 hvilling fisk.................................................................................................................        1

100 røde mursten...........................................................................................................        4

 

Endnu i gaarden.

Et vandtrug.....................................................................................................................        1          12

17 stk. timmerskind........................................................................................................                     12

3 gl. stole i brygerhuset...................................................................................................                       1

1 karstoel.......................................................................................................................                       4

1 ballie med jerngiord.....................................................................................................        1            8

1 ledig dør......................................................................................................................                     12

1 gl. standtønde..............................................................................................................                     12

1 øllkar..........................................................................................................................        3            8

1 gl. selde.......................................................................................................................                       1

1 gl. kam........................................................................................................................        1

1 degn trug af eeg...........................................................................................................        3

1 fyhr tønde....................................................................................................................        1

1 stor eege kar med jern giord........................................................................................        5

1 øll tragt........................................................................................................................                       8

1 fyhr standtønde............................................................................................................                     12

1 skieppe maal...............................................................................................................        2

1 gl. eegekiste................................................................................................................        4

1 gl. bord dæke..............................................................................................................                       2

1 skiødsel og rag............................................................................................................                       2

1 gl. stige........................................................................................................................                       3

1 gl. pudevaar................................................................................................................                       2

1 ildklemme....................................................................................................................                     10

1 ildfork.........................................................................................................................                       6

2 stk. bolster sæk...........................................................................................................        5

1 dito.............................................................................................................................                     10

1 dito lerreds dito...........................................................................................................                       8

2 de gl. bolster dito.........................................................................................................                       8

1 bolster pose med fyld..................................................................................................                       8

En kiste lobe no 1. vog 8 1/2 pd. a 8 sk..........................................................................        4            2

No 2 dito v. 7 3/4 pd.....................................................................................................        3          14

No 3 dito v. 7 3/4 pd.....................................................................................................        3          14

No 4 dito v. 7 1/4 pd.....................................................................................................        3          10

No 5 dito v. 8 3/4 pd.....................................................................................................        4            6

No 6 dito v. 7 1/4 pd.....................................................................................................        3          10

No 7 dito v. 6 1/4 pd.....................................................................................................        3

No 8 dito usaltet 6 1/4 pd. a 8 sk...................................................................................        3            2

1 Lpd. fyld................................................................................................................... 2

1 madkurv......................................................................................................................                       6

1 dito.............................................................................................................................                       4

1 dito.............................................................................................................................                       4

1 dito.............................................................................................................................                       8

1 eege bord i den lille stue...............................................................................................        5

1 bænke kiste.................................................................................................................        1            8

1 bie legger jern kakkelovn........................................................................................... 6

1 stueværk................................................................................................................... 7

1 blaae hængskab...........................................................................................................        5

1 4 re Lpd. bismer........................................................................................................ 1       4

1 spinderok....................................................................................................................        2            8

1 ølltønde med stoel.......................................................................................................        1            8

1 gl. messinglaag.............................................................................................................                       4

1 kaaber fyhrfad.............................................................................................................        1

1 blaae og hvid steenkrus med laag.................................................................................                     12

Toe træe lysestager........................................................................................................                       2

1 steen fad.....................................................................................................................                       4

1 lese stoel.....................................................................................................................                       8

2 gl. træe dito.................................................................................................................                       8

En stoel hynde................................................................................................................                       1

3 steen tallerkner............................................................................................................                       6

1 træe fad......................................................................................................................                       1

1 reserin og en thee daase...............................................................................................                       4

1 børste.........................................................................................................................                       4

En lov bog til halv med Christopher i Dyvelsrække..........................................................        2

1 nye testament..............................................................................................................        1

Jesue Syraks bog...........................................................................................................                       4

1 salmebog.....................................................................................................................                       6

1 dito.............................................................................................................................                       4

1 bønne bog...................................................................................................................                       4

4 gl. bøgger....................................................................................................................                       4

Kiøbenhafens beleiring og Rostoks forklaring..................................................................                       4

1 almanak......................................................................................................................                       1

1 sponce........................................................................................................................                       4

1 smør badelit................................................................................................................                       8

1 dito.............................................................................................................................                       1

1 dito.............................................................................................................................                       1

8 stk. træe teene.............................................................................................................                       4

Toe sigter at fine korn med.............................................................................................                       3

1 vritboer.......................................................................................................................                       2

1 skab til et degntrug og 2 de syle...................................................................................                       2

1 musefælde...................................................................................................................                       6

2 pd. oste koppe............................................................................................................                       3

2 de smaae kopper.........................................................................................................                       1

1 kaalkurv......................................................................................................................                       3

1 fiedre til en zistefoed....................................................................................................                       2

2 de. kurve.....................................................................................................................                       3

1 læg kniv......................................................................................................................                       2

1 knif og en gafel............................................................................................................                       4

Nogle foldisere og 2 mundpinde......................................................................................                       2

1 gl. kurv........................................................................................................................                       2

10 stk. sorte sættere.......................................................................................................                     10

1 nye høelee...................................................................................................................        3

1 do...............................................................................................................................        2            8

1 do...............................................................................................................................        2

1 do...............................................................................................................................        1          12

1 do...............................................................................................................................        1            8

1 do...............................................................................................................................        1

1 dito.............................................................................................................................                       4

En sæbe kruke...............................................................................................................                       1

2 de skorsteens lenker....................................................................................................        1

1 ildklemme....................................................................................................................                     12

1 tælle sie.......................................................................................................................                       4

1 jern gryde laag.............................................................................................................                       1

4 re sorte gryder.............................................................................................................                       4

6 do...............................................................................................................................                       6

2 de krammer.................................................................................................................                       2

1 asketrug......................................................................................................................                       1

1 fyhr bord med skuf......................................................................................................        3

1 tom oxhoved...............................................................................................................        3

1 tom ølltønde................................................................................................................        2

En fyhr standtønde..........................................................................................................                       8

1 smørtræe.....................................................................................................................                       8

1 do...............................................................................................................................                       6

1 øl lejle.........................................................................................................................                     12

1 gl. standtønde..............................................................................................................                       2

1 flød bøtt fulg af kalk.....................................................................................................                       8

1 dito tønde halv med kalk..............................................................................................                       6

1 tobaksbræt..................................................................................................................                       2

1 kiern...........................................................................................................................        1

2 stk. fiel........................................................................................................................                       4

2 stk. fyhr træe...............................................................................................................                       6

1 stk fyhr fiæl.................................................................................................................                       1

1 træe fad......................................................................................................................                       1

1 liden sax......................................................................................................................                       2

1 jern lysesax.................................................................................................................        2

1 skiæge mand paa 4 re potter........................................................................................        1

1 do 3 potter..................................................................................................................                     12

1 do med 2 skieppe stor salt...........................................................................................        5

1 uldsax.........................................................................................................................        1

1 dito.............................................................................................................................                       8

2 smaae gl. vinduer.........................................................................................................                       8

Grøn omhæng til 2 de senge............................................................................................        4

 

I disse senge.

1 hvid og rød olmerdugs overdyne................................................................................ 5

1 do bolster underdyne................................................................................................. 3

1 lang bolster hoveddyne................................................................................................        5

1 skakket rød og hvid olmerdugs dito.............................................................................        4

1 do...............................................................................................................................        5

1 par hørgarns lagner.................................................................................................... 1

2 de hovedpudevaar af hørgarn.......................................................................................        1            8

1 rød og hvid olmerdugs overdyne................................................................................ 5

1 dito underdyne uden fyld..............................................................................................        4            8

1 lang hoved dyne..........................................................................................................        2            8

1 rød og hvid olmerd. pude.............................................................................................        3

1 dito graaestribet...........................................................................................................        2

1 par hørgarnslagner..................................................................................................... 1

2 de pudevaar................................................................................................................        1            8

1 dug af dreil..................................................................................................................        4

1 do...............................................................................................................................        2

1 liden dito.....................................................................................................................        2            8

Et blaarlerrets lagen........................................................................................................        2

1 haandklæde.................................................................................................................                       8

1 foed skammel ved sengen............................................................................................                       6

 

I dagligstuen.

1 hvid bolster dyne....................................................................................................... 2       2

1 sort og hvid do olmerd............................................................................................... 1

1 gl. blaae og hvid dito....................................................................................................        1            8

1 lang hoveddyne blaae og rød.......................................................................................        3

1 liden dito.....................................................................................................................        1          12

2 de uldne lagner.......................................................................................................... 1       2

1 graae og hviid ulden ----............................................................................................ 1      1

1 do............................................................................................................................. 1       1

1 hovedpude..................................................................................................................        1

1 do...............................................................................................................................        1

1 ulden lagn....................................................................................................................        2

1 do...............................................................................................................................        1            8

1 blaae og hviid sængeklæde..........................................................................................                       6

1 do olmerd. overdyne................................................................................................. 1       3

1 do underdyne vaar.......................................................................................................        2

1 sort og hvid dito..........................................................................................................        1

1 sort og graae dito........................................................................................................                     12

1 gl. lagen af ulden..........................................................................................................                       6

1 do...............................................................................................................................                       6

1 ledig bast maatte..........................................................................................................                       2

1 do...............................................................................................................................                       2

1 sængehæst..................................................................................................................                       1

1 par qværn stener.........................................................................................................        2

1 dynee ved Anders Nielsen i Omvraae........................................................................ 2

3 pottelier.......................................................................................................................                     12

1 do...............................................................................................................................                       4

2 hvide pæl flasker.........................................................................................................                       8

2 de gl. glase..................................................................................................................                       1

1 liden glas.....................................................................................................................                       3

1 dito.............................................................................................................................                       4

1 halv pott flaske............................................................................................................                       3

 

I vester stuen.

1 bord............................................................................................................................        5

1 bieleger kakkelovn.................................................................................................... 6

1 liden udpuklet kiste.................................................................................................... 2       4

1 blaae dito.................................................................................................................. 2       2

1 trekantet pyramide.......................................................................................................                       8

1 sort speil.....................................................................................................................                       8

1 grøn skriin................................................................................................................. 1

9 pd. hvede i en sæk a 1 mk. 2 sk................................................................................ 1       4            2

Sækken.........................................................................................................................        1            8

11 pd. uld i en sæk. Sækken..........................................................................................        1

og ulden....................................................................................................................... 1       5

2 de sænge laend............................................................................................................                       8

5 skilderier.....................................................................................................................                       5

1 grøn 4 re kantet bing....................................................................................................                       2

1 større og eet liden glas.................................................................................................                       8

1 stk. halv steen fad og 2 stk regnebrætter......................................................................                       1

5 blaae og hvide tallerkner..............................................................................................                     10

1 blaae og hvid smørkop................................................................................................                       4

1 bruun leer kande og en thee potte................................................................................                     12

1 spøl kumme.................................................................................................................                       6

4 par thee kopper...........................................................................................................        1

2 par dito og en sukkerkop.............................................................................................                       8

 

Sølv.

En udpuklet sølv beger vog 5 lod.................................................................................. 2       3

En dito v. 5 lod a 3 mk................................................................................................. 2       3

En liden dito 2 1/2 lod.................................................................................................. 1       1            8

Et par sølvskeer med navn K H D vog 6 lod a 3 mk...................................................... 3

Et par dito med mærke P T F vog 5 3/4 lod.................................................................. 2       5            4

1 do v. 2 lod a 1686..................................................................................................... 1

1 do med knap msm. J J D v. 2 1/4 lod......................................................................... 1                    12

 

Tin.

2 tin fade v 5 pd. a 1 mk. 4 sk...................................................................................... 1                      4

2 do v. 4 1/2 pd a 1 mk. 4 sk.........................................................................................        5          10

6 tallerkner 6 1/2 pd. a 20 sk........................................................................................ 1       2            2

4 do. 3 1/4 pd. a 1 mk. 8 sk...........................................................................................        4          14

1 salzirken......................................................................................................................                       2

1 thee potte....................................................................................................................                       8

 

Kaaber.

1 brøger kiedel i gruben a pd. 24 sk. Vurd. naar

den sælges. 1 minder dito v. 1 lpd. 5 pd. a 24 sk........................................................... 5       1            8

1 thee kiædel................................................................................................................ 1

1 do...............................................................................................................................        3

1 lidet gl. kaaber tragt.....................................................................................................                       2

 

Messing.

En morter..................................................................................................................... 1

1 fad paa kakkelovnen...................................................................................................        2

1 par lyse stager.............................................................................................................        4

1 mindre dito..................................................................................................................        3

1 gl. beskadiget dito.......................................................................................................        1

1 lyse sax.......................................................................................................................                     14

1 blik tragt......................................................................................................................                       2

1 par vægt skaale...........................................................................................................                       2

1 messing gryde laag.......................................................................................................                       4

1 gl. strygiern..................................................................................................................        1            8

1 natt bækken................................................................................................................        2            8

1 fyhr bækken................................................................................................................        5

1 par smaae sølvbeslagen knive......................................................................................        1

Et piperør med en sølv ring.............................................................................................        1            4

1 fyhr tønde, 1 daase og en pibe.....................................................................................                       6

1 snustobaks daase med noget........................................................................................                       4

1 rage kniv.....................................................................................................................                       4

1/4 pd. blye....................................................................................................................                       6

Toe horn skeer...............................................................................................................                       1

1 zejn.............................................................................................................................                       8

1 sætt mangeltøj.............................................................................................................                       4

1 par gamle sko med spænder........................................................................................                     12

1 par do.........................................................................................................................                       4

1 par fruentimmer skoe...................................................................................................        1

1 par do.........................................................................................................................                       1

1 par do.........................................................................................................................                       2

1 par do.........................................................................................................................                       2

Svine børste...................................................................................................................                       1

1 messing kam og 2 hoved dito.......................................................................................                       8

2 par skoe......................................................................................................................                       4

1 bruun lenke.................................................................................................................                       1

3 apotecker glas og 2 de lenker......................................................................................                       2

 

Gangklæder.

1 nye hatt.......................................................................................................................        1            8

1 gl. dito.........................................................................................................................                       2

1 do...............................................................................................................................                       2

1 do...............................................................................................................................                       1

1 bruun klædes mands kiortel....................................................................................... 1       2

1 sort dito.................................................................................................................... 1

1 grøn hoes....................................................................................................................        1            8

1 bruun klædes vest........................................................................................................        5

1 bruun vadmels dito.................................................................................................... 1

1 kalemankes brøstdug...................................................................................................        5

1 grøn trykket undertrøje................................................................................................        5

1 blaket saekut............................................................................................................. 1       1

1 rød bruun vest.............................................................................................................        4

1 gl. flonels natttøj........................................................................................................ 1       8

1 par leder handsker.......................................................................................................        4

1 gl. guul silkeklæde.......................................................................................................                       2

1 par gl. sorte leder boxer...............................................................................................                     12

1 bunden nathue.............................................................................................................                       2

1 par guule leder boxer...................................................................................................        1            8

1 hoved dyne uden fyld...................................................................................................        2

1 rød og hvid dito...........................................................................................................        1            8

2 de blaae pude hynder..................................................................................................        5

7 1/2 all. couleurt vadmel.............................................................................................. 1       3            6

1 par guule leder handsker..............................................................................................                       4

1 gl. reise hætte..............................................................................................................                       2

1 par strømper...............................................................................................................                     10

1 leder pung til penge......................................................................................................                       4

Noget leder....................................................................................................................                       2

1 par nye leder tømme hoved lager.................................................................................        1

1 par støvler...................................................................................................................        1            8

 

Fruentimmer klæder.

1 blaae ulden damaskes kaabe med sølvhage................................................................ 2

1 sort do........................................................................................................................        3

1 sort kiortel................................................................................................................. 1       4

1 blaae do.................................................................................................................... 1       2

1 stk. sort lerret..............................................................................................................                       2

1 rød og grøn stofs skiørt.............................................................................................. 1       1

1 rød og grøn damaskes trøje.........................................................................................        5

1 sort dito......................................................................................................................        2

1 kalemankes livstykke...................................................................................................        2            8

1 sagtennis trøje.............................................................................................................        3

1 bøkt rød og blaae vadmels skiørt............................................................................... 1

1 grøn do.......................................................................................................................        5            8

1 saeses trøje.................................................................................................................        2            8

1 blaae hiemgiort trøje....................................................................................................        2

1 kalemankes livstykke med kartuns skraae....................................................................                       8

1 rød vadmels trøje........................................................................................................        1

1 bruun do.....................................................................................................................        1            4

1 sort kiortel...................................................................................................................        3

1 bruun livstykke............................................................................................................        1            4

1 kallemankes trøje med røde ærmer..............................................................................        5

1 gl. kartuns kaabe.........................................................................................................        2            8

1 sort raskes forklæde....................................................................................................        1            8

En violet do....................................................................................................................        2

En fløjels kyse med kniplinger.........................................................................................        2            8

En do hue med forgyldt nakke........................................................................................        4            8

1 do pandstykke............................................................................................................        1            8

1 ulden damaskes kyse...................................................................................................        1            8

1 pand stykke................................................................................................................        2

1 gl. bruun damaskes hue................................................................................................                       8

1 grøn hiemgiort do........................................................................................................                       4

1 sort og rød damaskes..................................................................................................        1            8

1 bruun og hvid christen tøj og 2 de børne huer...............................................................        5

1 rød børne list...............................................................................................................        1            4

1 par sorte handsker.......................................................................................................                       6

1 par toe handsker.........................................................................................................                       4

1 par lodne do................................................................................................................                       2

5 allen blaae øgnet tøj a 20 sk....................................................................................... 1                      4

1 rød silke klæde............................................................................................................        1            8

1 bruun do.....................................................................................................................        2            8

1 rød ostindisk do..........................................................................................................        2          12

1 do...............................................................................................................................        1            4

1 do...............................................................................................................................        1            4

1 blaae og hvid tavlet forklæde.......................................................................................        2

1 hvid linndets do...........................................................................................................        3

1 thee dug......................................................................................................................        2            8

1 serviet.........................................................................................................................        1            4

1 udtakket tre kandt. kniplings klæde..............................................................................        2

1 do af silke baan...........................................................................................................        2            4

1 kram lerrets trekant.....................................................................................................        1

Et mindre med knipl........................................................................................................                     12

1 stk. usømmet klæde.....................................................................................................                       4

1 par halværmer med slette ruer......................................................................................                       8

1 par grove do uden ruer................................................................................................                       2

1 do hørgarns trekantet klæde........................................................................................                       4

1 par fine brede ruer med kniplinger................................................................................                       8

1 par halværmer med ruer...............................................................................................                       8

1 liv med kniplinger.........................................................................................................                       6

2 de høj hatte og en snip.................................................................................................                     10

1 stk linnet......................................................................................................................        1            8

1 liv og et par halværmer................................................................................................                       4

1 par halværmer brede og slette......................................................................................                       2

1 stk. linnet.....................................................................................................................        1            8

1 stk. do........................................................................................................................                       8

1 par fruen timmer spænder af sølv.................................................................................        2            4

1 knæ sølv spænde.........................................................................................................        2            4

2 de spænder, 1 par hager og en knap............................................................................        2

Et midie baand med sølvspænde.....................................................................................        4            4

1 stk. sort baand............................................................................................................                       4

1 stk. blaae do...............................................................................................................                       4

1 stk. small do................................................................................................................                      2

1 sølv skiort knap...........................................................................................................        1            2

1 hvid krave...................................................................................................................        1            8

1 par halværmer.............................................................................................................        1

1 hvid hals klæde............................................................................................................                       8

1 par halværmer med knapper........................................................................................                       8

1 hørgarns skiørt............................................................................................................        3

1 blaae lerrets do............................................................................................................        2            8

1 gl. do..........................................................................................................................                     10

1 do...............................................................................................................................                       8

Kniplinger til to sengepuder.............................................................................................                       4

1 sort skiørt....................................................................................................................        3

1 stk. rød baand.............................................................................................................                       8

Hvide kniplinger, en rød sløjf i en æske...........................................................................                       2

En æske med graae værk...............................................................................................                       2

1 vivte............................................................................................................................                       2

1 gl. sort muffe...............................................................................................................                       4

1 sort stoffes klæde........................................................................................................                     10

1 bundt silke klæde med nogle knippl..............................................................................                       2

1 hvid vadmels vest........................................................................................................                       8

1 stk. ulden tøj paa væven

1 læder bryst dug...........................................................................................................                     12

1 dito trøje.....................................................................................................................        1            4

1 dito væst.....................................................................................................................        1            4

1 par brune boxer...........................................................................................................                       8

1 par blaae strømper......................................................................................................                     10

3 pd. heglet hør a 20 sk..................................................................................................        3          12

1 pd. lysgarn..................................................................................................................                     12

2 1/2 pd. spunden hørgarn..............................................................................................        3          12

Nogle sorte klude og 2 stk. stivpapir...............................................................................                       8

1 blaae og hvid bomuldsklæde........................................................................................        1            4

8 te bøger papiir.............................................................................................................        2

Toe dusin metalknapper..................................................................................................                     12

1 par knæbaand med spænder........................................................................................                       4

1 blik pott maal..............................................................................................................                       6

Noget blaargarn og rødkind............................................................................................                       2

Gl. søm papiir.................................................................................................................                       1

Sort uld..........................................................................................................................                       6

1 grøn skab....................................................................................................................        3

2 træe stole....................................................................................................................        2

1 eege skab i stuen.........................................................................................................        2

1 kande skab i dagligstuen............................................................................................ 1

1 do i sengen..................................................................................................................        2

Et beskadiget jerngryde..................................................................................................                       4

 

Videre var ikke at registrere eller vurdere, og vurderingsmændene forsikred, at de ikke vitterlig havde forbiegaaet noget, lige som og børnenes formyndere havde hiulpet vurderingsmændene at til see at alt og var bleven anført til vurdering. Altsaa bliver stervboegaarden med sine bygninger og eiendomme herligheder og rettighed at anføre til vurdering. Gaardens skiøde blev imellem fleere papiirer fore funden og lyder saaledes under no. 1.

 

No 2. C7 timus. Een rigsdaler. 1768.

Kiender ieg underskreven Niels Madsen i Dahl og hermed vitterlig giør at jeg til velagte Jens Andersen Videbeck og hustrue Kirsten Nielsdatter har solgt og afhændet ligesom jeg og herved til dem sælger og afhænder og skiøder mit hidtil, heri byen beboede halvgaard anslagen i landmaalings nye matrikul for hartkorn 2 tdr. 2 skp. 3 fjk. 1 alb. og halve Refstrup kiærs eng ind beregnet i samme hartkorn, som hører og nu til forudsete halve gaard saa vel som og den femte part af Alexander Jensen Smiths boel som i alt er hartkorn tre skp. tre fjk. 2 alb. som fra bemt. Alexander Smits lovlig er solgt og skiødet til samtlig Dahls byemænd efter skiøde af dato 2 den Maj 1746, hvoraf da den femte part er hartkorn 3 fjk. 2/5 alb. hvilket med gaardens hartkorn i aldt er toe tdr. tre skp. toe fjk. 2/5 alb. saavel som alt hvis paa stædet befindes levende og liv løs boeskab og besætning metal eller træe intet inogen maade undtagen, alt efter den imellem os oprættede contract hvilket halve gaard med bygning ald sin rettighed og herlighed som nu dertil ligger og af arrilds tiid lagt haver og der til med rette bør legge og henhørre saa vel som alt hvis paa stædet befindes levende og livløs herefter skal tilhøre fornævnte Jens Andersen Videbeck og hans arvinger til evindelig arv og eje som han eller de følgelig kand gøre sig saa nøttig, som debæst vide, ville og kunne, og lovligt kan være, thi som ieg herfor i et og alt af kiøberen Jens Andersen Videbeck, er til fornøjelse i alle maader skeet fyldest, saa kiender jeg herved for mig og mine arvinger ingen ydermere del lod, ret eller rettighed, at have til eller udi forskrevne halvgaard, eller hvis paa stedet befindes, men samme som melt at tilhøre kiøberen Jens Andersen Videbeck, hans hustrue og deres arvinger, og det alt under min hiemmel og frie frelse. Til vitterlighed under min haand og signete, venligen ombedt Niels Hansen i Dahl og Mads Nielsen i Grindsted med mig at underskrive og forsegle.  Dahl den 2 den maj 1768. Niels Madsen Dahl.

Til vitterlighed efter begiering underskriver Niels Hansen Dahl. Mads Nielsen Dahl. Anders Nielsen Omvraae.

 

Læst for retten paa Coldinghuus birketing d. 31 maj 1768. Sonnin. Prottokoleret fol. 92 test. Paabye.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afg. Jens Videb. og hustrue i Dahl d. 19 Jan 1786. Test. paa S.F.K. skifteforvalter amtmandens vegne A. Stenstrup.

 

Dette skiøde beviiser at gaarden staar for hardtk. ager og eng 2 tdr.

3 skp. 2 fjk. 1 2/5 alb., hvilken gaard med ald sit tilligende og saaledes

som i skiødet er anført, nemlig hartkorn, bygning og eiendom blev af

wurderings ansadt for den summa........................................................................ 500 rd.

 

Dernæst blev de i stervboen forefundne papirer efterseet, hvoraf er paaseet, at stervboen har følgende tilgode:

 

a, Efter obligation af 22 maj 1770, skylder Poul Iversen af Vester

Aast. 250 rd. Derpaa findes afskreven d. 25 Martii 1774 150 rd.

Og uden dato eller naunes underskrift 33 rd. 2 mk. Er 183 rd. 2 mk.

Skulle Poul Iversen saa være skyldig af kapitalen................................................... 66 rd. 4 mk.

 

Renten findes ikke afskreven. Obligationen lyder saaledes under no 2.

 

No 2. C7 timus 1 rd.

1770. Kiender ieg underskrevne Poul Iversen boende i Vester Aast udi Lindeballe sogn, og hermed vitterlig giør at jeg ret vitterlig gield skyldig til velagte Jens Andersen Videbeck i Dahl i Grindsted sogn den summa 250 rd. skriver toe hundrede og halvtredsindstive rigsdaler udi dansk courant myndt, som han mig efter begiæring til mit paaboende stæds afbetaling laant og medforstract haver; Thi lover og tilforpligter jeg herved mig og mine arvinger, een for alle og alle eller nogle for een igien at betale velagte Jens Videbeck eller hans arvinger ovenmte. capital 250 rd. nest kommende aars snapsting d. 26 April 1771, med et aars rente 4 procte., og det udi hans huus i Dahl skal af mig leveres. Men skulle ovenmte. capital 250 rd  lengere paa renten med villie og minde blive hos mig bestaaende, da skal ieg for rente dem aarlig med 4 re procto., og naar enten af siderne ikke lengere vil lade paa rente henstaae, eller forrente da skal capitalen med et halvt aars lovlig opsigelse løskyndiges, og af mig eller mine arvinger betales til ham eller hans arvinger udi dansk courandt gangbar myndt, som ieg det bekommet haver med efterstaaende renter. Og paa det bemte. min creditor Jens Videbeck destobedre kan være forsikret paa ovenskrevne capital og skadesløs betaling den sidste skl. med den første, saa pantsætter jeg herved for mig og mine arvinger, til ham og hans arvinger, mit paaboende stæd, som ieg nu har indkiøbt, beligende i coldinghuus amt, Tyrild herred, Lindeballe sogn, Vester Aast, staaende for hartkorn efter nye landmaalings matricul ager og eng 4 tdr. 3 skp. 1 alb. og skov skyld 2 fjk 1 1/2 alb., og det med bygning, grund, besætning, ager og eng, heede, kiær og moesee, skov og krat, med alle dets rettighed og herlighed, som tilligger; og af arilds tiid tilligget haver, intet i nogen maader undtagen, men skal være og blive oftbemte. Jens Andersen Videbeck et fast, første og prioriteret underpant, som hverken ere, ikke heller skal vorde til nogen anden pandtsat, førend bemte. capital 250 rd., med siine deraf gaaende renter er fuldkommen afbetalte skadesløs i alle optænkelige maader. Skulle det ellers imod forhaabning skee at den aarlige rente ei udi rette tid blev betalt, eller og capitalen efter et halvt aars opsigelse udebliver, da skal bemte. min creditor velagte Jens Videbeck eller hans arvinger have i magt pandtet med bygning og besætning ved lovlig omgang at tiltræde, og samme ved offentlig auction at lade bortsælge, og deraf med vunden mit eiendom, tage skadesløs betaling, saa ofte bemte. min creditor, eller hvo denne min forskrivning med rette i hænde haver, skal herudinden af mig og mine arvinger blive uden mindste skades lidelse i alle maader, til hvilken ende ieg ikke alleeneste denne min udgivne pandte obligation har underskrevet og forseglet, men end og til vitterlighed venlig ombedet velagte Niels Madsen og Niels Hansen begge af Dahl med mig at underskrive, hvorefter dette maa læses og protocolleres til tinge hvor og naar han lyster, uden nogen kald mig dertil at give.

Vester Aast d. 22 Martii 1770. Poul Iversen. Til vitterlighed efter begiæring. Niels Madsen. Niels Hansen Dahl.

 

Læst for retten paa Nørvang Tørrild herreders ting fredagen den 14 decbr. 1770 ‑ og lyder i vedkommende protocoll paa fol. 218 et 219 testerer Gaardmann. Udsen.

 

Jeg underskrevne Jens Andersen Videbeck af Grindsted Dahl tilstaar at ieg i dag har annamet hundrede og halvtredsindstive rigsdaler af Poul Iversen af Vester Aast.

Dahl d. 25 Martii anno 1774. Jens Andersen Dall.

 

Jeg haver idag bekommet et halvhundrede slettedaler.

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangne Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 19 Janr. 1786. Testerer paa Amtmandens vegne Steenstrup.

 

 

b, Efter obligation af 26 de april 1774, skylder Søren Nielsen i

Giødsbøll capital ................................................................................................ 120 rd.

Ingen renter findes afskreven men obligationen lyder saaledes No 3.

 

No 2. C7 timus Een rd. 1774. Underskrevne Søren Nielsen boendes i Giødsbøll, Lindeballe sogn kiender og hermed for alle og enhver vitterlig giør, at ieg af ret vitterlig giæld skyldig er til velagte Jens Andersen Videbeck i Dahl udi Grindsted sogn, den summa 120 rd. skriver et hundrede og tyve rigsdaler dansk grow courandt, som hand mig efter laant og med forstrakt haver til min paaboende gaards afbetaling, hvilken capital 120 rd. ieg herved lover og tilforpligter mig og mine arvinger een for alle og alle eller mogle for een, redelig og ærlig igien at betale udi lige myndt til bemte. Jens Videbeck hans arvinger eller hvem denne min forskrivning med lovlig adkomst i hænde haver, og det til hvilket aars 26 april samme fra een af siderne et fierding aar forind. lovlig opsagt vorder, og det udi hans i boende gaard i Dahl, samt saa lenge capitalen mig saaledes betroes, der af at svare til hvert aars 26 april udi creditors huus renten med 4 prdcto. Og paa det meere bemte. Jens Videbeck og hans arvinger derom kan være des tryggere forsikret, saa pantsætter ieg ham herved fra mig og mine arvinger til ham og hans arvinger min selveien og paa boende stæd, beliggende i Coldinghuus amt, Tyrrild herred, Lindeballe sogn og Giødsbøll bye, staaend for hartkorn ager og eng 2 tønder 1 skp. 2 2/3 alb. og skov 1 skp 2/3 alb, og det med bygning og besætning, grund og eiendom, ager og eng skov og krat heede kiær og moese, og al anden der tilliggende herlighed og rettighed, intet i nogen maader undtagen, af alt hvad dertil ligger og bør dertil med rette ligge, hvilket alt skal være og blive oftbemte. Jens videbeck og hans arvinger et fast første prioritets underpant indtil han eller hans arvinger ind bemte. capital med paaløbende renter og omkostninger er betalt og for dette laan skadesløs holden i alle optænkelige maader, til hvilken ende denne min idgivne pandte obligation meddeles, som ieg ei alleene egenhændig har underskrevet og forseglet men end og ombedet tvende mine naboer velagte Søren Thomsen og Jens Madsen af Giødsbøll med mig til vitterlighed at underskrive, hvor efter dette uden nogen foregaaende kald og varsel, til nogen at give maa læses og protocolleres, naar og til hvad rett fornøden eragtes. Datum Giødsbøll den 26 April 1774. Søren Nielsen. Til vitterlighed efter begiæring underskriver Jens Madsen. Søren Thomsen.

 

Fremlagt og læst inden retten paa Nørvangs Tørrild herreders ting fredagen den 12 april 1776. Saa og den vedkommende protocol tilført paa folio 70. testerer Gaardmann. Baggesen.

 

Forevist og fremlagt ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 19 Jan. 1786. Testerer Paa S. T. Hl. Amtmandens vegne. Stenstrup.

 

c, Efter obligation af 4 juni 1779, skylder Jens Madsen i Giødsbøl ....................... 200 rd.

Renten findes ikke afskreven. Obligationen lyder under No 4 saaledes.

 

No 4. C7 timus. 1 1/2 rd. 1779. Kiender ieg underskrevne Jens Madsen boende i Giødsbøll udi Lindeballe sogn og hermed vitterlig giør ret vitterlig giæld skyldig at være til velagte Jens Andersen Videbeck boendes i Dahl Grindsted sogn, den capital 200 rd. skriver toehundrede rigsdaler dansk courant gangbar myndt, som han mig efter begiæring til mit paa boendes stæds betaling laant og medforstract haver, hvilken capital ieg herved for mig og mine arvinger, een for alle og alle eller nogle for een forpligter igien at betale til Jens Videbeck eller hans arvinger eller hvem denne min panteforskrivning med lovlig ret i hænde haver, skadesløs i alle maader, til hvilket aars Viborg snapstings termin 4 Juni, derom paa enten af siderne skee forud et halv aars lovlig opsigelse, og det udi hans huus i Dahl og saa lenge capitalen mig saaledes betros svarer jeg der af aarlig rente 4 procto. i hans huus den 4 juni hver aar. Og paa det bemte. creditor Jens Andersen Videbeck desto bedre kan være for viset paa capital og renters skadesløs betaling, saa pandtsætter jeg herved fra mig og mine arvinger til ham og hans arvinger med første og eneste prioritets rett, mit paaboende indkiøbte selveier stæd, staaende for hartkorn ager og eng 2 tdr. 1 skp. 1 fjk. og 2 2/3 alb. og skov 1 skp. 2 fjk. 2/3 alb. beliggende udi Coldinghuus amt Tyrrild herred Lindeballe sogn, Giødsbøl bye og det med paastaaende bygning og besætning grund og ejendom, ager og eng, heede, kjær og moese, skov og krat, fiskevand og fæegang, og al anden der til liggende herlighed og rettighed, alt ligesom ieg det er eiende, efter i hænde havende skiøde, udgivet af sl. Kammer raad Nicolai Duus, dateret Engelsholm den 1 maj 1770. Læst og protocolleret paa Nørre Jyllands landsting onsdagen den 14 novb. 1770. intet i nogen maade undtagen, af alt hvad til mit stæd og gaard ligger eller af arilds tiid tillagt haver, det io skal være og blive oftbem. Jens Videbeck og hans arvinger et fast første prioritets underpant, indtil bemte. capital 200 rd. med siine renter og omkostninger i alle optænkelige maader er ham betalt og afbetalt, men skulle imod forhaabning skee at den aarlig rente ei ud i rette tid blev betalt, eller og capitalen efter et halv aars opsigelse udebliver med betaling, da skal bemte. min creditor Jens Videbeck eller hans arvinger have magt og forlov pandtet ved lovlig omgang at tiltræde, og samme ved offentlig auction at lade bortsælge, og om det ikke kunne tilstræk, være beretiget viedere min tilhørende eiende boehave og løsøre auctionere, for at søge skadesløs betaling af capital og renter med paagaaende omkostninger den sidste skilling med den første, som bemældte min creditor eller hvem denne min forskrivning med rette i hænde haver skal for dette laan af mig eller mine arvinger blive uden skadeslidelse i alle optænkelige maader. Til bekræftelse haver ieg nu alleene selv denne min pandte obligation /: som til tinge maa læses og protocoleres uden mig dertil at indkalde :/ egenhændig underskrevet men endog til vitterlighed formaaet og ombedt Sr. Nees boende paa Amlund og velagte Søren Nielsen af Giødsbøll begge af Lindeballe sogn med mig at underskrive og forsegle. Datum Giødsbøll den 4 Juni 1779. Jens Madsen. Til vitterlighed efter begiæring underskriver. Nees. Søren Nielsen.

 

Produceret og læst i retten ved Nørvang Tørrild herreders ting den 12 maj 1780. Fleischer. Og protocolleret i vedkommende pante protocoll foll. 172. testerer Rejelsen.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 19 Janr. 1786 testerer paa S: T: Hl. amtmandens vegne Steenstrup.

 

d, Efter obligation af 4 jun 1779, skylder Søren Thomsen i

Giødsbøll capital 200 rd. Men derpaa findes under 29 maj 1783

afskreven 50 rd. Skulle saa Søren Thomsen være skyldig .................................... 150 rd.

Renten fra 29 Maj er ei afskreven. Obligationen lyder under

No 5 saaledes.

 

No 4. C7 timus. 1 1/2 rd. 1779. Kiender ieg underskrevne Søren Thomsen boende i Giødsbøll udi Lindeballe sogn og hermed vitterlig giør ret vitterlig giæld skyldig at være til velagte Jens Andersen Videbeck boendes i Dahl Grindsted sogn, den capital 200 rd. skriver toehundrede rigsdaler dansk courant gangbar myndt, som han mig efter begiæring til mit paa boendes stæds betaling laant og medforstract haver, hvilken capital ieg herved for mig og mine arvinger, een for alle og alle eller nogle for een forpligter igien at betale til Jens Videbeck eller hans arvinger eller hvem denne min panteforskrivning med lovlig ret i hænde haver, skadesløs i alle maader, til hvilket Viborg snapstings termin 4 Juni, derom paa enten af siderne skee forud et halv aars lovlig opsigelse, og det udi hans huus i Dahl og saa lenge capitalen mig saaledes betros svarer jeg der af aarlig rente 4 procto. i hans huus den 4 juni hver aar. Og paa det bemte. creditor Jens Andersen Videbeck desto bedre kan være for viset paa capital og renters skadesløs betaling, saa pandtsætter jeg herved fra mig og mine arvinger til ham og hans arvinger med første og eneste prioritets rett, min paaboende indkiøbte selveier stæd, staaende for hartkorn ager og eng 2 tdr. 1 skp. 1 fjk. og 2 2/3 alb. og skov 1 skp. 2 fjk. 2/3 alb. beliggende udi Coldinghuus amt Tyrrild herred Lindeballe sogn, Giødsbøl bye og det med paastaaende bygning og besætning grund og ejendom, ager og eng, heede, kjær og moese, skov og krat, fiskevand og fæegang, og al anden der til liggende herlighed og rettighed, alt ligesom ieg det er eiende, efter i hænde havende skiøde, udgivet af sl. Kammer raad Nicolai Duus, dateret Engelsholm den 1 maj 1770. Læst og protocolleret paa Nørre Jyllands landsting onsdagen den 14 novb. 1770. intet i nogen maade undtagen, af alt hvad til mit stæd og gaard ligger eller af arilds tiid tillagt haver, det io skal være og blive oftbem. Jens Videbeck og hans arvinger et fast første prioritets underpant, indtil bemte. capital 200 rd. med siine renter og omkostninger i alle optænkelige maader er betalt, men skulle imod forhaabning skee at den aarlig rente ei ud i rette tid blev betalt, eller og capitalen efter et halv aars opsigelse udebliver med betaling, da skal bemte. min creditor Jens Videbeck eller hans arvinger have magt og forlov pandtet ved lovlig omgang at tiltræde, og samme ved offentlig auction at lade bortsælge, og om det ikke kunne tilstræk, være beretiget viedere min tilhørende eiende boehave og løsøre auctionere, for at søge skadesløs betaling af capital og renter med paagaaende omkostninger den sidste skilling med den første, saa bemældte min creditor eller hvo denne min forskrivning med rette i hænde haver skal for dette laan af mig eller mine arvinger blive uden skadeslidelse i alle optænkelige maader. Til bekræftelse haver ieg nu alleene selv denne min pandte obligation /: som til tinge maa læses og protocoleres uden mig dertil at kalde :/ egenhændig underskrevet men endog til vitterlighed formaaet og ombedt Sr. Nees boende paa Amlund og velagte Søren Nielsen af Giødsbøll begge af Lindeballe sogn med mig at underskrive og forsegle. Datum Giødsbøll den 4 Juni 1779. Søren Thomsen. Til vitterlighed efter begiæring underskriver. Nees. Søren Nielsen.

 

Produceret og læst i retten ved Nørvang Tørrild herreders ting den 12 maj 1780. Fleischer. Og samme dag indført i vedkommende protocolle foll. 172. testerer Regelsen.

 

Renten af indbemt. capital er mig til dato rigtig betalt, hvor for qvitterer, saa er mig og i dag betalt paa capitalen 50 rd. skriver halvtredsindstive rigsdaler, saa denne obligation nu ikke gielder meere en et hundrede og halvtredsindstive rigsdaller som hermed under min haand tilstaaes. Dahl den 29 Maj 1783. Jens Andersen Dahl.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 19 Janr. 1786 testerer paa S: T: Hl. amtmandens vegne Steenstrup.

 

e, Efter obligation af 12 juni 1781 skylder Jørgen Nielsen af

Kirkebye capital ................................................................................................... 98 rd.

Renten er ikke afskreven. Obligationen lyder under No 6 saaledes:

 

No 6 C7 timus Een halv rd. 1781. Kiender ieg underskrevne Jørgen Nielsen boendes udi Kirkebye i Omme sogn, ret vitterlig giæld skyldig at være til velagte Jens Andersen Videbeck udi Grindsted Dahl den summa 98 rd. skriver halvfemtsindstive og aatte rd. dansk courant, hvilken penge summa Jens Videbeck i Dahl mig laant har, thi forpligter ieg mig og mine arvinger een for alle og alle for een, reedelig og rigtig igien at betale til Jens Videbeck i Dahl eller hans arvinger efter et fierding aars lovlig opsigelse paa enten af siderne, og saalenge capitalen hos mig er indestaaende forrenter ieg den med 4 procto. til hvert aars 4 juni. Og paa det min creditor Jens Andersen Videbeck og hans arvinger desbedre for capital og renter, det paaløbende omkostninger i alle maader kan være betryget om skadesløs ud betaling, pandtsætter ieg for mig og mine arvinger til Jens Videbeck og hans arvinger, min eiede og paaboede gaard udi Kirkebye, udi Sønder Omme sogn, Nørvangs herred under Coldinghuus amt, den skatter af hartkorn efter nye matricul 2 tdr. 2 skp. 2 fjk. 2 1/6 alb., som af mig Jørgen Nielsen selv beboes. Hvilken min fornævnte gaard, med alt sit tilliggende bygning grund og eiendomme skal være Jens Videbeck og arvinger til et sicker underpandt med første og eeneste prioritet, indtil capitalen 98 rd. med dens paaløbende rente og aarsagende omkostninger i alle maader vorder skadesløs udbetalt, og maae denne min udgivene pandteforskrivning læses og protocolleres til hvad ting og ret fornøden eragtes, uden mig dertil at varsel give, ligesom ieg og selv egen hændig har underskrevet og forseglet samme, samt og ombedet Mads Nielsen Grindsted og Chresten Jensen Utoft i Omvraae med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle. Kirkebye den 12 juni 1781. Jørgen Nielsen. Til vitterlighed underskriver og forsegler Mads Nielsen Dahl. C. J. Utoft.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 19 Janr. 1786 testerer paa S: T: Hl. amtmandens vegne Steenstrup.

 

Endvidere blev angivet at samme Jørgen Nielsen desuden skulle

skylde, hvorforre Hl. Bang i Omme skulle have caveret ......................................... 21 rd. 5 mk.

 

f, Efter obligation af 6 juni 1783 skylder Mads Hansen i Nørre

Langelund capital ............................................................................................... 166 rd. 4 mk.

Renten er ikke afskreven, obligationen lyder under No 7 saaledes:

 

No 5 C7 timus Een rd. 1783. Kiender ieg underskrevne Mads Hansen boendes i Nørre Langelund udi Ringgive sogn og hermed vitterliggiør, ret vitterlig giæld skyldig at være til velagte Jens Andersen Videbeck boendes i Dahl Grindsted sogn den capital 166 rd. 4 mk. siger et hundrede sex og tredsindstive rigsdaler fire mark dansk courandt gangbar myndt, som han efter begiæring, til mit paaboendes steds betaling, laant og medforstrakt haver, hvilken capital ieg hermed for mig og mine arvinger een for alle og alle for een, forpligter os igien at betale til Jens Videbeck eller hans arvinger, eller hvem denne min panteforskrivning med lovlig ret i hænde haver skadesløs i alle maader til hvilket aars snapsting termin 4 de juni derom paa enten af siderne skeer forud et halvtaars lovlig opsigelse og det udi hans huus i Dahl, og saalænge capitalen mig saaledes betroes svarer jeg deraf aarlig rente 4 procto. i hans huus den 4 de juni hver aar. Og paa det bemte. creditor Jens Andersen Videbeck desto bædre kan være forvisset paa capital og renters skadesløse betaling, saa pandtsætter jeg herved for mig og mine arvinger til ham og hans arvinger med første og eeneste prioritets rett, mit paaboende indkiøbte selveiersted staaende for hartkorn ager og eng 2 tdr. 2 skp. 2 fjk. 2/3 alb., beliggende udi Coldinghuus amt, Nørvang Tørrild herred, Ringgive sogn, Nørre Langelund bye, og det med paastaende bygning og besætning, grund og eiendom, ager og eng, heede, kiær og moese alt efter det mig i hænde havende skiøde af dato 4 juni 1783 udgivet af Jens Jacobsen i Omvraae, intet i nogen maaede undtagen, af alt hvad til mit gaard ligger eller af arilds tid tillagt haver, det jo skal være og blive oftbemte. Jens Videbeck og hans arvinger et fast og første prioriteret underpandt, indtil bem. capital 166 rd 4 mk med siene renter og omkostninger i alle optænkelige maaeder er ham betalt og afbetalt, meen skulle imod forhaabning skee, at den aarlig rente ei udi rette tid blev betalt eller og capitalen efter et halvaars opsigelse udebliver med betaling, da skal bemte. min creditor Jens Videbeck eller hans arvinger have magt og forlov pandtet ved lovlig omgang at til træde, og samme ved offentlig auction at lade bortsælge, og den ikke kunde tilstrække, være berettiget videre min tilhørende eiende boehauge og løsøre at auctionere, for at søge skadesløs betaling, af capital og renter med paagaaende omkostninger, den sidste skiell. med den første, saa bemte. min creditor eller hvo denne min froskrivning med rette i hænde haver, skal for dette laan for mig og mine arvinger blive uden skadeslidelse i alle optænkelige maaeder. Tol bekræftelse haver ieg ei alleene selv denne min pandteobligation, som til tinge maae læses og protocoleres uden mig dertil at kalde, egen hændig underskrevet, meen endog ombedet velagte Jens Jacobsen og Christen Jensen, begge af Omvraae med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle. Datum Langelund den 6 juni 1783. Mads Hansen. Til vitterlighed underskriver Jens Jacobsen. C. J. Utoft.

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dal den 19 Jan. 1786. Testerer paa skifteforvalterens S. T. Hl. amtmandens vegne A. Steenstrup.

 

g, Jeppe Jensens gaard skiøde af Green Krog blev forfunden i sterf-

boen, denne Jeppe Jensen blev angivet at skylde her til sterfboen ......................... 133 rd. 2 mk.

hvorfor skiødet skulle være afleveret som en slags forsikring,

indtil lovlig pandte obligation kunne have bleven expliceret.

Skiødet lyder under No 8 saaledes.

 

No 4. C7 timus. 1 1/2 rd. 1780. Underskrevne Hans Jensen boendes i Utoft udi Grindsted sogn kiender og hermed vitterliggiør, at jeg med min hustrue Kirsten Moustesdatters villie og samtykke, haver solgt og afhændet, som og hermed fra mig og mine arvinger, sælger skiøder og afhænder til velagte Jeppe Jensen af Green Krog een mig efter lovlig adkomst tilhørende halvgaard, beliggende i coldinghuus amt, Slaugs herred, Green sogn, Krog bye, som af bemte. Jeppe Jensen selv beboes, staar for hardtkorn 1 tdr. 2 skp. 2 1/2 alb., hvor for han ifølge vores accord haver betalt mig den accorderede kiøbesumma med 200 rd. siger toehundrede rigsdaler dansk courandt gangbar myndt, alt skiøder og aflever ieg hermed fra mig og mine arvinger til bemte. Jeppe Jensen og hans arvinger, for omelte halve gaard og hartkorn 1 tdr. 2 skp. 2 1/2 alb. med alle dets tilhørende herligheder og tilliggende, være sig af grund bygning besætning, landgilde, stædsmaal ægt og arbeide, visse og uvisse indkomster, ager og eng, fælig og forte, heede kiær og moese, fiskevand og fæegang, tørvegrøvt og lyngslet, vaat og tørt inden og uden marke skiæl, intet i nogen maaede undtagen af alle de herligheder og rettigheder af hvad den til af alders tid lagt haver og med rette tillegge bør, saaledes som hand samme efter de Kongl. allernaaedigste anordninger bør og maae nyde, og bruge; Thi kiender jeg for mig og mine arvinger ingen ydermere lod deel ret eller rettighed at have til eller udi bemte. halvgaard, desnes hartkorn eller eiendom, men herved fuldkommenligen hiemler og tilstaar forbemte. Jeppe Jensen og hans arvinger denne halvgaard til evindelig arv og eiendom som et uigien kaldelig kiøb, og om imod forhaabning at bemte. halvgaard, eller noget af dets eiendomme blev Jeppe Jensen ved lov og ret med dom fravunden, formedelst min vanhiemmels brøsts skyld, saa tilstaes for mig og mine arvinger, at erstatte samme efter dets værdier, med reede penge, til bekræftelse og stadsfæstelse haver ieg dette mit skiøde /: som til tinge maae læses og protocolleres naar forlanges uden mig dertil at kalde :/ egen hændig underskreven og forseglet, og venlig ombedet velagte Niels Hansen Dahl og velagte Rasmus Rasmussen af Utoft med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle. Utoft den 8 maj 1780. Hans Jensen Utoft. Til vitterlighed efter begiæring underskriver Niels Hansen Dahl. R. Rasmussen.

 

At ingen kiøbe contract skriftlige conditioner eller noget andet saadant document, om dette kiøb som skiødet indeholder, imellem os eller andre paa vores vegne har været oprettet kand vi naar forlanges med eed stadfæste, Jeppe Jensen. Hans Jensen Utoft.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 19 jan. 1786 testerer paa skifteforvalterens S. T. Hl. amtmandens vegne. A. Steenstrup.

 

End videre fore funden en mageskiftnings foreening, imellem salig Jens Videbeck og hans naboe Hans Nicolaj Christensen, angaaende nogle engskifters mageligning og ombytte. Samme mageskiftnings forretning blev af skifteforvalteren taget i bevaring, for i sin tid at afleveres til gaardens nye beboer. Foreeningen er dateret 9 octob. 1775.

 

Efter Nogle løse sedler som forefandtes af den salig mands optegninger, skulle sterfboen saaledes have tilgode:

 

1. Hos Lars Christensen Uhe af Heinsvig ...................................................................... 2       4            8

2. Hos Jens Pedersen handskemager i Colding. .......................................................... 18

Hvor for findes mandens levers af 3 octob. 1780.

3. Hos Jens Thomsen Hølled af Hølled i Vorbasse sogn efter

Mandens egen tilstaaelse paa en løs seddel skreven. ................................................... 16       4

4. Hans Poulsen af Jerrich skylder her til sterfboen efter egen

tilstaaelse og selv i dag nærværende ......................................................................... 133       2

Og renten til snapsting 1785 for 2 aar. ........................................................................ 10       4

Og endnu aparte som Hans Poulsen ligesaa tilstod. ..................................................... 14       3          14

5. Mathias Christensen af Laugstrup i Lønborg sogn blev angivet

at skulle være skyldig her til sterfboen ........................................................................ 35

6. Laus Termansen i Øster Linned skulle skylde ........................................................... 8

7. Christen Hansen i Kragsig i Brand sogn skulde ligesaa skylde ................................... 8       2          11

8. Christopher Jensen i Dyvelsrekke angav selv at skylde ...............................................        5            4

9. Iver Jepsen i Heinsvig angav og tilstod at være skyldig .............................................. 1       1

10.Christen Pedersen Kiiholm i Fogdahl ligesaa ............................................................ 5       2

11.Jens Nielsen i Elkiær ligesaa .................................................................................... 3       1            8

12.Anders Andersen i Dahl ligeledes ............................................................................ 2       4

13.Thomas Christian Bundegaard ibid. ligesaa ............................................................ 15                      2

14.Niels Hansen i Elknud i Ølgaard sogn blev angivet at skylde .................................... 6

15.Mads Væstkiær i bem. Ølgaard sogn ligesaa..............................................................        4            8

16.Mickel Jensen i Vandel skulle skylde, hvorfor han har lovet

at levere en nye undervogn. .......................................................................................... 3

 

Her foruden havde den salig mand vel een og anden klat giæld tilgode efter egen optegning de ikke kunne tydelig sees og udredes hvad og hvor meget skulle beløbe eller hos hvem. Denne optegning leverede skifteretten til velagte Mads Nielsen, som lovede at udforske og examinere denne opskrift, og derefter giøre ankrav for dem som hand kand komme efter skulle være noget skyldig, hvorom hand ved næste skiftesamling lovede at afgive denne oplysning som var ham muelig, videre at anføre sterfboen til indtægt eller bæste var ikke i dag, hvorfore skifteretten antegnede boens giæld og besværing for saavidt den i dag kan viedes.

 

1. Fra Chresten Hansen i Hierting blev indleveret regning paa

tilgodehavende .......................................................................................................... 34       2            8

2. Jens Ebbesen i Morsbølle fordrede ........................................................................ 10       3            2

tilgodehavende som formynderne var bivist at være rigtig.

3. Christen Jensen i Dyvelsrække fordrede som saaledes blev tilstaaet......................... 29

4. Raad. Bruun i Colding lod kræve tilgode havende ................................................... 51                      2

hvorfor nærmere regning og oplysning skulle blive sendt.

5. Hans Møller i Leuflund Mølle fordrede ..................................................................... 3

6. Anders Pedersen i Omvraae ......................................................................................        4            8

 

Viidere blevne i dag angivet. Siden begge forældrene til de umyndige børn er ved døden afgangen, og ingen af børnene ere af den alder at de kand antage deres fædrende gaard saa eragtede skifteretten saavel som børnenes formyndere, at det til arvingernes største og beste fordeel, at strefboen med alt sit tilhørende, blev ved offentlig auction udbragt til penge efter høyeste pris, saa snart skee kan, i hvilken anledning det blev bestemt at gaarden skulle averteres til offentlig auction helst i februar maaned næst anstundne, og blev den ikke ved første auction udbragt til fornøjelse skulle end een auction foranstaltes en 14 dage derefter, til hvilken da gaarden absolut skulle bortsælges og dernæst begyndes med auction over gaardens indboehauge og besætning. I følge af denne beslutning paatog skifteretten sig at besørge de bestemte auctioner og hos de herrer auctions directeurer reqvirere auction, som da nærmere bliver bekiendtgiort hvad tid foretages. Imidlertiid anlovede Mads Nielsen og Poul Hansen i Dahl at have opsyn med gaarden, dens ind og udboe, børn chreature og føering paa beste maaede, ligesom de allerede haver antaget sig samme, og søget de fornødne anstalter, baade med de smaae umyndige børns ophold og tilsyn indtil videre, samt de afdødes begravelses udredning, hvor over i henseende til de derved holte udgifter, de i sin tid aflegge nærmere rigtighed. De registerede papirer og documenter tog skifteretten i bevaring og nøglerne til de skabe og kister som bør være i lukkelse, blev Mads Nielsen bevaret. Hvorefter dette skifte udsættes indtil den berammede auction ere forbie og auctionspengene indcasserede. Dog om noget kand være at afhandle forinden, kan en skiftesamling firetages paa den dag auctionen over indboen tager ende.

Datum sterfboestedet ut supra paa den høje skifteforvalters vegne. A. Steenstrup.

Formynderne Poul Hansen Dahl. Mads Nielsen Dahl. Anders Poulsen. Hans Poulsen Dahl. Paa Anders Nielsens vegne C. J. Utoft. Som vurderings og vitterlighedsmænd. Morten Nielsen Stokholm. Christen Pedersen.

 

Anno 1786 den 3 juni blev en skiftesamling udi salig Jens Videbeck og hustrues sterfboe foretaget i Randbøll kroe, efter foregaaende bekiendtgiørelse saavel i de Ribe stifters adrese aviser som ved budsendelse til enhver som videntlig kunne have noget herved skiftet at forrette, og var da mødt paa amtmandens S. F. hl. conferenceraad De Hoffmand i Fridericia hans vegne Arent Steenstrup af Giødding Mølle tillige med de forhen bemte. testes og vurderingsmænd nemlig Morten Stokholm af Dahl og Christen Pedersen af Sønderbye saavel som de for de umyndige arvinger ansadte formyndere, udi hvis overværelse, da blev forrettet som følger:

1. Blev boens indtægt og tilgodehavende forsaavidt idag kan viides anført og giennemgaaet saaledes.

 

a. Ved den over sterfboegaarden holdte auction den 6 martii sidst afvigte, blev summen paa de da fremlagde auctions conditioner som herved følger til actens indlemmelse da lyder saaledes No 9.

Conditioner.Hvorefter afgangne Jens Videbecks og hustrues fradøde selveier gaard i Dahl bye Grindsted sogn, ved offentlig auction til den højstbydende bliver bortsolgt.

 

1. Gaarden med sit tilhørende hartkorn ager og eng 2 tdr. 3 skp. 2 fjk. 1 2/5 alb. bliver med sine underliggende eiendomme, herligheder og rettigheder i mark og bye, overladt den kiøbendes med samme ret og rettighed som salig Jens Videbeck den eiet og besidet haver, uden nogen forbeholdenhed.

2. Den i efteraaret 1785 lagde rugsæd følger i kiøbet uden nogen betaling.

3. Med gaarden følger ingen slags inventarium eller besætning, ikke heller andet eller videre af muur eller nagelfaste ting, end det som tilhører bygningerne.

4. Hvad fourage af høe og halm som bliver tilovers efter at besætningen ved auctionen ere bortsolgt, beholder kiøberen uden betaling, derimod bliver hand forbunden at betale den andeel til hyrdens vinterløn som salig Jens Videbeck kunde tilkomme at betale til Paaske eller 1 maj forstkommende, om noget deraf til den tiid maatte restere.

5. Skulle noget korn være utærsket efter at gaarden er bortsolgt, forbeholdes samme at udtærske, og kornet der fra at udføre men halmen som meldt at forblive ved gaarden.

6. Gaarden med sine eiendomme staar for kiøberens regning og risico fra den tiid af at haandslaget skeer.

7. Gaarden sælges fri for restance af Kongl. skatter og paabude, indtil februari maaneds udgang indeværende aar, men fra den tiid bliver det kiøberens sag at svare hvad deraf betales bør.

8. Saasnart hammerslag er skeet og det højeste bud derved aproberet, antager kiøberen strax gaarden til beboelse og brug, dog reserverer behøvende tiid til besætningens og indboens bortsælgelse ved auction, som skee strax derpaa saa hastig mueligen.

9. Den højstbydende staar ved det giorte bud fra 1 ste auction til den derpaa følgende 2 den auction ved hvilken gaardens absolute bortsælges for det derved erholdende højeste bud om samme som formodes skulle blive antagelig. Og bliver den højstbydende forbunden, paa forlangende strax paa auctionsstedet at stille antagelig caution og forsikring for kiøbesummens prompte og rigtige betaling til snapstings termin eller 4 de juni indeværende aar, den bliver at erlægge til sterfboens incassator Sr. Steenstrup i Giødding Mølle tillige med 2 procto. incasserings salarium, og naar da kiøberen med Sr. Steenstrups quittering beviiser for de Hlte. auctions directeurer at kiøbesummen rigtig er betalt og af clareret erholder ham hos dem lovlig auctions skiøde paa gaarden, hvilket skiøde saavel som de herrer auctions directeurers tilkommende salarium og auctionsbekostning i et og alt, bliver kiøberens sag til dem at betale uden udgift i mindste maade til sterfboen.

10. Ved auctionen modtages intet mindre bud end 5 rd. paa gangen.

11. I aaret 1775 er skeet en magelegning imellem salig Jens Videbeck og naboe paa nogle engskifter, ifølge oprettet forening derom af 9 de october 1775. Denne foreening forbinder kiøberen at holde sig efterrettelig, til hvilken ende, mageskiftningens forretning som er forefunden i sterfboen, skal blive kiøberen forevist, og i sin tid overleveret.

12. Skulle kiøberen imod forventning udeblive med betaling til fastsadt betalingstiid, bliver sterfboegaarden med sine eiendomme, uden videre omstændighed stillet til nye auction, 14 ten dage efter at snapstings terminen indeværende aar er tilende paa kiøberen og hans cautionisters gevindst og forliis, og de bliver forbunden at modtage søgsmaal at modtage søgsmaal og lide dom under Aanst, Jerlef Slaugs herreders ret til skadesløs betaling for al den tiid sterfboen og andre derved maatte ibringes, om end dette ikke vare deres formue efter loven og kiøberen have tabt det arbeide og bekostning hand imidlertiid paae gaardens drift maatte have anviist. Efter disse conditioner maatte det behage det behage de herrer auctions directeurer de berammede auctioner fremmet. Giødding Mølle den 3 die febr. 1786. Paa skifteforvalterens højvelbaarne Hl. Conferenceraad og amtmand De Hoffmanns vegne. A. Steenstrup.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786. Testerer paa S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

Bortsolgt til velagte Mads Nielsen Dahl i Grindsted, som

højstbydende for den summa ................................................................................... 605

 

b. Dernæst blev samme dag og følgende dage sterfboens løsøre ved

auction bragt til den summa efter auctions forretnings formeldning. ............................. 497       2          14

c. De ved første skifte samlings registrerede pante breve og

obligationer nemlig fra Poul Iversen i Vester Aast efter obligation

som allereede under No 2 er skifteacten indlemmet hvoraf sees hans

skyldig værende bliver capital .................................................................................... 66       4

Et aars rente heraf til snapsting 1786. ........................................................................... 2       4

Og endnu en rest af renterne til snapsting 1785. ..............................................................        4

Vel findes ingen af de foregaaende aars renter afskreven paa

obligationen, men formynderne attesterede med debitor at renterne

rigtig ere betalte, men ikke af creditor afskreven.

Søren Nielsen i Giødsbøll efter obligation indført No 3 skyldig

capital ..................................................................................................................... 120

Et aars rente til snapsting 1786. .................................................................................... 4       4          12

Resterende renter til snapsting 1785. ............................................................................ 4       4          12

Og flere renter resterede hende ikke efter formyndernes tilstaaelse.

Deruden skyldte denne mand til sterfboen som hand med det

samme betalte. ..............................................................................................................        1            4

 


Jens Madsen i Giødsbøll skyldig efter obligation forhen indført

under No 4 capital ................................................................................................... 200

Et aars rente til snapsting 1786. .................................................................................... 8

Søren Thomsen i Giødsbøll skyldig efter obligation forhen

indført under No 5 capital ........................................................................................ 150

Renten til snapsting 1786. ............................................................................................ 6

Men manden foregiver at have tilgode fra forrige aars renter, som

hand den gang betalte for meget, og hvilket blev tilstaaet .................................................        1            8

Altsaa bliver renten til dette snapsting ikun .................................................................... 5       4            8

Jørgen Nielsen i Kirkebye skyldig efter obligation, forhen indført

under No 6 capital ..................................................................................................... 98

Et aars rente til snapsting af samme capital. ................................................................... 4

Afgaar som for meget udi forrige aars renter er betalt ......................................................        1

Og afgang for procto. skatten som blev paastaaet. 1 mk. 8 sk. ialt...................................        2            8

Altsa blev betalt 3 rd. 3 mk. 8 sk. Desuden skylder denne mand og

til sterfboen served første skiftesamling og blev anført hvorfore

lovlig beviis skulle have været udstæd til salig Jens Videbeck der

formedelst hans dødelige afgang ikke skeede og saaledes skulle

Jørgen Nielsens debit til Sterfboen under et have beløbet sig til ................................. 120

siiden først anførte apartegiæld skulle være ................................................................. 21       5

og obligationen lyder paa ........................................................................................... 98

disse 21 rd. 5 mk. anføres da som tilstaaet.................................................................. 21       5

Og renter deraf til snapsting 1786. .................................................................................        4          14

Mads Hansen i Nørre Langlund skyldig efter obligation forhen

indført under No 7 capital ........................................................................................ 166       4

Et aars rente til snapsting 1786. .................................................................................... 6       4

Jeppe Jensen af Green Krog skyldig efter hvad derom foran i dette

skifte er anført capital .............................................................................................. 133       2

Et aars rente heraf til snapsting 1786. ........................................................................... 5       2

Hans Poulsen af Jerrich blev ved første skiftesamling anført som

debitor her til stervboen for skyldig værende capital .................................................. 133       2

Forfaldné 2 aars renter til snapsting 1785. .................................................................. 10       4

Hvortil kommer ligesaa et aars renter til snapsting 1786. ............................................... 5       2

Og endnu en aparte giæld paa .................................................................................... 14       3          14

Der bliver Ialdt 163 rd. 5 mk. 14 sk. Hvorfor manden lovede til

i dag 8 dage at stille skifteretten antagelig sikkerhed og caution

for denne summas skadesløse udbetaling til snapsting 1787, og

skulle det ikke skee tilstod manden her for skifteretten at hans halve

gaard som han af salig Jens Videbeck haver kiøbt og hvorfore hand

er kommen i denne giæld til sterfboen, maatte uden nogen indvarsling

fra hans siede stilles til offentlig auction, og saaledes bortsælges til

hans giælds afbetaling for saa vitt tilrekke kand. Som cautionist og

selvskyldner for Hans Poulsen i Jerrig hans skyldigværende til

salig Jens Videbeck, der ialt beløber sig til ................................................................ 163       5          14

sammes skadesløse udbetaling til snapstings termin 1787

underskriver og dette indgaar. Christen Pedersen Sønderbye.

 

 


d. De ved første skiftesamling anførte skyldnere der alle til i dag

ere advarede at møde ere følgende.

1. Lars Christensen Uhe i Heinsvig bye skulle være skyldig efter

en forefunden seddel af 22 juni 1781. 2 rd. 4 mk. 8 sk., men

manden berettede at denne giæld for lenge siden er betalt og

afgiort og hvilket foregivende formynderne tilstode at være rigtig,

hvorfore beviset blev clareret og dette tilgodehavende saaledes

udgaar.

2. Jens Pedersen handskemager i Colding skyldig efter levers. .................................... 18

Hand blev paaraabt men var ikke mødt eller nogen paa hands vegne.

3. Jess Thomsen Hølled af Hølled skulde skylde efter hvad derom

her foran er tilført. ...................................................................................................... 16       4

Han var ei heller til stæde eller nogen paa hands vegne.

4. Hans Poulsen af Jerrich er anført.

5. Mathias Christensen af Laugstrup. .......................................................................... 35

Ere betalte til Mads Grindsted hvorfor giøres nermere rigtighed.

6. Laus Termansen i Øster Linnet hvis skyldig værende Mads

Grindsted ligeledes har bekommet. ............................................................................... 8

7. Christen Hansen af Kragsig som er anført at skulle skylde ......................................... 8       2          11

lod møde i dag og benægtede fordringen aldeles. Og da manden

desuden skal yderlig arm, og man ingen lovlig beviser havde i

hænde hvorefter han kunde kræves, saa udgaar fordringen.

8. Christopher Jensen i Dyvelsrække skulle skylde .........................................................        5            4

Men han var ikke mødt.

9. Iver Jepsen i Heinsvig skyldig og som Mads Grindsted var krevet. ............................ 1       1

10. Christen Pedersen Kedholm i Fogdal ligeledes betalt til

Mads Grindsted. ......................................................................................................... 5       2

11. Jens Nielsen i Elkier skyldig ................................................................................... 3       1            8

Manden mødte og betalte.

12. Anders Andersen i Dahl skyldig som blev betalt ..................................................... 2       4

13. Thomas Christian Bundsgaard i Dahl skyldig. ....................................................... 15                      2

Manden mødte ikke.

14. Niels Hansen i Elknud ............................................................................................ 6

Var ei heller mødt.

15. Mads Vestkier i Ølgaard sogn skyldig og betalt. .......................................................        4            8

16. Michel Jensen i Vandel var skyldig ......................................................................... 3

hvorfor hand efter accord med salig Jens Videbeck har leveret

en nye undervogn til strefboen der ved auctionen blev bortsolgt

og derfor udgaaer denne fordring.

c. Dernæst blev af Mads Nielsen Grindsted givet skifteretten

følgende oplysning om efterskrevne debitorer som han efter sit

given given løfte ved skiftets begyndelse haver bragt i kundskab

at skulle skylde og hvorom de ligeledes til i dag vare advarede

at møde og betale nemlig.

17. Peder Bruun i Heinsvig ........................................................................................ 20

Manden var mødt og tilstod gielden hvoraf hand strax betalte ...................................... 14

og bad om dag paa de 6 rd. til Micheli førstkommende.

18. Peder Gydesen i Heinsvig..................................................................................... 24

Manden var ikke mødt.

 


19. Uluf Kirstin i Catrineberg .........................................................................................        3            9

Ingen mødte at betale eller fragaa gielden.

20. Lass Uhes datter skylde og betalte ...........................................................................        1          12

21. Niels Christensens konne i Trøllund skulde skylde penge ........................................ 1       5

og for 4 skp. byg 4 mk. er ........................................................................................... 2       3

Konen mødte ikke og tilstod giælden.

22. Ole Larsen tienende Hl. Kasberg i Grindsted skulle skylde

efter salig Jens Videbecks bog 14 mk. 1 sk., men han benægtede

denne fordring, og ikkun deraf tilstod 4 mk. 12 sk. som da for

viidere uleilighed at forebyge faar saaledes at passere, dog ved

nøjere mellem falle beqvemmede karlen sig til at betale ................................................. 1       2            4

23. Hans Nicolaj i Egeberg skulle skylde ........................................................................        3

24. Peder Nielsen i Klink ............................................................................................. 4       2

Manden mødte ikke.

25. Thomas Sørensen i Nollund skulle skylde og som hand

personlig tilstod. ........................................................................................................ 21       3          12

Hvoraf lovede hand at betale de halve til Micheli førstkommende

og de andre halve til snapsting 1787, hvilket han lovede

skulle blive vis.

26. Niels Bennetzens enke ibid. skyldig ..........................................................................                     11

27. Jens Poulsen i Jerrich skyldig og betalt ................................................................... 6

28. Bertel Madsen i Loft. ...............................................................................................        3

29. Jørgen Jensen i Dahl som blev betalt. ..................................................................... 2       4

30. Michel Jensen i Elkiær..............................................................................................       3          10

Manden mødte ikke.

31. Jens Veilsteds søn Hans ...........................................................................................        4            8

Ingen mødte og tilstod eller fragik giælden.

32. Jens Nielsen i Ølgaard skulde skylde efter salig Jens

idebecks optegnelser 7 rd. Men manden angiver derpaa at har

betalt 3 rd. 4 mk., altsaa blev end da skyldig ................................................................ 3       2

som han tilstod og derfor anføres. 3 rd. 2 mk. Hvilke han lovede

rigtig at betale 14 dage efter Micheli førstkommende.

 

Videre oplysning om sterfboens tilgodekommende kunde Mads Grindsted ikke give, uagtet han efter den salig mands optegning og hvad videre efterretning han har indhentet haver giort sig al umage derfor, undtagen hvad han har udi sin forfattede og til skifteretten indleverede skrivtlige regning af dags dato over faste indtægter og udgifter for stervboen haver anført, hvilken regning lyder saaledes under No 10.

 

Regning til Jens Videbecks stervboe 1786. Indtægt.

Jan 20 de. Modtaget at Christen Kilholm i Fogdal ........................................................ 2       2

af Knud Hansen i Hinnum. .............................................................................................        3          11

Poul Terkelsen i Krog. ...................................................................................................                       9

Søren Pedersen i Kloster. ..............................................................................................                     10

Knud Hansen i Hinnum. .................................................................................................                     14

Morten skrædders enke ................................................................................................        1            4

Marti 8 de modtaget ved adskillige ............................................................................... 2       3

ved Mads Andersen restance ....................................................................................... 3       5

For 2 de kalfskind og 1 faar skind. .................................................................................        3            5

Ved Mathias Rouberg fourage penge............................................................................ 2       4            3

Jes Nielsen i Lamborre. .................................................................................................        2            4

Christen Christensen i Sønderbye. ................................................................................ 4

Peder Nielsen i Møgvig .................................................................................................        2          14

Christen Olufsen i Hinnum. .............................................................................................        1          11

Søren Lassen ibid. ....................................................................................................... 1       3            8

Niels Nielsen Horsbølle. ................................................................................................                     12

Christen Hansen Søegaard .............................................................................................        2            8

Eschild Lassen Hinnum. .................................................................................................        3            4

Ved Niss i Gæesten. .................................................................................................... 3       3

Ved Morten Stokholm i Dahl. ...................................................................................... 1       3          13

Peder Andersen i Heinsvig. .......................................................................................... 1       4

Ved Niels Michelsen ibid. ..............................................................................................        2          12

Stine i Broe huus. ........................................................................................................ 1                    13

Vested Christensen i Nollund. ...................................................................................... 2       3

Jens Vad i Nollund. .......................................................................................................        2          12

Anders Pedersen Urup. ............................................................................................... 1       1            3

Jens Boel i Sønderbye. ................................................................................................ 1       5          15

Niels Sørensen i Dahl. ...................................................................................................                     11

Ole Andersen i Loft. .................................................................................................... 1                      8

Liste indført i skifteacten.

Mathias Christensen i Laustrup. ................................................................................. 35

Iver Jepsen i Heinsvig. ................................................................................................. 1       1

Christen Pedersen i Fogdahl eller Kiholm. .................................................................... 5       2

Laust Termansen Linnet. .............................................................................................. 8

Endnu modtaget ved Peder Hansen Krog. ......................................................................        2          10

Ved Moust Hinnum. .................................................................................................... 2

Maj 31 te. Jens Baltsersen i Heinsvig. ............................................................................        2

Juni 2. Peder Jepsen i Omme. ...................................................................................... 2       1            8

Hl. Kasberg. ............................................................................................................... 2                      2

Sidsel Kierstin i Morsbøl. ..............................................................................................        3            8

Jes Nielsens enke i Hinnum. ......................................................................................... 1       4          12

Endnu modtaget for adskilligt. .................................................................................... 22       5            2

Summa.                   ................................................................................................. 118       2            6

 

Endnu ved skiftet en pung med penge. .......................................................................... 1                      8

 

Summa indtægt......................................................................................................... 119       2          14

 

1785. Udgift.

Decb. 30. Begravelses bekostning for dem begge. ...................................................... 21       3            2

Et bud til amtmanden om dødsfaldet. ..............................................................................        3            8

1786 Janr qvarti betalt med ......................................................................................... 1       4            9

Betalt til Karen Molgaa ..................................................................................................        3            2

Skrædder løn for børnenes klæder at sye. ......................................................................        2            8

Feb. For adskillige bekostninger til 1 ste auction. .......................................................... 1

Martii. Ligeledes til 2 den Auction. ............................................................................... 3

Bet. til Hans Pedersen i Rygbierre. .................................................................................                     12

For et par træskoe til tieneste drengen. ...........................................................................                       8

For et bud til Lønborg. ..................................................................................................        1            8

For et bagreeb til stervboen. ..........................................................................................                     12

For skifteforvalterens befordring. ................................................................................. 1

For indkaldelse til skiftesamling. ................................................................................... 1

Til Stephan Nielsen i Heinsvig. .......................................................................................                       8

Til Niels Beck i Urup . ...................................................................................................        3

Til Christen Thomsen i Gravel. .......................................................................................        2

Til Christen Hansen i Hierting mod qvittering. ............................................................. 34       2            8

Til Rasmus Rasmussen Utoft. ....................................................................................... 1       2            7

Til Mads Bertelsen i Sønderbye. .................................................................................. 3

Til 2de gravtræe til miene forældre efter aftægt brevens formeldning,

som ieg nu lader bekoste. ............................................................................................ 8

For graven at giøre, Jens Videb. og hustrue betalt ...........................................................                       8

Summa udgift. ........................................................................................................... 79                    14

og indtægten er ........................................................................................................ 119       2          14

Bliver her til overs som herved følger .......................................................................... 40       2

Grindsted d. 3 die juni 1786. Mads Nielsen Dahl.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 19 de juni 1786. Testterer paa skifteforvalterens S. T. Hl. amtmandens vegne A. Steenstrup.

Naar da indtægten og udgiften efter samme regning sammen leges sees at Mads Grindsted haver et overskud som bliver 40 rd. 2 mk. hvilke hand afleverede. Regningens indtægts summa er 119 rd. 2 mk. 14 sk. Men deraf er allerede anført under indtægter heri skifteacten nemlig: For Mathias Christensen i Laustrup 35 rd. Laus Termansen i Linnet. 8 rd. Iver Jepsen i Heinsvig. 1 rd. 1 mk. og Christen Pedersen i Fogdahl. 5 rd. 2 mk.    49 rd. 3 mk. Altsaa bliver af denne regnings indtægt at anføre stervboen tilgode 69 rd. 5 mk. 14 sk.

 

Regningens udgifts summa som er .............................................................................. 79                    14

bliver siden sterfboen anført under sammes giæld.

Meere var ikke i dag at anføre sterfboen til indtægt, altsaa beløber

stervboens nu optegnen formue sig til den summa ................................................... 2538     12            5

 

Hvorefter blev optegnet sterfboens giæld og besværing som er saaledes for saa vidt i dag og ellers angivet ved første skiftesamling nemlig:

 

1. Til Chresten Hansen af Hierting for tilgodehavende ................................................. 34       2            8

 

der under Mads Grindsted regnings udgift er anført, og hvorfor qvit: lyder under litra a, saaledes: Jeg underskrevne tilstaar at have annamet 34 rd.2 mk.8 sk., som ieg til gode kom hos sall:

Jens Videbeck, og er til tak betalt. Hierting den 8 mai 1786. Chresten Hansen.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786 testerer på S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

2. Til Jens Ebesen i Morsbøll efter qvittering litra b. .................................................... 10       2            2

 

Bemte. qvittering lyder saaledes: Udi afgangen Jens Videbecks sterfboe havde ieg til gode 10 rd. 3 mk. 2 sk., hvilke ere mig af Hl. Steenstrup betalte den 4 de Nov 1786 tilstaar Jens Ebesen af Morsbøll.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786 testerer på S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

3. Til Christen Iversen af Dyvelsrekke efter qvittering litra c ........................................ 29

 

Qvitteringen lyder saaledes: Min fordring efter afgangen Jens Videbeck i Dahl er mig i dag af skifteforvalteren velædle Hl. Steenstrup af Giøding Mølle betalt med 29 rd. skriver tyveognie

rigsdaler, hvorfore ved lovlig qvitteres. Grindsted dahl den 17 apr. 1786. Christen Iversen Dyvelsrække.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786 testerer på S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

4. Til Hl. Raadm. Bruun i Colding blev i dag ingen penge udbetalt, i henseende ingen regning der for endnu var skifteretten til stillet.

 

5. Til Hans Møller i Leuflund Mølle efter qvittering litra d .............................................. 3

 

Qvitteringen lyder saaledes: Udi sterfboen efter afdøde Jens Videbeck havde ieg 3 rd. til gode, og hvilke mig ved skiftesamlingen den 4 de nov. 1786 af Sr. Steenstrup er betalt tilstaar Hans Poulsen Dahl af Leuflund Mølle.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786 testerer på S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. Steenstrup.

 

6. Til Anders Pedersen i Ommevraae blev ved første skiftesamling

ikkun anmeldt 4 mk. 8 sk., men manden fordrede og blev betalt efter

qvittering litra e ..............................................................................................................        5            4

 

Qvitteringen lyder saaledes: For eng som salig Jens Videbeck i Dahl har haft af mig i leie, resterer han til mig for 3 aar, og for hver aar 1 mk. 12 sk., ere i alt 5 mk. 4 sk., samme 5 mk. og 4 sk. er mig undertegnede af den committerede skifteforvalter udi afgangne Jens Videbecks sterfboe Hl. Steenstrup udi Giøding Mølle rigtig bleven udbetalt og ieg der for god betaling taker og qvitterer. Randbøll d. 3 die juni 1786. Anders Pedersen Omvraae.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786 testerer på S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

7. For ommeldte Mads Grindsteds regnings udgifters summa er .................................. 79                    14

 

8. Til Mads Nielsen er udbetalt efter qvittering ............................................................ 10

 

som lyder under litra f saaledes: Fra salig Jens Videbecks hustrues dødelige afgang og indtil nærværende tid har ieg undertegnede havt det spæde pige barn til underholdning og opvartning, som formynder for samme, der for tilkommer mig i aller nøgeste 8 rd. Samt for den ældste søn, for hvem ieg ligeledes er formynder, der haver været hos mig i 2 de maaneder, i den strenge vinters tiid, da han intet kunde udrette og des uden var svagelig. 2 rd. Er 10 rd. Hvilke tie rigsdaler mig i dag ved skifte samling i Randbøll af skifteretten er betalt, hvorfor qvitteres. Randbøll den 3 die juni 1786. Mads Nielsen Dahl.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786 testerer på S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

9. Til Anders Poulsen af Eeg imod qvittering litra g ....................................................... 5       3

 

Qvitteringen lyder saaledes: For salig Jens Videbecks datter Dorthea som ieg undertegnede er formynder for og haver haft til underholdning fra hendes forældres død indtil nærværende tid kommer mig til gode i aller nøgeste 5 rd. 3 mk. hvilke mig i dag af skifteretten ere udbetalt,

hvorfor qvitteres. Randbøll den 3 die juni 1786. Anders Poulsen.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786 testerer på S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

10. Til Poul Hansen Dahl imod qvittering litra h ............................................................. 5       3

 

Qvitteringen lyder saaledes: For salig Videbecks søn Anders, som ieg undertegnede er formynder for og haver haft til underholdning fra hans forældres død indtil nærværende tid kommer mig til gode i aller nøgeste 5 rd. 3 mk., hvilke fem rigsdaler tre mk. mig i dag af skifteretten ere udbetalt, hvorfor qvitteres. Randbøll den 3 die juni 1786. Poul Hansen Dahl.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786 testerer på S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

11. Til Anders Nielsen i Omvraae efter qvittering litra i. ................................................ 6

 

Qvitteringen lyder saaledes: For salig Jens Videbecks søn Mads Christian som ieg undertegnede er formynder for og haver haft til underholdning fra hans forældres død indtil nærværende tid kommer mig til gode i aller nøgeste sex rigsdaler hvilke mig i dag af skifteretten ere udbetalt hvor fore qvitteres. Randbøll den 3 die juni 1786. Anders Nielsen Omvraae.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangne Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786 testerer på S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

12. Til Hans Poulsen Dahl af Leuflund Mølle imod qvittering litra k. .............................. 2

 

Bemte. qvittering lyder saaledes: For salig Jens Videbecks datter Else som ieg undertegnede er formynder for og haver haft til underholdning fra hendes forældres død i et par maaneders tid

kommer mig i aller nøgeste til gode toe rigsdaler, hvilke mig i dag af skifteretten ere udbetalte, hvorfor qvitteres. Randbøll den 3 die juni 1786. Hans Poulsen Dahl.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 3 die juni 1786 testerer på S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

Videre giæld blev ikke i dag angivet, fordret eller betalt, altsaa

beløber sterfboens udgifter som anførte ere til den summa.......................................... 151       3            4

 

Meere var ikke i dag ved dette skifte at forrette hvor fore samme vorde udsadt til løverdagen den 4 de novbr. førstkommende, da der atter her i Randbøll kroe bliver holdet skiftesamling hvortil alle vedkommende igien ville indfinde sig. Randbøll kroe den 3 die juni 1786 paa den høje skifteforvalters vegne. A. Steenstrup.

Formynderne for de umyndige arvinger Mads Nielsen Dahl. Poul Hansen Dahl. Hans Poulsen Dahl. Anders Nielsen Omvraae. Anders Poulsen Dahl. Som vurderings og vitterligheds mænd. Morten Nielsen Stokholm, Christen Pedersen.

 

Anno 1786 den 4 de novbr. er dette skifte ifølge af sidste opsettelse, atter foretaget i Randbøll kroe paa amtmandens høj velbaarne Hl. Conferenceraad De Hoffmanns vegne af Arent Steenstrup i Giøding Mølle, i overværelse af de før hen ved dette skifte brugte testes og vurderingsmænd nemlig Morten Stokholm af Dahl og Christen Pedersen af Sønderbye. Til hvilken skiftesamling var ved et expresse leiet bud ind varslede samtlige sterfboens debitorer, der ikke sidste gang enten mødte eller betalte hvad de skylder til strefboen, men uagtet disse nu saa leedes 2 de gange ere til varede at komme med betaling, mødte dog ingen i dag undtagen Peder Bruun af Heinsvig, som af de endnu skyldig værende 6 rd. der var lovet betalt til sidste Michels dag betalte 4 rd., og bad om dag paa de endnu resterende 2 rd. til Peders dag førstkommende, som skifteretten tilstoed, ligesaa havde Jens Nielsen af Øllgaard betalt af sin giæld som foran er anført 2 rd., og Thomas Christian Bundsgaard af Dahl 15 rd. 2 mk., hvilke summer allerede ere anførte sterfboen til indtægt. End viidere havde Hans Nicolai af Egebierg betalt til Mads Grindsted sin giæld til sterfboen med 3 mk. hvorfor Mads Grindsted sterfboen nermere rigtighed. Men da nu de fleste af dem som skylder af den saa kaldede klatgiæld eller smaae summer her til boen, ikke godvillig agter at betale, saa ville skifteretten nærmere raadføre sig og over lægge med arvingernes formyndere, hvad man skal begynde med disse debitorer, thi vel burde de lovlig saggives til betalings erholdelse, men muelig kan omstændighederne hos de fleste være af den beskaffenhed, at derved kunne tabes meere, end der kunne vindes, hvorfor anden foranstaltning imod disse debitorer indtil videre beroer. Men i henseende til de større debitorer, da aftalte skifteretten med Mads Grindsted, som i dag var mødt, hvad for nogle det synes fornøden at løskyndige de capitaler som de ere skyldige til udbetaling til førstkommende snapstings termin, og til disse lovede skifteretten at besørge opsigelser. Og da intet meere i dag var at forrette, saa blev skiftets videre foretagelse og fremme opsadt indtil forestaaende snapstings termin ere forbie, da det nærmere skal blive vedkommende til kiende givet, hvad dag skiftet til endelig slutning og afgiørelse kan foretages. Randbøl kroe den 4 de novbr. 1786. Paa S. T. Hl. Amtmandens vegne. A. Steenstrup. Formynderne Mads Nielsen. Som testes og vurderingsmænd. Stockholm, Chresten Pedersen.

 

Anno 1788 den 29 de sept., er dette skifte, som formedelst indtrufne omstændigheder med sterfboens tilhørende penge omsætning er bleven opholt over den tid man ellers havde for modet atter foretaget efter foregaaende betimelige advarsel og bekiendtgiørelse, til alle vedkommende paa det sædvanlige stæd i Randbøll bye hvor da vare mødt paa skifteforvalterens Højvelbaarne Hl. Conferenceraad og Amtmand De Hoffmanns vegne, ligesom forhen underskrevne Arent Steenstrup fra Giødding gaard, tillige med de forhen under skiftet brugte testes og vurderingsmænd velagte Morten Nielsen Stokholm fra Dahl og Christen Pedersen af sønderbye, saavel som de for arvingerne ansadte formyndere paa deres myntlings vegne. Og blev da skiftet til endelig slutning foretaget og derved forrettet som følger. Sterfboens indtægt som ved de foregaaende skiftesamlinger til dels er anført bliver for første at igiennemgaae, og i dag under et for nermere tydeligheds og ordens skyld opført og samlet, de er da saaledes:

 

 

1. Sterfboegaarden kostede...................................................................................... 605

2. Meubler og besætning beløb ved auctionen til ....................................................... 497       2          14

3. Efter obligationer har sterfboen tilgode hos Poul Iversen i

Vester Aast efter obligation No 2, den allerede er skifteacten

med bemte. capital. 66 rd. 4 mk. Resterende renter til snapsting

1785. 4 mk. Renter til snapsting 1786. 2 rd. 4 mk. Dito til 1787

med forhøjelse af ni dages rente i anledning af snapstingets

udsættelse. 2 rd. 4 mk. 1 sk. Dito til snapsting 1788. 2 rd. 4 mk.................................. 75       2            7

 

 


Søren Nielsen i Giødsbøll capital 120 rd. Resterende renter til

snapsting 1785. 4 rd. 4 mk. 12 sk. Ere aparte rest 1 mk. 4 sk. Renter

til snapsting 1786. 4 rd. 4 mk. 12 sk. Dito til snapsting 1787. 4 rd.

5 mk. 8 sk. Til dette snapsting blev betalt 70 rd. af capitalen.

Altsaa tilbage 50 rd. Deraf rente til 1788. 2 rd. Da tillige resten

af capitalen blev betalt. ............................................................................................ 136       4            4

 

Jens Madsen Giødsbøll capital 200 rd. Renter til snapsting

1786. 8 rd. Dito til 1787. 8 rd. 1 mk. 3 sk. Dito til 1788. 8 rd................................... 224       1           3

 

Søren Thomsen i Giødsbøll capital 150 rd. Rente til snapsting

1786 efter afgang for til gode havende. 5 rd. 4 mk. 8 sk. Rente til

snapsting 1787 med forhøjelse for de ni dage snapstinget blev

udsadt. 6 rd. 15 sk. Renter til snapstinget 1788. 6 rd................................................. 167       5            7

 

Jørgen Nielsen i Kirkebye Capital 98 rd. Renter til Snapsting

1786, efter skiftebrevets formeldning her foran 3 rd. 3 mk. 8 sk.

A parte giæld 21 rd. 5 mk. Renter heraf til Snapsting 1786,

4 mk. 14 sk. Endvidere renter af dette tilsammen til Snapsting

1787, med de 9 Dages forhøjelse, og efter afgang for procto

skatter 4 rd. 3 mk. 12 sk. ........................................................................................ 128       5            2

 

Disse penge blev udbetalte Snapsting 1787, men derimod laante

manden af Sterfboens penge samme Snapsting, mod nye Pante

Obligation Capital 150 rd. Renter til Snapsting 1788, 6 rd. er.................................... 156

 

Obligationen lyder under No. 6 (a) saaledes:

No 1. C7. Timus. 4 Stk a 1/4 rd. 1787. I mangel af No. 3 til 1 Rd. validerer disse 4 stk. No. 1 til 1/4 rd. stk. af 1ste Classe til lige Summa. Warde den 25 Jun. 1787. Hans Borck.

Kiender jeg underskrevne Jørgen Nielsen, boendes i Kirkebye, og hermed tilstaar, at være vitterlig giæld skyldig til den Høye Overformynder S. T. Ridder Hl. Conferenceraad og Amtmand De Hoffmann, Capital 150 Rd., som han mig som Overformynder for afgangen Jens Andersen Widebeks umyndig børn udi Dall i Grindsted sogn, af deres arvemidler, efter min venlige begiæring til min paaboende gaards Indkiøb laant og med forstract haver. Hvilke Eet hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler jeg hermed bepligter mig og mine arvinger fra undertegnede dato med 4re Procto at forrente, og skal det staae den Høye Overformynder eller ieg frit for bemte. Capital med eet halv aars opsigelse lovligen at lade løskyndige, efter hvis forløb, da til forfaldstiden Capitalen og de efterstaaende Renter promte af mig skal være erlagt og betalt i god dansk gangbar myndt, og paa det den Høye overformynder og hans Arvinger af mig og mine Arvinger desto bedre om skadesløs betaling kan være forvisset, da pandtsætter jeg derfor hermed min paaboende og selveiende Gaard udi Kirkebye, beliggende i Synder Omme sogn, Coldinghuus Amt, Nørvang Herred, med første og eneste Prioritet, staar for Hartkorn nye Matricul 2 Tdt. 3 Skp. 2 Fjk. 2 1/5 Alb., med bygning og Grund, Aggerland, Engbund, Tørvegrøft, Lyngslet, Fiskevand og Fæegang, som nu tillægge og med rette tillægge bør, intet undtagen, samt og al gaardens besætning, af levende og dødt, hvilken min paaboende og selveiende gaard med dens fulde besætning skal være og blive velansete den Høye Overformynder og hans arvinger en tryg prioritet og af alle andre upræiudiceret underpandt, indtil denne min forskrivning med capital og rente, skadegiæld, og ald anden aarsagende bekostning, den sidste skielling med den første, fuldkommen og nøjagtig vorder afbetalt, og om den fulde skadesløs betaling mod forhaabning ei skulle vorde erlagt og betalt, da skal og maae min Creditor først være Prioriteret i min indboe af hvad navn det end nævnes kan, saa at det skal være og blive oftbemte. den Høye Overformynder og hans arvinger af mig og mine arvinger, føde og ei føde, een for alle og alle eller nogle for een, uden skade i alle optænkelige maader skadesløs. Til ydermeere sikkerhed for den Høye Overformynder har jeg formaaet min Sognepræst S. T. Hl. Hans Jørgen Bang at indestaae for denne Capital og Rentes rigtige betaling, som Cautionist og Selvskyldner. Dette til bekræftelse haver ieg ikke alleeneste selv Egenhændig underskrevet og beseglet denne min pandteobligation, men og formaaet disse undertegnede 2de mænd med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle, Ligesom og samme maa til Tinge læses og Protocoleres uden mig at varsel give. Datum Kirkebye d. 25 Juni 1787. Jørgen Nielsen. L. S.

Som Cautionist og Selvskyldner undertegner og Besegler. Bang. L. S.

Til vitterlighed efter begiæring underskriver og forsegler. Peder Kolstrup. L. S. Christen Christensen. L. S.

 

Fremlagt og læst paa Nørvang-Tørrild herreders Ret den 21de Decbr. 1787. Carøe. - og tilført vedkommende Pandteprotocol paa Fol. 374. Test. Nørup. Constitueret herredsskriver.

 

Et aars Rente af indbemte. Capital 150 rd. forfalden til Snapsting 1788 er betalt.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videb. og hustru i Dahl den 29 Sept. 1788. Testerer paa S. T. Hl. Skifteforvalterens vegne A. Steenstrup.

 

Mads Hansen af Nørre Langelund Capital 166 rd. 4 mk. Renter til

Snapsting 1786. 6 rd. 4 mk. Dito til 1787. 6 rd. 5 mk. Dito til 1788.

6 rd. 4 mk. er .......................................................................................................... 186       5

 

Jørgen Jessen i Dahl fik til laans af Stervboens penge i Snapstinget

1786 100 rd. Rente til Snapsting 1787 4 rd. Dito til 1788 4 rd. er ............................ 108

 

Obligationen lyder under No. 8 (c) saaledes:

No. 3 C. Timus. 1 rd. 1786. Underskrevne Jørgen Jessen boende i Dahl bye, Grindsted sogn, kiender og hermed tilstaar gield skyldig at være til Høyvelbaarne Hl. Conferenceraad Ridder og Amtmand De Hoffmann i Fridericia den Summa 100 rd., siger Eet Hundrede Rigsdaler, som Høybemte.herre til min paaboende gaards indkiøb haver laant og medforstrakt af Salig Jens Videbecks Stervboes tilhørende penge. Thi lover og forpligter jeg herved mig og mine arvinger bemte. Capital 100 rd. med sine forfaldne og paaløbne renter, rigtig og skadesløs efter et halv aars foregaaende opsigelse paa enten af siderne, igien at udbetale til den eller de af Salig Jens Videbecks og hustrues arvinger, til hvem denne min obligation ved skiftets slutning maatte være udlagt. Og saa længe Capitalen bliver hos mig indestaaende svarer jeg deraf aarlig og lovlig Rente 4re Procto til hver Snapstings termin, til den af forbemte Salig Jens Videbecks arvinger, paa hvis lod denne min obligation maatte vorde uddeelt. Paa det da at Høybemte Conferenceraad og Amtmand De Hoffmann som Overformynder og Skifteforvalter i bemte. Salig Jens Videbecks stervboe, eller hans Respective efterkommere udi Embedet des bedre kan være betrygget for denne arve Capital, med sine paaløbne renters rigtige og skadesløse betalingm pandtsætter ieg herved fra mig og mine arvinger, til forbemte. Salig Jens Videbecks stervboe eller den af arvingerne som paa forommeldte maade bliver eier af denne Obligation, min eiende og paaboende Bondegaard i Dahl bye, Grindsted sogn, Slavs Herred og Coldinghuus Amt, som skylder af Hartkorn 2 Tdr. 2 Skp. 2 2/5 Alb. og det med alle sine eiendomme, bygninger, rettigheder og herligheder, saaledes som den mig ved lovlig skiøde er solgt og overdraget og ieg samme eier og besidder, hvilken gaard skal under første prioritets ret og rettighed, være og blive et trygt og sikkert underpandt, indtil denne min Pandteobligation lovlig og skadesløs er vorden indfriet og udbetalt. Dette til bekræftelse under min haand og 2de vitterlighedsvidners underskrivelse. Dahl den 10de Juni 1786. Jørgen Jessen.

Til vitterlighed efter begiæring. A. Steenstrup. Hans Madsen, begge af Giødding Mølle.

 

Fremlagt og læst for retten paa Andst Jerlef og Slags herreders ting i Colding Tirsdagen den 31 Juli 1787. Junghans. Og Pandtebogen indført Folio 520 Test. Deichmann.

 

Eet aars rente til Snapsting 1787 er betalt. Ligesaa for eet aar til Snapsting 1788.

 

Fremlagt og læst ved skiftesamlingen den 29 Sept. 1788, holden i afdøde Jens Videbecks og hustrus Sterfboe testerer paa S. T. Høylærde Amtmandens vegne A. Steenstrup.

 

Anders Nielsen af Omvraae fik til laans af sterfboen i snapstinget

1786 capital 250 rd. Rente til snapsting 1787 10 rd. Dito til

snapsting 1788 l0 rd. ............................................................................................... 270

 

Obligationen lyder under No 9 (c) saaledes:

No 4 C7 timus 1786. Underskrevne Aders Nielsen boendes i Omvraae, Omme sogn, kiender og hermed tilstaar, giæld skyldig at være til Høvel­baarne Hl. Conferenceraad Ridder og Amtmand De Hoffmann i Fridericia den capital 250 rd. siger toe hundrede og halv­tredsindstyve rigsdaler, som Høbemte Herre efter min begiæring haver laant og medforstract mig af salig Jens Videbecks sterfboes tilhøende penge; Thi lover og tilforpligter ieg herved mig og mine arvinger, bemte capital 250 rd. med sines forfaldne eller paaløbne renter, rigtig og skadesløs efter et halvt aars foregaaende opsigelse paa enten af siderne igien at udbetale til den eller de af salig Jens Videbecks arvinger i hvis lod denne min obligation ved skiftets slutning maatte vorde udlagt. Og saa lenge capitalen bliver hos mig indestaaende svarer ieg deraf aarlig og lovlig rente 4re procto til hver snapstings termin, til obligationens rette eier. Paa det at Højbemte Hl. Conferenceraad og Amtmand De Hoffmann som overformynder og skifteforvalter i bemte salig Jens Videbecks sterfboe, eller hans efterkommer udi embedet des bedre kan være betryget for denne arvecapital, med sine paaløbene renters rigtige og skadesløse betaling, pantsætter ieg herved fra mig og mine arvinger til forbemelte salig Jens Videbecks sterfboe, eller de af arvingerne som paa forommelte maade bliver eier af denne obligation, min eiende og paaboende bondegaard i Omvraae, Omme sogn og Coldinghuus amt, som skylder af hartkorn 1 tdr. 6 skp. 2 fjk. 2 alb., og det med alle sine eiendomme, bygninger, rettigheder og herligheder, saaledes som den mig ved lovlig skiøde er solgt og overdraget og ieg samme eier og besidder, hvilken gaard skal med første prioritets ret og rettighed være og blive et tryg og sikker underpandt, indtil denne min pandte obligation lovlig og skadesløs er vorden indfriet og udbetalt. Og haver ieg til ydermeere vished for capital og renters rigtige erleggelse formaaet velagte Mads Nielsen Dahl i Grindsted denne obligation som cautionist og selvskyldner at underskrive og forsegle. Dette til bekræftelse under min haand og segl, samt 2de vitterlighedsvidners underskrift. Omvraae d. 7de juni 1786. Anders Nielsen.

Som cautionist og selvskyldner for indbemeldte capital og renter underskriver efter begiering. Mads Nielsen Dahl. Til vitterlighed. A. Steenstrup. Hans Madsen. Begge af Giødding mølle.

 

Læst for Nørvangs Tørrild herreders ret den 21de decb. 1787. Carøe.

Og tilført pandteprotocollens folie 373 og 374 testerer Nørup. Constitueret herreds skriver.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 29de sept. 1788 testerer paa S. T. Hl. Amtmandens veg­ne. A. Steenstrup.

 

 


Mads Nielsen af Grindsted fik til laans af sterfboen i snapstinget

1787 capital 605 rd. Rente til snapstinget 1788 24 rd. 1 Mk. 4 sk.

Denne mand som Var kiøber af sterfboegaarden, den capital

605 rd. har og efter auctions conditionerne betalt et aars rente

af kiøbe summen til snapsting 1787 med 24 rd. 1 mk. 4 sk. ...................................... 653       2            8

 

Obligationen lyder under No 10 (d) saaledes.

No 8 C7 timus 3 1/2 rd 1787. Ieg underskrevne Mads Nielsen Dahl boendes i Grindsted bye og sogn, kiender og hermed vitterliggiør, til laans at have annammet og oppebaaret af Højvelbaarne Hl. Confereneeraad og Amtmand De Hoffmann som skifteforvalter i afgangen Jens Videbecks sterfboe i Dahl, og oberformynder for Jens Videbeeks børn, af bemte Jens Videbeeks børns arvepart Capital 605 rd. skriver sex hundrede og fem rigsdaler, hvoraf ieg aarligt svarer udi rente 4re procto, til hver aars snapstings termin, Thi lover og tilforpligter ieg mig og mine arvinger, een for alle, og alle eller nogle for een, reedelig og rigtig igien at betale til Jens Videbeeks arvinger, alt efter oberformynderens anvisning og efter foregaaende et halv aars lovlig opsigelse paa enten af siderne, som begge parter fri for skal stande, ermeldte capital 605 rd. med resterende renter til hvad aars snapstings tid opsigelsen skeer.

Og paa det samtlig Jens Videbeeks arvinger om skadesløs betaling desto bedre kand være forvisset, saa pandtsætter ieg herved med første prioritets ret min heri Grindsted paaboende selveier gaard, udi Slaugs herred, Coldinghuus amt, staaende for hartkorn 3 tdr. 3 skp. 2 fjk. 1 1/2 alb. hvilken min eiende gaard, med sit hartkorn og paastaaende bygning, grund og eiendom, ager og eng, herlighed og rettighed, og alt hvad dertil med rette tilhører intet undtagen i nogen maade, skal være og blive oftbemte Jens Videbecks arvinger, saavel som den høye oberformynder, et tryg og fuldkommen første prioritets underpandt, og til for­sikring for eapital og renter, saalenge capitalen hos mig indestaar og indtil samme skadesløs er afbetalt, saa fornæfnte mine ereditorer og deres arvinger af mig og mine arvinger for alt af dette laan deprenderende skal blive skadesløs holden i alle optænkelige maader. Til stadfæstelse herpaa, haver ieg denne min pandte forskrivning, som til hvad ret behager, uden nogen der fore at kalde, maae læses og protocolleres, engehændig under­skreven og forseglet, saa og venlig ombedet velagte Niels Hansen Dahl heraf Grindsted sogn og min svigersøn Seyer Larsen af Dahl dette med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle. Datum Grindsted d. 4de juni 1787. Mads Nielsen Dahl L. S. Til vitterlighed efter begiæring underskriver og besegler. Niels Hansen Dahl. Seyer Larsen.

 

Fremlagt og læst for retten paa Aanst, Jerleff og Slaugs herreders ting i Colding tirsdagen den 24de juni 1788. Junghans. Og pandtebogen indført folie 641. Anmærkn: at debitor ikke har tinglyst skiøde paa det pandtsatte hartkorn. Test: Dichmann.

 

Fremlagt og læst ved skiftesamlingen udi afgangen Jens Videbecks og hustrues boe i Dahl d. 4de septem. 1788. Test. paa S. T. Hl. Amtmandens vegne. A. Steenstrup.

 

Mogens Andersen af Vandel fik til laans af sterfboens penge i

snapstinget 1787 capital 98 rd. Renter til snapsting 1788 4 rd. .................................. 102

 

Obligationen lyder under No 11 (e) saaleedes:

No 2 C7 timus 1/2 rd. 1787. Ieg underskrevne Mogens Andersen af Vandel kiender og herved tilstaar at have bekommet til laans udi sidste snapstings termin hos Høyvelbaaren Hl. Conferenceraad og Amtmand De Hoffmann i Fridericia af salig Jens Videbecks sterfboes penge af Dahl den capital 98 rd. siger halvfemtesindstiuge og aatte rigsdaller, Thi lover og forpligter ieg herved mig og mine arvinger indbemte capital igien skadesløs at udbetale efter et halvt aars fore­gaaende opsigelse paa een af siderne, til Højbemte Hl. Conference raaden som oberformynder eller til den eller de af salig Jens Videbecks børn og arvinger som ved skiftets slutning maatte bekomme denne min obligation paa sin arvelod udlagt, og imid­lertid capitalen hos mig er indestaaende svarer ieg hver aars snapstings termin lovlig rente deraf med 4re procto enten til Høybemte Hl. Oberformynder eller til den arvings formynder til hvem obligationen som melt bliver hendelt. Og skulle renten ikke saaledes aarlig promte og rigtig blive erlagt, skal denne obligation til udbetaling være forfalden fra den dag renterne er udeblevne over ret betalingstid og capitalen derved paa min side være at ansee som lovlig opsagt. Paa det da HøybemteHl. Konferen­ceraad og Amtmand De Hoffmann som Oberformynder eller efterkommer i embedet des bedre kand være betryget for disse børne penges rigtig og skadesløs udbetaling, baade af capital og paaløben renter, omkostninger og skadegiæld, pandtsætter ieg herved med første prioritets rett og rettighed, mit eiende og paaboende stæd i Vandel bye som skylder af hartkorn ager og eng 3 skp. og er beligende i Coldinghuus amt, Randbøll sogn og det med alle sine eiendomme, herligheder og rettigheder af jord og grund bygning og avl. Ligeledes pandtsætter ieg med samme 1ste prioritets panteret, al min eiende indboe og besætning, avls og gaards­redskaber, samt levende kreaturer, alt uden undtagelse, ligesaa fuldkommen som der her udi var nævnet og specificeret hvoraf følge at intet af disse ting enten som haandpandt eller specifi­ceret pandt skal blive anden givet i forsikring, saa lenge denne min pandte obligation ei er lovlig indført og betalt. Hvilket alt som foran skrevet er, skal være og blive Høybemte Hl. Oberformynder, samt denne obligations rette eier, et trygt og sikker underpandt indtil capitalen med renter og omkostninger er bleven udbetalt i alle maader skadesløs, denne min pandt obligation haver ieg egenhændig underskreven samt formaaet 2de gode mænd til vitterlighed at undertegne. Vandel den 6te octobr. 1787. Mogens Andersen. Til vitterlighed efter begiæring. A. Steenstrup. Hans Madsen af Giødding mølle.

 

Læst for Nørvangs Tørrild herreders ret den 21de decbr. 1787 Carøe

Og tilført vedkommende pandte og skiøde protocolle folie 374 og 375 vedstaar Nørup. Constit. herredsskriver.

 

Et aars rente til snapsting betalt.

 

Fremlagt og læst ved skiftesamlingen efter afg. Jens Videbeck og hustrue af Dahl den 29de Septr. 1788 testerer paa den høye skifteforvalters vegne A. Steenstrup.

 

Hans Mogensen i Vandel fik til laans af sterfboen i snapsting 1787

capital 98 rd. Renter heraf til snapsting 1788 4 rd...................................................... 102

 

Obligationen lyder under No 12 (f) saaleedes:

No 2 C7 timus 1/2 rd. 1787. Ieg underskrevne Hans Mogensen af Vandel kiender og herved tilstaar giæld skyldig at være til Høyvelbaarne Hl. Conferen­ceraad og Amtmand De Hoffmann i Fridericia, rede laante penge tilhørende salig Jens Videbecks sterfboe i Dahl den capital 98 rd. siger halvfemtesindstive og aate rigsdaller, Thi lover og forbinder ieg herved mig og mine arvinger indbemte capital igien skadesløs at udbetale til Høybemte Hl. Conferenceraad som skifteforvalter og oberformynder eller til den eller de af salig Jens Videbecks arvinger paa hvis lod denne min obligation ved skiftets slutning maatte vorde udlagt, og det til hvilket aars snapstings termin som capitalen med et halv aars foregaaende opsigelse paa een af siderne bliver løskyndiget, samt imidlertid capitalen hos mig bliver indestaaende svarer ieg deraf i aarlig rente 4re procto, enten til Høybemte Hl. Conferenceraaden eller til formynder for den arving der som melt maatte blive eier af denne obligation.

Og paa det Høybemte Hl. Conferenceraad og Amtmand De Hoffmann eller efter kommer i embedet kand for disse børne penge og sammes aarlige renter, være og blive forsikret om rigtig og promte udbetaling, pandtsætter ieg herved fra mig og mine arvinger til Høybemte Hl. Oberformyndere, med første prioritets ret og rettighed, min eiende og paaboende gaard i Vandel bye, som skylder af hartkorn ager og eng 2 tdr. 6 skp. 3 fjk 5/7 alb. og er beliggende i Coldinghuus amt, Randbøl sogn hvilken gaard med alle herligheder rettigheder bygninger og eiendomme, skal blive og være Høybemte Hl. Amtmanden samt salig Jens Videbecks sterfboe og arvinger til et tryg og sikker underpandt, indtil capitalen med sine paaløbne renter bliver i alle maader skadesløs afbetalt. Dette til bekræftelse under min egen haand og segl. Vandel den 23de juni 1787. Hans Mogensen. Til vitterlighed efter begiæring. A. Steenstrup. Hans Madsen af Giøding mølle.

 

Læst for Nørvangs Tørrild herreders ret den 21de deebr. 1787. Carøe.

Og tilført pandt protoeollens folie 374. bevidner Nørup Constit. Herredsskriver.

 

Et aars rente til snapsting 1788 er betalt

 

Fremlagt og læst ved skiftesamlingen efter afdøde Jens Videbeek og hustrue af Dahl den 29de sept. 1788 testerer paa den Høye skifteforvalters vegne A. Steenstrup.

 

Peder Hansen i Uhe fik til laans af sterfboen i snapsting 1788 capital............................ 50

 

Obligationen lyder under no 13 (g) saaledes:

No 5 C7 timus 1/2 rd. 1788. Underskrevene Peder Hansen af Uhe bye, Ringgiuve sogn, til­staar herved giæld skyldig at være, til Høyvelbaaren Hl. Confereneeraad Ridder og Amtmand De Hoffmann i Friderieia, den capital 50 rd. siger halvtredsinds tiuge rigsdaller, som Høybemte herre af sallig Jens Videbeeks sterfboes og arvingers tilhørende penge, mig haver laant og medforstrakt, Thi lover og forbinder ieg herved mig og mine arvinger indbemte capital 50 rd. igien at udbetale til Høybemte Hl. Amtmanden, hans respeetive efter kommer i embedet, eller til den eller de af salig Jens Videbeeks arvinger som ved skiftets slutning maatte bekomme denne min obligation paa sin lod udlagt og det til hvilken aars snapstings termin capitalen med et halvt aars foregaaende opsigelse paa een af siderne bliver opsagt til udbetaling, samt saa lenge eapitalen mig betroes, svarer ieg hvert aars snapstings termin aarlig rente der af 4re procto. Paa det da Høybemte Hl. Amtmanden kan være betryget for capitalen saavel som de aarlige renters betaling til rette tiid, pandtsætter ieg herved fra mig og mine arvinger til Høybemte Hl. Amtmanden eller hans respective eftermand i embedet med første prioritets rett og rettighed mit paaboende og eiende huus som er beligende i Uhe bye Ringgiuve sogn, Nørvangs herred og Coldinghuus amt som skylder af hartkorn ager og eng 6 skp. hvilket huus med bygning, hartkorn, grund og eiendom, sæd og avl, med samme ret og rettighed som ieg det haver kiøbt og besider være og forblive Høybemte Hl. Amtmanden til underpandt for capitalen med sine paaløbne renters rigtige og skadesløse udbetaling som fastsadt er. Denne min pandteobligation haver ieg engenhændig underskreven i 2de vidners overværelse, og beder den til læsning og pro­tocollation ved herrets tings retten naar bliver antaget. Uhe den l6de juni 1788. Peder Hansen.

Til vitterlighed efter begiæring. A. Steenstrup. Johan Christensen.

 

Læst for Nørvangs Tørrild herreders ret den 18de juli 1788. Carøe.

Og tilført pante protocollens folie 418 og pandtet ei funden videre end heri meldt forhæftet testerer Nørup. Constit. i S. T. Hl. Kragballes fraværelse.

Fremlagt og læst ved skiftesamlingen efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 79de sept. 1788. Testerer paa S. T. Hl. Conferenceraad og Amtmand De Hoffmans vegne. Steenstrup.

 

Thomas Sørensen i Nollund fik til laans af sterfboen i snapsting

1788 capital .............................................................................................................. 96

 

Obligationen lyder under No 14 (h) saaledes:

No 2 C7 timus 1/2 rd. 1788. Underskrevne Thomas Sørensen boendes i Nollund, Grindsted sogn kiender og herved tilstaar giæld skyldig at være til sal. Jens Videbecks sterfboe og arvinger af Dahl den capital 96 rd., siger halvfemtesindstiuge og sex rigsdaler, som mig af skifteforval­teren i bemte. sterfboe, Høyvelbaaren Hl. Conferenceraad og Amtmand De Hoffmann Ridder, i sidste snapstings termin 1788 er laant og med forstrakt. Thi lover ieg og herved forbinder mig og mine arvinger indbemte capital igien skadesløs at udbetalle til bemte salig Jens Videbecks børn og arvinger, eller til den eller de som maatte bekomme denne min obligation paa sin lod udlagt, og til hvilken aars snapstings termin capitalen paa een af siderne med et halvt aars foregaaende opsigelse bliver løskyndiget, og imidlertid capitalen hos mig bliver indestaaende svarer ieg der af til hver snapsting termin aarlig rente 4re procto. Skulle imod formodning den aarlige rente udeblive over forfaldstiden, da skal capitalen fra den dag af være at ansee som lovlig opsagt og forfalden til betaling, samt oberformynderen Høybemte Hl. Amtmanden være bemyndiget til, uden lovmaal eller dom at stille det til sikkerhed for denne capital, hvorefter ommeldede pandt, til offentlig auction til capitalen med paaløbne renter, samt skadegiæld og omkostningers skadesløse afbetaling.

Til sikkerhed for denne min forskrivnings opfyldelse, pandtsætter ieg herved fra mig og mine arvinger til Høybemte Hl. Amtmanden eller respective efterkommer i embedet, mit paaboende og indkiøbte eiendoms stæd, som skylder af hartkorn ager og eng 1 tdr. 1 1/2 alb. beligende i forbemte sogn og bye, Slaugs herred og Coldinghuus amt hvilket stæd med ald sin tilhørende eiendom, herlighed og rettighed, være og forblive et trygt og sikkert underpandt indtil capitalen med forfaldne og paaløbene renter skadesløs er bleven udbetalt. I lige maade og med samme første prioritets rett og rettighed pandtsætter ieg med videre den mig tilhørende andeel af grund og eiendom til 2 skp. hartkorn, som mig fra Oluf Jensen Stærksgaard i byen er solgt og overdragen, og endelig ligeleedes paa lste prioritets pandte rett ald min eiende indboe og besætning, af levende og dødt, lige saa fuldkommeligen som om det herudi var nævnet og specificeret. Hvilket alt som for er skrevet staar skal forblive til den Høye Oberformynders sikkerhed for disse børnepenges promte og skadesløse udbetaling med renter og skadegiæld. Og til ydermeere sikkerhed haver ieg formaaet velagte Mads Nielsen Dahl Grindsted og Anders Poulsen af Eeg som cautionister og selv­skyldnere, denne obligation at underskrive. Dette til bekræftelse under min haand og 2de vitterlighedsmænds underskrifter.

Nollund i for bemte Grindsted den 29de juli 1788. Thomas Sørensen.

Som cautionister og selvskyldnere indgaar og underskriver: Mads Nielsen Dahl. Anders Poulsen Eeg. Som overværende og til vitterlighed efter begiæring: Poul Hansen Dahl.

 

Fremlagt og læst for retten paa Aandst Jerleff og Slaugs herreders ting i Colding tirsdagen den 7de octbr. 1788. Og pandtebogen indført folio 737 test. Deickmann

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 29de sept. 1788 test. paa S. T. Hl. Amtmandens vegne. A. Steenstrup.

 

4. Sterfboen har ellers tilgode og til indtægt saaledes som her forhen i skifteacten er anført nemlig:

 

1. Hos Jeppe Jensen af Green Krog hvor for sterfboen havde man‑

dens skiøde som en slags forsikring, hvilket forhen under No 8 er

indført capital........................................................................................................... 133       2

Renter til snapsting 1786............................................................................................... 5       2

Dito til snapsting 1787 da capitalen blev betalt............................................................... 5       2            3

................................................................................................................................ 144                    13

2. Hans Poulsen af Jerrig til snapsting 1786 capital og renter...................................... 163       5          14

Renter heraf til snapsting 1787...................................................................................... 6       4            6

Til denne snapsting blev ved cautionisten Christen Pedersen af Søn‑

derbye betalt............................................................................................................ 100

Altsaa blev til rest....................................................................................................... 70       4            4

Renter heraf til snapsting 1788...................................................................................... 2       5

Da resten af capitalen blev betalt............................................................................... 173       3            4

 

Og imod saadan betaling burde Hans Poulsen haft skiøde paa sin iboende gaard i Jerrig der tilhørte denne sterfboe, men var kort tid før salig Jens Videbecks død, solgt til benæfnte Hans Poulsen og fra hans giæld til sterfboen reiste sig, men da bemte Hans Poulsen skal have ved mundtlig accord igien overdraget bemte gaard til Christen Pedersen af Sønderbye, saa har Hans Poulsen ved sin erklæring af 21de juni 1788 anmodet skifteretten at tilskiøde Christen Pedersen gaarden som og er skeed.

 

Bemte Hans Poulsens erklæring og begieæring til skifteretten lyder saaleedes under No l5.

Salig Jens Videbeck i Dahl arvede en halvpart udi den gaard i Jerich som ieg underskrevne paaboer efter hans salig kones fader til lige med hendes sødskende. Disse haver Jens Videbeck siden efter udløst, og i nogle aar før end hans død været eene raadig for den halve part af gaarden. Denne halve part gaard som staar for hartkorn 1 tdr. 2 skp. 1 fjk. 1/4 alb., haver salig Jens Videbeck kort før hans dødelig afgang ved mundtlig accord og handel overdraget mig og det er for dette kiøb at min giæld til sterfboen reiste sig. Men da ieg nu ved velagte Christen Pedersen af Sønderbye haver betalt min giæld, som var den halve part gaards kiøbe summa og saaleedes forventer skiøde af skifteretten udstæd paa det kiøbte og betalte, saa siden bemte Christen Pedersen haver udlagt pengene for mig, som ieg ikke uden hans hielp har vist at faae, saa erklærer ieg herved at have ved mundtlig accord og foreening afhandlet med benævnte Christen Pedersen: at han skal træde i mit stæd og bekomme skiødet udstæd lydende paa hans navn, da han og ikke ieg har betalt kiøbe summen og derfor og skal nyde skiøde paa det kiøbte. Jerich den 21de juni 1788. Hans Poulsen.

 

Fremlagt og læst ved skiftesamlingen efter afdøde Jens Videbeæk og hustrue af Dahl den 29de sept. 1788 test. paa S. T. Hl. skifteforvalterens vegne. Steenstrup.

 

3. Jens Handskemager i Colding skyldende................................................................. 18

men da manden er yderlig fattig, blev med formyndernes samtykke

det halve ham eftergivet, altsaa betalte han..................................................................... 9

4. Jess Thomsen i Hølled skyldede.............................................................................. 16       4

men har med attest bevist at have betalt til Jens Videbeck selv i

hans levende live......................................................................................................... 10

som maae være forglemt at afskrive, det øvrige betalte hand med................................... 6       4

5. Mathias Christensen af Laugstrup skyldede............................................................. 35

som i Mads Nielsen Grindsteds regning, der her efter bliver anført,

er beregnet til indtægt.

6. Laurs Termandsen i Øster Linnet.............................................................................. 8

ligeledes ført til indtægt i Mads Grindsteds regning.

7. Christopher Jensen i Dyvelsræcke...............................................................................        5            4

8. Iver Jepsen i Heinsvig............................................................................................... 1       1

anført i Mads Grindsteds regning til indtægt.

9. Christen Pedersen Kudholm i Fugdahl....................................................................... 5       2

ligesaa.

10. Jens Nielsen Elkiær................................................................................................ 3       1            8

11. Anders Andersen i Dahl.......................................................................................... 2       4

12. Thomas Christensen ibid....................................................................................... 15                      2

13. Niels Hansen i Ekknud........................................................................................... 6

14. Mads Wæstkiær......................................................................................................        4            8

15. Peder Bruun i Heinsvig......................................................................................... 20

16. Peder Gydesen ibid.............................................................................................. 24

17. Oluf Kirstin i Katrineberg..........................................................................................        3            9

18. Las Uhsdaater..........................................................................................................        1          12

19. Niels Christensen i Trøllund nægter giælden.

20. Oluf Laussen Hl. Kasbiergs karl.............................................................................. 1       2            4

21. Hans Nicolai af Eegebierg.........................................................................................        3

22. Peder Nielsen i Klink.............................................................................................. 4       2

23. Thomas Sørensen i Nollund.................................................................................. 21       3          12

24. Niels Benedsens enke...............................................................................................                     11

25. Jens Poulsen i Jerich............................................................................................... 6

26. Bertel Madsen i Loft.................................................................................................        3

27. Jørgen Jessen i Dahl............................................................................................... 2       4

28. Michel Jessen i Elkiær..............................................................................................        2          12

og nægtede det øvrige.

29. Jens Veylsteds søn...................................................................................................        4            8

30. Jens Nielsen af Ølgaard.......................................................................................... 3       2

 

5. Foromtalte Mads Nielsen Grindsteds regning som ved skiftesam‑

lingen den 3die juni 1786 er fremlagt under No 10, haver en indtægts

summa stor............................................................................................................... 119       2          14

Summa Indtægt...................................................................................................... 4127       4            6

 

Under forestaaende indtægts summa befindes efterskreven debitorer som uagtet mange mundtlige paamindelser og indkaldelser for Amtmanden ikke endnu har betalt deres debit. De ere yderlige fattige mennisker, hvorfore mand ikke ved lovmaal har villet søgt giælden inddreven, da saadant ikkun ville have paaført sterfboen udgift, og giælden dog bleven ubetalt. Børnenes formyndere har derimod sluttet bedre at denne restance blev henført til uvis giæld og paa børnenes arveloder uddelet; Kunne da formynderne ikke ved tid og leilighed faae giælden inddreven, var derpaa ikke videre at tænke. Disse debitorer ere:

 

No. 7. Christen Jensen i Dyvelsræke...............................................................................        5            4

No. 13. Niels Hansen i Ekknud.................................................................................... 6

No. 16. Peder Gydesen i Heinsvig.............................................................................. 24

No. 17. Olllf Kirstin i Catrineberg...................................................................................        3            9

No. 22. Peder Nielsen i Klink....................................................................................... 4       2

No. 24. Niels Bennesens enke........................................................................................                     11

Summa uvis giæld....................................................................................................... 35       5            8

 

Naar samme fradrages forestaaende indtægts summa, bliver den

virkelige indtægt..................................................................................................... 4091       4          14

 

Siger fire tusinde halvfemtesindstiuge og een rigsd. fire mark og fiorten skielling.

Herimod bliver sterfboens giæld og besværing at anføre, som efter skifteactens formeldning og de samme tilførte udgifts beviser, allerede har været saaleedes.

 

 


1. Den ved skiftesamlingen den 3die juni 1786 anførte udgift,

hvorfore qvitteringen fra litra a til k inclusive er skifteacten

indlemmede, beløber sig til den summa...................................................................... 151       3            4

2. Til Hl. Raadmand Bruun i Colding er betalt imod qvittering lit. C,............................. 51                      2

 

Qvitteringen lyder saaleedes: Afgangen Jens Videbecks sterfboe i Grindsted Dahl. Debit. 1786 den 17de janr. har ieg ved Poul Hansen af Grindsted Dahl ladet indlevere regning over det ieg forbemte Jens Videbeck, for de hos mig den 15de dec. 1785 efter min hovedbogs folie 462 bekommen vahre har tilgode, der er den summa 51 rd. 2 sk., hvilke een og halftredsinds tiuge rigsdaler og 2 sk., ieg udbeder mig af sterfboen med første at blive udbetalt. Colding den 4de jan. 1787. Knud Bruun.

 

Indbemte een og halvtreedsindstive rd. 2 sk. er mig af S. T. Hl. Landcommissair Steenstrup paa den Høye respective skiftefor­valters vegne af Jens Videbecks sterfboe bleven udbetalt, derfor vedbørlig qvitteres. Colding den 27de juli 1787. Knud Bruun.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl d. 24de sept. 1788. Test. paa S. T. Hl. Skifteforvalterens vegne. Steenstrup.

 

3. Til de Hl. Auctions Directeurer i Colding for den holdte auc‑

tion over boen, er betalt allctions salarium efter qvitteringerne

litra m og n................................................................................................................. 24       1            5

 

Bemte qvitteringer lyder saaledes.

For holden auction den 6te martii 1786 over afg. Jens Videbeck i Dahl hans efterladte boe og besætning som beløb sig til 497 rd. 2 mk. 3 3/16 sk. tilkommer mig udi salarium 10 rd. hvilke tie rigsdaler behagelig betales af sterfboens casserer Hl. Landvæsens Commissair Steenstrup.

Colding d. llte april 1786. Junghans.

Mit salarium som oven anført saavel som for det solgte apendicx er mig betalt med 10 rd. 24 sk. Siger 10 rd. 24 sk. hvorfor qvitteres. Colding d. 8de juli 1786. Junghans.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 29de sept. 1788. Test. paa S. T. Hl. Amtmandens vegne. Steenstrup.

 

Den 6te martii 1786 er bleven holdt auction i Grindsted Dahl over afdøde Jens Videbecks sterfboes tilhørende løsøre og besætning, udbragt til den summa 497 rd. 2 mk. 3 3/16 sk. hvoraf mig tilkommer 2de procto er 9 rd. 5 mk. 11 sk. Catalogus at beskrive 4 rd. 12 sk. Placatens tinglysning 1 mk. 8 sk. Er 14 rd. 1 mk. 15 sk. Hvilke fiorten rigsdaler een mark og femten skiil. behagelig betales til.  Colding den 20de martii 1786. H. Deickmann.

Til S. T. Hl. Landvæsens Commissair Steenstrup paa Giøding mølle rigtig betalt. H. Deichmann.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afg. Jens hustrue i Dahl den 29de sept. 1788. Test paa S. T. Hl valterens vegne. A. Steenstrup.

 

Og i incassations salarium til Steenstrup som indkrævede auctions

pengene 3de procto efter accord  .............................................................................. 15

4. Betalt Mads Nielsen i Grindsted for det mindste barns opdragel‑

se og underholdning, fra den 3die juni 1786 til 4de novbr. samme aar

efter qvittering litra o..................................................................................................... 8

Qvitteringen lyder saaledes.

Fra den 3die juni 1786 til den 4de novbr. samme aar er mig for det spæde harn, som Jens Videbeck og hustrue fradøde, betalt for samme barns opfostring. 8 rd. af Sr. Steenstrup som forretter skiftet efter bemte afdøde. For dette betalte qvitterer. Grindsted den 4de novbr. 1786. Mads Nielsen Dahl.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 29de sept. 1788. Test. paa Hl. Skifteforval­terens vegne. Steenstrup.

 

Og for budsendelse til sterfboens debitorer for at kræve og paa‑

minde deres giælds afbetaling, som er sked nogle gange ved et expres‑

se leiet bud.der for betalt.............................................................................................. 1       2            8

 

5. Betalt for skiftets tillysning i den Riiber stifts avis..........................................................        3            6

Og de Kiøbenhavnske Berlinske aviser......................................................................... 3       8

Til sammen................................................................................................................... 3       3          14

 

6. Efter tagen beslutning ved skiftesamlingen den 4de novbr. 1786

blev sterfboens tilgode havende hos Søren Nielsen af Giøsbøll, Jør‑

gen Nielsen af Kirkebye, Jeppe Jensen i Green Krog og Hans Poulsen

af Jerich opsagt ved hvilken leilighed er udgivet. Stemplet papir

til 2de opsigelser.............................................................................................................                     12

Sammes forkyndelse ved 2de mænd og tillige at advare de 2de andre

debitorer som ei behøvede opsigelse paa stemplet papir, siden de ik‑

ke var skyldnere til sterfboen efter obligationer, men betroed uden

beviis, eller forskrivelse, derfor betalt til forkyndelsesmændene

samt opsigelse.............................................................................................................. 2

 

7. Betalt for debitorernes indkaldelse til amthuuset, saaledes

for klagen at forfatte og reenskrive..................................................................................        4

Klagens indsendelse til Fridericia til paategnelse hos Amtmanden ved

expresse.........................................................................................................................        3

For paategningen............................................................................................................        1            8

Klagens forkyndelse for debitorerne................................................................................        4

Og sammes medsendelse igien til Fridericia.....................................................................        3

.................................................................................................................................... 2       3            8

8. Betalt for de umyndige børn og arvingers opfostring og under‑

holdning til formynderne fra 3die juni 1786 til snapsting 1788. Saale‑

des.

Anders Nielsen i Omvraae efter qvit. litra p................................................................. 28

 

Qvitteringen lyder saaledes.

Underskrevne tilstaar at have bekommet for min myndtling Mads Christian hans opfostring med klæder, føde og videre fornødent, af skifteretten udbetalt for 2de aar til snapsting 1788. Aarlig 14 rd. Er 28 rd. For disse otte og tiuge rigsdaller qvitteres.

Randbøll den 29de sept. 1788. Anders Nielsen.

 

Fremlagt og læst ved skiftesamlingen efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl d. 29de sept. 1788. Test. paa S. T. Hl. Amtmandens vegne. A. Steenstrup.


Mads Nielsen i Grindsted efter qvittering litra q........................................................... 37                    10

 

Qvitteringen lyder saaledes.

Underskrevne tilstaar at skifteretten efter sal. Jens Videbeck og hustrue haver betalt mig for deres afdøde yngste datter Kiersten Marie for hvem ieg er formynder, for samme barns klæde, føde og underholdning fra den 4de novbr. 1786 til snapsting 1788 i alt med 24 rd. Og for den ældste søn Niels Jensen for hvem ieg ligeleedes er formynder haver ieg udlagt til klæder og skolegang i 2de aar nemlig til snapsting 1788. 13 rd 10 sk. Drengens føde har han i værende tid selv fortient. 37 rd. 10 sk. For disse tredive og syv rigsdaler tie sk. qvitteres. Randbøll den 29de sep. 1788. Mads Nielsen Dahl.

 

Fremlagt og læst ved skiftesamlingen efter afg. Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 29de sept. 1788. Test. paa S. T. Hl. Skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

Hans Poulsen i Løvlund Mølle efter qvittering litra r..................................................... 16

 

Qvitteringen lyder saaledes.

Underskrevne tilstaar at have bekommet for min myndtling Else Jensdatter hendes opfostring med klæder, føde og videre fornødent af skifteretten udbetalt for 2de aar til snapsting 1788. Aarlig 8 rd. er 16 rd. For disse sexten rigsdaler qvitteres.

Randbøll den 29de sept. 1788. Hans Poulsen Dahl.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afdøde Jens Videbeck og hustrue af Dahl den 29de sept. 1788. Testerer paa S. T. Hl. Skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

Anders Poulsen af Eeg efter qvittering litra s................................................................ 24

 

Qvitteringen lyder saaledes.

Underskrevne tilstaar at have bekommet for min myndtling Dorte Jensdatter hendes opfostring med klæde, føde og videre fornødent af skifteretten udbetalt for 2de aar til snapsting 1788. 24 rd. For disse tyve og firre rigsdaller qvitteres. Randbøll den 29de sept. 1788. Anders Poulsen.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 29de sept. 1788. Testerer paa S. T. Hl. Skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

Poul Dahl i Grindsted efter qvittering litra t................................................................... 32

 

Qvitteringen lyder saaledes.

Underskrevne tilstaar at have bekommet for min myndtling Anders Jensen hans opfostring med klæder, føde og videre fornødent af skifteretten udbetalt for 2de aar til snapsting 1788 aarlig 16 rd. er 32 rd., for disse tredive og toe rigsdaler qvitteres. Randbøll den 29de sept. 1788. Poul Hansen Dahl.

 

Fremlagt og læst ved skiftet efter afgangen Jens Videbeck og hustrue i Dahl den 29de sept. 1788. Testerer paa S. T. Hl. Skifteforvalterens vegne. A. Steenstrup.

 

9. Poul Hansen fordrede udlagte penge for fouragen af

sterfboegaarden for det aar salig Jens Videbeck døde, der var

vitterlig for formynderne og altsaa ham betalt med ...........................................................        5

 

10. Søren Bolvig kiøbte paa salig Jens Videbecks auction for

3 mk. 7 sk. Manden krævede lige tilgode havende i sterfboen,

hvorom mand dog ingen ret oplysning kunne faae, men for videre

uleilighed at undgaae, formeenet formynderne det var bæst at anføre

disse 3 mk. 7 sk. til udgift, som saaledes sker. ................................................................        3            7

 

11. Ved skiftesamlingen af 4de november 1786 er anmelt at Mads

Grindsted har imodtaget af sterfboens tilgodehavende 3 mk., hvorfor

han nærmere skulle reede. Denne rigtighed er skeet derved at Mads

havde udlagt for et leiet bud til advare vedkommende om skiftets

foretagelse. Disse ..........................................................................................................        3

De 3 mk. er allereede under indtægten beregnet.

 

12. Dette skifte med sine bekostninger.

a. Stemplet papiir No. 23........................................................................................... 11

b. Skiftesalarium af sterfboens beholden formue.......................................................... 22

c. For skiftebrevets beskrivelse................................................................................... 18

d. Til skifteforvalterens reise bekostning anføres ikkun................................................... 5

e. Til skifteforvalterens tiener efter loven........................................................................ 2

Er.............................................................................................................................. 58

 

13. Endelig bliver til udgifts omdrag at anføre de penge som imod lovlige pandte obligationer ere udlaante af sterfboens masse, og hvilke forhen her under skiftet er beregnet sterfboen til indtægt. Nemlig obligationerne:

 

  No. 6. a................................................................................................................. 150

  No. 8. b................................................................................................................. 100

  No. 9. c................................................................................................................. 250

  No. 10. d............................................................................................................... 605

  No. 11. e................................................................................................................. 98

  No. 12. f.................................................................................................................. 98

  No. 13. g................................................................................................................. 50

  No. 14. h................................................................................................................. 96

  Er........................................................................................................................ 1447

 

14. Endnu bliver at anføre betalingen til de 2de her ved skiftet

brugte testes og vurderingsmænd som baade ved auctionerne

saavel som ved skiftet haver assisteret og hvortil er medgaaet 8te

dage for hver, der efter accord blev betalt til dem begge med ........................................ 4

Summa udgift......................................................................................................... 1907       4

Naar da indtægten den visse neml. som er .............................................................. 4091       4          14

Med udgifter ovenstaaende..................................................................................... 1907       4

Balancerer, bliver til øver og til deeling.................................................................... 2184                    14

Og af den uvisse giæld som foran er meldt. ................................................................. 35       5            8

 

Hvoraf tilfalder:

1. Sønnen Niels Jensen. ........................................... Uvis arv.       7 rd. 5 mk. 14 2/3 sk.

.................................................................................. Vis arv.   485 rd. 2 mk.   3 1/9 sk.

2. Sønnen Anders Jensen.......................................... Uvis arv.       7 rd. 5 mk. 14 2/3 sk.

.................................................................................. Vis arv.   485 rd. 2 mk.   3 1/9 sk.

3. Sønnen Mads Christian Jensen.............................. Uvis arv.       7 rd. 5 mk. 14 2/3 sk.

.................................................................................. Vis arv.   485 rd. 2 mk.   3 1/9 sk.

4. Datteren Else Jensdatter....................................... Uvis arv.       3 rd. 5 mk. 15 1/9 sk.

.................................................................................. Vis arv.   242 rd. 4 mk.   1 5/9 sk.

5. Datteren Dorte Jensdatter..................................... Uvis arv.       3 rd. 5 mk. 15 1/9 sk.

.................................................................................. Vis arv.   242 rd. 4 mk.   1 5/9 sk.

6. Datteren Kirsten Marie Jensdatter......................... Uvis arv.       3 rd. 5 mk. 15 1/9 sk.

.................................................................................. Vis arv.   242 rd. 4 mk.   1 5/9 sk.

 

Der saaledes udgiør ovenstaaende summa............................................ Uvis arv.         35       5            8

............................................................................................................. Vis arv.     2184                    14

 

Hvad den uvisse giæld angaar som saaleedes er arvingerne tildelt da lovede formynderne at stræbe for, tid efter anden at indfordre samme, og reedelig deraf tildele hver arving sin anpart, lige som pengene maatte indkomme, hvad arvingernes vise arve capitale derimod angaar, da bestaar samme for det meeste i obligationer hvorpaa lydende summer er:

 

No. 2......................................................................................................................... 66       4

No. 4....................................................................................................................... 200

No. 5....................................................................................................................... 150

No. 6....................................................................................................................... 150

No. 7....................................................................................................................... 166       4

No. 8....................................................................................................................... 100

No. 9....................................................................................................................... 250

No. 10..................................................................................................................... 605

No. 11....................................................................................................................... 98

No. 12....................................................................................................................... 98

No. 13....................................................................................................................... 50

No. 14....................................................................................................................... 96

Der udgiør.............................................................................................................. 2030       2

 

Hvilke obligationer skifteforvalteren som oberformynder tager i sin forvaring, for deraf at tildeele arvingerne deres aarlige tilkommende renter, ligesom og den summa af børnenes vise arv der endnu ikke er udsadt paa rente, som bliver 153 rd. 4 mk. 14 sk., udsettes saa hastig skee kan, vel burde arvingerne have været disse obligationer tildelte og udlagte, saaleedes, at hvoraf alle i dem kunne have vist sin part, men da saadant ville have forvoldt megen confusion i henseende til at sterfboens penge er udlaant i mange smaae summer, ansaae man det for bædst, at renterne under eet blev indsamlede af Oberformynderen, og siden hver arvings formynder leveret, indtil anden og bedre inddelings maade ved capitalernes løskyndelse og udbetaling kan treffes, hvor ved enhver arving kan faae sin capital for sig selv. I øvrigt tilstod formynderne paa deres myntlingers vegne, at skulle hiemle Christen Pedersen af Sønderbye den gaard, som skifteforvalteren paa arvingernes vegne og efter anmodning af Hans Poulsen af Jerich havde tilkiøbt ham, hvilken gaard sal. Jens Videbeck, dem videntlig kort før end sin død havde overdraget Hans Poulsen, og denne igien afstaaet til Christen Pedersen. Saa anlovede ogsaa formynderne at beholde de umyndige arvinger og børn til op­dragelse, og sørge for dem som Christelig og anstændig kan være, samt anvende de aarlig faldne renter paa bæste og menageerligste maade, til børnenes opdragelse, klæde og skolegang, saaleedes som de trøster sig at aflege behørig regnskab for i sin tid. Og da intet meere var ved dette skifte at erindre, saa blev saaleedes sluttet, efter at formynderne havde lovet derfor at blive ansvarlig og holde skifteforvalteren i alle maader kraves løs, om nogen enten efter kort eller lang tid skulle opdages, der kunne vedrøre enten forbigaaet indtægt eller udgift, som formynderne der nøie kiendte sterfboens tilstand ikke formodede. Datum Randbøll den 29de sept. 1788. Paa den Høye Skifteforval­ters vegne. A. Steenstrup.

 

Paa arvingernes vegne som formyndere. Poul Hansen Dahl. Mads Nielsen Dahl. Anders Poulsen Eeg. Hans Poulsen Dahl. Anders Nielsen.

 

Som testes og vurderingsmænd. Morten Nielsen Stokholm af Dahl. Christen Pedersen.